Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0132-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА
Бенефициент: Община Стрелча
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Стрелча
Описание
Описание на проекта: 1. Организация и управление на проекта 2. Разработване на специфична документация по проекта 3. Подбор на потребители на социалните услуги 4. Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и изработване на индивидуални планове 5. Провеждане на въвеждащо обучение и две поддържащи обучения 6. Подбор и назначаване на преките доставчици. 7. Провеждане на консултации и супервизия 8. Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”; 9.Популяризиране на проекта
Дейности: Организация и управление на проекта - осигуряване на помещение за нуждите на проекта; - провеждане на работна среща в община Стрелча за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта
Разработване на специфична документация по проекта -Разработване на документацията, необходима за успешната реализация на проекта, типови договори за предоставяне на социални услуги, длъжностна характеристика за доставчиците на услуги; - Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг; Правилник за вътрешния ред. Канцеларските материали, необходими за изпълнение на дейноста ще бъдат осигурени от Община Стрелча.
Подбор на потребители на социалните услуги Подготовка на пакет документи и изработване на процедура за подбор на потребителите на социални услуги. Подборът на потребителите на услугите се извършва от комисия, определена от кмета на община Стрелча, на базата на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или самотно живеещите възрастни хора, направена от външен експерт. Комисията изготвя списък на потенциалните потребители, като ги категоризира по следните показатели: - видове услуги; - пол и възраст на кандидата; - местоживеене на кандидата; - степен на неотложност на включването им в проекта. При установяване на потенциални потребители, които са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители. В съответствие с нормативната уредба, касаеща предоставянето на социални услуги, доставчикът ще сключи договори с потребителите на услуги, който ще включва: - името на социалния асистент или домашния помощник, който ще предоставя услугите; - видовете услуги, които ще се предоставят; - честота и продължителност на предоставяне на услугите; - размер на дължимата потребителска такса и срок на внасяне от потребителя; - общи задължения на социалния асистент (домашния помощник) относно достъп и напускане на дома на потребителя; - условия за контрол и мониторинг на изпълнението на услугите; - адрес и телефон за връзка с доставчика на услугите; - условия за прекратяване на договора с потребителя.
Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и изработване на индивидуални планове Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на потенциалните потребители, подали заявление в определения срок за набиране на бенефициенти. Оценката се извършва от външни експерти, съгласно утвърдена методика.Експертът извършва комплексна оценка на потребностите на лицата, която е неразделна част от процедурата по подбор на потребителите и изготвянето на индивидуалния план. Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител). В плана се описват: - Всички специфични потребности и/или проблеми на клиента, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически комфорт, общуване с близки и други хора от общността; - Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на социалния асистент или домашния помощник; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги; Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител) и доставчика на услугите. Ресурсното обезпечаване на дейността намира отражение в т.3.2. от Бюджета на проекта „Консумативи, свързани с предоставяне на социалната услуга”.
Провеждане на въвеждащо обучение и две поддържащи обучения Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение е насочено към доставчици на социални услуги, които не са преминали обучение в рамките на фаза 1 или фаза 2 от настоящата схема. Основното обучение ще се проведе в 5 модула: Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Права и задължения на социалния асистент и домашния помощник. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Специфика на грижите за хора с увреждания и за самотно живеещи възрастни хора Модул 4: Методика за предоставяне на услугите в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Развиване на професионални умения на социалния асистент и домашния помощник– процедури за осигуряване на качество и мониторинг на услугите. Модул 5: Въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт. Етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник. Здравословни и безопасни условия на труд. Обучението ще се проведе в рамките на три дни. Поддържащи обучения: Ще се проведат две двудневни поддържащи обучения на социалните асистенти и домашните помощници съответно на четвъртия и седмия месец от началото на предоставяне на социалните услуги. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от социалните асистенти и домашните помощници по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Материалите, необходими за провеждане на обученията, обект на дейността са заложени в т.3.2. от Бюджета на проекта „Консумативи, свързани с предоставяне на социалната услуга”. Предвижда се за въвеждащото обучение да бъдат подготвени 22 пакета от документи, всеки включващ: папка, обучителни материали, химикал , бележник. /За 16 нови доставчици заложени по проект и 6 човека допълнително, в случай на отказ или непредвидени обстоятелства/. В проектното предложение се предвижда да бъдат прехвърлени трима социални асистента и трима домашни помощника от фаза 1 и фаза 2, за които не се предвижда провеждане на въвеждащо обучение. За поддържащите обучения ще бъдат подготвени 22 пакета от документи, всеки включващ: папка, обучителни материали, химикал , бележник./ за 11 социални асистента и 11 домашни помощника/
Подбор и назначаване на преките доставчици. Подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извършва от комисия, в която участват представители на общината и екипа за управление на проекта. Комисията ще работи спазвайки следната процедура: - Разработване на критерии за подбор; - Публикуване на обява за назначаване на социални асистенти и домашни помощници в местен вестник - през месец 1; - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; - Провеждане на интервюта; - Уведомяване на кандидатите - Сключване на договор с избраните кандидати; - Назначаване и инструктаж; - Запознаване с длъжностните характеристики; - Изготвяне на индивидуален работен план на всеки социален асистент и домашен помощник (работен график). Договорът на социалния асистент и домашния помощник ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време, условия за наблюдение и контрол на услугите и други. В индивидуалния работен план на всеки социален асистент и домашен помощник ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой на социалния асистент или домашния помощник при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици се изготвят месечно в 2 екз. и се подписват от социалния асистент или домашния помощник, потребителя на социалната услуга и се съгласуват с ръководителя на проекта.
Провеждане на консултации и супервизия -Индивидуална и групова супервизия на преките доставчици на услугите с цел превенция и овладяване на нагласите на доставчиците и повишаване качеството на тяхната работа с потребителите. -Консултациите се провеждат веднъж на 2 месеца и се отнасят до всеки един от доставчиците при възникнали: затруднения в работата с потребителите; затруднения в работата с институциите; необходимост от допълнителни знания и умения за работа и др.
Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”; Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги: 1. Битови и персонални услуги: - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - палене на печка през зимния период; - съдействие за извършване на дребни ремонти. 2. Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; - мерене на кръвно налягане; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване в болнично заведение; - грижи в болницата при необходимост. 3. Социални услуги (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): - четене на ежедневници и художествена литература; - придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква и други; - организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране и други; - подпомагане при отглеждане на цветя; - подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. 4. Административни услуги - съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Социалният асистент и домашният помощник ще гарантират поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”. Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услуги: досие на потребителя, жалби оплаквания, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на бенефициента, дневници на потребителите. Подготовка и предоставяне на необходимото работно облекло и материали и консумативи, съгласно т.3 от Бюджет на проекта. За качествено предоставяне на социалните услуги на 11 социални асистенти и 11 домашни помощници ще бъдат предоставени : тетрадки за въвеждане на дневник за предоставяне на услугата; месечни графици за предоставяне на социалните услуги, индивидуални планове на доставчици и потребители, класьор с приложени документи: вътрешна система за контрол и мониторинг; Правилник за вътрешния ред.
Популяризиране на проекта 1. Провеждане на встъпителна конференция и издаване на информационни дипляни за популяризиране на проекта сред потенциалните потребители – месец 1. 2. Публикуване на обяви за набиране на кандидати за потребители и доставчици на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”;- месец 1 3. Публикации в регионалните медии и интернет страницата на община Стрелча за напредъка и резултатите по проекта – месец 1,5,12. 4. Издаване на брошура за реда и условията на предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” – месец 5 5. Провеждане на заключителна конференция и разпространение на рекламни материали – тениски, знаменца, плакати за популяризиране на програмата и проекта– месец 12. Дейности свързани с встъпителната и заключителната конференции: - Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 264 BGN
Общ бюджет: 80 085 BGN
БФП: 80 085 BGN
Общо изплатени средства: 73 478 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 853 BGN
2011 41 306 BGN
2012 14 320 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 478 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 175 BGN
2011 35 110 BGN
2012 12 172 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 456 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 678 BGN
2011 6 196 BGN
2012 2 148 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 022 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0132-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз