Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0241-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0089
Наименование: У ДОМА ПРИ МАМА И ПРИ ТАТКО -Център за ранна интервениция
Бенефициент: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Подкрепа на родителите при разпознаване на уврежданията на децата, и усвояване на умения за полагане на грижи за тях чрез: осъществяване на подкрепа на ниво родилен дом, подпомагане на семейството при грижата за децата в техните домове и диагностициране и подкрепа от специалисти за семейсвата в центъра за ранна интервенция.
Дейности: Дейност 1 Управление и организация на проекта.Сформиране на екипа 1.Сформиран е на екипа – ръководител екип, координатор, счетоводител; 2.Осигуряване на помещение за нуждите на проекта – в близост до Центъра; 3.Работна среща между партньорите в община ВИДИН за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта. 4.Разработване на детайлен работен план, включително и такъв система за вътрешен контрол и мониторинг на изпълнение на проектните дейности 5.Регулярни срещи със заинтересованите страни
Дейност 2 Ремонт, обзавеждане и оборудване на Център за Ранна интервенция за деца с увреждания 1.Избор на изпълнители и възлагане на текущ ремонт, обзавеждането и оборудването ( по 55 ПМС) - директно възлагане 2. Извършване от изпълнител на текущ ремонт на Центъра за Ранна Интервенция, който се състои от интервенция за освежаване и обособяване на следните необходими помещения • Зала за рехабилитация, психомоторика и игра за деца от 0 до 3 г. • Помещение за индивидуална работа с родители и/или с деца • Помещение за групова работа с децата и/или с родители. • Сервизни помещения • Пространство за персонала и за управлението на услугата 3. Оборудване и обзавеждане на помещенията. Осигуряване на интернет и телефон;
Дейност 3 Подбор и назначаване на персонал на Център за ранна интервенция за деца с увреждания 1.Процедура по назначаване на основния екип - Подготовка на характеристики за съответните длъжности. - Обявяне на конкурс по документи - Провеждане на интервю - Подготовка и подписване на индивидуални договори - Назначаване и инструктаж - Основния екип включва: –Ръководител услуга -8 часа-в център, -Социален работник – 8ч. в родилен дом/мобилна услуга -Психолог – в центъра/мобилна услуга - 8ч. -Логопед – в центъра/мобилна услуга - 8ч. -Рехабилитатор – в център/мобилна 8ч. -Санитар(хигиенист) – -Шофьор – почасово – ( 80 часа месечно) 2.Сформиране на разширен екип диагностичен и педагогически ; За работа в Център за Ранна интеграция се предвижда да бъде нает и разширен екип специалисти, които имат възможност за гъвкава заетост, тъй като работата на Центъра за Ранна Интервенция изцяло ще се определя от индивидуалните потребности на децата с увреждания и техните семейства. Този екип се състои от 2 други екип, като разделението им се налага поради спесификата на техните ангажименти • Диагностичен екип: педиатър, детски психиатър, невролог, генетик, диетолог • Педагогически: специален педагог-тифлопедагог, сурдопедагог, ресурсен учител; И двата екипа са с почасова заетост, по график съобразен с нуждите на семействата;
Дейност 4 Повишаване капацитета, методическа подкрепа и супервизия на наетия персонал, както и обучения на персонала на родилните домове 1. Организиране и провеждане на обучения Планираните обучения са модулни, обединени в пет тематични области и покриват спектъра от идентифицирани основни потребности от обучение на специалисти. Всяко обучение ще бъде проведено от международни експерти с доказан европейски опит в предоставянето на тези Иновативни услуги за ранна интервенция и професионални обучители. Обученията ще са практически ориентирани с продължителност от 2 дни и по всяка тема и 2 практикума- 2-дневни. Насочени са към екипа на услугата и към екипа на родилното отделение ( 15 участника). • 5 обучения по темите: ”Ранна интервенция” „Комуникация” „Моторика” „Множествени увреждания” „Аутизъм” Ангажираността на експертите е по 5 дни за всяко обучение (2 дни подотовка на обучителните материали, 2 дни обучение и 1 ден за отчетност и доклад от обучението) • 2 Практикума – родилен дом-гр. Стара Загора, където има доказан опит на ниво родилен дом по проект на АРК английска неправителствена организиация; 1 практикум е първоначален за запознаване на практика с дейностите на ниво родилен дом, а практикум 2 е за наблюдение на конкретни казуси и решаването на практически въпроси по тях; участниците са 3 – социалени работници и членове на екипа на родилното отделение Необходимостта от обучение се налага при всички случаи при планиране на услуги за деца с увреждания и техните родители, както и за персонала на родилните домове. 2.Методическа подкрепа. Методическата подкрепа се налага, тъй като услугата е иновативна – в България няма разработена методика за предоставянето на тази услуга. За разработването и адаптирането на такава използвайки добрите европейски практики и прилагането ще бъдат наети двама експерти. 1 експерт – подкрепя екипа при апробирането и прилагането на адаптираната методика– 2 дни месечно 3. Организиране и провеждане на супервизия на персонала По време на предоставяне на услугата в рамките на проекта ще се провеждат веднъж месечно индивидуална и екипна супервизия Супервизията е задължителна според стандартите за предоставяне на услуги за деца, при една иновативна услуга, тъй като екипа няма практически опит за предоставянето и, нейното ежеседмично провеждане ще усигури емоционална подкрепа, овладяване на нови умения и знания и професионалното развитие на екипа.
Дейност 5 Предоставяне на услугата Ранна Интервенция на ниво родилно отделение във Видин Съобщаване на увреждането: тази дейност се извършва на ниво родилен дом веднага след раждането. Съобщаването на родителите за увреждането, с което детето се е родило, се извършва от социалния работник или лекар по подходящ и адкватен начин Същността на тази услуга е свързана с наблюдение на проявените трудности, използвайки адекватен, мултидисциплинарен подход, за да се постави коректна диагноза, от диогностичния екип възможно най-бързо, която после ще послужи като база за започване на терапия или друга форма на грижа. Екипа от услугата по ранна интервенция консултира стъпките, които трябва да бъдат предприети и съдейства по направлението, но не администрира терапията. Метода за регистриране на случаите трябва да е възможно най-достъпен, защото ранната подкрепа е изключително важна за дете с увреждане или съмнение за увреждане.От родителите не трябва да се изисква направление за да се свържат с екипа. Наличието на обучен социален работник от екипа в родилния дом ще осигури необходимата подкрепа и информация за родителите и лекарския екип - 1 социален работник – 4 часа/дневно
Дейност 6 Предоставяне на услугата в пространството на Център за Ранна Интервенция Центъра е разположен в рамките на детска градина, което позволява включването на децата в общообразователната система и приобщаваща детска среда, подкрепа на педагогическия персонал работещ с детето и съчетаване на образователните социални услуги. Ранното детско образование е основен елемент за ранна интервенция за потдържане на постигнатия напредък в развитието на детето с увреждане. Родители, членове на семейството и доставчици получават помощ и указания от специалисти. Тази помощ може да се отнася до възпитанието, обучението, медицинските грижи за детето с увреждане. Помощта е насочена към утвърждаване на позицията на родителите. Помощта е методически изградена след направена оценка на развитието на детето и оценка на капацитета на семейството и се изпълнява според индивидуален план съобразен с потребностите на детето и семейството. Разширения екип ( основен, диагностичен и педагогичен) е обучен да прави подобни изследвания и наблюдения, да оказва подкрепа, да планира терапия и да отговаря на спешни случаи в района. Центъра за ранна интервенция педоставя почасови услуги, в самия център, в дома, в социална или образователна услуга или комбинация от тях в зависимост от потребностите и индивидуалния план на детето. Почасови консултации на деца съобразно индивидуалните потребности: • Психологическо консултиране; • Езикова и говорна терапия ; • Рехабилитация; • Педагогическа помощ при вклюване в общообразователната система; • Консултиране на родители и семейства по проблемите на техните деца; • При дейности свързани с диагностициране; • Подпомагане социалното включване на деца с увреждания, чрез развитие на мрежа за социална подкрепа; • Информиране на родители и семейства за социалните услуги на територията на Община Видин.
Дейност 7 Предоставяне на услугата Ранна Интервенция в дома на потребителите – Мобилна услуга Услугата се предоставя в дома на потребителите Откриването на увреждането при едно дете обикновено предизвиква стрес в семейството. Не само поради непрекъснатата интензивна грижа, която трябва да се полага за него, а и поради специалното внимание, което трябва да се отдели на най-добрите възможни начини за нормалното развитие на детето. Заради трудности в нормалния семеен живот у детето могат да се проявят поведенчески проблеми, проблеми в социалните умения и здравословни проблеми. В тези случаи е от изключително значение, когато родители и близки могат да се консултират със специалисти за възможните решения на възникналите проблеми. Тази дейност се извършва по предвалително направена заявка в Центъра за ранна интервенция. Предвижда се да бъда създадена организация за оценка на заявката и възможностите за удовлетворяването и. Извършват се регулярни посещения с цел наблюдение на грижите и подкрепа за развитието на умения за грижа към детето Основния екип извършва мобилната услуга Като по проекта се предвижда 30 % от ангажираността на основния екип е предоставяне на мобилната услуга – предоставяне на услугата в домовете на семействата
Дейност 8 Разработване на методика за иновативната услуга Център за Ранна интервенция за деца с увреждания 1. Изготвяне на методика-концепция и методически указания, базирана на добрите европейски практики за ранна интервенция при деца с увреждания и техните семейства. 2. Апробиране на методиката по време на предлагане на иновативната услуга. 3. Ревизия на методика, съгласно обратната връзка от апробацията и окончателно изготвяне на методиката за предлагане на услугата, препоръки за прилагането и като стандартна услуга; изготвяне на ръководство за практическо разкриване и управление на услугата. Изготвянето на метовдиката ще бъде извършено от двама експерти-консултанти, с опит в предоставянето на ранна интервенция .
Дейностс 9 Популяризиране на иновативната услуга/ публичност на проекта 1. Провеждане на пресконференция – обяване старта на проекта и неговите цели. 2. Провеждане на кръгла маса при стартиране на услугата със заинтересованите страни – представяне на иновативната услуга Ранна интервенция, с представители на всички заинтересувани страни, представителите на институциите – ДАЗД, АСП, МОН, МЗ, УНИЦЕФ.; 3. Текуща връзка с медиите 4. Отпечатване на практично ръководство за предоставяне на иновативната услуга -200 бр. 5. Отпечатване на брошури за родители –500 бр. 6. Отпечатване на дипляни за популяризиране на проекта - 500 бр. 7. Изработка на информационни табели – 3 малки за входовете на център, и основния офиса на проекта, офиса на партньора; 1 табела за представяне на проекта пред Центъра за Ранна Интервенция. 8. Провеждане на заключителна пресконференция,
Дейност 10: Вътрешен Мониторинг и Оценка на проекта. За мониторинг на дейностите по проекта се предвижда системно събиране на данни за постигане на индикаторите, наблюдение на индикаторите заложени по проекта, както и контрол по техническото и финансово изпълнение на проекта. Като елементи на системата за вътрешен мониторинг се предвиждат следните дейности: ежемесечна оценка от страна на екипа на проекта за изпълнение на дейностите, тримесечна оценка от страна на партньорите, както и извършване на окончателен финансов одит на проекта. За мониторинг и оценка на дейността на Центъра за Ранна интервенция се предвижда попълването на анкетни карти за оценка на удовлетвореността от услугите и разпонаването на самата иновативна услуга
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 704 BGN
Общ бюджет: 154 242 BGN
БФП: 154 242 BGN
Общо изплатени средства: 153 271 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 340 BGN
2011 26 656 BGN
2012 90 275 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 271 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 889 BGN
2011 22 658 BGN
2012 76 734 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 281 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 451 BGN
2011 3 998 BGN
2012 13 541 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 991 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Повишаване на разпознаването на иновативната услуга от заинтересованите страни и от потрбителите
Индикатор 3 Брой лица, позлващи услугата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз