Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0111-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0081
Наименование: Дневен център за деца
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Осигуряване закрила и подкрепа на деца от гр. Пазарджик и с. Алеко Константиново в социален риск чрез предоставяне на дневна грижа. Осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на умения за самостоятелен живот.
Дейности: Дейност 1 :Сформиране на екипа за управление и изпълнение на проекта Ще се осигури общинско помещение за съхранение на проектното досие Ще се проведе работна среща в общината за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта и разпределение на задачите.Ще се изработи вътрешна система за контрол и мониторинг и оценка напредъка по проекта.
Дейност 2: Подготовка на пакет документи за провеждане на процедура по избор на фирма-изпълнител на СМР,доставки и услуги Ще се осигури общинско помещение за съхранение на проектното досие Ще се проведе работна среща в общината за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта и разпределение на задачите.Ще се изработи вътрешна система за контрол и мониторинг и оценка напредъка по проекта.
Дейност 3 : Ремонтни дейности - Осъществяване на ремонтни дейности на помещенията, в които ще се предоставя услугата. - Оборудването на помещенията за предоставяне на услугата ще бъде осъществено от собствен принос на водещата организация и партньора по проекта.
Дейност;4 Подбор и назначаване на персонала на ДЦД Броя на заетите ще бъде съобразен с определените единни държавни стандарти за съответната услуга .Персонала ще бъде в числен състав от 6 човека вкл.ръководител,соц.работник, ,педагог, психолог ,хигиенист и възпитател.
Дейност 5 : -Обучение на персонала на ДЦД и местните представители на институциите работещи с деца, експерти от ДСП/ОЗД -Индивидуална и групова супервизия на персонала на ДЦД -Процеса на обучение цели повишаване на уменията за качествено и ефективно справяне с работата на индивидуално ниво и на екипа като цяло,както и развиване на капацитет в областта на организационните умения. -обучението ще бъде насочено към усъвършенстване ни разширяване на практическите умения на ръководните екипи и специалистите в предоставяне на качествена грижа и подкрепа на тази целева група 8-14одищшни деца в социален риск
Дейност 6 : Подбор на потребителите на услугата. Работа на терен в общността С помощта на двама експерти и неформални лидери на ромската общност ,МБЧК, ОЗД,екипа на ДЦД ще извърши подбор на потребителите на услугата на база на индивидуалната оценка на риска за всяко дете и събраната от партниращите институции информация за него.Подборът ще се извърши при следните критерии: -Психологически особенности, - възможности за осъществяване на социални контакти:рискови фактори:познавателни потребности,възприятия и възможности на детето
Дейност 7: Изготвяне на документация за ефективно и успешно управление на ДЦД Документацията за дневен център за деца ще бъде изготвена от обучения екип от специалисти, с помощта на екипа за управление на проекта. В съответствие с държавните стандарти за предоставяне на социални услуги за деца и младежи, ще бъдат разработени правила и процедури за предоставяне на услугите: - Критерии за подбор на потребителите на услугата на ДЦД; - Договор с техните законни представители за предоставяне на социалните услуги. -„Процедура за жалби и сигнали”, като задължителна част от договора с потребителя; - Индивидуален план за предоставяне на услугите; - Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение; - Индивидуален план за здравни грижи - правила и процедури за осигуряване здравето на потребителите на ДЦД; - Индивидуална дневна програма на всеки потребител; - План за провеждане на трудотерапия,образователни програми , изготвени на база индивидуалната оценка на потребителя.
Дейност 8: Предоставяне на комплекс от услуги в ДЦД” Надежда за всички” При приемането в ДЦД потребителите на услугата ще бъдат запознати с правилата и принципите на работа в ДЦД, Екипът на ДЦД, с подкрепата на екипа по проекта и помощ от вътрешни експерти ще работят за социалната адаптация на децата В срока на предоставяне на социалните услуги вДЦД (11 месеца) вътрешният експерт ще извършва мониторинг на изпълнение на проекта. Ще се изготвят индивидуални планове за работа с всеки потребител, въз основа на оценката на потребностите и здравословното състояние на децата – нужда от социална рехабилитация, възможности за включване в образователната система и възможност за обучение. Целта е да се определят ежедневните потребности, здравните, образователни и рехабилитационни потребности, потребности от свободно време и др. Ще се осъществява индивидуална социална работа. Разработената дневна програма ще акцентира върху стимулирането на пълноценен начин на живот на потребителите на услугата. Елементите на дневната програма ще са различни, в зависимост от индивидуалния план за работа. Акцент в работата ще бъде организиране и придобиване на умения и сръчност, планиране на различни обучителни програми. ДЦДе разположен в две сгради-едната се намира в с.Алеко Константиново,а другата в гр. Пазарджик и това ще създаде възможност част от дейностите да се осъществяват в общността , което ще подпомогне процеса на социална адаптация и интеграция и за социално включване на потребителите на услугата. Общуването с хора от общността ще допринесе за изграждане на кръг от приятели, а от там и до по – бързото социално вграждане в обществото. Социална работа в ДЦД, свързана с битов труд: усвояване на знания и навици за поддържане на добра лична хигиена, сервиране, почистване, разпределяне на задачите за деня. С потребителите ще се извършва трудотерапия с подкрепа на двама специалисти-трудотерапевти, чрез ангажирането им в дейности, свързани с битов труд и формиране на елементарни трудови навици. Трудотерапията ще подпомогне тяхното социално - битово адаптиране. Усилията ще бъдат насочени и към постепенно формиране на интерес към образованието като необходимост и повишаване съзнанието за образователната дейност като важна част от живота.. Необходимо е да се осигури сигурна и безопасна среда за живот: – ползващите услугите на ДЦД се хранят три пъти на ден ,като сами сервират и отсервират храната, грижат се за хигиената на помещенията, които ползват, сами се грижат за личната си хигиена, включват се в планирането на ежедневните си занимания. Организацията на живота в ДЦД се осъществява на база разработен Правилник. На потребителите се осигурява достъп до медицинско обслужване, при необходимост преглед при специалист и съответни изследвания. Ангажимент за това има медицинската сестра. На потребителите на услугите се осигурява социално, психологическо, педагогическо, здравно и професионално консултиране и информиране. Това се осъществява от социалните работници, психологът и медицинската сестра. В ДЦД се води задължителна документация, съгласно държавните изисквания: • Регистър на потребителите • Лично досие на всеки потребител, което съдържа: - Договор за предоставяне на социалната услуга; - Индивидуален план, изготвен след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати; -Формуляр за здравни и рехабилитационни грижи; -Формуляр за проведената работа по социална интеграция, психо-социални дейности, терапевтични дейности; - Дневна и седмична програма за предоставяните услуги и проведени рехабилитационни дейности; • Информационна (рапортна) книга; • Други необходими документи.
Дейност 9 : Популяризиране на проекта.Начална и заключителна конференция - Ще бъде издадена брошура, в която ще се промотира услугата „ДЦД” - процедури и правила при предоставяне на услугата, дейности, партньори по проекта и др. - Ще бъде разработен и отпечатан „Наръчник за работа в ДЦД”, който ще съдържа държавните регламенти при предоставяне на услугата, правила и процедури и други. Наръчникът ще бъде полезен както на персонала на ДЦД, така и на други специалисти в областта на предоставяне на алтернативни социални услуги за деца и младежи. - Организиране и провеждане на начална конференция с представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионалните общности и заинтересовани лица за представяне на проекта – целеви групи, дейности, резултати. - В края на проекта ще се проведе заключителна конференция, на която ще се представят резултатите от проекта. - Ще бъдат изработени 4 броя табели за приноса на ЕС и националното правителство, които ще се монтират при стартиране на проекта. -Ще бъдат изработени стикери с логото на ЕСФ които ще се поставят на материалите закупени по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 851 BGN
Общ бюджет: 108 083 BGN
БФП: 108 083 BGN
Общо изплатени средства: 108 065 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 970 BGN
2011 14 568 BGN
2012 54 527 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 065 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 125 BGN
2011 12 382 BGN
2012 46 348 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 855 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 846 BGN
2011 2 185 BGN
2012 8 179 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 210 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сформиране на екип за управление на проекта и вътрешна система за мониторинг.
Индикатор 2 Подготовка на пакет документи за СМР и оборудването
Индикатор 3 Ремонт на сградата за предоставяне на социалните услуги
Индикатор 4 Подбор на персонала за ДЦД
Индикатор 5 Обучение на персонала
Индикатор 6 Подбор на потребители
Индикатор 7 Изготвяне на документация за ефективно и успешно управление на ДЦД
Индикатор 8 Предоставяне на услугите в ДЦД”Надежда за всеки”
Индикатор 9 Популяризиране на проекта
Индикатор 10 - протоколи от проведени работни срещи; - проектни отчети; - сключени договори с експертите; - друга проектна документация Изготвени справки за числеността и нуждите на децата от сметището
Индикатор 11 Одобрени СМР и определяне на фирма-изпълнител
Индикатор 12 Добро състояние на сградата за предоставяне на социалните услуги
Индикатор 13 Сформиране на професионален екип за предоставяне на услугата в ДЦД
Индикатор 14 Добре обучен и супервизиран персонал
Индикатор 15 Подбор на деца в социален и здравен риск от маргенилизирани семейства на територията на База1 и База2
Индикатор 16 Има разработени правила отговарящи на Наредбата за критериите и стандартите за предоставяне на соц.услуги за деца.
Индикатор 17 Всичкипотребители придобиват допълнителни социални умения
Индикатор 18 Информиране на обществеността и потенциалните потребители на дейността.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз