Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0040-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа за вас
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
Дейности: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании. Изработване на рекламна табела, дипляни, плакати, стикери. Обяви в местната преса. Рекламни съобщения в местните медии. Презентация на проекта.
Набиране база данни за потребители на услугата “Домашен помощник”. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Кандидат-потребителите подават заявления за ползване на услугата “Домашен помощник” в офиса на проекта. Специалист разработва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси, битови условия на живот, допълнителни потребности, опасности и рискове.
Подбор на потребители на услугата „Домашен помощник”. Потребители на услугата „Домашен помощник” са: - лица с различни видове увреждания, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиена в дома си; - самотно живеещи лица
Разработване на индивидуални планове за доставка на услугата „Домашен помощник” на всеки потребител. Въз основа на изготвената индивидуална оценка се изготвят индивидуалните планове за доставка на услугата ДП, съобразени с реалните нужди на потребителите.
Набиране база данни за кандидати за Домашни помощници. Подбор на кандидатите за включване в обучителен модул. Екипът и партньорите съвместно разглеждат подадените заявления на кандидатите. Прави се съвместен подбор, като приоритетно се включват безработни лица и/или пенсионери, работили в сферата на социални услуги.
Обучение на Домашни помощници. Доставчикът осигурява въвеждащо 3 дневно обучение на одобрените кандидати за домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя. Обучението включва следните теми: - Общи познания за домашните грижи и за спецификата на социалните услуги; - Специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания; - Оказване на долекарска помощ - видове и методи. - Зравословни и безопасни условия на труд.
Сключване на тристранни договори между доставчик, изпълнител и потребител на услугата “Домашен помощник”. Разяснителна дейност по договора. Изясняват се правата и отговорностите на потребителя и неговите близки, правата и отговорностите на прекия изпълнител - ДП, права и отговорности на бенефициента - доставчик на социалната услуга, партньори.
Сключване на трудови и/или граждански договори с изпълнителите на услугата ДП Изработва се договор, съответстващ на действащото законодателство в Република България
Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на потребителите. - Помощ за поддържане на лична хигиена; - Поддържане на хигиена в жилищното помещение, обитавано от обгрижваното лице; - Доставка/приготвяне на храна, помощ при хранене; - Битови услуги.
Организация и управление на дейностите по проекта Екипът организира дейностите по проекта, осигурява техническото им обезпечаване и следи за точното им изпълнение. За успешното реализиране на дейностите ще бъдат сключени договори с външни доставчици на услуги.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 473 BGN
Общ бюджет: 188 924 BGN
БФП: 188 924 BGN
Общо изплатени средства: 173 845 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 294 BGN
2011 74 188 BGN
2012 60 363 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
173 845 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 400 BGN
2011 63 060 BGN
2012 51 309 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 769 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 894 BGN
2011 11 128 BGN
2012 9 054 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 077 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз