Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0020-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за достоен живот на хора с увреждания и възрастни хора от селата на Община Луковит
Бенефициент: "Соцконсулт"ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Организационни дейности, мониторинг и отчетност Информационна кампания и популяризиране на проекта Подбор и обучение на „домашни помощници” Подбор на потребители и оценка на потребностите им. Предоставяне на услугата „домашен помощник”
Дейности: Организационна, мониторинг и отчетност Сключване на граждански договори с членовете на екипа Изготвяне и запознаване на екипа с техническите задания към гражданските договори Разработване на Правилник за вътрешен ред и процедури за предоставяне на услугата. Ежемесечни посещения в домовете на ползвателите за проверка качеството на предоставяните услуги и удовлетвореността на бенефициентите. Изчисляване и събиране на потребителските такси. Изготвяне на междинни и финални технически и финансови отчети.
Информационна дейност и популяризиране на проекта За информиране на обществеността и потенциалните бенефициенти на проекта се предвижда изготвяне, отпечатване и разпространение на 50 плаката и 200 дипляни, изработване и поставяне на офиса на проекта на информационна табела, публикуване на прессъобщения и провеждане в края на проекта на заключителна конференция с участието на 40 лица за отчитане на постигнатите резултати.На закупеното оборудване ще бъдат залепени стикери с информация за финансиращия орган. Изготвянето на информационните материали ще бъде възложено на изпълнител, избран по правилата на Постановление 55/2007.
Подбор и обучение на "домашни помощници” Приемане на молби Сформиране на комисия за оценка Оценяване на кандидатите по документи Оценка на одобрените по документи лица чрез провеждане на събеседване Сключване на граждански договор с избран лектор и изготвяне на техническо задание към него. Провеждане на 2 три дневни курса за обучение на 2 групи по 10 „домашни помощници” Провеждане на поддържащо обучение на „домашните помощници” – 3 групи по 10 лица, три пъти по 1 ден
Подбор на потребители и оценка на потребностите Приемане на заявления от кандидат-потребители на социалната услуга Избор на експерти-социални дейности и сключване на граждански договори с тях- един за срок от 25 дни и един за 85 дни. Предоставяне на приетите заявления на експертите за изготвяне оценка на потребностите и оценка на рисковете. Разглеждане на направените оценки от комисия, назначена от ръководителя на проекта и изготвяне списъци на одобрените за включване в проекта потребители и на чакащите за включване. Изготвяне планове за предоставяне на услугите и планове за предотвратяване на риска на потребителите, одобрени за включване в проекта.
Предоставяне на услугата „домашен помощник” Изготвяне и подписване на договори за предоставяне на услугите.Сключване на трудови договори с „домашни помощници”, които ще ги предоставят. Избор на доставчик на работно облекло и лични предпазни средства за назначените лица.
Партньори
Партньори:
ЕТ „Христинка Стефанова”
Изпълнители:
ЕТ "Велизар - Цветан Динов"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 254 BGN
Общ бюджет: 158 664 BGN
БФП: 158 664 BGN
Общо изплатени средства: 147 808 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 451 BGN
2011 68 742 BGN
2012 39 615 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 808 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 533 BGN
2011 58 430 BGN
2012 33 673 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 637 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 918 BGN
2011 10 311 BGN
2012 5 942 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 171 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз