Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0268-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Домашни грижи за независим и достоен живот
Бенефициент: Български червен кръст
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Подготовка на проекта 2. Провеждане на информационна кампания с цел популяризиране на целите на проекта в общността 3. Подбор на потребители на услугата „домашен помощник” 4. Индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител 5. Подбор на домашни помощници 6. Обучение на домашни помощници 7. Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на 50 хора с увреждания на територията на район Лозенец, район Триадица и район Средец. 8. Супервизия и подкрепа на домашните помощници включително с провеждане на поддържащо обучение в хода на проекта 9. Мониторинг и оценка на качеството и ефективността на услугите
Дейности: 1. Подготовка на проекта Дейността включва: 1. Сформиране на екип за управление на проекта; 2. Изработване на информационни материали - брошури с подробно описание на целите и подхода на проекта, дейностите, осъществявани от домашните помощници и предимствата на услугите в обичайна домашна среда; редакцията ще бъде извършена от представител на отдел „Връзки с обществеността” на водещия кандидат. 3. Изработване на въпросник за подбор на кандидатите за домашни помощници; 4. Отпечатване на досиета – картони на бенефициентите /100 бр./ и на месечни доклади за протичане на грижите /650 бр./ съобразно първоначално предвидения брой бенефициенти и при отчитане на евентуална промяна.
2. Провеждане на информационна кампания с цел популяризиране на проекта сред общността Дейността включва: 1. Разпространение на брошури в началото на проекта на територията на целевите райони /Лозенец, Триадица и Средец/, а именно в дирекциите „Социално подпомагане”, Бюрата по труда, ДКЦ, медицински центрове и болнични заведения; 2. Съобщения в медиите за стартиране на проекта и неговите цели – основно чрез радио и телевизия с цел достигане на информацията включително и до хора, които са трудно подвижни и не могат да напускат домовете си; 3. Провеждане на пресконференция за представяне на проекта в общността; 4. Периодични прессъобщения; 5.Периодично публикуване на информация на сайта на БЧК.
3. Подбор на потребители на услугата „домашен помощник” Подборът на бенефициенти ще бъде извършен от екипа за управление на проекта съвместно с представител на Столична община. 1.Първоначален подбор на потенциални бенефициенти. Включва: 1.1. Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциални бенефициенти на услугата „домашен помощник 1.2. Подбор на бенефициенти на база подадени лично документи от бенефициенти, както и получени молби чрез Дирекциите „Социално подпомагане”. 2. Окончателен подбор на бенефициенти на база изработените критерии /т. 4.5./
4. Индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител Индивидуалната оценка на нуждите на всеки потребител ще бъде извършена от екип, включващ медицинско лице, експерт социални дейности /представител на партньора по проекта/ и психолог, последният в случай на необходимост. Тази оценка ще бъде направена в началото на проекта на всички бенефициенти /50/, подбрани според определените критерии. Индивидуална оценка ще бъде извършвана и в хода на проекта от същия екип, в случай на включване на допълнително бенефициенти, както и при промяна на бенефициентите или тяхното състояние. С цел улесняване придвижването на екипа между отделните бенефициенти, за периода на оценката са предвидени карти за градски транспорт. Дейността включва: 1. Посещение в дома на пациента 2. Извършване на медико-социална анкета съвместно с пациента или близките му. В резултат от посещението в дома на бенефициента и анкетата се определят реалните нужди по вид, времетраене и периодичност. 3. Попълване на досие на бенефициента – съдържа лични данни, данни за здравословен статус и личен лекар, социални контакти, адрес и телефон и др. и се съхранява в офиса по проекта. 4. Изработване на индивидуални планове за грижа в резултат от оценката; 5. Изготвяне и подписване на договори с крайните бенефициенти.
5. Подбор на домашни помощници Лицата, които ще бъдат назначени като домашни помощници по проекта, ще бъдат подбрани чрез бюрата по труда, както и чрез средствата за масова информация. Подборът ще бъде извършен от екипа за управление на проекта. Дейността включва: 1. Провеждане на процедура по подбор на кандидати за социални асистенти и домашни помощници на няколко етапа: а/ подбор по документи; б/ интервю с кандидатите: провежда се от членове на екипа за управление на проекта, като има за цел да проучи нагласите и очакванията на кандидатите, както и да им предостави изчерпателна информация за ангажиментите и функциите на домашния помощник; 2.Изготвяне и подписване на договори с избраните кандидати за домашни помощници. 3. Изработване на работно облекло и на чанти с отличителен знак
6. Обучение на домашни помощници Дейността включва: 1. Сформиране на екип от обучители; БЧК разполага с обучени обучители за нуждите на обучението – лектори от Факултета по Обществено здраве, МУ-София. 2. Провеждане на обучението; Обучението ще бъде проведено в Националния учебен център на БЧК в с. Долни Лозен. За целта са предвидени карти за градски транспорт с цел улесняване ежедневното придвижване на обучаващите се до учебния център. Български Червен кръст е лицензиран в НАПОО за обучение на домашни помощници /№ на лиценза 200512306 от 15.02.2006/. Курсът се състои от 100 учебни часа /44 часа теория и 56 часа практика/ и завършилите го придобиват следните умения и компетенции: а) Разпознаване значението на различните начини на изразяване, възприемане и съобщаване за евентуални промени; б) съобразяване с уменията и навиците и информиране на болногледаческия екип за тях; в) извършване на подпомагащи и обгрижващи мерки в рамките на дейностите от ежедневието; г) умения за изслушване и показване на разбиране; д) уважение към личността; извършване на болногледачески действия в сътрудничество с екип; е) осъзнаване границите на собствените компетенции;ж) грижи за сигурността на околната среда; з) изграждане на собствено здравословно поведение; и) способност за разпознаване на тежките ситуации и др. 3.Полагане на теоретичен и практически изпит след завършване на обучението 4.Издаване на удостоверение за успешно завършен курс Сформирането на екип от обучители, организирането и провеждането му, както и издаването на сертификати ще бъде подготвено от организатор обучение – представител на водещия кандидат.
7. Предоставяне на услугата „домашен помощник” на 50 души с увреждания на територията на Столична община - район Лозенец, Триадица и Средец Дейността включва: 1. Изработване на работни графици /всеки домашен помощник предоставя услуги на минимум двама бенефициенти на пълен работен ден или почасово, според конкретните нужди на бенефициента/; 2. Предоставяне на услугата „домашен помощник - ще се осъществява съгласно указание на МТСП за организиране работата на домашния помощник. Съгласно Правилата за добра практика е предвидено закупуването и ползването на консумативи /ръкавици, калцуни/ в ежедневната работа на домашните помощнииц. 3.Надлежно попълване на документацията от страна на домашните помощници – за всеки бенефициент се попълва индивидуален „Доклад за протичане на грижите” при всяко посещение. 4. Периодично преразглеждане на графиците и актуализирането им в случай на промяна на потребностите; 5. Обучение за самопомощ и справяне с ежедневни дейности в зависимост от възможностите на бенефициента. С цел ефективно разпределение на времето на домашните помощници са предвидени карти за градски транспорт за периода на предоставяне на услугите 12 месеца/.
8. Супервизия и подкрепа на домашните помощници включително с провеждане на поддържащо обучение в хода на проекта Екипът за управление на проекта ще провежда ежемесечни срещи с домашните помощници с цел супервизия и консултация. На базата на тези срещи ще бъде направена оценка на нуждите от допълнително/поддържащо обучение за домашните помощници. Предвидени са две еднодневни поддържащи обучения в хода на проекта, като домашните помощници ще бъдат разделени на две групи за всяко обучение с цел да не се прекъсва работния процес.
9. Мониторинг и оценка на качеството и ефективността на предоставяните услуги Предоставянето на услугите подлежи на редовен мониторинг, който ще бъде извършен чрез: А) Посещения в дома на всеки потребител веднъж месечно от страна на координатора на проекта /с цел улесняване на придвижването на координатора е предвидена карта за градски транспорт/; Б) Проследяване на документацията, попълвана от домашните помощници с цел мониторинг на видовете грижи, тяхната честота и времетраене. В) мониторинг на обучението или как домашните помощници прилагат на практика усвоените знания. На междинен и финален етап от проекта ще бъде извършена оценка на качеството чрез: - сформиране на екип за извършване на оценка, включващ представители на партньора по проекта и на заинтересованите страни /дирекции „Социално подпомагане”, Агенция за хора с увреждания/ - провеждане на интервюта /анкети/ с крайните потребители с цел оценка на тяхната удовлетвореност; - Работна среща с участието на заинтересованите страни и партньора по проекта, с цел анализ на резултатите и планиране на бъдещи стъпки
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 726 BGN
Общ бюджет: 125 891 BGN
БФП: 125 891 BGN
Общо изплатени средства: 112 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 545 BGN
2012 80 599 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 813 BGN
2012 68 509 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 323 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 732 BGN
2012 12 090 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 822 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 268
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 268
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 268
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ дп 268
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ дп 268
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 268
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 268


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз