Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “АНГЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОСТТА 2”
Бенефициент: Сдружение Дружество на хора с увреждания "Кураж"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциални потребители и разпространение и публичност на проектните резултати. Набиране на желаещи потребители и изготвяне на индивидуални оценки на потребностите и подбор на преките бенифициенти. Сключване на договори с потребители за предоставяне на услугите социален асистент/домашен помощник, разяснителна дейност по договора. Изработване на индивидуални планове/графици за доставка на услугите Подбор и назначаване на Социални асистенти/Домашни помощници Въвеждащо и поддържащо обучение на Социалните асистенти/домашните помощници Поддържащо консултиране, социална и психологическа подкрепа за потребителите и социалните асистенти/домашни помощници Предоставяне на услугите и мониторинг
Дейности: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциални потребители и разпространение и публичност на проектните резултати. Дeйността е насочена към представителите на двете целеви групи и към членовете на техните семейства а също така и към обкръжаващата ги среда. Предвижда се поставяне на информационна табела на офиса , където ще се управлява проекта, както и малки табели на централни места в селата и градовете където ще се предоставя услугата. Издаване на стартова дипляна в тираж 300 бр., която съдържа информация за организацията-доставчик,информация за процеса на предоставяне на услугата , описание на правата и задълженията на социалния асистент/домашния помощник и на потребителя, размер на потребителската такса, описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка. Разработване и издаване на самозалепващи се стикери в тираж 300 бр., които ще бъдат поставени на всяко място/дом/, където ще се предоставя услугата а също и на попълваните от работниците дневници и други места с цел популяризиране. В населените места Русе, Мартен, Сандрово, Тетово и Червена вода ще се проведат информационни дни за представяне на проекта и възможностите за включване на потребителите в него като се популяризират дейностите, срещите ще са в районите, които сме заложили в проекта, чрез съобщения в местните медии и чрез организиране на преки срещи с потенциалните потребители, които ще се проведат в офиса на сдружението или по места за отделните населени райони. Популяризирането на проектните резултати ще се осъществява през целия програмен период под различни форми: Създаване на Официалния сайт на проекта на който ще има актуална информация за проекта, за възможностите за кандидатстване, документите необходими за кандидатстване и др.; Периодични прес съобщения до печатните и електронни медии. Издаване на плакати с тираж 10 бр, който ще разлепим във всички населени места. Предвиждаме и стартова и финална пресконференция – 2 бр. За ангажираните по проекта социални асистенти и домашни помощници, ще закупим работно облекло със знамето на ЕС и знака на ЕСФ. На финала на проекта ще издадем луксозна брошура в тираж 200 бр. и ще проведем заключителна пресконференция за отчитане на постигнатите резултати от реализацията на проектното предложение и популяризиране на тази схема.
Оборудване на офиса по проекта В съответствие с целите на проекта, за оборудване на офиса на СДХУ „Кураж” ще бъдат закупени: - компютър-лаптоп, който ще се ползва както в офиса за администриране на проекта така и от социалните консултанти при извършване на дейността си на терен, - цифров фотоапатрат, с който през целия период на реализация на проекта ще се заснема реализацията на дейностите, потребителите, СА/ДП, която информация в края ще бъде издадена в финалната брошура, Извършването на дейността ще бъде съобразено с действащото българското законодателство и условията за финансиране със средства от ЕС
Набиране на желаещи потребители и изготвяне на индивидуални оценки на потребностите и подбор на преките бенифициенти. Набирането на желаещи се извършва от организацията доставчик на социални услуги, което се осъществява чрез подаване на заявление по образец на доставчика, подкрепена с всички съпътстващи документи, при подаването на които те получават уникален входящ номер в регистъра на кандидатите желаещи да ползват социални услуги. На всички подали заявление се извършва индивидуална оценката на потребностите от социоконсултантите ангажирани по проекта, чрез посещаване на място в дома потребителя с неговото активно участието, и се излиза със становище , каква необходимост има-„Социален асистент/домашен помощник”. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности, които са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребности на всеки потребител. Индивидуалната оценката на потребностите се актуализира веднъж на шест месеца, но може да се преразгледа и по-рано по молба на потребителя или негови близки, роднини или законен представител, както и при промени, настъпили в състоянието на потребителя или в специфичните му потребности. За реализацията на тази дейност, която ще се реализира в началото на проекта а както и при необходимост през останалото време ще бъде ангажимент на социоконсултантите – 2-ма, ще са необходими и различни материали и консумативи, които сме заложили в т.3 от Бюджета. Следенето на състоянието на потребителите с цел актуалност при предоставянето на услугите е едно от задълженията на двамата социоконсултанти.
Сключване на договори с потребители за предоставяне на услугите социален асистент/домашен помощник, разяснителна дейност по договора. Тристранният договор се сключва писмено в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата и се издава в три еднообразни екземпляра - по един за потребителя, за доставчика и за СА/ДП. Договорът съдържа: • име и адрес на доставчика на социалната услуга и телефонен номер за връзка с него; • име и адрес на потребителя и телефонен номер за връзка с него; • име на социалния асистент/домашен помощник и телефонен номер за връзка с него; • видове дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение; • обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява или преустановява, включително временното й преустановяване от страна на потребителя; • процедури за преоценка и актуализация на специфичните потребности на потребителя и на неговия индивидуален план за предоставяне на социалната услуга; • задължения за осигуряване на качеството на услугата; • оборудване и/или консумативи, които ще бъдат осигурявани от потребителя и/или доставчика за извършване на дейностите; • отговорности на потребителя и на доставчика по опазване на здравето и взаимната им безопасност; • начини на предоставяне на услугата при ползване на отпуск от страна на социалния асистент/домашния помощник; • договорености за достъп и напускане на дома на потребителя (притежаване на ключ, код на алармена система, и пр.); • размер на потребителската такса и начин за нейното заплащане; • отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора; • срок на договора и условия/начини за неговото прекратяване. Подписването на договорите е предпоставка за стартиране на дейността по разработване на индивидуалните графици.
Изработване на индивидуални планове/графици за доставка на услугите. Индивидуалният план.график се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът/графикът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният план/график се изготвя на база анкета, анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги. Индивидуалният план формулира целта на предоставянето на услугите „Социален асистент/Домашен помощник” и съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените индивидуални потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана. Планът се изготвя два еднообразни формуляра, които се подписват от него или от негов законен представител и доставчика.
Подбор и назначаване на Социални асистенти/Домашни помощници Дейността по стартирането на процедурата започва с поставяне на обяви за набиране на кандидати на централни места в населените места, където ще се предоставят услугите. Кандидатите подават заявление по образец на доставчика. Подборът и наемането на персонал от доставчика съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и осигурява защита на потребителите. За осъществяване на своята дейност може да привличаме и доброволци. Кандидатите за домашни помощници/социални асистенти и за доброволци задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. При кандидатстване на работа, кандидатите за домашни помощници/социални асистенти и доброволци задължително представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. Новоназначените домашни помощници/социални асистенти подписват трудов договор за работа на 4 часа, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностна си характеристика и всички необходими процедури и правилника за вътрешния трудов ред.
Въвеждащо и поддържащо обучение на Социалните асистенти/домашните помощници Въвеждащото и поддържащо обучението на наетите работници, ще се проведе в съответствие със съвременните стандарти и натрупания опит в тази сфера през последните години в страната. Продължителността на въвеждащото обучение ще бъде по 3 дни с общ хорариум 24 часа, под формата на обучителни семинари. За изпълнението на дейността , ще бъдат привлечени лектори с достатъчен капацитет и опит в областта на социалните услуги. Въвеждащото обучението се провежда при следния план: • Провеждане на мотивационен тренинг за формиране на положителни нагласи към професията на социалния асистент/домашен помощник. Мотивационният тренинг е съобразен с особеностите на обучаемите, както и с иновативността на професионалната роля и отсъствието на утвърдили се представи за нейното съдържание и граници. • Провеждане на основно обучение на социалните асистенти/домашни помощници, което въвежда основни теоретични познания, необходими за работа със самотни стари хора и възрастни с увреждания и осигурява възможност за овладяване на умения, необходими за оказване на социални услуги на целевите групи. Продължителността на поддържащото обучение ще бъде 1 ден с хорариум 8 часа, под формата на обучителни семинари. За успешната реализация сме предвидили наемане на зала за провеждане на въвеждащото и поддържащи обучения, включили сме необходимите за целта учебни материали. Обучението ще увеличи професионалния капацитет на наетите лица и възможностите им за допълнителна заетост като квалифицирани доставчици на услугата. То допринася за устойчивостта и мултиплицирането на проектните резултати.
Поддържащо консултиране, социална и психологическа подкрепа за потребителите и социалните асистенти/домашни помощници Поддържащо консултиране на СА/ДП е насочено към осигуряване на подкрепа на социалните асистенти/домашни помощници в периода на предоставяне на услугите”. Липсата на практически опит налага осигуряването на такава помощ, което е в интерес на потребителя и на самия помощник/асистент. Наетите СА/ДП по проекта ще имат възможност да бъдат консултирани от експерти - социоконсултанти и психолог. Формите за консултиране ще бъдат индивидуални и групови /обсъждания/. Психологическа подкрепа: Времето, в което живеем, е изпълнено с несигурност, с потенциални и реални заплахи за живота и здравето на хората. Фрустрирането на базисната човешка потребност от сигурност повишава тревожността и провокира появата на физически и психични смущения. Реалните критични произшествия, в които човек попада често пъти водят до отключването на симптоми на остър и посттравматичен стрес. Тези условия създават висок риск от възникването на травматичен стрес, провокиран от конкретна задача/ситуация. Много важна дейност е управлението на стреса. Психичната криза преминава през три основни фази – предкризисна, кризисна и посткризисна. Тук е основното място за намеса на предвидения от нас психолог. Социална подкрепа: Социалната подкрепа може да я дефинираме като интеракция между двама или повече лица, която има за цел да подкрепи и промени дадена криза или страдание или ако неможе да промени ситуацията на страдание и криза да се опита да смекчи техните последствия върху личността. Различават се различни под-конструкти на социална подкрепа – социална интеграция,емоционална подкрепа, информация, инструментална подкрепа,подкрепа на другия. Първи фактор – психологическа форма на подкрепа – близост, съпричастност, доверие и свързаност, емоционална подкрепа, ориентиране и решаване на проблемите на когнитивно ниво. Вторият фактор съдържа инструментални форми на подкрепа като: информация, съвети, финансова помощ, материална помощ и услуги, практическа помощ и интервенции. Осъществяването на дейността по социална подкрепа ще се осъществява от социоконсултантите съвместно с психолога. За извършването на дейността им се предвидили съответните материали и консумативи. Дейността им ще бъде документирана.
Предоставяне на услугите и мониторинг Услугите “Социален асистент/Домашен помощник” поощряват самостоятелността на потребителя, като го насърчават да участва във вземането на решения по всички въпроси, отнасящи се до начина му на живот Услугите подпомагат поддържането и развиването на силните страни и позитивните характеристики в ценностната система на потребителя. Услугите подпомагат личната активност и правото на участие в обществения живот. • Услуги, предоставяни от социален асистент: Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература , придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.); Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.); Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.); Услуга „от и до работно място”; • Услуги, предоставяни от домашен помощник: Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.). Мониторинг за качественото предоставяне на услугите: Дейностите, които извършват домашните помощници/социалните асистенти, ще се мониторират и оценяват редовно съгласно изработени за целта процедури. Наблюдава се редовно работата на социалните асистенти/домашните помощници и оценява нейното качество веднъж годишно. Посещава се потребителя минимум веднъж месечно, за да мониторира на място предоставянето на услугата. Резултатите от проведените срещи и предприетите действия се документират. Попълва се специален дневник, в който се описват извършените от СА/ДП дейности, той се предоставя на доставчика при всяко поискване, на място при посещение или в офиса при необхоимост. Освен в протокола , при посещение, констатациите се описват и в дневника.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 550 BGN
Общ бюджет: 142 423 BGN
БФП: 142 423 BGN
Общо изплатени средства: 130 946 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 500 BGN
2011 84 635 BGN
2012 11 811 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 946 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 325 BGN
2011 71 940 BGN
2012 10 039 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 304 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 175 BGN
2011 12 695 BGN
2012 1 772 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 642 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз