Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.02-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-02/2008/001-7-03
Наименование: ПГ по механоелектротехника (ПГМЕТ) – Пазарджик
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2010
Начална дата: 30.11.2010
Дата на приключване: 21.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение е разработено в съответствие със схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” и е в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Регионално развитие” - “Устойчиво и интегрирано градско развитие
Дейности: Дейност 1: Стартиране и управление на проекта
Дейност 2: Публичност - Информационна кампания на проекта
Дейност 3: Подготовка и провеждане процедури по ЗОП и НВМОП
Дейност 4: Изготвяне на проекти
Дейност 5 : Осъществяване на авторски надзор
Дейност 6. Извършване на строително и ремонтни работи
Дейност 7 : Осъществяване на Консултант-строителен надзор
Дейност 8: Съгласуване и контрол от компетентните органи
Дейност 9: Енергийно обследване
Дейност 10: Доставка и монтаж на оборудване
Дейност 11: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 001 512 BGN
Общ бюджет: 1 370 355 BGN
БФП: 1 370 355 BGN
Общо изплатени средства: 1 370 757 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 370 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 419 228 BGN
2014 986 729 BGN
2015 - 35 200 BGN
1 370 757 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 164 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 356 344 BGN
2014 838 719 BGN
2015 - 29 920 BGN
1 165 143 BGN
В т.ч. Национално финансиране 205 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 884 BGN
2014 148 009 BGN
2015 - 5 280 BGN
205 613 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз