Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0119-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от Община Павликени”
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Информационна кампания Набиране на молби от потенциалните потребители и доставчици на социалните услуги; Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потенциален потребител; Подбор на потребителите на социални услуги и на домашни помощници; Въвеждащо/поддържащо обучение на потенциалните доставчици на социални услуги и Супервизия; Сключване на индивидуални трудови договори с доставчиците на социални услуги; Сключване на тристранни договори между Общината, доставчика и потребителя на соц. услуги, изработване на индивидуални планове и; Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и «Социален асистент»; Организация и управление на проекта;
Дейности: Информационна кампания По време на тази дейност: 1. Ще бъдат отпечатани информационни материали /брошури/, с цел информиране на населението за предоставянето на социални услуги в семейна среда. По този начин условията, реда и начина за кандидатстване ще достигнат до широк кръг от хора. 2. Ще се публикуват периодични съобщения в медиите, както и на интернет страницата на общната за реализацията на дейностите по проекта. Предвидени са средства з общо 5 публикации. 3. Ще се проведе заключителна конференция с участието на местната общност, представители на медиите и всички заинтересовани страни, на която ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта, ефективността от предоставените социални услуги, както и ползите от тях. Предвидени са 20 души участници, всеки един от които ще получи определени материали по проекта и ще бъде организиран кетъринг. 4. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност. Разходите, свързани с дейността са описани в перо 4.2 от Б-1 /Приложение раздел 4,таблица 2/ и перо 4.4 на Б-1 /Приложение раздел 4, таблица 4, точка 2/.
Набиране на молби от потенциалните потребители и доставчици на социални услуги Набиране на молби от желаещите да ползват социални услуги и да работят като „Домашен помощник”. На този етап ще се определят хората, които имат желание да кандидатстват по настоящия проект и искат да бъдат обгрижвани в семейна среда. Чрез набирането на молби от безработните лица ще се акцентира върху избора на лица, които искат и могат да работят като „Домашен помощник” или „Социален асистент”. Предвидените разходи за дейността са канцеларски разходи от група В на Б-1, описани в Приложение група В, таблица 3.
Извършване на индивидуална оценка на всеки потенциален потребител Разработване на индивидуални оценки на потенциалните потребителите на социални и определяне на конкретните им нужди. Чрез реализирането на тази дейност ще бъде определено физическото и психическо им състояние, условията на живот и необходимостта от конкретни социални услуги. За целта ще бъдат наети експерти в социалната област, които следва да спазват методиката за определяне на индивидуалните потребности на потребителите от предходни фази на програмата. Тъй като поради отпадане на някои потребители и евентуалното включване на нови, на които също ще се извършва оценка на потребностите сме предвидили един от експертите при необходимост да бъде назначаван за извършването им и по време на предоставянето на социалните услуги. Разходите за извършване на дейността са описани в перо 1.2 от Б-1 /Приложение раздел 1,таблица 2/ и перо 2.2 от Б-1 /Приложение раздел 2, таблица 2/.
Подбор на потребителите на социални услуги и на домашните помощници и социални асистенти. Разглеждане и анализиране на подадените молби и изготвените индивидуални оценки на потребностите за спазване изискванията на Оперативната програма. Определяне на хората с увреждания, в т.ч. деца и самотно живеещите хора, според изготвената им индивидуална оценка за техните нужди и подбиране на най-нуждаещите се. Разработване на методика за оценка на кандидатите и провеждане на конкурс /интервю/, при спазване КТ, с кандидатите за домашен помощник и социален асистент и подали необходимите документи за кандидатстване. Обобщаване, класиране и обявяване на резултатите от конкурса. Разходите, свързани с дейността са канцеларски разходи от група В, перо 3.1 на Б-1, описани в Приложение група В, таблица 3, разходи за консумативи от група В на Б-1 и описани ва приложение група В, таблица 4/, както и разходи от перо 4.2 на Б-1 /Приложение раздел 4, таблица 2, точка 2/.
Въвеждащо/поддържащо обучение на домашните помощници и Супервизия Обучение ще се проведе в сградата на Община Павликени. Ще се организира в рамките на 2 последователни дни, като през първия ден одобрените кандидати за доставчици на социалните услуги ще бъдат разделени в 2 групи по 14 души. В едната група ще бъдат включени тези от тях, които вече са преминали обучение по фаза 1 на програмата и ще се проведе с тях поддържащо обучение. С другите 14 души ще бъде проведено поддържащо обучение. През 2-я ден двете групи ще бъдат събрани в една и ще преминат обучение с практическа насоченост. Обученията ще се извършват от 2-ма обучителии един координатор – обучения, определени с конкурс при спазване на ЗОП/НВМОП. Ще бъде предоставена възможност за дискутиране, относно положителните и отрицателни страни при обгрижване на хора в семейна среда, споделяне на добри практики в тази област. Обучението на домашните помощници има важно значение за безпроблемното реализиране на проекта. През месец 6-и от старта на проекта се предвижда провеждане на еднодневна супервизия от същата организация, която ще проведе и обученията. Тя ще обхване всичките 28 доставчици на социални услуги и ще бъде проведена от един обучител. Разходите, заложени за осъществяване на дейността са както следва: в перо 4.4. от Б-1 /приложение раздел 4, таблица 4, точка 1/; перо 2.1. от Б-1 /Приложение раздел 2, таблица 1/, канцеларски разходи от група А заложени в перо 3.1. от Б-1 и описани в приложение раздел 3, таблица 1, точка 1 и разходи за консумативи от група А заложени в перо 3.2. от Б-1 и описани в приложение раздел 3, таблица 2, точка 1.
Сключване на индивидуални трудови договори с доставчиците на социални услуги На този етап от проекта ще се сключат индивидуални трудови договори с лица, кандидатствали за работа в Община Павликени като „Домашен помощник” и „Социален асистент” и преминали въвеждащо или поддържащо обучение. Чрез сключването на трудови договори с доставчиците на социални услуги ще се определят хората, които ще ги предоставят, съгласно българското законодателство. Наемането на безработни лица, ангажирани в изпълнението на тези дейности ще окаже въздействие върху равнището на безработицата в Общината. От своя страна наетите лица, ще получават доходи, съобразени с положения от тях труд по обгрижване на нуждаещите се лица. Няма предвидени конкретни разходи за осъществяване на дейността, освен евентуално разходи за материали и консумативи от група В при необходимост.
Сключване на тристранни договори между Общината, доставчика и потребителя на социални услуги, изработване на индивидуални планове и графици На този етап ще се сключат тристранни споразумения между страните в настоящия проект, ще се изработят индивидуалните планове и графици. Необходимостта от реализирането на тази дейност се основава на определянето на основните отговорности на страните, определяне на индивидуалния план за обгрижване на всяко едно лице, във връзка с удовлетворяване на конкретните му ежедневни потребности и графика за неговото разпределение, оглед социалната им интеграция и потребности. Определяне на работното време и доставчика на социални услуги, разпределението между отделните потребители и времетраенето. Разходите, свързани с дейността са разходи за материали от група В по перо 3.1. на Б-1, описани в Приложение група В, таблица 3
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Реализиране на дейността „Домашен помощник” и „Социален асистент”, чрез предоставянето на социални услуги в семейна среда. Създаване на условия за социално включване, чрез разширяване на териториалния обхват на социалните услуги, предоставяне на възможност на хората с увреждания или самотно живеещи хора да бъдат активни и да вземат самостоятелни решение за организиране на ежедневието си, намаляване на риска институционален тип грижи, както и възможност за създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. При необходимост ще се извършат допълнителни оценки на потребностите на новопостъпил молби от нуждаещи се от обгрижване хора. Разходите, свързани с дейността са както следва: Разходи по перо 1.1 от Б-1 /Приложение раздел 1,таблица 1/; Разходи по перо 1.2 от група А на Б-1 /Приложение раздел 1, таблица 2/; Разходи по перо 2.2 от група А на Б-1 /Приложение раздел 2, таблица 2/; Разходи по перо 3.1 от група А на Б-1 /Приложение раздел 3, таблица 1, т. ІІ/. Разходи по перо 4.5 от група А на Б-1 /Приложение раздел 4, таблица 5/; Разходи за материали и консумативи по перо 1 от група В на Б-1, описани в Приложение група В съответно в таблици 3 и 4.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 201 BGN
Общ бюджет: 146 038 BGN
БФП: 146 038 BGN
Общо изплатени средства: 133 291 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 040 BGN
2011 66 970 BGN
2012 32 280 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 291 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 934 BGN
2011 56 925 BGN
2012 27 438 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 297 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 106 BGN
2011 10 046 BGN
2012 4 842 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 994 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. BG051PO001-5.2.07-0119-C0001
Индикатор 8 Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище”
Индикатор 9 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ BG051PO001-5.2.07-0119-C0001
Индикатор 10 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0119-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз