Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0048-C0001
Номер на проект: РД-02-14-2130/03.12.2010
Наименование: Създаване на условия за ефективно изпълнение на схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, оценка на проектни предложения и успешно реализиране на сключените договори по ОПРР
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2010
Начална дата: 03.12.2010
Дата на приключване: 03.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът е пряко насочен към постигането на цел „Подпомагане Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола съгласно разпоредбите и предписанията на регламентите на ЕС за СФ” на Операция 5.1.Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол, като по-конкретно предвидените в проекта дейности ще подпомогнат процеса на подбор и оценка на проекти, проектни фишове и рамкови програми по програмата, което ще гарантира ефективно усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС.
Дейности: дейност 3 Осигуряване на подкрепа за предоставяне на специфична експертиза относно сключването на доовори за предоставяне на БФП
дейност 2 Обезпечаване работата на оценителните комисии по публикувани схеми за безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОПРР
дейност 5 Дейности за информация и публичност
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 4 Осигуряване на подкрепа за предоставяне на специфична експертиза за възникнали казуси с оглед успешното реализиране на сключени договори по ОПРР
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 917 500 BGN
Общ бюджет: 580 770 BGN
БФП: 580 770 BGN
Общо изплатени средства: 580 770 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 580 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 217 981 BGN
2012 293 082 BGN
2013 58 394 BGN
2014 4 709 BGN
2015 6 605 BGN
580 770 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 493 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 185 283 BGN
2012 249 120 BGN
2013 49 635 BGN
2014 4 003 BGN
2015 5 614 BGN
493 654 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 32 697 BGN
2012 43 962 BGN
2013 8 759 BGN
2014 706 BGN
2015 991 BGN
87 116 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.
Индикатор 2 Брой подготвени становища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз