Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0172-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в Община Стражица
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: 1. Организация и управление на проекта 2. Провеждане на информационна кампания 3.Извършване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги и разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите 4. Подбор на потребителите и сключване на договори 5.Подбор на домашните помощници 6.Обучение на домашните помощници 7.Сключване на договори с домашните помощници 8.Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник”
Дейности: „Организация и управление на проекта” Сформирания екип ще управлява проекта като се разработят задължителните документи по проекта и се води надлежна документация и кореспонденция. Ще се организира изпълнението на дейностите по проекта, ще се извършва оценка на дейността на ДП, оценка на дейности и резултати, изготвяне на отчети, отчитане на индикаторите, планиране и изпълнение на стъпки в резултат на наблюдението и оценката.
„Провеждане на информационна кампания” Публикуване на съобщения по местния радиовъзел, сайта и бюлетина на Община Стражица, регионални медии. Ще се изработи и разпространи информационна брошура в тираж 500бр., , ще се изработят и разлепят плакати в тираж от 30 бр.
„Извършване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги и разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите” Оценката на потребностите ще се извърши от външни експерти с необходимата квалификация. Тя ще се извърши съгласно Методиката за предоставяне на услугата в общността „Домашен помощник” /Приложение К/. Анализирайки индивидуалните оценки на потребностите, съгласувано с потребителя ще се изготвят индивидуални планове за всеки потребител.
„Подбор на потребителите и сключване на договори” Приемане и разглеждане на заявленията на желаещите, съобразно оценките на потребностите.Определяне на потребителите. Нает по проекта експерт - социоконсултант ще разяснява сред потребителите правата и отговорностите на страните. Сключване на договорите.
„Подбор на домашните помощници” Приемане и разглеждане на документите на кандидатите. Интервю с кандидатите. Класиране и определяне на най-подходящите лица съгласно приета Методика на Община Стражица.
„Обучение на домашните помощници” В началото на проекта ще се проведе въвеждащо обучение в рамките на 3 дни на домашните помощници, които не са обучени за предоставяне на услугата домашен помощник по фаза 1. След предоставяне на услугата в рамките на 6 месеца организиране на тридневно поддържащо обучение за всички домашни помощници. Обученията ще се извършат при спазване изискванията на Методиката за предоставяне на услугата в общността „Домашен помощник”.
„Сключване на договори с домашните помощници” Сключване на трудови договори с домашните помощници.
„Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Дейността включва предоставянето на социалната услуга „Домашен помощник” в продължение на 12 месеца.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 183 224 BGN
Общ бюджет: 155 865 BGN
БФП: 155 865 BGN
Общо изплатени средства: 140 810 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 645 BGN
2011 93 475 BGN
2012 10 691 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 810 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 148 BGN
2011 79 453 BGN
2012 9 087 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 689 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 497 BGN
2011 14 021 BGN
2012 1 604 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 122 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 2 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ BG051PO001-5.2.07-0172-C0001
Индикатор 5 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки BG051PO001-5.2.07-0172-C0001
Индикатор 6 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0172-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз