Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.02-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-02/2008/001-4-01
Наименование: ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" – Плевен
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2010
Начална дата: 30.11.2010
Дата на приключване: 30.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към предоставяне на качествени услуги в професионалното образование, чрез превръщането на училищата в привлекателни центрове за обучение и двигател за повишаване конкурентоспособността на регионите.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта. Разработване и внедряване на сиситема за управление на проекта.
дейност 2 „Процедури по ЗОП и изготвяне на идейни и работни проекти” дейността се извършва 1 и от 5 до 21 м.
дейност 3 „Информационна кампания” дейността се извършва 1, 32 и 33 м.
дейност 4 „Ремонт на учебен корпус”
дейност 5 „Ремонт на Кухненски блок и столова”
дейност 6 „Ремонт на Учебни работилници”
дейност 7 „Ремонт на Физкултурен салон”.
дейност 8 „Ремонт на Общежитие”
дейност 10 „Финансов одит” дейността се извършва от 1 до 24, 29,30,31 и 32 м.
дейност 11 „Строителен надзор. Авторски надзор”
Дейност 9 "Популяризиране на резултатите от проекта" дейността се извършва 1,32 и 33 м.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МОНОЛИТ" ООД
"Инфрам" ЕООД
Грант Торнтон ООД -
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 440 236 BGN
Общ бюджет: 814 149 BGN
БФП: 814 149 BGN
Общо изплатени средства: 826 934 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 814 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 839 737 BGN
2014 - 12 803 BGN
2015 0 BGN
826 934 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 692 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 713 776 BGN
2014 - 10 883 BGN
2015 0 BGN
702 894 BGN
В т.ч. Национално финансиране 122 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 125 961 BGN
2014 - 1 920 BGN
2015 0 BGN
124 040 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 (Д) Създадени нови работни места (Общо): - постоянни - временни
Индикатор 5 (Д) Обновени/ оборудвани образователни институции
Индикатор 6 (Д) Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на образователните институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз