Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0284-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „За достоен и независим живот”
Бенефициент: Сдружение "Национален център за социална рехабилитация"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Организация и управление на проекта; Дейност 2: Подбор, обучения и супервизия на персонал; Дейност 3: Извършване на оценка на потребности и подбор на потребители; Дейност 4: Предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”; Дейност 5: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред обществеността.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта 1. Среща на партньорите с участието на Ръководителя на проект. На срещата се утвърждават отговорностите на водещата организация и партньора и се установяват механизмите на координация и взаимодействие на Ръководителя на поректа с тях, както и неговите отговорности. 2. Сформиране на екип по проекта. В рамките на тази поддейност се сключват договори с екипа по проекта, който се състои от ръководител, координатор и счетоводител. След сформирането на екипа се прави първа екипна среща, на която се представя проекта, услугата, изискванията на ЕС за изпълнение и отчитане на проекти, както и задълженията на всеки член на екип. Разпределят се функционалните отговорности между екипа от страна на Ръководителя на проект. 3. Организиране и провеждане на среща със заинтересовани страни: на срещата са поканени представители на местни структури на Министерство на здравеопазването, представители на институции и неправителствени организации на местно ниво, работещи с целевата група на проекта. Представя се проекта, неговите дейности, очаквани резултати и финансовия принос на ЕС и българското правителство.
Дейност 2: Подбор, обучения и супервизия на персонал В рамките на дейността се предвижда разработване на Система за подбор и оценка на персонал, която обхваща два етапа на подбор, а именно: подбор по документи и провеждане на интервю с кандидати, които се осъществяват от специално сформирана комисия. След приключване на подбора, с успешно преминалите кандидати, се сключват двустранни договори за назначаване на позицията „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”. По време на изпълнението на дейността, въз основа на Системата за подбор и оценка на персонала, се организира и провежда въвеждащо обучение на социални асистенти/ домашни помощници, които не са преминали такова в рамките на фаза 1 и фаза 2 от настоящата схема. Въвеждащото обучение се провежда в рамките на 3 дни и обхваща следните теми: познания за домашните грижи, спецификата на грижите за стари хора, лица с увреждания, основните задължения, методите и етичните стандарти за работа, здравословните и безопасните условия на труд и процедурите за осигуряване на качество на услугата. След започване на предоставянето на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”, се предвижда провеждането на 4 поддържащи обучения, всяко от които с продължителност 1 ден. Тези обучения се организират и провеждат след установяване на конкретни потребности от тях. Тези потребности се идентифицират поне веднъж на 3 месеца и се включват в програма за развитие и обучение на персонала. Обученията се осъществяват от експерт обучител, който има необходимата квалификация и опит в областта. Едновременно с това съгласно Методиките за предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” се осъществява непрекъсната супервизия на персонала от страна на екипа по проекта.
Дейност 3: Извършване на оценка на потребностите и подбор на потребители Анализът на резултатите до момента показват, че предоставянето на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” има силен социален ефект за подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение. Все още голям брой лица на територията на общината нямат достъп до тези социални услуги. В рамките на дейността се създава необходимата организация за набиране на кандидати за ползване на услугите, които ще предоставят в хода на реализация на проекта, от страна на екипа по проекта. Пред водещата организация се подават заявления и документи към тях (документ за самоличност на лицето, медицински документи, копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар; декларация за личния доход от предходния месец) от кандидат-потребители. Оценката на потребностите се извършва от експерт „Социални дейности”, който ще бъде специално нает за целта. Оценката на потребностите дава първоначална информация за редица обстоятелства, свързани с индивидуалните нужди на кандидатите за ползване на услугите. За извършване на оценка на потребностите се използва метод „Социална анкета” с кандидат - потребителя или негов законен представител. По същество тя съдържа описание и характеристика на специфични детайли, които имат отношение към услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”. Оценката на потребностите се извършва въз основа на данни за възрастта, здравословното и социално състояние на кандидат - потребителя, неговите интереси и обичайни ежедневни дейности, възможността му за самообслужване, характеристика на битовите условия на живот, възможните рискове, произтичащи от битовите условия, доколко близките му са в състояние да му помагат и др. Оценката на потребностите на кандидат-потребителите ще подпомогне водещата организация да извърши справедлив и прецизен подбор на лицата, които ще бъдат обслужвани, както и да адресира по подходящ начин съответните услуги спрямо всеки индивидуален случай. След извършване на оценката на потребностите и остойностяване на резултатите, експертът „социални дейности” изготвя списък на кандидат - потребителите, в който потенциалните потребители се подреждат в низходящ ред. Крайният подбор на потребителите на услугите, които ще бъдат включени в проекта, се извършва от водещата организация, като същата гарантира, че няма да допусне дублиране на услугите с тези, предоставяни по национални или други програми. Съгласно Методиките за предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” с подбраните потребители се сключват тристранни договори за предоставяне на услуги, като водещата организация си запазва правото да сключи договори с други потребители при възникване на промяна в съответните обстоятелства (смърт на потребител, отказ от услуги и др.).
Дейност 4: Предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” В рамките на тази дейност се извършва реалното предоставяне на услугата „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” за лица с различни видове увреждания и самотно живеещи хора със затруднено самообслужване. Предоставянето на услугите се извършва съгласно Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” и Методика за предоставяне на услугата в общността „Домашен помощник”, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане при Министерство на труда и социалната политика Услугите се основават на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко обслужвано лице. Въз основа на изготвените оценки на потребностите от услуги и сключени тристранни договори с всеки потребител, започва предоставянето на самата услуга. Елементите на дневната програма включват основно следните дейности: помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; съдействие при изготвяне и подаване на документи в различни институции; съдействие при оказване на медицински услуги, проследяване приема на лекарства; текущо и основно почистване поддържане на лична хигиена; хранене битови услуги и др. Услугата „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” се предоставя само на лица, които не са потребители на тези услуги по проекти, финансирани по втора фаза на тази схема или по други програми. За ползване на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”, потребителите заплащат месечна такса, в размер, определен в Методиката за изчисление на потребителската такса.
Дейност 5: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред обществеността Водещата организация се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира от Европейския съюз и българското правителство. В тази връзка предприетите мерки в проекта се предвижда да бъдат в съответствие с приложимите правила относно визуалната идентификация на външните действия. В рамките на изпълнението на проекта се предвижда изработване и разпространение на цялата територия на община Велинград на 300 бр. брошури относно предоставянето на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” за самотно живеещи хора и лица с увреждания, както и различни публикации и статии в медии, вкл. електронни.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 563 BGN
Общ бюджет: - 12 442 BGN
БФП: - 12 442 BGN
Общо изплатени средства: 16 787 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 12 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 912 BGN
2011 7 100 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 30 225 BGN
16 787 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 10 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 925 BGN
2011 6 035 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 960 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 1 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 987 BGN
2011 1 065 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 30 225 BGN
- 23 173 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 284
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 284
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 284
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 284
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ дп 284
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 284
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 284


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз