Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0168-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „За по-добра грижа”
Бенефициент: Сдружение "Център за социални и здравни грижи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Популяризиране на проекта. Набиране на лица за извършване на дейности по услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; обучение на наетите социални асистенти и домашни помощници; извършване на оценка на потребностите на потенциални потребители; избор на потребители; сключване на тристранни договори с потребители и трудови договори със СА и ДП; реализиране на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Мониторинг и оценка на качеството на услугата
Дейности: Организиране и управление на проекта Екип от 3 души ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите за реализиране на проекта. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи – всеки месец. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията. Насочена е към изграждане на организационната структура на кандидата и организиране на качествен работен процес, създаване на ясни правила за работа в екип с цел реализиране на дейностите и целите на проекта. Създаване на материални и логистични предпоставки за успешно реализиране на проекта.
Популяризиране на проекта Популяризиране на проекта в общността и запознаване на целевите групи с целите и задачите на проекта. Организиране на начална и заключителна пресконференция. Отпечатване на цветни брошури - 100 броя. Изработване на информационна табела за офиса на проекта. Информация в сайта на Сдружението.
Набиране на социални асистенти и домашни помощници Изготвяне на критерии за допустимост на кандидатите. Подсигуряване на 30 лица, заявили желание да работят като СА и ДП Кандидатите ще се набират по изработените критерии и провеждане на устно интервю за установяване нивото на готовност за активно участие в проекта. Сключване на договори с одобрените кандидати.
Провеждане на обучение Провеждане на въвеждащо обучение на лица-кандидати за СА и ДП, които до момента не са работили като такива и одобрени при проведеното събеседване. Изготвяне на програма за въвеждащо обучение за срок от 3 работни дни, предоставяне на материали за обучение, осигуряване на подходяща зала, провеждане на обучението. Провеждане на поддържащо обучение (според идентифицирани потребности от страна на СА и ДП).
Набиране на потребители на услугите Набиране на заявления от кандидат потребители. Извършване на социална оценка на потребностите от експерти, наети за целта. Запознаване на всеки потребител с условията и реда за ползване на услугите; запознаване с дейностите по услугите, определяне размера на дължимата месечна такса, начина на формиране на таксата и сроковете за плащане, сключване на тристранни договори. Работа за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. Изготвяне на индивидуални планове за видовете дейности и честота на прилагането им в зависимост от социалната оценка.
Предоставяне на услугите от СА и ДП Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на СА и ДП в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата за всеки СА и ДП, изготвени на база на Индивидуални планове за социални услуги на потребителите Те ще съдържат описание на ежедневните и месечните услуги по потребители, тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. ИП ще бъдат актуализирани при нужда. Социалните асистенти и домашни помощници ще попълват „Дневник на потребителя”, който съдържа графи за точните часове на посещение, видовете дейности и подпис на потребителя.
Мониторинг на предоставянето на услугите Част от системата за осигуряване на качествена услуга е провеждането на мониторинг. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечния отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки СА и ДП ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. Резултатите от дейността ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и работа по случай. Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при необходимост (напр. по сигнал). Извършването на мониторинг е важна част от дейностите по предоставяне на услугите. Мониторингът предоставя възможност за обратна връзка от потребителите; наблюдение и анализ на срещаните трудности и казуси и проследяване на качеството на предоставяната услуга. По този начин ще се идентифицират нуждите от консултации от експерти, работа по случай и поддържащо обучение.
Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на СА и ДП. Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, „Дневник на потребителя” и обратна връзка от потребителите; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта. Ще се направи оценка на степента, в която проектът достига планираните показатели.
Консултиране Дейността включва експертна помощ, а именно: - Консултиране на потребители и семейства на потребители в две посоки: за преодоляване на социалната изолация (напр. Социално, психологическо, информационно, юридическо и пр. консултиране) и кризисни интервенции (работа по случай), при необходимост от спешна и компетентна намеса, която не е по силите на СА и ДП - напр. при суициден риск, домашно насилие и др.; Консултиране на проектния екип в разработване на индивидуални планове за услуги. Такова консултиране е необходимо поради изискващото се ниво на експертност;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 820 BGN
Общ бюджет: 192 683 BGN
БФП: 192 683 BGN
Общо изплатени средства: 180 707 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 192 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 964 BGN
2011 71 371 BGN
2012 69 372 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 707 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 969 BGN
2011 60 665 BGN
2012 58 966 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 601 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 995 BGN
2011 10 706 BGN
2012 10 406 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 106 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0168-C0001
Индикатор 8 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки BG051PO001-5.2.07-0168-C0001
Индикатор 9 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ BG051PO001-5.2.07-0168-C0001
Индикатор 10 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки BG051PO001-5.2.07-0168-C0001
Индикатор 11 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0168-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз