Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0131-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда
Бенефициент: Сдружение "Регионален център за евроинтеграция"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: 1. Провеждане на встъпителна информационна среща по проекта; 2. Изработване на информационни материали и провеждане на информационна кампания; 3. Създаване на интернет сайт на проекта; 4. Цялостен подбор на потребители на социалната услуга „Социален асистент”; 5. Подбор на социални асистенти, социален консултант и рехабилитатор; 6. Провеждане на основно и поддържащо обучение за социалните асистенти; 7. Изготвяне на индивидуални планове и актуализирането им; Провеждане на заключителна
Дейности: Дейност 1 Съставяне на информационни материали с цел представяне на проекта и дейността “Социален асистент” Планираме създаване на рекламни материали, които да съдържат информация за проекта, информация за целия процес на предоставяне на услугата Социален асистент, описание на правата и задълженията на социалния асистент и на потребителя, размер на потребителска такса и др. Ще бъде избран подизпълнител, който да направи дизайна и да отпечата рекламните материали
Дейност:2 Провеждане на встъпителна среща за популяризиране на дейностите по проекта На срещата ще бъдат поканени членове на семейства на потенциални потребители на услугата “Социален асистент”, потребители, местни ключови партньори и медии, които да отразят събитието и да популяризират проекта.
Дейност:3 Разработване на интернет сайт Интернет сайтът ще съдържа подробна информация за възможностите за ползване на услугата “Социален асистент”, кратко представяне на проекта и дейността на партньорите по проекта. Ще бъде избран подизпълнител, който да отговаря за дейностите по изготвяне на сайта.
Дейност:4 Избор на подизпълнител за изработване на материали за популяризиране на проекта С цел създаване на „видимост” на Оперативната програма за широката общественост и приобщаване на различни целеви групи към активно участие в програмата ще бъдат изготвени шапки, тениски, химикалки, чанти, чаши, календари и др.
Дейност:5 Подбор на потребители на услугата социален асистент Партньорите по проекта ще подберат 40 лица, които имат нужда от социален асистент – самотно живеещи хора или хора с увреждания.
Дейност:6 Подбор на социални асистенти и рехабилитатор, социален консултант Ще се подберат 20 броя социални асистенти, 1 рехабилитатор и 1 социален консултант от община Кюстендил. Кандидатите ще бъдат интервюирани за работа от екипа по проекта с цел установяване на мотивацията и нагласите за работа. След подбора на кандидатите ще се сключат договори с тях, съгласно Кодекса на труда.
Дейност:7 Провеждане на обучения на социалните асистенти Планира се провеждане на 3 обучения по 2 дни. Участниците ще се извозват с микробус до мястото на обучението. Лицата ще бъдат обучени на място, което да предполага висока концентрация и ангажираност Обученията ще включват следните теми: 1-во обучение: Представяне на програмата "Социален асистент" - 2 – ро обучение: Целеви групи. Специфика на потребностите. Специфика на работа с потребностите. 3 – то обучение: Решаване на проблеми и конфликтни ситуации. Подход за решаване на проблемите.
Дейност:8 Разработване на индивидуални планове за предоставяне на социални улуги и индивидуални работни графици за предоставяне на услугата Социален асистент на всеки потребител Оценката ще се извърши от професионалист с участието на потенциалния потребител на услугата “Социален асистент”.
Дейност:9 Сключване на договор между доставчик и потребител и предоставяне на услугата «Социален асистент» Договорът се сключва писмено в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата. Договорът е тристранен – между потребителя, Социалния асистент и Доставчика на социалната услуга. След сключване на договора стартира предоставяне на услугата «Социален асистент» от наетите и обучени лица.
Дейност:10 Провеждане на двудневно поддържащо обучение на социалните асистенти Планира се работа по групи и решаване на различни казуси, свързани с ежедневието на социалния асистент.
Дейност:11 Провеждане на заключителна информационна среща по проекта Планира се организиране на заключителна информационна среща, на която да се поканят представители на община Кюстендил, ключови партньори, представители на Дирекция “Социално подпомагане” и потребители на социални услуги и др. заинтересовани лица.
Партньори
Партньори:
Община Кюстендил
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 296 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0131
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0131
Индикатор 10 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция 0131
Индикатор 11 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 0131


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз