Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0038-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0095
Наименование: „Детски кът за развитие” – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства
Бенефициент: Сдружение "Дете и пространство"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и намаляване на рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация. Развитие и утвърждаване на модел за интегрирана здравно-социална услуга за деца и юноши с проблеми в психичното развитие, застрашени от социално изключване и за техните семейства, която е базирана в общността и се осъществява от интердисциплинарен екип.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Управлението на проекта е ситуирано в „Детски кът за развитие” – Русе и се осъществява от ръководител, координатор, счетоводител и асистент-координатор за Центъра във Варна, който ще подпомага работата на координатора по отношение на дейностите, извършвани от екипа в града. Ще се осъществява ежемесечен контрол върху изпълнението на дейностите от двата екипа чрез предоставяне на технически доклади, протоколи от екипни заседания и изработване на система за вътрешен контрол и мониторинг, включващ периодично наблюдение на индикаторите за изпълнение и резултат. Дейности спрямо изисквания на Оперативната програма: 1. Откриване на банкова сметка 2. Техническа и финансова отчетност 3.
Дейност 2: Мероприятия за информиране на общността и институциите за реализацията на интегрираната здравно-социална услуга Провеждане на два информационни семинара Русе и Варна в началото на проекта с представители на образователни, здравни и социални институции, както и с представители на общността и управлението, на който ще бъдат представени целите, предвидените дейности и екипите по проекта. Създаване и отпечатване информационни материали (брошура -1000 бр.). Създаване и поддържане на интернет-сайт. Провеждане на два заключителни семинара (кръгли маси) в Русе и във Варна за отчитане на реализираните дейности и постигнатите резултати; представяне на изработената методика за интегрираната здравно-социална услуга и подготовката за включването й като държавно-делегирана дейност; представяне на наръчника за добри практики. Периодично отразяване на дейностите по проекта в средствата за масова информация и огласяване в публичното пространство за постигнатите резултати. Извършва се от екипите по проекта с методическата помощ на експерт „Връзки с обществеността”.
Дейност 3: Изграждане на Центъра за психологическа подкрепа за деца и семейства във Варна Извършване на подбор на интердисциплинарен екип от следните специалисти: детски психиатър, психиатър с дългогодишен опит с деца, двама психолози, логопед, социален работник, водещ ателие и помощен персонал - служител на регистратура. Екипът ще извършва индивидуална/ групова терапия на деца и юноши, фамилно консултиране, консултиране по случаи на професионалисти от здравната, социалната и образователна системи, терапевтично ателие за деца, срещи за междуинституционално сътрудничество. Провеждане на специализирано обучение на екипа на по утвърдена обучителна програма на Сдружение „Дете и пространство”. Обучителната програма се състои от 5 модула, всеки с продължителност два дни (общо 15 часа), водени от двама обучители. Обучителните модули ще разглеждат следните теми: 1. Страданията на детето: същност, функции и употреба на симптома. 2. Тревога и страх при детето. 3. Тъга, депресия, траур. 4. Диференциална клиника на тревожността. 5. Как да говорим с детето: силата на словото пред страданието на детето. Закупуване на 12 сгъваеми стола и флипчарт за обзавеждане на зала за групова работа и на комплект психомоторни модули за оборудване на зала за психомоторика. Закупуване на две звуковъзпроизвеждащи устройства и два преносими компютъра необходими за работата в терапевтичните ателиета и закупуване на две видеокамери, необходими за заснемане на работни сесии.
Дейност 4: Развиване на професионалния капацитет на екипите на „Детски кът за развитие” в Русе и Варна 1. Провеждане на интердисциплинарни срещи на екипа за обсъждане на клинични случаи и изработване на работещи подходи при работа с деца и юноши с психични увреждания. Екипните заседания на двата екипа се провеждат ежедневно, като освен за обсъждане на терапевтичната работа и изработване на решения за всеки случай, служат и за изграждане на екипите и развиване на професионална свързаност между екипните членове. 2 Периодични срещи за обсъждане на случаи между двата екипа. Прилагането на клиничен подход при предоставянета на услугата налага осъществяването на съвместни екипни заседания на представители на двата екипа, където ще се изработят общи стратегии при предоставянето на услугата и в двата центъра като така се гарантира качественото й мултиплициране. Съвместната работа на двата екипа ще допринесе за изработването и описването на методиката на интегрираната здравно-социална услуга. Съвместните екипни заседания ще се провеждат веднъж месечно за целия период на предоставяне на услугата. 3. Супервизията има приложение в консултирането, психотерапията, социалната работа и други дейности, които са свързани с работата с хора. Тя представлява регулярни и структурирани срещи на практикуващи в помагащите професии с външен за екипа професионалист, обучен в умения за супервизия, за обсъждане на работа по случаи и собствени преживявания във връзка с това. Супервизията подлага на рефлексия професионалното ежедневие на специалистите, като им помага да обмислят вече взети решения, да разработят промени и да проявят креативност. Целта е да се подпомогнат практикуващите в процесите на учене от терапевтичния опит и повишаване на компетентността, както и да се осигури добра грижа за потребителите. Планирани са 9 индивидуални супервизионни сесии месечно и 3 групови супервизионни сесии по 5 часа месечно съответно за двата екипа със съответен акцент върху индивидуална/фамилна/групова терапия и екипна супервизия за целия период на предоставяне на услугата. За Центъра в Русе са предвидени 2 групови супервизионни сесии месечно, за Центъра във Варна е предвидена 1 групова супервизионна сесия месечно.
Дейност 5: Подбор на потребителите и изготвяне на индивидуална терапевтична програма за всеки случай Мултидисциплинарна диагностична оценка (осигурена от здравната система) ще бъде оползотворена като основа върху която, в рамките на интегрираната услуга ще се изработи индивидуална терапевтична програма за всеки случай, гарантираща ефективността на терапевтичните намеси. Мястото на изработване на програмата е екипното заседание. Терапевтичната програма може да е само за детето/юношата, да включва и семейството или само родител. Подборът на потребителите от целевата група също ще се опира на мултидисциплинарната оценка и на становището на участващите в екипите социални работници, така че от заявилите нуждите си от подкрепа представители на целевата група, да бъдат подбрани тези, които са най-застрашени от социално изключване. Качественото осъществяване на тази дейност е пряко свързано с намаляване на риска от социална изолация.
Дейност 6: Провеждане на индивидуална и групова психотерапия с деца с проблеми в психичното развитие от общността и специализираните институции, индивидуална и групова психотерапия с юноши Психотерапията се практикува при наличие на трайни проблеми, които нарушават способността на индивида да се чувства удовлетворен и свързан с другите. Психотерапията помага за преодоляването им като се насочва към техните причини и по този начин работи за постигането на промяна на едно по-дълбоко ниво. Индивидуалните психотерапевтични сесии и сесиите за груповата терапевтична работа с деца (група до 5 деца) са с продължителност 50 минути. Индивидуалните и групови сесии се водят от тези професионалисти от екипите, които имат съответната квалификация за това – детски психиатри/психиатри с дългогодишен клиничен опит с деца или специализиращи детска психиатрия и клинични психолози/ сертифицирани психотерапевти. Честотата на сесиите най-често е 1-2 пъти седмично. Груповите терапевтични сесии с юноши са с продължителност 3 часа, веднъж седмично, броят на юношите в група е до 15.
Дейност 7: Провеждане на консултиране на родители, фамилна терапия и групова терапия с родители (ателиета за родители) Консултирането на родители предоставя психологична подкрепа и съветване на родители, отглеждащи деца с психични увреждания и висок риск от попадане в институции. Фамилната психотерапия има за цел благополучието и развитието на индивида, като тя постига тази цел чрез промяна на системата от реални отношения. Тя е успешен начин да се отблокира потенциалът на семейството за справяне с предизвикателството да се отглежда детето, каквито и проблеми да има то. Тя помага на детето и родителите да се чувстват по-сигурни и емоционално свързани, да имат по-ясна комуникация и справяне с ежедневните задачи, да отговарят по-гъвкаво на промените в средата и да функционират по-пълноценно в нея както като семейна система, така и като индивиди. Семейните сесии са с продължителност обикновено около 90 минути. Обикновено промяната се постига за 8 – 12 сесии, които са веднъж на две, три или четири седмици. Груповата работа с родители (ателиета за родители) се осъществява на принципа на групите за самопомощ, където има пространство за свободни дискусии, споделяне на опит и успешни стратегии за справяне. Те се организират тематично – например родители на деца с аутизъм, приемни семейства и др. Среден брой родители в една група – 5-7. Груповата работа се провежда веднъж седмично с продължителност около 90 минути.
Дейност 8: Провеждане на дейности, развиващи социалните умения на децата с проблеми в психичното развитие от общността и специализираните институции – терапевтични ателиета и занималня за деца в предучилищна и ранна училищна възраст Целта на терапевтичните ателиета е да се създадат подходящи и адекватни условия за децата с прояви на психично страдание, така че те да могат да „обличат в смисъл и значение” онова, което причинява тяхното страдание, да създадат и да поддържат социална връзка с възрастния и с другите деца. В терапевтичните ателиета се работи с различни материали: лего, глина, рисуване, марионетки и пр. Броят на децата в ателието не надвишава 3 деца за предучилищна възраст и 4-5 за по- големите. Продължителността на всяко ателие е 50 минути с честота 1-2 пъти седмично. Занималнята за деца с проблеми в психичното развитие в предучилищна и ранна училищна възраст има задачата да предоставя пространство за структурирани занимания и развиване на уменията да се свързват с връстници за децата във времето когато родителите им са ангажирани с дейности като групова терапия (ателие за родители) или фамилно консултиране/терапия. Занималнята ще е с продължителност 2-3 часа и ще се предоставя до 3 пъти седмично.
Дейност 9: Създаване на подкрепяща мрежа от институции и професионалсти в сферата на публичното психично здраве и услугите за деца Дефицитът на добре функциониращи връзки в системата на здравеопазване и социални грижи създава предпоставка за непълноценно и фрагментарно обслужване на потребителите. Във връзка с това ще се изгради подкрепяща мрежа от институции и професионалисти в сферата на публичното психично здраве и услугите за деца с помощта на следните дейности: провеждане на индивидуални срещи и контакти с представители на различни. институции във връзка с пряката работа по отделен случай (консултиране по случаи); провеждане на междуинституционални екипни срещи за обсъждане и приемане на комплексни подходи и планиране на дейности по конкретни случаи, влязъл в обсега на интегрираната услуга (конференции по случаи); огранизиране на професионални форуми с представители на различни институции за обсъждане на значими теми от детското психично здраве. Планирани са два форума: „Как да разпознаваме детето със симптом на психично страдание в системата за закрила и социалните услуги за деца” с представители на Отдел „Закрила на детето” и КСУДС в Русе и „Какво е добре да знаем когато образователно подпомагаме децата с разстройства от аутистичния кръг” с представители на Ресурсен център - Русе. Межудинстицуоналните срещи ще се огранизират от социалните работници. Предвиждат се 12 срещи (ежемесечно) в Центъра за психологическа подкрепа за деца и семейства в Русе и 6 срещи (на 2 месеца) в Центъра във Варна.
Дейност 10: Изработване на методика за осъществяване на комплексната здравно-социална услуга, с оглед прилагането й като държавно делегирана дейност Изработването на методиката ще следва следните стъпки: 1. Дефиниране на критерии за включване на потребители по проекта, продължителност на терапевтичната работа и критерии за приключване на работата с тях. 2. Определяне и описване на ролите, изискванията за професионална компетентност и отговорностите на членовете на екипа. 3. Анализ и описание на терапевтичния процес и конкретните дейности, включени в него. 4. Дефиниране и описване на правилата за работа в екипа и с партниращите институции. 5. Определяне на начини и средства за управление и контрол на дейността. 6. Описване на правила за водене и съхраняване на документацията. 7. Дефиниране на критерии за оценка на постигнатите резултати. 8. Остойностяване на дейностите и изработване на финансов стандарт, с оглед финансиране като държавно делегирана дейност. С изработването и описването на методиката ще бъдат ангажиран съставител на методиката с квалификация по детска психиатрия, социални дейности и финанси с помощта на методичен консултант.
Дейност 11:Представяне и споделяне на добри практики в сферата на интегрираните здравно-социални услуги за деца и юноши с проблеми в психичното развитие Необходимостта от представяне и споделяне на добри практики от работата с деца и юноши с психични проблеми се мотивира от прилагания клиничен подход и неприложимостта на готови схеми и шаблони; от малкия опит в тази посока натрупан до този момент в страната; от подкрепа и популяризиране на добрите примери на ползотворно междуинституционално сътрудничество между отделните системи в полето на детското психично здраве. Предвижда се издаване на „Наръчник за добри практики” от дейността на „Детски кът за развитие”. Наръчникът ще бъде публикуван в тираж 500 бройки и ще бъде представен на двата заключителни семинара (кръгли маси) в Русе и Варна и ще бъде разпространен безплатно. Предвижда се провеждане на 3 дневен семинар с гост-лектор на тема: „Представяне на добри практики в сферата на здравно-социалните услуги в страните от ЕС” в град Русе, на който ще бъдат поканени представители на държавни, социални, образователни и здравни институции, работещи в полето на детското психично здраве и услугите за деца с до 30-40 участика.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 292 BGN
Общ бюджет: 124 865 BGN
БФП: 124 865 BGN
Общо изплатени средства: 124 566 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 000 BGN
2011 73 795 BGN
2012 22 770 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 566 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 800 BGN
2011 62 726 BGN
2012 19 355 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 881 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 200 BGN
2011 11 069 BGN
2012 3 416 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 685 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой подписани договори за ползване на услуги
Индикатор 4 Брой проведени супервизии индивидуални
Индикатор 5 Брой проведени супервизии групови
Индикатор 6 Брой проведени семинари 038
Индикатор 7 Брой проведени обучения 038
Индикатор 8 Брой отпечатани наръчници 038
Индикатор 9 Брой отпечатани рекламни дипляни 038
Индикатор 10 Изработена методика за нова здравно-социална услуга
Индикатор 11 Брой родители/ настойници получили подкрепа при отглеждането на деца с изоставане в развитието и психични проблеми
Индикатор 12 Брой деца и юноши получили терапевтична помощ и подкрепа
Индикатор 13 Брой обучени специалисти 038
Индикатор 14 Брой специалисти получили методическа помощ
Индикатор 15 Брой информирани представители на заинтересованите институции.
Индикатор 16 Брой потенциални бенефициенти информирани за предоставянето на здравно-социалната услуга.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз