Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0228-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0088
Наименование: Разкриване на 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Перник и Русе
Бенефициент: Съюз на слепите в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Компетентно извършване на интегрирането и социално рехабилитиране на зрително затруднените лица от Перник, Русе и Разград чрез редица специализирани услуги, осъществявани в създадените ЦСРИН. Създаване на условия за осмисляне на свободното време и релазиране на социални контакти за членовете от целевите групи.
Дейности: 1. Управление и мониторинг на проекта Поддържане на база данни за текущото техническо и финансово изпълнение на проекта чрез осъществяване на вътрешен мониторинг и счетоводно отчитане на извършваните дейности. Ефективно управление на паричните потоци, насочено към целесъобразно използване на финансовите средства. Съблюдаване на изготвения времеви график и своевременна корекция с оглед утвърдените крайни резултати. В началната фаза на проекта ще бъде разработен оперативен план за изпълнение, наблюдение и оценка на проекта. Това ще даде възможност на екипа да обхване проблемите и сроковете за реализация на проектните дейности. Екипът по управление на проекта и представителите на партньорите ще осъществяват редовни работни срещи за оценка на напредъка по основните показатели и ще препоръчват конкретни мерки за оптимизация на дейността. Данните за изпълнението на проекта ще се събират чрез преки теренни наблюдения, посещения на място, интервюта и фокус-групи както с бенефициентите на проекта, така и с осведомени представители на заинтересованите страни, като се обобщават съгласно план-графика. Междинните резултати ще бъдат оценявани и отразявани в междинния технически и финансов отчет. През последния месец ръководителят на проекта ще организира работна среща на заинтересованите страни за анализ на резултатите по проекта, на която ще бъде изработен меморандум за мерките за дългосрочно ресурсно обезпечаване на дейността на създадените 2 центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи след приключването на проекта, ще бъде изработена съвместна финална оценка на изпълнението на проекта.
2. Дейности за информация и публичност Тези дейности ще бъдат осъществявани през целия жизнен цикъл на проекта. Ще бъде проведена кампания за информиране на целевите групи относно предлаганите услуги. Ще бъде разработена интернет страница на проекта, която ще подлежи на текуща актуализация. В нея ще се публикуват: пълна обобщена информация относно дейностите по проекта; добри практики; информация относно напредъка в изпълнението на проекта; връзки към страниците на заинтересованите страни и др. Създадените Центрове за социална рехабилитация и интеграция ще функционират и като Информационни центрове на проекта. Ще бъдат проведени 2 пресконференции по проекта. На пресконференциите ще бъдат поканени всички водещи медии на национално и местно ниво. Контактът с медиите ще се поддържа през цялото времетраене на проекта. Текущо ще бъде подавана информация за проекта на БТА. Ше бъдат организирани и осъществени 2 информационни семинара в 2-та града на изпълнение на проекта. Отпечатване на брошури на проекта, част от тях и на Брайлов шрифт – за хора със зрителни увреждания. Ще бъдат отпечатани 2500 броя брошури на плоскопечатен шрифт и 100 броя на Брайл – 2 брошури популяризиращи услугите на новосъздадените центрове, брошура «Когато сте с хора без зрение», брошура «Подходящи професии за слепи», Информационна брошура на проекта и ОП РЧР. Ще бъдат изработени 100 бр. плакати за популяризиране и визуализация на проекта и ОП РЧР, които ще бъдат разлепени на широко достъпни обществени места на територията на изпълнение на проекта. Планирани са редовни публикации в интернет и пресата – специализирани издания на хора с увреждания, както и участия в радиопредавания, тъй като това е най-достъпната медия за голяма част от целевата група – хората със зрителни увреждания. На местата на провеждане на проекта ще бъдат поставени и Брайлови обозначения. Изготвените материали по проекта – обучителни материали, брошури, плакати, листовки - ще носят знаците на източника и програмата на финансиране. Партньорите по проекта и заинтересованите страни ще разпространяват чрез наличната си мрежа от структури и информационни канали /сайтове, печатни издания, организационни събрания/ информация за проекта на национално ниво.
3.Обновяване, оборудване и функционално обезпечаване на 2-та ЦСРИН Тази дейност включва текущ ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, предвидени за ЦСРИН в гр. Перник и гр. Русе и привеждането им във вид, годен за предоставяне на услугите по проекта; подбор и наемане на необходимия персонал. За нормалното протичане на планираните дейности по проекта е планироно да бъде извършен текущ ремонт на помещенията в гр. Перник, с цел обособяването на 3 помещения за работа с целевите групи /в момента помещенията са 2, едното от които е преградено със стъклена преграда стълбищно фоайе/. Ремонтът се състои в следното: Смяна на стъклената преграда на фоайето с цел по-добра звуко- и топлоизолация на помещенията. Преграждане на голямото помещение /фоайе/ със стъклена преграда с цел обособяване на две по-малки помещения. Обособяване на малък коридор с отделни входни врати за 3-те помещения. Предвижда се всички преградни стени да са с PVC дограма и стъклопакет с матови стъкла. Това се прави с цел звуко- и топлоизолация, достъп на дневна светлина, матовото стъкло е за да няма видимост между помещенията. Планирано е освежаване на стените с латекс и на ламперията – полиране и лакиране. С цел отново по-добра звуко- и топлоизолация, ще бъде поставен ламиниран паркет. С цел обособяване на самостоятелно и подходящо за планираните дейности осветление, ще бъде монтиран окачен таван с луминисцентно осветление. Окаченият таван е и с цел намаляване на отопляемата площ и съответно по-добра енергийна ефективност. Тъй като в момента по-голямото помещение е неотопляемо, се планира монтирането на 2 климатика /след обособяването на 2 отделни по-малки помещения/ с цел отопление и поддържане на нормална температура за работа с целевите групи. Тъй като помещенията и в Русе и в Перник разполагат с част от необходимото оборудване за предоставяне на социалната услуга, се предвижда дооборудването им според нуждите. Общо за двата центъра са предвидени за закупуване: - За компютърното обучение, работа на служителите на центровете, разработване на информационна система за администриране на услугите за целевите групи, разработване на информационни материали по проекта, комуникация: 5 компютъра, принтер, 2 скенера, компютърни бюра и работни столове, 2 факс-апарата. - За обучението по полезни умения и готварство - 1 готварска печка, 2 хладилника, 1 микровълнова фурна, 1 уред за приготвяне на сандвичи, 2 кафе-машини. - За отопление и поддържане на нормална работна температура в 2-те новообособени неотоплени понастоящем помещения в Перник - 2 климатика. - За обзавеждане на кабинетите – 1 секционен шкаф, 3 шкафа, 1 закачалка, 2 пожарогасителя. - За обученията и подвързване на албуми с мобилни маршрути /тъй като релефните изображения на карти и брайловите издания са доста обемисти е необходимо подвързване/ – 1 машина за подвързване, 2 флипчарта. - За осигуряване на публичност и документиране на събитията по проекта – 1 фотоапарат и 1 цифров диктофон. Дейността включва и подбор и назначаване на необходимия персонал за осъществяване на услугите на 2-та центъра – 2 «ръководители на центровете», 2 «социален педагог», 2 «социален работник», 2 «технически сътрудник и придружител», 2 «хигиенисти», почасово според нуждите – «консултанти - психолог, офталмолог, нормативна уредба, други» и «обучители - компютърна грамотност, Брайл».
4. Дейности по предоставяне на социалната услуга Услугите ще се осъществяват в зависимост от идентифицираните индивидуални нужди на потребителите и съобразени с желанията и възможностите им. Текущо ще се прави оценка на тези нужди, желания и възможности. Социалните услуги ще се предоставят от новоназначения персонал на ЦСРИН Перник и Русе, като при нужда ще бъдат наемани външни консултанти /психолог, офталмолог, други/, както и обучители по по-специфичните дисциплини /компютърна грамотност, Брайл/. Основните видове услуги ще бъдат: 1. ПОЛЕЗНИ УМЕНИЯ И ГОТВАРСТВО Придобивайки тези умения, зрително затруднените лица успяват сами да се справят с ежедневните си потребности. Програмата по готварство има за цел да възстанови предишни готварски умения и да подпомогне придобиването на нови в условията на тежко увредено или липсващо зрение, също така да осигури безопасността на клиента при работа в кухнята. Занятията по готварство осигуряват на лицето максимална самостоятелност при работата в кухнята, използвайки запазените си компесаторни анализатори и жизнения си опит. Подпомагат придобиването на умения и култура на хранене в дома и в обществените заведения. По време на обучението се усвояват лесно изпълними рецепти за приготвяне на основни видове ястия във всекидневието. Към полезните умения се включват следните групи:  Общообразователни: придобиване, формиране на представа за предмети, мерки, заобикалящата ги среда, количества, форми, посоки (ляво, дясно, нагоре, надолу, напред, назад, над, под и т.н.), фигури, различни видове материи, представа за сложни предмети и най-важното е лицето да се научи да се подписва само.  Ежедневни: умения за почистване, пране, грижа за дрехите, поддържане на лична хигиена, умения за хранене, пазаруване (разпознаване на банкноти и монети) и други такива, необходими в ежедневието.  Социални: запознаване с институции и организации, работещи в полза на хората със зрителни увреждания. Придобиване на умения за държание в обществото, отстраняване на бландизмите (неконтролируеми движения), ориентиране на тялото по посока на звука, придобиване на навици за отношение към околните. 1. ЗРИТЕЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Тази услуга или по-точно обучението е в помощ на лица с остатъчно зрение. Целта е да се запази, колкото е възможно по-дълго зрението на лицето. Тук се включват точно специализирани занятия и упражнения, а също така и ползването на оптични средства и закрита телевизия (телевизионен увеличител). 3. МОБИЛНОСТ И ОРИЕНТИРАНЕ Частичната или пълна загуба на зрение води до ограничаване на индивида да извършва самостоятелни движения в пространството, което нараства право пропорционално на степента на увреждане на зрението, именно поради тази причина е необходима и услугата ориентиране и мобилност. Тя включва: Придвижване в малко и голямо пространство с придружител. Придвижване и изучаване на маршрути без придружител, например с помощта на белия бастун. 1. КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ Тази услуга представлява обучение на лицата, които желаят и имат възможност да работят с компютър. Това обучение става с помощта на говорящи програми, създадени да удовлетворяват потребностите на зрително затруднените. 2. БРАЙЛ В Брайл се обучават всички лица без зрение и по-желание тези с остатъчно, които в последсвие ще го загубят. Брайловият код е азбуката на незрящите. Тук се включва първо изучаването на азбуката, придобиване на способността за четене и писане (с помощта на Брайлова машина, плоча, шило). 6. ЗАНИМАТЕЛНА ТЕРАПИЯ, БИБЛИОТЕКА И ФОНОТЕКА Предоставят се услуги за осмисляне на свободното време, културни мероприятия, излети и екскурзии, беседи и занимателни игри като шах, шашки, карти, „Не се сърди човече” и др. Ползването на тази услуга дава възможтост лицата да получават необходимата и интересуваща ги информация – на Брайл, увеличен плоскопечатен шрифт, в електронен формат /т.н. „говорещи книги”/. Тя се съхранява и пренася чрез аудио касети, компакт дискове, преносима памет и други. Програмата и продължителността на ползване на социалните услуги, предоставяни от ЦСРИН ще бъдат строго индивидуални, като ще зависят от:  диагнозата, посочена в лекарските решения, ЕР на ТЕЛК, РЕЛКК, НЕЛКК, ЦЕЛКК и други;  процента остатъчно зрение или намалена работоспособност;  възрастта на лицето;  обучавано ли е лицето преди постъпване в ЦСРИН, проведен ли е рехабилитационен процес;  други здравословни проблеми;  желанието да се работи с лицето;  времето, от когато лицето е загубило зрението си (по рождение или по-късно);  дали психологически е преодоляна загубата на зрението;  други причини. В допълнение към горепосочените услуги, от ЦСРИН ще се предоставят: Информационни услуги и консултации за зрително-затруднените и техните близки; Съдействие на зрително затруднените лица при комуникациите им с държавни, общински , нестопански и бизнес институции; Консултации и съдействие на зрително затруднените лица при настаняване на работа. Формите на работа на ЦСРИН Перник и Русе ще бъдат: Надомна форма: При тази форма рехабилитационните занятия се провеждат строго индивидуално по домовете на ползвателите и по необходимите мобилни маршрути. Предимствата на тази форма са в това, че рехабилитационната работа се извършва в конкретната жизнена среда на клиента. При нея е на лице добра възможност за работа и с близките и тяхното активно включване в рехабилитационния процес. Амбулаторна форма: Рехабилитацията при тази форма се провежда посредством индивидуални и групови занимания в помещенията на ЦСРИН по рехабилитационните дисциплини, а по ориентиране и мобилност и извън центъра по необходимите мобилни маршрути. В учебния план по основна /начална/ рехабилитация се регламентира при кои рехабилитационни дисциплини се допускат групови занятия с клиенти и при какви условия. Форми на работа с близките на клиентите: Консултиране; Семинари; Кръгли маси; Снабдяване със специална литература, рекламни материали, справочниции др. по проблемите на зрително затруднените; Обучение за подпомагане и придружаване на зрително затруднените. Допълнително ще се работи и по:  Събиране на информация и попълване на базата данни в информационната система, разработена по проекта.  Връзки с работодатели, бизнес, местна власт, сродни организации, институции в социалната сфера;  Осъществяване на партньорства с местни и национални медии;  Продължаващо проучване на нуждите от услуги.
5. Обучение на персонала, ангажиран с предоставяните социални услуги. Разработване и прилагане на обучителни и рехабилитационни програми. Методическа помощ. Ще бъде проведено 3-седмично специализирано обучение на новоназначения персонал на 2-та ЦСРИН за работа със зрително-затруднени лица. Това допълнително ще обезпечи подготовката им да осъществяват компетентно предвидените социални услути и ще актуализира знанията и уменията им. Обучението ще бъде възложено на подизпълнител с необходимия лиценз за провеждане на квалификационни обучения от НАПОО. Разработването и прилагането на обучителни и рехабилитационни програми в процеса на предоставяне на социалната услуга по проекта ще формира базов ресурс на ЦСРИН Перник и Русе за работа с целевите групи. Ще бъдат разработени 6 учебни програми за обучение/рехабилитация по основните дисциплини, изброени в Дейност 4. Допълнително ще се предоставят консултации и методическа помощ при работата на центровете от ЦСИ Про Актив и общините - партньори.
6. Разработване и внедряване на специализирана информационна система за администриране на услугите за целевите групи Планира се разработването на специализирана информационна система, която да подпомогне процесите на осъществяване на социалните услуги. Ще бъде създадена База данни с унифицирани форми. Служителите в 2-та новосъздадени ЦСРИН ще събират, обобщават и попълват в компютърната програма статистически данни от районите на изпълнение на проекта относно:  Брой потенциални ползватели на социалната услуга  Разпределение по пол, възраст, образование  Трудова заетост  Обучение и квалификация  Социална оценка Ще се поддържа: Регистър на ползвателите на услугите; Електронни досиета, съдържащи индивидуални данни на ползвателите, оценки и планове; Графици и отчетни форми за служителите в ЦСРИН. Посредством разработения софтуер системно ще се обобщава и актуализира информацията за целевите групи. Данните от така създадената информационна система, ще бъдат използвани и за проследяването на част от индикаторите за изпълнение и резултат по проекта, както и за по-добро управление и отчетност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 244 470 BGN
Общ бюджет: 209 081 BGN
БФП: 209 081 BGN
Общо изплатени средства: 206 350 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 209 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 48 894 BGN
2011 45 364 BGN
2012 112 092 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 350 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 177 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 560 BGN
2011 38 560 BGN
2012 95 278 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 398 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 334 BGN
2011 6 805 BGN
2012 16 814 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 953 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 4 Брой публикации / радиоизлъчвания
Индикатор 5 Брой отпечатани и разпространени плакати
Индикатор 6 Брой проведени пресконференции 0228
Индикатор 7 Брой проведени семинари 0228
Индикатор 8 Брой тиражирани брошури
Индикатор 9 Брой тиражирани ръководства
Индикатор 10 Брой обучени лица за работа с целевата група
Индикатор 11 Брой новооткрити постоянни работни места в сферата на социалните услуги
Индикатор 12 Брой създадени Интернет страници
Индикатор 13 Брой разработени учебни програми
Индикатор 14 Брой разработени софтуерни продукти
Индикатор 15 Брой разработени брошури
Индикатор 16 Брой разработени ръководства 0228
Индикатор 17 Брой обучени лица за работа с целевата група 0228


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз