Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0229-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0104
Наименование: СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ОПОРА БГ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Разширяване на възможностите за повишаване качеството на живот на уязвими групи, чрез прилагане на комплексни иновативни социално-терапевтични подходи за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици. Усвояване на иновативни социално-терапевтични подходи и чуждестранен опит, ориентирани към индивидуалните нужди на уязвими лица и групи и прилагането им в практиката на Социално терапевтичния център;
Дейности: Дейност №1: Организация и управление на проекта Управленският екип осъществява изпълнението на проектните дейности и цялостната организация и управление на проекта на базата на следните документи, разработени, приети и подписани от кандидата и партньорите непосредствено след старта на проекта: Вътрешно споразумение за работа между Кандидата и Партньорите, План за действие и изпълнение на дейностите (който периодично се преразглежда и ревизира), Вътрешни правила за работа на участниците в проекта; План за Управление на риска (прогнозен), План за вътрешна проверка и оценка. Организационна структура на проекта: 1.Управленски екип (УЕ) с позиции: ръководител, координатор, счетоводител. Провежда редовни ежеседмични оперативни срещи и заседания и съгласува предстоящите задачи. Води протоколи на обсъжданията. 2.Програмен екип (ПЕ) - включва експертите, посочени към всяка от дейностите. 3.Съвет по наблюдение на проекта (СНП) – включва по един представител на кандидата, партньорите и медиен партньор. Функции: разработва Плана за вътрешна проверка и оценка; разработва система и показатели за текущ и планиран вътрешен контрол; осъществява контрол на изпълнението на проекта и напредъка му съгласно графика и заложените цели; прави оценка на качеството на осъществените дейности; заседава ежемесечно и вписва в протокол резултатите. 4.Комисия за подбор на бенефициенти (КПБ) – включва по един представител на кандидата и партньорите. Функции на Комисията: подбор на участници в дейностите; разработва критерии и процедура за подбор; разпространява информация, покана за обучението и формуляр за кандидатстване; приема формуляри и заявки; анализира и селектира кандидатите; подбира участници за и изготвя списъци; информира участниците за резултатите. Управлението на проекта включва: 1.Административно – техническа дейност: административно и счетоводно обслужване; сформиране на екипи; сключване и анексиране на договори с експерти, външни изпълнители и партньори; изготвяне на списъци и организиране на бенефициентите по целеви групи; разработване на графици, формуляри, чек-листове за обратна връзка, протоколи и други необходими образци; взаимодействие с участниците в проекта; изработване на документация и отчети; размножаване и разпространяване на материали; стопанисване, съхраняване и разпределяне на доставеното по проекта оборудване и техника; попълване на протоколи за напредъка съгласно графика за изпълнение на проекта и определяне на предстоящите задачи и отговорности; организира доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване, техника и софтуер съгласно правилата на ЕФРР; 2.Отчетност и контрол: осъществяване на редовен вътрешен контрол, самоконтрол и оценка по изпълнение на проекта. Основни средства за реализиране на дейността са: календар на събитията; отчети за изпълнението на всяка проектна дейност; текущо отразяване на финансовите разходи; междинни и окончателен отчети за изпълнение на заложените дейности и постигнатите резултати – съдържателни и финансови; констативни протоколи; чек-листове за обратна връзка; информация при поискване от Възложителя; посещения от страна на Възложителя; списъци на участниците в дейностите; списъци с раздадени материали; копие на всички разходооправдателни документи; доказателства за изработени материали по проекта; копия от медийни и рекламни материали; протоколи от работни срещи и дискусии; снимков материал. След приключване на дейностите ще се извърши одит на проекта съгласно изискванията на Управляващия орган. Финалният доклад е предшестван от одитен доклад/ от избран независим лицензиран одитор. В окончателните доклади ще бъдат посочени постигнатите резултат и целите на проекта чрез предварително зададените индикатори. 3. Организация и управление на дейностите по ПМС 55/2007: сключва договор с консултант тръжни процедури; следи за подготовка на качествени тръжни досиета в пълен обем съгласно нормативната уредба; публикува поканите за търг; ръководи провеждането на тръжните процедури и избора на изпълнители; представя документацията от избора на УО за съгласуване и одобрение. Сключва договори с изпълнители.
Дейност №2: Разработване на методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи Приложението на социално терапевтичния модел като иновативна социална услуга налага проучване на чуждестранния опит и разработване на специализирана методика и приложни продукти към нея, съобразени с нашите социални реалности, възможности и специфика. Разработването на методиката включва: 1. Проучване на чуждестранния опит за предоставяне на социално терапевтични услуги: 1.1. Подбор, първична обработка, класифициране и писмен превод на чуждестранен опит. 1.2. Анализ и систематизация на чуждестранния опит. 1.3. Анализ на възможностите за творческо приложение на чуждестранния опит, съобразно спецификата на нашите условия, нуждите на потребителите и възможностите на социалните заведения. 2. Разработване на методически и приложни продукти: 2.1. Методика за квалификационно обучение на специалисти по социална терапия. Включва: учебна програма; учебен планове; учебна практика; система за оценка; формуляри, образци и учебна документация. 2.2. Методика за работа в социално терапевтичен център; 2.3. Методика за социално- терапевтична работа в социалните заведения; 2.4. Методика за анализ и оценка на въздействието на социално- терапевтичния модел върху участниците в целевите групи 2.5. Наръчник с обучителни материали за социално терапевтична работа; 3. Оценка и анализ на въздействието на разработената методиката върху участниците в целевите групи и осъществяване при необходимост на корективни дейности ; 4. Оценка от независими научни консултанти – осъществява се от чуждестранни консултанти, специалисти в областта; 5. Осъществяване на процедури по представяне на методиката за утвърждаване от АСП като иновативен модел и възможна форма за предоставяне на социални услуги в специализираните заведения и в общността.
Дейност № 3: Повишаване на професионалните компетентности Провеждане на квалификационно модулно обучение „Иновативни социално-терапевтични подходи при работа с рискови групи”. Участници в обучението са 20 души - от новосформирания екип на СТЦ, който ще предоставя услугата по време на проекта и след неговото приключване; служители от областна и общинска администрация, които ще подпомагат утвърждаването и развитието на услугата след приключване на проекта; специалисти от социални заведения в община Враца, мотивирани да предоставят услугата в заведението, в което работят. Обучението се провежда от преподаватели в ЮЗУ „Н.Рилски” Благоевград по специално разработена програма, на базата на селектиран чуждестранен опит, под формата на пилотно обучение на специалисти за придобиване на допълнителна квалификация. Успешно завършилите получават Удостоверение, издадено от ЮЗУ „Н.Рилски” Благоевград. Обучението се провежда в СТЦ и е с хорариум 320 часа, от които 120 часа учебен стаж и 200 часа теоретични и практически занятия, организирани в 5 модула х 4 дни. Всеки модул приключва с тест. Обучението приключва с писмена разработка, публично представяне и защита на Проект за приложение на социално-терапевтичните подходи в социалното заведение (където работи участника). С участниците в обучението се провежда и 120 часа учебен стаж под супервизия за прилагане на придобитите професионални компетенции по социална терапия в реални трудови условия и придобиване на личен опит. 60 часа са определени за личен опит и 60 часа за посещение и запознаване със социални заведения в общината (с цел обмяна на опит, създаване на партньорски контакти и организиране на общи съвместни дейности в бъдеще). Всяко социално заведение домакинства и презентира дейността си при провеждане на стажа. Накрая се организира общо обсъждане на впечатления, мнения и потенциални възможности за мултиплициране и прилагане на социално –терапевтичните подходи в социалните заведения от общината. За участниците в обучението се предвиждат обучителни и работни материали, средства за транспорт за учебен стаж до социалните заведения извън Враца, средства за напитки и 1 обяд по време на 20 –дневното обучение.
Дейност №4: Предоставяне на услугата - социално включване на 20 лица Място на предоставяне на услугата – СТЦ. Предоставянето на услугата включва: назначаване на екип на СТЦ; оборудване и издръжка на СТЦ; предоставяне на комплекс от социално терапевтични услуги. 1. Назначаване на екип на СТЦ – подбор и специалисти с необходимата квалификация и опит: Постоянен екип на СТЦ: ½ ръководител (14 месеца), ½ хигиенист(14месеца), психолог, педагог, биофитбек терапевт, социален консултант (10 месеца). Временен екип на СТП: арттерапевт, ерготерапевт, сенсотерапевт, танцов терапевт, музикотерапевт, трудов посредник (общо 900 часа) 2. Оборудване и издръжка на СТЦ: избрани подизпълнители ще доставят и монтират технологичното оборудване, обзавеждане и ИКТ в сградата на СТЦ и с това стартира и дейността му. Оборудването включва: климатици, подова настилка, обзавеждане, компютър, мултимедия, биофитбек. Технологичното, специализирано и компютърно оборудване и обзавеждане е необходимо за ефективно провеждане на планираните дейности и ще се използва целесъобразно и по предназначение. След приключване на проектните дейности закупеното по линия на ЕФРР оборудване остава в Социално терапевтичния център и с него ще продължи предоставянето на услугата, нейното развитие и мултиплициране. Издръжката на СТЦ включва: режийни за 14 месеца - вода, електроенергия, санитарни материали, видеонаблюдение, интернет, комуникации. 3. Комплекс от социално терапевтични услуги - Предоставяне на комплекс от социално терапевтични услуги с продължителност 160 дни (8 месеца х 20 дни). Участниците са 20 лица от различни групи в неравностойно положение и затруднена социална адаптация. Програмите за социално -терапевтична работа с участниците се разработват след старта на проекта и проучване на конкретните им потребностите и интереси. Ежедневно се организират групови тематични занимания по социален мениджмънт и предприемачество, арттерапия, ерготерапия, музикотерапия, сенсотерапия, евритмична и танцова терапия. Услугите са организирани под формата на Социално - терапевтично ателие. 3.1. Психодиагностика и оценка на потребностите на 20 участници. Използват се психометрични средства за оценяване на личностния потенциал- клинични тестове съгласно бъларските и международни психологически стандарти (IST 2000 R; NEOPI-R; MMPI 2; ТАТ; WIS/SVP; TOM; STAI – Y). Психодиагностиката включва: провеждане на изследване върху хартиен носител с клинични тестове; ръчно въвеждане на отговорите на изследваните лица за администриране на резултатите; статистическа обработка на резултатите; самостоятелно и онлайн администриране на резултатите на изследваните лица; психологически анализ и интерпретация на данните от изследванията; съставяне на оценителни доклади за изследваните лица; запознаване на изследваните лица с резултатите от изследването. 3.2. Социална оценка на 20 участници - провеждане на начално интервю с участниците; интервю с близките (ако е възможно); оценка на социалните фактори. 3.3. Изготвяне на индивидуални развиващи програми на 20 участници. Програмите се разработват въз основа на установените нужди на участниците на базата на проведените интервюта, социалната оценка и психодиагностиката на личностния потенциал. Всяка програма е с продължителност 8 месеца и включва комплекс от индивидуални и групови развиващи дейности с лицето. След приключване на програмата се прави оценка на въздействието й върху включеното лице. 3.4. Разработване на групови терапевтични програми по: ерготерапия, арттерапия, музикотерапия, евритмична танцова терапия, сенсотерапия, социален мениджмънт и предприемачество. Заниманията на участниците в груповите програми са с обща продължителност 900 часа и се провеждат ежедневно. 3.5. Работа с участниците съобразно индивидуалните и групови програми. Услугите се предоставят в СТЦ - 8 месеца, ежедневно /понеделник - петък/. Груповите терапевтични дейности се провеждат до обяд, а индивидуалните - след обяд /от понеделник до четвъртък/. Всеки петък е определен за екоден – организират се екодейностости в природата, независимо от атмосферните условия / посещение на природни, културни и развлекателни обекти, ферми за животни, биодинамично замеделие, обекти за селски туризъм и др. /. За екодейностите е предвиден превоз на участниците до обектите, предвид особеностите на целевата група (възрастни, хора с увреждания). 3.6.Консултантски услуги – психологически, социални, педагогически, трудово посредничество. Всеки участник в целевите групи на проекта може да получава консултация по интересуващи го въпроси в часовете за консултации съгласно обявен седмичен график. Предвидени са средства за осигуряване на всички видове материали за разнообразните социално терапевтични дейности. Услугите са организирани под формата на Социално- терапевтично ателие, в което се работи с естествени и природни материали, индивидуално и екипно и се създават съвместни художествени продукти. Предвидено е по време на предоставяне на услугата на участниците да бъдат осигурени напитки, плодове и леки закуски – ежедневно в рамките на 8 месеца. (кетъринг за 20 души за 160 дни; пътни разходи за 32 екодни, материали: специализирани психологически тестове и материали за терапевтични занимания, консумативи за работата в СТЦ).
Дейност № 5: Организиране и провеждане на публични събития 1. 4 Социално-терапевтични уъркшопа Уъркшопите са свързани с демонстрационни дейности за представяне на сезонни ритуали и се провеждат се под формата на „Социално -терапевтични ателиета с отворени врати”. Имат масов, публичен и празничен характер. Провеждат се на открито /или подходящо закрито място/ с възможност за демонстрации, публичен и масов достъп на обществеността. Участват всички целеви групи по проекта, предварително поканени голям брой гости и непринудени участници, проявили интерес. Организацията включва открита работа в ателието и демонстрации на различни социално -терапевтични дейности: работа с вълна, природни материали, пластициране, музициране, евритмично танцови упражнения, изява на сцена и други. 2. Приложно – практическа конференция Провеждане на еднодневна конференция в гр.Враца за демонстриране на иновативните социално - терапевтични подходи с широко участие на всички заинтересовани страни. Това е заключителна дейност, обобщаваща опита по проекта и създадените възможности за неговото мултиплициране и устойчивост. Програма на конференцията включва: презентация за постигнатите резултати по проекта; представяне на чуждестранен опит; възможности на социалната терапия като иновационен метод за активна интеграция, изграждане на подкрепяща среда и адаптация за самостоятелен живот на лица и групи в неравностойно положение; възможности за прилагане на социално-терапевтичния модел у нас; представяне на разработените по проекта приложни продукти. Съпътстващи дейности: мини-изложба на различни продукти изработени от потребителите на СТЦ и открито социално-терапевтично ателие, в което се демонстрират различни опитности свързани със социалната терапия. Участниците в конференцията ще имат възможност да се докоснат до социалната терапия чрез жива връзка с изкуството: евритмия, музициране, пластициране, терапевтична работа с филц, работа с кукли, танцова терапия. Свободен избор на участниците в конференцията е да наблюдават отстрани или да се включат пряко в работата на изнесеното ателие. Целта е да се усети атмосферата и се съприживее емоционална удовлетвореност. Предвижда се в конференцията да участват около 80 души - представители на местни и държавна власти, НПО, социални заведения, медии, гости, демонстранти,лектории, представители на социални и образователни институции. За 30 души от страната са предвидени нощувки, вечеря и пътни.
Дейност 6: Информиране и Публичност Публичността включва: избор на PR изпълнител и медийни партньори и сключване на договори за отразяване на събитията по проекта; разработване на подробна PR програма при старта на проекта; комплекс от разнообразни методи и форми за информиране и публичност; организиране на различни публични мероприятия; разработване, тиражиране и разпространение на различни публични материали; представяне на проектните дейности в различни медии. Видове информационни източници: промоция на проекта - с пресконференции - встъпителна и заключителна; провеждане на публични мероприятия – 4 социално – терапевтични уъркшопа и приложно – практическа конференция; дипляна за популяризиране на проекта; брошура за популяризиране на иновативната практика; постери, транспарант, банери, стикери, презентационни табла, идентификационни табели; 2 публикации в специализирани списания и 4 в печатни медии; 4 радиорепортажи; 3 телевизионни репортажи; изработване на кътове с визуална идентификация по проекта в СТЦ; поддържане на актуален информационен фонд в интернет сайтовете; отпечатване на „Методика за социално терапевтична работа в социалните заведения” и „Наръчник с обучителни материали за социално терапевтична работа»; учебно-документален филм. Планираните публични материали са примерни и се допуска възможността за корекции и промяна в рамките на представения бюджет, съгласувани с Възложителя.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 224 364 BGN
Общ бюджет: 198 261 BGN
БФП: 198 261 BGN
Общо изплатени средства: 190 953 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 198 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 873 BGN
2011 54 131 BGN
2012 91 949 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
190 953 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 168 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 142 BGN
2011 46 011 BGN
2012 78 157 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 310 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 731 BGN
2011 8 120 BGN
2012 13 792 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 643 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Доставка на нова социална услуга в общността в община Враца
Индикатор 3 Приложени индивидуални терапевтични дейности
Индикатор 4 Психодиагностика и оценка на възможностите
Индикатор 5 Изработен План за индивидуално развитие
Индикатор 6 Предоставени социално – терапевтични услуги в общността- групови и индивидуални занимания в СТЦ
Индикатор 7 Индивидуални консултации с бенефициенти
Индикатор 8 Повишена компетентност и подкрепа на специалисти, запознаването им с нови форми и методи на работа
Индикатор 9 Супервизия на персонала на СТЦ
Индикатор 10 Разработена методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи
Индикатор 11 Проведени публични дейности с демонстрация на терапевтични подходи и приложни продукти
Индикатор 12 Осигурена заетост на безработни и специалисти чрез предоставяне на социални услуги
Индикатор 13 Създадена терапевтич на среда за изгражда не на социална общност, в която все ки участник е приет и еднакво значим
Индикатор 14 Ефективно социално терапевтично въздействие и развитие на личния потенциал
Индикатор 15 Наблюдение и отчитане на промените
Индикатор 16 Отчитане на напредък в индивидуалното развитие
Индикатор 17 Придобити умения за независим живот; придобито чувството за сигурност. Успешно интегрира ни и социално включе ни лица от различни рискови групи
Индикатор 18 Ангажиране с проблемите на лицата и търсене на решения
Индикатор 19 Овладяни нови опитности, придобити практически познания и компетентности
Индикатор 20 Повишена лична ефективност,оптимизирана мрежа от пълноценно работещи социални звена
Индикатор 21 Проучен чуждестра нен терапевтичен опит; Създадени възможности за прила гане на иновативните социално терапевтич ни подходи
Индикатор 22 Представени и популяризирани иновативни социално-терапевтични подходи; Постигната координация и сътрудничество за общи дейности; създадени нагласи за ангажирано поведение и активна обществена позиция.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз