Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0046-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1945/12.11.2010
Наименование: Укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" за управление и изпълнение на Програмата чрез назначаване на сътрудници по управление на европейски проекти и програми
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.11.2010
Начална дата: 12.11.2010
Дата на приключване: 12.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е укрепване и повишаване на административния капацитет на УО за успешно управление, изпълнение и осигуряване висока степен на усвояване на средствата по ОПРР чрез подбор и назначаване на сътрудници по управление на европейски проекти и програми, предоставящи специфична експертиза и осигуряващи правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР.
Дейности: 1 . Организация и управление на проекта
2. Избор и назначаване на експерти – сътрудници по управление на европейски проекти и програми
дейност 3: Изпълнение на дейности осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР
дейност 4: Отчитане на дейности и разходи по проекта
дейност 5: Окончателно отчитане на дейностите и разходите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 607 240 BGN
Общ бюджет: 524 295 BGN
БФП: 524 295 BGN
Общо изплатени средства: 615 296 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 524 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 291 372 BGN
2012 323 925 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
615 296 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 445 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 247 666 BGN
2012 275 336 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
523 002 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 43 706 BGN
2012 48 589 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 294 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Повишена ефективност в работата на ГД „ПРР”
Индикатор 2 Назначени сътрудници по управление на европейски програми и проекти в ГД „ПРР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз