Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0080-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0098
Наименование: Интегриран модел на иновативна социална услуга в общността - “one-stop shop” за електронно включване на хората с увреждания
Бенефициент: Сдружение "Бизнес Агенция"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта е повишаване на степента на използване на информационно-комуникационни технологии и технологични и асистивни нововъведения в разработването, доставянето и ползването на социални услуги от хората с увреждания във Варна като условие за по-ефективното им включване в обществения живот.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Със стартиране на проекта ще се сформира екип за организация и управление, ще се разработят процедури за управление и отчитане – планиране, отчитане, графици, мониторинг, измерване на индикаторите. Ще се направи избор на доставчици на външни услуги, материали и оборудване, съгласно графици за тръжни процедури. Ще се осъществи подбор и назначаване на експерти и консултанти, координатори, ще се наеме допълнително помещение за ползване от целевата група. Наетото помещение ще бъде подходящо обзаведено и оборудвано за полване от социалните асистенти и крайните ползватели на услугите, както за провеждане на работни срещи, заседания и семинари. По време на проекта ще се осъществява вътрешен контрол и отчитане на реализираните дейности чрез работни срещи на екипа и оперативни събрания.
Дейност 2: Информиране и публичност Ще се разработи комуникационна стратегия с план за информиране и публичност на приноса на ЕС при самото стартиране на дейностите, ще се разработи и реализира план за мащабна информационна кампания за ангажиране на поне 40 представители на всички заинтересовани страни да участват в процеса на електронно включване на хората с увреждания
Дейност 3: Проучване на добри практики и степен на използване на ИКТ в социалните услуги 3.1. Сключване на договори с експерти от Работна група “Добри практики” – компютърен специалист, методист, специалист Човешки ресурси, програмист, уеб-дизайнер, експерт социални дейности, социолог 3.2. Провеждане на 1 проучване с дълбочинни интервюта с 20 представители на заинтересованите страни 3.3. Провеждане на една кръгла маса с 20 участници от заинтересованите страни 3.4. Провеждане на работни срещи на експертите на работната група и екипа на проекта за обсъждане на практиките и подготовка и одобрение на съвместен доклад – общо 4 3.2. Публикуване онлайн на проучването
Дейност 4: Анализ на затрудненията пред хората с увреждания за електронно включване 4.1. Сключване на договори с експерти от Работна група “Ограничения пред електронното включване за хора с увреждания” за провеждане на анализ – психолог, програмист, преподавател по ИКТ, уеб-дизайнер, методист, експерт социални дейности, социолог, анкетьори четирима 4.2. Провеждане на проучване сред 80 представители на целевата група, 20 доставчици на социални услуги, 10 компании-разработчици на специализиран софтуер и уеб-дизайн, 10 институции 4.3. Работни срещи на работната група и екипа на проекта за подготовка на документите по проучването, преглед на резултатите, подготовка на съвместен доклад и одобряването му заедно с предложение за 3-годишна стратегия за разширяване използването на ИКТ и технологични нововъведения в социалните услуги във Варна - 4 4.4. Провеждане на Общинска конференция за представяне и обсъждане на резултатите и стратегията с поне 30 участници от заинтересованите страни
Дейност 5: Разработване на модел на иновативна социална услуга – уан-стоп шоп за електронно включване за хора с увреждания 5.1. Сключване на договори с експерти от Работна група “Социална услуга в общността - “one-stop shop” за електронно включване на хората с увреждания” – двама експерти социални дейности, двама експерти ИКТ, методист 5.2. Работни срещи на екипа на проекта с работната група – 6 5.3. Разработване на процедури и документация за социалната услуга – методология, правилници, наръчник. 5.4. Разработване на задание за интерактивен портал съгласно най-добрите практики и резултатите от двата анализа/проучвания на проекта 5.5. Възлагане разработването на интерактивен интернет портал като среда за предлагане на социалната услуга 5.5. Представяне и обсъждане на услугата пред доставчици на социални услуги и представители на заинтересованите страни от Варна – двудневна конференция/форум
Дейност 6: Предлагане на услугата на 60 потребители от целевата група – информация, консултиране, обучения 1.1. Разширяване на съществуващия ЦСРИХУ към БАВ 1.2. Подбор и обучение на персонала, ангажиран с предоставянaтa социалнa услугa – трима координатори, един уеб-администратор, двама ментори, един психолог, експерт хардуер/софтуер, експерт асистивни технологии. Обучението е в четири модула – “Методика на социалната услуга в общността - “one-stop shop” за електронно включване на хората с увреждания” - 30 часа, и “Умения за работа с потребители и клиенти” - 15 часа, “Онлайн услуги” - 30 часа и “Подкрепа за въвеждане на асистивни технологии” - 15 часа 1.3. Подбор на 60 потребители от целевата група 1.4. Модулни обучения за 60 потребители от целевата група: “Мотивационен модул” 10 уч.ч “Учене и професионално развитие чрез ИКТ” – 20 уч.ч. “Възможностите на ИКТ за по-добър живот” – 40 уч.ч. “Модерни асистивни технологии за пълноценен живот” 40 уч.ч. 1.5. Информационно-консултативни присъствени и онлайн услуги – синхронни и асинхронни - за 60 потребители от целевата група
Партньори
Партньори:
Фондация ”Материка”
ЕКСЕЛИА ЕООД
Изпълнители:
"ТЕМПУС-2000" ООД
"Фил" ООД
ЕВРОРИСК СИСТЕМИ-ООД
Офис Груп България АД
Снежана Петрова Карагьозова
Галина Тодорова Найденова
Вяра Михайлова Николова
Надежда Алексиева Петрова
Огнян Панайотов Спасов
Диана Василева Настева
Радка Атанасова Стойкова
Петър Георгиев Вукадинов
Лиляна Желязкова Владимирова
Невяна Георгиева Фесчиева
Ивайло Ангелов Вангелов
Станислав Колев Донев
Анка Стоянова Куртева
Юлиан Добрев Добрев
Мартина Николаева Илиева
Пламена Тодорова Шалаверова
Силвия Димчева Великова - Станчева
Христина Атанасова Манева
Велко Георгиев Наумов
Мария Александрова Иванова
Георги Христов Филипов
Драгомир Митков Димчев
Розалина Стефанова Димова
Йорданка Димитрова Будинова - Спахиева
Благой Добромиров Климов
Милена Иванова Драгова
"ЛАРГОСИТИ" ООД
"ЧИСТ СВЯТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 183 667 BGN
Общ бюджет: 180 392 BGN
БФП: 180 392 BGN
Общо изплатени средства: 180 270 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 733 BGN
2011 0 BGN
2012 143 537 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 270 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 223 BGN
2011 0 BGN
2012 122 006 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 510 BGN
2011 0 BGN
2012 21 530 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 041 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой лица, ползващи нови форми на социални услуги
Индикатор 4 Увеличен брой доставчици на социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз