Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0041-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0096
Наименование: Комплексен модел за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от наркотични вещества
Бенефициент: "Амбулатория-групова практика за специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве - Варна" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Преодоляване на социалното изключване на лица със зависимости чрез изграждане и прилагане на комплексен модел за рехабилитация и реинтеграция. 1.Редуциране на свързаните със зависимостта социални и здравни последствия чрез въвеждане на иновации в рехабилитацията на зависими. 2.Подобряване качеството на живот чрез осигуряване достъп до съществуващи и предлагане на нови социални услуги за зависими и техните семейства. 3.Промяна на отрицателни обществени нагласи по отношение на зависимите чрез включване на целевата група в културния живот в общността
Дейности: 1.Комлексна оценка на биопсихосоциалния статус на клиентите Попълва се стандартизиран въпросник за оценка на тежестта на зависимостта(ASI) на 100 лица от целевата група, като се определят проблемите във следните области – семеен статус, правен статус, медицински статус, психиатричен/психологичен статус, трудов статус, употреба на ПАВ, употреба на алкохол. В зависимост от резултатите се сформира група от 60 лица, които ще бъдат ползватели на услугата. Според индивидуалните нужди и възможности на клиента му се предлага план на участие, изработен според потребностите. Извършва се в началото (на 100 лица), на всеки 3 месеца и в края ня проекта(на 60 лица).
2.Изследване на специфичните потребности, очаквания и нагласи на клиентите и изготвяне на тематични планове по дейности Попълват се анкети от клиентите, от които се проучват очакванията и нагласите им по отношение на предстоящата програма, на базата на които се изготвят тематични планове по дейности. Важно за успеха на програмата е , тя да отговаря на очакванията на ползвателите. Извършва се в началото на проекта .
3.Мотивационно интервю – подготовка на клиентите за промяна Провеждане на индивидуални интервюта с клиентите, преди включването им в програмата. Високата лична мотивация е необходимо условие за успешен процес на работа. Извършва се в началото на проекта (със 60 лица).
4.Професионална квалификация на зависими –обучителни модули и професионална практика Според статистиката много от зависимите лица са без завършено средно образование и са неконкурентно способни на трудовия пазар. Настоящата дейност ще даде възможност на част от тях да придобият професионална квалификация. Услугата ще бъде предоставена от обучителен център.
5. Групова работа в арт и театър студио Арт-терапевтичната практика използва познания за човешко израстване (психологическите теории) и интегрира образователни, психодинамични, когнитивни, трансперсонални и други терапевтични знания за решаване на емоционалните конфликти, грижи за себе си, изграждането на социални умения, управление на поведението, решаване на проблеми, намаляване на тревожността, подпомагане на ориентацията в реалността и повишаване на самочувствието. Ще се провежда ежеседмично по 3 часа в група от 15 души. В театър студиото се използват техниките, усвоени в групата по психодрама, за да се подготви и представи пред публика театрален спектакъл.Това дава възможност на клиентите да развият своята спонтанност и креативност ,да излязат от анонимността и тайната на зависимостта да влязат в директна комуникация с общността, представяйки себе си и своите преживявания и проблеми. Така се преодолява социалната им изолация, както и съществуващата стигма в обществените нагласи по отношение на зависимите. Ще се провежда ежеседмично по 3 часа в група от 15 души .
6. Когнитивно-поведенческо консултиране в група Трайната промяна в зависимото поведение е възможна само във формирана терапевтичната среда. Груповата работа е високоспециализиран метод, при който групата, нейната структура и динамика са основен лечебен фактор и важен инструмент за промяна. Провежданата група ще се фокусира върху поведенческо реструктуриране, емоционално израстване, интелектуално развитие, превенция на рецидив. Ще се провежда ежеседмично по 2 часа в група от 15 души.
7. Провеждане на група за психодрама Психодрамата е целенасоченото използване на драматични и/или театрални процеси за постигане на определени терапевтични цели. Тя може да осигури на участниците подходящ контекст, в който те да разказват своите истории, да решават проблеми, да изразяват чувства. Психодрамата, провеждана от специалист, в защитена групова среда, може да доведе до поведенческа промяна, изграждане на умения, емоционална и физическа интеграция в общността. Ще се провежда 2 пъти месечно по 3 часа в група от 15 души .
8. Фамилно консултиране на близките на клиентите Включването на родители и близки във възстановителния процес има важна роля при поведенческото реструктуриране. Работи се в посока възстановяване на нарушения семеен модел, подобряване на интеракциите в семейството, подпомагане разбирането на проблема от семейството, обучение за адекватно поведение в рискови ситуации. Ще се провежда веднъж месечно по 2 часа в група от 15 души.
9.Провеждане на конна терапия Работата с животни под супервизията на психично-здравен професионалист ще помогне, като улесни настъпването на положителни промени,ще повиши способността за емпатия и ще подобри уменията за социализиране – намиране на собствено място в обществото. Животните ще бъдат използвани като част от програми за групова терапия за подобряване на комуникацията и способността за съсредоточаване и фокусиране на вниманието,подобряване на двигателната култура и извеждане на клиентите извън обичайната за тях среда. Ще се провежда веднъж месечно по 4 часа в 2 групи от по 8 души.
10.Тренинг на родителски умения Зависимостта възниква и се развива в семейна среда. Зависимите клиенти пренасят дефицитите в общуването със своите родители в отношенията към своите интимни партньори и децата си, като по този начин затвърждават един нефункционален семеен модел. Чрез практически насочени консултации и ситуационни игри ще се създаде нова визия за ролята на родителя, както и по-добро разбиране за нуждите на детето и рисковете, на които е изложено в семейство със зависим родител Ще се провежда два пъти месечно по 3 часа в група от 15 души.
11.Детска консултация По-голямата част от клиентите не са здравно осигурени и поради това нямат достъп до подобна медикосоциална услуга. Децата, родени от зависими родители, се нуждаят от завишено внимание в процеса на своето развитие. С осигуряване на консултации с лекар педиатър, медицинска сестра и социален работник ще се даде възможност за проследяване и ранно диагностициаране на проблеми в развитието на децата на клиентите. Ще се провежда два пъти месечно по 4 часа .
12.Здравно обучение – превенция на болести,предавани по полов и кръвен път Зависимите са рискова група по отношение на болестите, предавани по кръвен и полов път. Това налага системно повишаване на уменията им за предпазване от разпространение на тези заболявания. Чрез беседи и консултиране се цели превенция и повишаване на качеството на живот на клиентите. Ще се провежда веднъж месечно по 3 часа в група от 15 души.
13.Социално консултиране Консултираненето ще бъде организирано в модули:1.Обучение в социални умения – справяне в конфликтни и кризисни ситуации в семейството и извън него, спазване на правила в група, обществени норми,поведение на работното място и отношения с работодател, трудова дисциплина; 2.Професионално ориентиране и консултиране на клиентите за различните професии, дейностите който включват в длъжностната си характеристика и необходимите знания и умения за упражняването им.Тук се включва обсъждане на желанията и възможностите на клиента и необходимостта от усвояване на допълнителни познания в конкретни преквалификационни курсове или добиване на съответна образователна степен за упражняване на желаната професия.Целта на консултирането в този модул е откриване на възможностите за намиране на работа от клиента и повишаване на мотивацията му за личностно и професионално израстване . 3.Подготовка за интервю с работодател– На този етап клиентите ще бъдат консултирани за нужните документи за явяване на интервю, тяхното изготвяне и правилата на поведение и външен вид при среща с работодател. Ще се провежда веднъж месечно по 4 часа – индивидуално и групово.
14.Правно консултиране Зависимостта често води до непознаване и нарушаване на законите от страна на зависимите. Това ги прави непригодни за пълноценно социално включване. Чрез редовни правни консултации с юрист клиентите ще получат знания за правата и задълженията си на граждани. Ще се провежда два пъти месечно по 4 часа – индивидуално.
15.Спортни занимания Освен увеличаване на физическата активност, тази дейност е много важна за сплотяването на групата и създаване сред участниците на чуство за общност. Това дава и възможност за усвояване на алтернативен начин за забавление и прекарване на свободното време, който е непознат за по-голямата част от групите. Чрез спортните занимания се повишава спортната култура и се постига здравословен начин на живот. Ще се провежда четири пъти месечно по 2 часа в група от 15 души в спортен център.
16.Екипни срещи На тези срещи се предвижда извършване на текуща вътрешна супервизия – това е високо специализирана техника за образование и за подпомагане на тима в разрешаване на трудности с клиенти или интерперсонални проблеми, които биха се отразили върху качеството на работа. Ще се прави се и текуща оценка на всички случаи, дискутиране на проблемни казуси. Навременното и професионално разрешаване на проблемите е от голямо значение за купиране на феномена „burn – out”. Ще се провежда 4 пъти месечно по 2 часа в присъствието на целия екип.
17. Техническо и информационно обезпечаване. Изготвяне на необходимите документи, свързани с проектните дейности- декларации за информирано съгласие, инструментариум за оценка, анкетни карти, въпростници и др.;закупуване на материали и оборудване за съответните дейности; презентации. Предвиденото оборудване(столове, маса, секционни модули) ще бъде необходимо допълнение към вече наличното в залата, за да се могат да се включат по-голям брой клиенти в груповите дейности. Презентациите, за които са заложени средствата за мултимедия, ще гарантират информиране на общността, прозрачност и публичност. Чрез системата за видеонаблюдение ще се проследи и анализира всеки етап от процеса. Дейността се извършва регулярно по 30 часа месечно.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 055 BGN
Общ бюджет: 148 824 BGN
БФП: 148 824 BGN
Общо изплатени средства: 151 496 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 811 BGN
2011 93 928 BGN
2012 25 756 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 496 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 039 BGN
2011 79 839 BGN
2012 21 893 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 771 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 772 BGN
2011 14 089 BGN
2012 3 863 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 724 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой клиенти, включени като ползватели на услугите
Индикатор 4 Брой проведени арт групи
Индикатор 5 Брой проведени театър групи
Индикатор 6 Брой проведени групи когнитивно поведенческо консултиране
Индикатор 7 Брой проведени групи психодрама
Индикатор 8 Брой проведени фамилни групи
Индикатор 9 Брой проведени групи конна терапия
Индикатор 10 Брой проведени тренинги на родителски умения
Индикатор 11 Брой проведени детски консултации
Индикатор 12 Брой проведени здравни обучения
Индикатор 13 Брой проведени социални консултации
Индикатор 14 Брой проведени правни консултации
Индикатор 15 Брой проведени спортни занимания
Индикатор 16 Брой проведени екипни срещи
Индикатор 17 Брой клиенти, успешно завършили програма
Индикатор 18 Брой клиенти, завършили курсове за професионална квалификация
Индикатор 19 Брой клиенти,постигнали подобрено семейно функциониране
Индикатор 20 Изложба на произведения от арт студиото
Индикатор 21 Изнесена театрална постановка от театър студиото


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз