Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0130-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: За достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора
Бенефициент: Община Самуил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Самуил
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Сключване на договор с Агенция „Социално подпомагане” Дейност 2: Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта Дейност 3: Разработване на информационни материали и провеждане на кампания за обхвата на услугата „Домашен помощник” и реда за нейното предоставяне; Дейност 4: Подбор на потребителите на услугата; Дейност 5: Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители; Дейност 6: Подбор на домашните помощници; Дейност 7: Сключване на договори с потребителите и домашните помощници и изясняване на правата и отговорностите на страните по договора; Дейност 8: Обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги; Дейност 9: Медицински прегледи на всички домашни помощници; Дейност 10: Оценка на риска и работа по намаляване на рисковете за домашните помощници; Дейност 11: Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата „Домашен помощник” на всеки потребител; Дейност 12: Предостав
Дейности: Сключване на договор с Агенция „Социално подпомагане” Регламентиране правата и задълженията на страните по договора за финансова помощ
Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта Осигуряване на общинско помещение, в което ще се съхранява проектното досие. Провеждане на работна среща в община Самуил за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта и за разпределение на задачите. Разработване на подробен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача с конкретни отговорници. Екипът по проекта ще разработи вътрешна система за мониторинг и оценка за напредъка по проекта.
Разработване на информа¬цион¬ни материали и провеждане на кампания за обхвата на услугата „Домашен помощник” и реда за нейното предоставяне За постигане на целта ще се разработи и публикува информационна дипляна в тираж 500 броя, която ще съдържа информация за: - процеса на предоставяне на услугата (оценка на потребностите, оценка на риска, планиране на услугата, периодична преоценка на потребностите); - описание на правата и задълженията на домашния помощник и на потребителя; - размер на потребителската такса; - описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка. В местните вестници ще бъдат публикувани обяви, ще бъдат предоставяни обяви и информационни материали в населените места по информационните табла.
Подбор на потребителите на услугата Изясняване на правилата и процедурите на доставчика за подбор и назначаване на персонал са насочени към подбор на подходящи лица, които ще защитават здравето, сигурността и благополучието на потребителите на услугата „Домашен помощник”.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Услугата се предоставя след оценка на потребностите на потенциалния потребител. Оценката на потребностите се извършва от доставчика (социален работник или експерт с необходимата квалификация) с участието на потенциалния потребител на услугата „Домашен помощник”. Оценката на потребностите задължително включва преглед и характеристика на:  общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител: - зрение, слух и възможности за комуникация; - способност за придвижване, необходимост от медицински изделия, технически помощни средства, приспособления или съоръжения; - психично здраве; - умствени функции;  способността му за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи;  социалната му активност и интереси;  взаимоотношенията със семейството му;  други социални контакти;  битови условия на живот;  изискванията за медикаментозно лечение и диети;  допълнителните му потребности, свързани със специфични състояния;  безопасност и рискове. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата ще се разпишат конкретни дейности, които са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител. Оценката на потребностите се актуализира веднъж на шест месеца, но може да се преразгледа и по-рано по молба на потребителя или негови близки, роднини или законен представител, както и при промени, настъпили в състоянието на потребителя или в специфичните му потребности.
Подбор на домашните помощници Подборът и наемането на персонал от община Самуил ще съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и осигурява защита на потребителите. Кандидатите за домашни помощници ще бъдат интервюирани от доставчика с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Ще бъдат наети кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани.
Сключване на договори с потребителите и домашните помощници и изясняване на правата и отговорностите на страните по договора Изясняване на видове дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение; правата и отговорностите на потребителя и неговите близки, права и отговорности на домашния помощник, права и отговорности на община Самуил, като доставчика на услугата. Новоназначените домашни помощници подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностната си характеристика и получават копие от Правилника за вътрешния ред на доставчика.
Обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги Община Самуил ще осигури въвеждащо, основно обучение на всички новоназначени домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя, и поддържащо обучение – в хода на предоставяне на услугата и по заявка. Основното обучение въвежда в същността на социалните услуги, предоставяни в домашна среда, което ще трае 10 дни и включва следните теми:  общи познания за домашните грижи и за необходимите на домашния помощник умения;  основни задължения на домашния помощник;  етични стандарти в работата на домашния помощник (принципи и ценности на социалната работа, поверителност, антидискриминационно поведение, др.);  специфика на грижите за стари хора, за лица с увреждания, за терминално болни;  разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя (влошаване на здравословното състояние, инциденти, дискриминация, различни форми на експлоатация, насилие, други рискове), както и за нововъзникнали потребности;  умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт;  умения за разпознаване на рискове и справяне с кризисни ситуации (оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи, рискове при физически контакт, др.);  методика за предоставяне на социални услуги в общността;  здравословни и безопасни условия на предоставяне и ползване на социални услуги;  процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг;
Медицински прегледи на всички домашни помощници Всички подбрани домашни помощници ще минат обстоен медицински преглед
Оценка на риска и работа по намаляване на рисковете за домашните помощници Оценка на риска се извършва преди да започне предоставянето на услугата. Работодателят разработва правила за своевременно информиране и предприемане на действия при възникване на нови рискове. Работодателят извършва текуща оценка на потенциалните опасности за домашния помощник, възникващи в процеса на предоставяне на услугата. В оценката задължително се включва анализ на следните рискове:  при оказване на помощ при вземане на лекарства;  при оказване на физическа подкрепа;  от битовите условия на живот на потребителя;  от ограничаване на самостоятелността и независимостта на потребителя;  от изолация от семейството и общността;  от злополуки;  от заболявания;  от неблагоприятни отношения в семейството.
Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата „Домашен помощник” на всеки потребител Индивидуалния график се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребности от услуги и оценка от риска. Съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените в съответствие с чл. 40, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане индивидуалните потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният график включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори, включително на онези от тях, произтичащи от евентуалната склонност на потребителя към агресивно поведение или към злоупотреба с вредни субстанции.
Предоставяне на услугата „Домашен помощник" Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора, чрез домашни помощници. Дейността на домашния помощник се съсредоточава върху организирането на бита и хигиената в дома на нуждаещите се лица
Мониторинг и контрол на домашните помощници Екипът на проекта ще наблюдава редовно работата на домашните помощници и оценява тяхното качество, съвместно със социални експерти ще посещават потребителите веднъж месечно, за да мониторира на място предоставянето на услугата. Резултатите от проведените срещи и предприетите действия ще се документират. Веднъж годишно работата на домашните помощници и техните потребности от обучение ще се оценяват от екипа на проекта и копие от тази оценка ще се съхранява в трудовото досие на домашния помощник.
Отчет на община Самуил пред финансиращия орган Община Самуил ще използва доказали ефикасността си счетоводни и финансови процедури и практики, които да осигуряват ефективното осъществяване на дейността, както и нейната финансова устойчивост. Общинското ръководство ще използва прозрачни и ясни процедури за изчисляване на потребителските такси, издава финансови документи при тяхното заплащане и ще проследява закъснелите плащания.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 527 BGN
Общ бюджет: 188 258 BGN
БФП: 188 258 BGN
Общо изплатени средства: 172 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 505 BGN
2011 93 163 BGN
2012 40 006 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 580 BGN
2011 79 188 BGN
2012 34 005 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 773 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 926 BGN
2011 13 974 BGN
2012 6 001 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 901 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 2 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ BG051PO001-5.2.07-0130-C0001
Индикатор 5 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки BG051PO001-5.2.07-0130-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз