Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0252-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0106
Наименование: Посредничество и електронни услуги - нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване
Бенефициент: Сдружение "НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разширятване на възможностите за посредничество и асистиране на хората с увреждания за намиране на работа, в т.ч. електронно базирано посредничество, за преодоляване на социалното и електронно изключване.Прилагане на иновативни подходи чрез «Бюро за трудово посредничество и асистиране» и он-лайн обучения за превенция и преодоляване на социалното изключване на хора с увреждания;Насърчаване и провеждане на политика за широко прилагане на трудовото посредничеството и асистирането за наемане на работа на хора с увреждания – за работодателите; за доставчиците на услуги; за самите лица с увреждания, което е и в контекста на стратегиите на ЕС и целите за създаване на социално включване. Създаване на социални компетенции на трудови посредници (медиатори) в доставчиците на услуги за предоставяне на услугата на територията на страната в 6-те планови района, за бъдещото развитие на тези услугите за трудово посредничество и асистиране на хора с увреждания. Провеждане на национални информационни
Дейности: Дейност 1 Разработване на мрежа от подкрепящи дейности за създаване на иновативната услуга „Бюро за трудово посредничество и асистиране” 1.1. Проучване на добри практики и разработване на Методология за развитие на «Бюро за трудово посредничество и асистиране» при намиране на работа за хора с увреждания. 1.2. Разработване на методика за разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността «Бюро за посредничество и асистиране» при намирането на работа на хора с увреждания в т.ч. предоставяне на електронно базирано посредничество ориентирано към индивидуалните нужди на хората с увреждания.
Дейност 2 Изграждане на Бюро за посредничество и асистиране при намирането на работа на хора с увреждания. Моделът от нов тип алтернативни социални услуги „Бюра за трудово посредничество и асистиране” ще изпълнява две основни функции към:  хората с увреждания - да може да представи възможностите, знанията на лицето с увреждане: възможности за ориентиране за професионална реализация в съответствие с личностните им качества, в т.ч. електронно базирано посредничество (он-лайн обучения и консултации); асистиране в началото на трудовия процес. Т.е. предвижданите услуги ще подпомагат процеса на приспособяване на лицето с увреждане в трудовия процес и адаптиране на работното място. подкрепа на заетостта и самонаемането: стартиране на собствен бизнес, управление на малка фирма, комуникационни и социални умени, социално законодателство, трудови и осигурителни права на хората с увреждания, култура на поведение и обслужване на клиенти; осигуряване на асистиране при адаптирането на работното място на лицето с увреждане, подкрепа чрез придобиване на социални умения, психолохична помощ, психо-социална помощ, подпомагане в дейностите от ежедневния живот, предоставяне на информация, социални, правни и психологически консултации, медиация на хора с увреждания; осигурен различен индивидуален подход при обслужването на хората с увреждания; организиране на участието им при срещи за стимулиране на местни партньорства и работодатели.  за работодателите - да се убеди работодателя да наеме лицето с увреждане: дейности насочени към промяна нагласите на работодателите, консултиране и подкрепа при приспособяване и адаптиране на работните места и оборудването съобразно нуждите на лицата с увреждане, и др. дейности. 2.1.Подбор на 3 лица, от които едно лице с увреждане. Наемането им като „Трудов посредник”, „Медиатор-асистент” и „Психолог” за обслужване на Бюрото. Те ще консултират и подкрепят 30 лица от целевата група за консултиране при търсене на работа и започване на самостоятелен бизнес; намиране на работа на 10 лица от целевата група и асистирането им на работното място. Подбор на 14 лица от целевите групи, които ще бъдат подкрепени чрез „Он-лайн обучения” . 2.2. Оборудване на «Бюро за посредничество и асистиране» в г.София. Предвижда се закупуването на оборудване в помощ на разкритата иновативна услуга и изградено «Бюро за трудово посредничество и асистиране»-гр.София. По проекта се предвижда социалните услуги да се организират от НФРИ. Така оборудвано Бюрото за предоставяне на социални услуги за хора с увреждани дава възможност за по-голяма гъвкавост при тяхното предоставяне. Така, с цел безпрепятственото реализиране на методологията на проекта, НФРИ се нуждае да закупи предложените за да оборудва едно работно място и да осъществява др.спомагателни дейности, както следва: закупуване на компютърна конфигурации – 2 бр., монитор – 2 бр., копирна машина – 1 бр., мултимедиен проектор – 1 бр, видеокамера – 1 бр. и модулна система – офис композиция – 1 бр. (Ресурсното обезпечаване за останалото едно работно място към «Бюрото за посредничество и асистиране» ще бъде за сметка на федерацията и няма да се разчита на финансиране от бюджета на програмата) 2.3. Разработване на сайт «Бюро за посредничество и асистиране». 2.4. Функциониране и предоставяне на социални услуги трудово-посреднически услуги. 2.5. Набиране на информация от създаденото «Бюро за трудово посредничество и асистиране» за квалификацията на хора с увреждания, които могат да работят от дома он-лайн като преводачи, счетоводители, протоколчици чрез конферентна връзка, дистрибутори, агенти за създаване на регистър.
Дейност 3 Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализираните обучителни семинари. 3.1. Логистиката на обучението по първата тематична област на специализираните обучителни семинари за посредници включва – наем зала и технологическо оборудване, кафе паузи, кетъринг, хотел за 25 лица. Всеки участник ще получи разработени за целите на обучението материали - обучителни материали, учебна програма, график за провеждане на обучението. 3.2. Разработване на програми за посредниците при предоставяне на услугата «Посредничество и асистиране», в т.ч. и «Електронно базирано посредничество и асистиране ориентирано към индивидуалните нужди на хората с увреждания». 3.3. Логистиката за обучението по втората тематична област на специализираните обучителни семинари за хора с увреждания включва – Интернет и компютър за провеждане на он-лайн консултации и обучения на хората с увреждания. 3.4. Разработване и прилагане на индивидуални он-лайн обучителни програми в съответствие с индивидуалните нужди на хората с увреждания търсещи заетост.
Дейност 4 Провеждане на специализирани обучителни семинара в модулите: „Посредничество и асистиране”, „Електронно базирано посредничество”, „Он-лайн обучения за наемане на работа”, „Он-лайн обучения за започване на самостоятелен бизнес”. Провеждане на специализираните обучителни семинари - 3 дни интензивно обучение, разделено в две тематични области, които включват: 4.1. Провеждане на обучения за посредниците (доставчици на социални услуги – НПО и общини) в два модула: А) «Посредничество и асистиране»; Б) «Електронно базирано посредничество» 4.2. Провеждане на он-лайн обучения за хората с увреждания в два модула: А) «Он-лайн обучения за наемане на работа» Б) «Он-лайн обучения за започване на самостоятелен бизнес». Обучението ще се извърши от лектори с опит в сектора на посредничеството и консултирането. Обща продължителност: 46 уч. часа Брой участници: - 25 доставчици на социални услуги - представители на НПО и общини - 14 участника хора с увреждания в он-лайн обучения.
Дейност 5 Визуализация и публичност Осигуряване на публичност на безвъзмездната финансова помощ – инф.съобщения и публикации 4.1. Информационна дипляна за целите и дейностите по проекта се разпространява в 6-те планови региона 4.2. Организиране и провеждане на шест информационни кампании в 6-те планови региона, в рамките на които да се проведат 6 регионални форума за формиране на политики в общините; за запознаване на НПО-доставчици на услуги при предоставяне на социалните услуги от «Бюрото за трудово посредничество и асистиране»; за промяна нагласите на работодателите. Създаване на местни партньорства за развитие в подкрепа на социалните услуги за хора с увреждания. - Дизайн и отпечатване на папка, съдържаща логото на програма - 240 бр. - Закупуване на химикали и отпечатване на логото на програмата – 240 бр. офсетов печат. Информационните папки и химикали ще бъдат раздадени на участниците в информационните дни/регионални форуми, обучения, заключителния форум в гр.София. - Информационна стикери с наименование на проекта, логото на програмата - 7 бр., от които 1 бр. ще бъде поставен на входа на офиса на водещата организация – Национална федерация на работодателите на инвалиди и 7 бр. на входовете на залите за провеждане на информационните дни/регионални форуми. - Информационен транспарант – 1 бр. за заключителния форум в гр.София 4.3. Разработване и издаване на информационни наръчници: 1)Наръчник за доставчиците на услуги при предоставяне на услугата «Посредничество и менторство при намиране на работа за хора с увреждания»; 2) Наръчник за работодателя «Да наемем на работа лице с увреждане»; 3) Наръчник за хората с увреждания «Да си намерим подходяща работа чрез услугата «Посредничество и асистиране и он лайн-обучение»; 4) Наръчник за общините «Съвместни действия за предоставяне на социалната услуга «Посредничество и асистиране при намиране на работа на хората с увреждания» 4.4. Организиране и провеждане на Форум «Правото на труд на хората с увреждания – път към достоен живот» в гр.София за популяризиране на посредничеството и асистирането при наемане на хора с увреждания от работодателите с участието на работодателите, хората с увреждания, общините и други доставчици на социални услуги, БТ, обществеността, медиите.
Дейност 6. Управление на проекта. • Назначаване на екип по проекта по изпълнение на проекта. Провеждане на среща на проектния екип, на която ще се обсъдят ангажиментите и задачите на всеки член на екипа. Уточняване на детайлни процедури за постоянен мониторинг на напредъка и за оценка на междинните резултати. Подписване на договори с членовете на екипа. Задачите на Ръководителя - отговаря за цялостното финансово и административно управление на дейностите по проекта и упражнява контрол върху текущото изпълнение. Задачи на Координатор - отговаря за организацията и логистиката на обученията заложени по проекта. Задачи на Счетоводител – отговаря за финансовото управление и счетоводната отчетност. Изготвя финансовия отчет по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 173 BGN
Общ бюджет: 97 319 BGN
БФП: 97 319 BGN
Общо изплатени средства: 96 938 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 835 BGN
2011 62 504 BGN
2012 13 600 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 938 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 709 BGN
2011 53 128 BGN
2012 11 560 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 398 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 125 BGN
2011 9 376 BGN
2012 2 040 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 541 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Приложени иновативни подходи при предоставянето на социални услуги, вкл. електронни услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване
Индикатор 2 Проучени добри практики и разработена методология за развитие
Индикатор 3 Разработена методика за разкриване и предоставяне на социалната услуга
Индикатор 4 Изградено „Бюро за трудово посредничество” и електронно посредничество
Индикатор 5 Трудови посредници преминали обучение - доставчици на СО и общини
Индикатор 6 Оборудвано „Бюро трудово посредничество и асистиране” и закупени дълготрайни активи
Индикатор 7 Разработен сайт «Бюро за посредничество и асистиране»
Индикатор 8 Провеждане на обучение
Индикатор 9 Подкрепа на предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 10 Проведени информационни дни/регионални форуми
Индикатор 11 Визуализация и публичност
Индикатор 12 Информационни съобщения и публикации
Индикатор 13 Отпечатване на папки, закупуване на химикали за форуми и обучения
Индикатор 14 Изработване на стикери
Индикатор 15 Трансперант
Индикатор 16 Разработване и издаване на наръчници
Индикатор 17 Участници в инф.среща – Форум, организиран в гр.София
Индикатор 18 Наети безработни хора с увреждания в Бюрото за трудово посредничество
Индикатор 19 Подкрепени и консултирани хора с увреждания
Индикатор 20 Преминали он-лайн обучение хора с увреждания
Индикатор 21 Преминали лица към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 22 Установяване на контакти на хора с увреждания с работодатели
Индикатор 23 Наети на работа
Индикатор 24 Асистирани хора с увреждания в работния процес
Индикатор 25 Консултирани и обучени он-лайн лица
Индикатор 26 Проведени обучения за хорас увреждания
Индикатор 27 В т.ч. за хората с увреждания на обучения и форуми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз