Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0183-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0108
Наименование: ВИРТУАЛНО БЮРО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Бенефициент: Сдружение "Граждани за свободна България - ГСБ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на нова социална услуга в градовете Аврен и София и създаване на възможност за значително подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и пенсионери. Създадване и развие нов тип социална услуга, насочена към нуждите на лица с увреждания, с която ще се повиши качеството им на живот. Да се осигури достъпност на предоставяни социални услуги чрез интернет включване и гореща линия за лицата от целевата група. Да се сформират мобилни екипи за осигуряване на консултативни и терапевтични социални услуги за лицата от целевата групаспоред идентифицираните им нужди индивидуално.
Дейности: 1. Създаване на екип за изпълнение на проекта. Разпределяне на задължения и отговорности. Ще бъде изграден екип по проекта. Той ще включва ръководител на проекта, координатор, счетоводител и финансов контрольор. Създаването на добър екип ще бъде предпоставка за ефективното изпълнение на дейностите по проекта и спазване на сроковете и изпълнение на заложените индикатори. Екипът ще бъде отговорен за цялостната организация, координация и управление на дейностите по Проекта. За финансовото управление по изпълнението на Проекта За правилното разходване на средствата по Проектa, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера. За навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. За изготвяне на отчети към Договарящия орган, управление на риска и вземане на решения за мерки и действия, който да минимизират риска. Екипът по проекта ще изработи риск-регистър, чрез който ще управлява и мониторира риска. За отразяване и представяне на резултатите от изпълнението на Проекта. За изготвяне на техническите и финансови отчети по проекта. За подбора на екипите за доставка на социалната услуга и сключването на договори с тях. За работата на екипите за доставка на социалната услуга и правилната отчетност на тяхната дейност. За прозрачното управление и изпълнение на проекта, мониторинга и вътрешния контрол.
2. Разработване на информационна кампания по проекта, разясняваща спецификата на социалната услуга, целевата група, към която е насочена и критериите за подбор на крайните бенефициенти За целите на проекта ще бъде проведена информационна кампания, която да информира обществеността за дейностите по проекта, да създаде прозрачност при взимането на решения и тяхното изпълнение, да даде възможност на заинтересованите лица да получат информация за проекта и дори да станат част от него. - Отпечатване на 4000 брошури, 3000 плакати 2 информационни табла и 20 баджа – за всички членове на екипите по изпълнение на проекта, тези материали ще бъдат разделени между виртуалните бюра в двете общини - Информиране на обществеността относно стартирането на проекта чрез местни медии. - Изработване на интернет страница за целите на проекта - Създаване на гореща телефонна линия за целите на проекта на територията на двата града - Провеждане на 4 броя конференции за информиране на обществеността по проекта За целите на проекта е предвидено организирането на 4 конференции в началото и края на проекта по 2 във всеки град с цел популяризиране на проекта, дейностите по него, очакваните резултати, напредъка и в последствие и създадените добри практики. Конференциите ще бъдат проведени с участието на широк кръг представители на местната власт, представители на неправителствения сектор, общественици и заинтересовани лица. Задачата на първите конференции по проекта е да бъде създадена положителна нагласа в обществото при стартирането на проекта. Те ще дадат информация на всички заинтересовани страни и ще създадат равни възможности на представителите на целевата група за участие в дейностите по проекта. Третата и четвърта финални конференции са планирани в края на изпълнение на проектното предложение. Тяхната цел е да покаже постигнатите резултати, да представи полезността на иновативната социална услуга и ползата от виртуалните бюра за социални услуги. Конференциите ще бъдат полезни и за неправителствения сектор от областта и съседните региони, заради възможността да се сподели опит, да се сподели ноу хау и да се потърси възможност за мултиплициране на ефекта от проекта и подпомагане на бъдещи инициативи в социалната сфера в регионите.
3. Закупуване и доставка на материали, консумативи и оборудване за двете регионални подразделения За да се осигури възможност за стартиране предоставянето на социалната услуга е необходимо да се осигурят материали, консумативи и оборудване за извършване на всички дейности по социалното консултиране, обучение и терапия на лицата от целевата група. Ще бъдат закупени 4 лаптопа и 2 мултифункционални устройства, за подготовка и разпечатка на информационни материали за лицата от целевата група, за поддръжка на кореспонденцията през интернет портала и водене на досиета на всички потребители на услугата. За да бъде осигурено адекватно и качествено обслужване на лицата от целевата група предвиждаме да бъдат осигурени материали, консумативи и оборудване, необходими за извършването на информационно-консултантски, юридически, административно-правни, методически, творчески посреднически и терапевтични услуги за мотивиране на активност и личностна реализация Нашите специалисти и служители (2 психолози, 2 социални работници, 2 юриста, 2 артерапевта, 2 логопеда, 2 трудотерапевта) ще посещават лицата с увреждания в техните домове и ще извършват комплексната социална услуга по график и при повикване на горещата телефонна линия, или виртуалният портал. Спецификата на тази социална услуга изисква да бъдат осигурени различни видове материали, консумативи и оборудване за различните терапии, с които да може да се извършва качествено обслужване. Сключване на договори за наем на автомобили за осигуряване на необходимият транспорт на мобилните екипи и материалите за терапия по проекта.
4. Подбор и оценка на преките бенефициенти чрез идентифициране на специфичните им потребности и възможности За целите на проекта ще бъдат подбрани лица с увреждания над 18 години, които поради тежестта на увреждането са социално изолирани и се нуждаят от подкрепа С подбора ще бъде ангажиран екипът за изпълнение на проекта и консултативните екипи по проекта в тясно сътрудничество с клубовете на инвалиди, както и с община Аврен, партнираща по проектното предложение организация, като ще бъде потърсено съдействие и от други неправителствени организации. На всеки потребител ще бъде направена оценка на потребностите, специфичните нужди и възможностите за включване в проекта. На избраните за участие в проекта лица ще бъдат направени и индивидуални досиета. Принципите при подбор на лицата ще са изцяло съобразени със същността на програма, а именно - равни възможности, превенция на дискриминацията по пол, възраст, етническа принадлежност и др.
5. Създаване на мобилни екипи за предоставяне на информационно-консултантски, юридически, административно-правни, методически, творчески посреднически услуги подпомагащи личностната реализация на ползвателите от целевата група. За целите на настоящото проектно предложение ще изградим два мобилни екипа за предоставяне на информационно-консултантски, юридически, административно-правни, методически, творчески, посреднически и терапевтични услуги на територията на двете общини София и Аврен. Екипите ще се състоят от следните специалисти: психолог, социален работник, юрист, арттерапевт, логопед. Всеки един от екипите ще бъде на разположение на лицата от целевата група и ще извършва регулярни посещения по график и извънредни посещения по заявка. По този начин ще осигурим пълна достъпност до социалната услуга за всички лица от целевата група. За нуждите на мобилните екипи ще се сключат договори за наем на два автомобила и ще бъде осигурено гориво, за да бъдат на разположение на екипите за придвижване до домовете на лицата от целевата група.
6. Изграждане на виртуален портал за електронно включване на лицата от целевата група и създаване на гореща телефонна линия. Чрез възлагане на изпълнител ще бъде изработен виртуален портал, в който освен основните дейности по популяризиране на проекта ще бъде включена и форма за поръчки за доставка на социални услуги. По този начин ще осигурим по-високо ниво на достъп до социалните услуги от техните потребители. Лицата от целевата група ще имат възможност да се свържат с мобилният екип и по горещата телефонна линия, която ще бъде различна за всеки от двата града и да направят заявка за конкретна социална услуга, от тези които предлага бюрото за социални услуги.
7. Организиране на дейността по предоставяне на социалната услуга. Старт на дейността за предоставяне на социалната услуга. След подбора и оценката на лицата от целевата група ще бъдат изготвени графици за работа на мобилните екипи, които ще включват регулярни посещения по домовете на бенефициентите и извънредни посещения при нужда и направена заявка. Създадените екипи от 2 психолози, 2 социални работници, 2 юриста, 2 артерапевта, 2 логопеда, 2 трудотерапевта. Дейността по обслужване на лицата от целевата група ще започне през третият месец от стартиране на проекта. Ще бъде осигурена социална услуга, която да покрие нуждите на лицата от целевата група от консултиране и терапия. Достъпността на социалната услуга се подсигурява от мобилността на екипите. Екипите от специалисти ще извършвт следните основн дейности по предоставяне на социалната услуга: ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ - Информационно-консултантски - Юридически - Административно-правни - Методически - Посреднически - Терапевтични - Социална интеграция - Работа с роднини. Терапии и рехабилитации, които ще бъдат включени в дейностите на мобилните екипи • Логопедична рехабилитация; • Психологична рехабилитация; • Социална рехабилитация; • Трудотерапия; • Арттерапия включваща: изобразително изкуство, приложно изкуство; За целта ще бъде организиран график за регулярни посещения на екипите. Ще стартира функционирането на горещата линия за повиквания при необходимост от страна на бенефициентите. Ще стартира работата на интернет портала за предоставянето на услугата виртуално бюро за социални услуги, през което лицата от целевата група ще могат да правят заявки за различните видове социални услуги, от които имат нужда. Ше бъдат изготвени он-лайн анкетни карти за идентифициране на конкретни потребности според ситуацията и он-лайн анкетни карти за мнението на потребителите на услугата. Ще бъде създаден форум за споделяне на мнения и социално включване на потребителите на социалната услуга и широк кръг от лица с увреждания, което ще направи създаденото бюро за социлни услуги широко достъпно в общността.
8. Счетоводно отразяване на проекта. Тази дейност е свързана със следните отговорности: - Правилно отчитане на Проекта, съгласно действащото законодателство, принципите и регулациите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. - Разработване на счетоводната политика на Проекта - Организиране на счетоводната дейност в екипа за управление. - Контрол върху спазването на цялостния бюджет на Проекта. - Организиране на финансовата дейност и реализиране на счетоводната политика по Проекта. - Разработване на индивидуален сметкоплан по Проекта, който да се използва в счетоводната дейност. - Обобщаване и изготвяне на исканията за средства. - Организиране и систематизиране на счетоводната информация – регистри, папки, файлове и др., както и тяхното съхраняване. - Изготвяне на необходимите анализи на счетоводната информация. - Изготвяне на платежни нареждания за разплащане на получените първични документи и др.
9. Мониторинг и вътрешен контрол. Тази дейност е свързана с организирането на цялостната дейност по проекта. Специфичните отговорности са свързани с организацията на работа на екипа за управление. Съблюдаване за спазване на сроковете. Надлежно документиране на всички дейности и процеси, свързани с проекта. Контрол върху счетоводната отчетност. В рамките на тази дейност ще бъде разработена и използвана система за наблюдение и вътрешен контрол върху дейностите по проекта, която да гарантира правилното, ефективно, срочно и прозрачно изпълнение на дейностите. Системата ще бъде базирана на редовни проверки и непрекъснато рапортуване и отчетност. С оглед изрядната счетоводна отчетност и мониторинг на счетоводната дейност по проекта предвиждаме да бъде назначен финансов контрольор, който да следи изрядното спазване на нормативните изисквания за счетоводната документация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 522 BGN
Общ бюджет: 111 950 BGN
БФП: 111 950 BGN
Общо изплатени средства: 111 568 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 104 BGN
2012 87 464 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 568 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 489 BGN
2012 74 344 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 833 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 616 BGN
2012 13 120 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 735 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създаване на интернет портал за нуждите на виртуалното бюро за социални услуги
Индикатор 2 Проведени минимум 2 информационни кампании 0183
Индикатор 3 Брой лица ползващи социалната услуга 0183
Индикатор 4 Създаване на консултативни екипи
Индикатор 5 Създадена гореща телефонна линия
Индикатор 6 Брой създадени иновативни социални услуги
Индикатор 7 Обслужване на лицата от целевата група
Индикатор 8 Брой лица с повишен социален капацитет от социалната услуга
Индикатор 9 Брой лица ползващи консултативните екипи
Индикатор 10 Брой лица ползващи горещата линия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз