Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0217-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Сапарева баня
Бенефициент: Община Сапарева баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Сапарева баня
Описание
Описание на проекта: 1. Набиране на желаещи да ползват такъв вид социални услуги и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. 2. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на страните по договора. 3. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител. 4. Подбор на социални асистенти и домашни помощници. 5. Обучение на социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на качествени услуги и супервизия 6. Реализиране на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” 7. Провеждане на дейности за информация и публичност на проекта и услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” 8. Координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта
Дейности: Дейност 1 Набиране на желаещи да ползват такъв вид социални услуги и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. На всяко лице подало молба за ползване на социалната услуга се разработва индивидуална оценка на потребностите, която включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др. Изборът на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” ще се извърши от комисия сформирана от кандидатът.
Дейност 2 Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на страните по договора. Екипът на проекта, съвместно с външен изпълнител подготвя договори за сключване с потребителите и разяснява правата и отговорностите на страните по договора-права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик- домашен помощник, права и отговорности на бенефициента-доставчик на социални услуги.
Дейност 3 Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният план се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска. Индивидуалният план съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на индивидуалните потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори, включително на онези от тях, произтичащи от евентуалната склонност на потребителя към (авто)агресивно поведение или към злоупотреба с вредни субстанции. Рисковете се формулират описателно, на разбираем и приемлив за потребителите неутрален език, така че да не провокират тревога или негативни чувства у тях. Планът се актуализира от доставчика веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана.
Дейност 4 Подбор на социалните асистенти и домашни помощници. Обявяване на период , в който всички желаещи да бъдат назначени като домашни помощници подават молби . Екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на социални асистенти и домашни помощници . Сключване на трудови или граждански договори с кандидатите.
Дейност 5 Обучение на социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на качествени услуги и супервизия Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на домашни помощници преди да започнат работа в дома на потребителя, както и провеждане на поддържащо обучение за изграждане на умения и знания необходими за удовлетворяване на неговите потребности. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на 30 часа, а поддържащото обучение също ще бъде 30 часа. Ежемесечно ще се провежда и супервизия. Обучението се провежда по съответна Програма от екип от специалисти с предхождащ опит в областта на социалните услуги.
Дейност 6 Реализиране на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Ще се предлага услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на територията на община Сапарева баня.
Дейност 7 Провеждане на дейности за информация и публичност на проекта и услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта – запознаване на обществеността и заинтересованите страни със същността и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за нейното предоставяне. - Проектът ще стартира с информационна пресконференция на която ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите на проекта, същността и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за нейното предоставяне. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. 2. Провеждане на Кръгла маса с участието на местната общност, представители на медиите и всички заинтересовани страни за оценка на предоставяната услуга и нуждите от допълнителни социални услуги. Ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към социалната сфера с акцент върху хора в неравностойно положение. 3. Изготвяне на информационна диплянка при стартирането на проекта с информация за дейностите заложени в него и кой по какъв начин може да се включи в тях. 4. Периодични съобщения в медиите и интернет, поставяне на информационна табела. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност
Дейност 8 Координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта Администриране Цялостното администриране на проекта ще се извърши от водещата организация . Ще включва: - Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. - Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение начините и формулярите за отчетност. - Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. Текуща отчетност Текущата отчетност ще се състои от: - Отчети за дейността – пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта. - месечни отчети от членовете на екипите. За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителят и Ръководителя на проекта Чрез тази дейност ще се реализира администрирането на проекта. В нея са заложени изискванията на програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” за отчетност и контрол върху изпълнението на дейностите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 291 BGN
Общ бюджет: 159 812 BGN
БФП: 159 812 BGN
Общо изплатени средства: 147 352 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 258 BGN
2011 47 276 BGN
2012 65 818 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 352 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 119 BGN
2011 40 184 BGN
2012 55 945 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 139 BGN
2011 7 091 BGN
2012 9 873 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 103 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 217
Индикатор 7 2. Брой назначени социални асистенти
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 0217
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване ДП 217
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 217
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 217


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз