Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0212-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в община Ямбол"
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта Изработване на работна документация и процедури за предлагането и качеството на услугите. Информационна кампания;публичност и визуализация Набиране на заявления от крайни потребители Разработване на индивидуални оценки. Подбор на потребителите и доставчиците на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; Обучение на социалните асистенти и домашните помощници; Сключване на договори с потребителите за предоставяне на пакет от социални услуги; Предоставяне на социалните услуги ”Социален асистент” и „Домашен помощник”. Мониторинг на изпълнение на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Дейности: Организация и управление на проекта За постигане на общата и специфични цели на проекта от изключително значение е формирането на екип и постигане на ефективност на екипната работа. Кадрите ще бъдат подбрани от наличният човешки ресурс на Община Ямбол.Екипът ще се състои от ръководител, счетоводител,координатор,технически секретар,личен състав и касиер. С всеки член на екипа ще бъде сключен граждански договор, с който ще се регламентират предмета на договора, правата и задълженията на страните в съответствие с българското трудово законодателство.
Изработване на работна документация и процедури за предлагането и качеството на услугите. - Разработване на работна документация и процедури за предлагане на услугата социален асистент; - Разработване на критерии за оценка и на методика за контрол върху качеството на предлаганата услуга на определените 69 лица ползватели на услугата; - Изготвяне на процедура за получаване на обратна връзка за предлаганите социални услуги от потребителите, техните законни представители, близки или роднини. - Изготвяне на технически отчети съгласно изискванията на договарящата институция за отчитане напредъка на изпълнение на проекта. - За осигуряване на нормални работни условия на екипа и всички страни по проекта, се предвижда да се закупят необходимите канцеларски материали.
Информационна кампания,публичност и визуализация - Публикуване на информация за проекта и конкретно за услугите „Социален асистент”и „Домашен помощник” в сайта на Община Ямбол /общо описание на проекта, информация за процеса на предоставяне на услугата; описание на задълженията на соц.асистент и дом.помощници; размер на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и за обратна връзка и др./; - Отпечатване на информационна брошура, включваща - целите на проекта и подробна информация за предлаганата услуга – формат А4, обем-6стр., тираж – 500 бр - Периодични публикации в местни печатни издания – информация относно изпълнението на проекта – 3 броя; - Пресконференция при стартиране на проекта с представители на администрацията в сферата на социалните услуги, екипа по проекта и представители на гражданското общество – формат – 1/2 ден; участници – 50 човека; кетъринг; на присъстващите ще бъдат раздадени по 1 тефтер и 1 химикал с логото на програмата; Заключителна пресконференция за популяризиране на постигнатите резултати - формат – 1/2 ден; 50 участника, в т.ч представители на целевата група; за присъстващите ще бъде организиран кетъринг.
Набиране на заявления от крайни потребители Подбрананите в съответствие с приоритетите Р България в областта на социалните услуги представители на целевата група подават документи за включване в проекта по установен образец в Община Ямбол във фиксиран по време на информационната кампания период.
Разработване на индивидуални оценки. Подбор на потребителите и изпълнителите на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; На база на разработени индивидуални оценки в Проекта ще бъдат включени 65 мъже и жени и 4 деца, нуждаещи се от „Социален асистент” и „Домашен помощник”, както следва: 4 деца на възраст от 4 до 18 години с над 90% трудова неработоспособност (ТНР); 6 мъже до 70 години с над 90% трудова неработоспособност (ТНР) с чужда помощ (СЧП); 10 жени до 65години с над 90 % ТНР СЧП;9 мъже над 70години с над 90 % ТНР СЧП;20 жени над 65 години с над 90 % ТНР СЧП;4 мъже над 70 години с над 90 % ; 6 жени над 70 години с над 90 %; 5 самотно живеещи възрастни жени; 5 самотно живеещи възрастни мъже.И определени 36 соц.асистенти и дом. помощници.
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници; Обучението ще се реализира на 2 етапа В рамките на 40 часа въвеждащо и 20 часа надграждащо обучение по професия ”Домашен помощник” и „ социален асистент”–на 36 лица, с които ще бъдат сключени трудови/граждански договори в рамките на проекта. Обучението ще предостави на лицата базова информация и умения за упражняване на професиаята «социален асистент» и «домашен помощник», като : - спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя; поверителност на личните данни и информация; антидискриминационни практики; недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба; действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; начини, по които се изразява загриженост относно предоставянето на услугата, включително и обсъждането на лоши практики. - Здравословни и безопасни условия на труд; действия и поведение при предоставяне на услуги оценка на рисковете, включително на опасностите в дома на потребителя; оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи; основни правила за поддържане на лична хигиена и контролиране на опасностите от заразяване и прием на лекарства; действия и поведение при случаи на различни видове тормоз; опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя; правила за водене на документация относно инциденти, случили се с потребители или асистенти и др. ІІ етап – Обучение в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”и „Домашен помощник”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП. Обучението ще позволи на 36 човека да упражняват професията и след приключване на проекта и ще осигури устойчивост на постигнатите резултати.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на пакет от социални услуги; Изработване и сключване на тристранни споразумения с разписани права и задължения на всяка от страните.
Предоставяне на социалните услуги ”Социален асистент” и „Домашен помощник”. В рамките на дейността на 69 лица на основание сключени договори ще бъдат предоставени следние услуги: 1. Оценка на потребностите на всеки един потребител и разработване на индивдуалени планове за предоставяне на поисканите услуги в които ше се конкретизира вида на услугата - краткосрочна, дългосрочна или предоставяна в кризисна ситуация; 2. Предоставяне на услуги сварзани с:  Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него  Административни услуги (при снабдяване с помощни средства, куриерска работа);  Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства.  Осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на личната хигиена);  Хигиена на помещението, което потребителят обитава;  Приготвяне на храна и хранене;  Боравене с лични вещи и документи; С предоставяне на услуги в домашна среда се задоволяват нужди по обгрижване и обслужване на хора със затруднения и превенция на настаняване в институции; с предоставяне на услуги извън дома се създават предпоставки за активно социално включване, включително и реализиране правото на труд. Предоставянето на услуги в общността като цяло оказва влияние за приобщаване на хората с увреждания към общността и промяна на обществени нагласи към тази социална група.
Мониторинг на изпълнение на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” На основание разработената от екипа по проекта и привлечени за целта външни експерти, индивидуални графици за всяко наето лице за обгрижване на един или група от потребители за установяване на работно време на социалните асистенти и домашните помощници, разпределението им между отделните потребители и времетраенето на извършваните социални услуги, методика за осигуряване на качество, включваща ясни индикатори и правила ще бъде извършван текущ контрол чрез: • редовни посещения на всички потребители (веднъж месечно) за мониториране на дейността на социалните асстенти и домани помощници; • проверка и преглед на създадената документация; • Разглеждане на направени от страна на потребителите и техните законни представители или роднини предложения за подобряване на социалните услуги; • Провеждане на проучване чрез формуляри за обратна връзка за установявяне степента на удовлетвореност на потребителите от предлаганата услуга,обобщаване получените резултати и предприемане на коригиращи действия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 580 BGN
Общ бюджет: 185 187 BGN
БФП: 185 187 BGN
Общо изплатени средства: 171 758 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 516 BGN
2011 30 835 BGN
2012 103 407 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 758 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 889 BGN
2011 26 209 BGN
2012 87 896 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 994 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 627 BGN
2011 4 625 BGN
2012 15 511 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 764 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0212-C0001
Индикатор 8 Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище” BG051PO001-5.2.07-0212-C0001
Индикатор 9 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0212-C0001
Индикатор 10 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки BG051PO001-5.2.07-0212-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз