Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0090-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Не сте сами - 3”
Бенефициент: Община Стамболово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Стамболово
Описание
Описание на проекта: Дейност 1 – Организиране и управление на проекта. Дейност 2 – Подбор на ползвателите на услугата “Домашен помощник. Дейност 3 – Подбор на изпълнителите на длъжността “Домашен помощник”. Дейност 4 – Провеждане обучение на желаещите да работят като домашни помощници.Сключване на трудови договори. Дейност 5 – Изготвяне на Оценка на потребностите от социални услуги на кандидат-потребителя Дейност 6 – Сключване на тристранни договори между Ръководител на проекта, домашен помощник и ползвателя на социалната услуга. Дейност 7– Предоставяне услугата „Домашен помощник” като набор от дейности в зависимост от оценката на нуждите на съответния потребител. Дейност 8 – Популяризиране и визуализация.Осигуряване на публичност, чрез дейности за визуализация на проекта за по-голяма прозрачност сред обществеността, медиите и участниците в него. Дейност 9
Дейности: Организиране и управление на проекта. 1.Изготвяне на план за изпълнение на проекта - възможност за ясна и последователна организация при изпълнението на проекта. 2.Подготовка на необходимата технологична документация - подготовка на нужните документи, правилници, правила и формуляри при изпълнението на проекта. 3. Създаване организация на контрол относно процеса на при изпълнение на социалните дейности. 4.Счетоводно и финансово отчитане на проекта. 5.Подготовка на отчети по изпълнението на проекта - изготвяне на междинни технически и финални отчети.
Подбор на ползвателите на услугата “Домашен помощник 1.Публикуване на съобщения по местните медии за стартирането на проекта и набирането на кандидати за социалната услуга. 2. Разлепяне на информационни материали на видни места в населените места по кметства за популяризиране на проекта и неговите дейности. 3. Приемане на молби на кандидат-потребителите с прилежащите документи –. Експертно решение с диагноза на заболяването, Заявление за ползване социалната услуга по одобрен проект, Декларация за дохода за изчисляване на потребителската такса. 4. Подбор на кандидатите по Методика за оценка на потребителя. 5. Съставяне на протокол за одобрените кандидати. 6. Уведомяване на одобрените кандидати и отправяне на покана за сключване на тристранни договори.
Подбор на изпълнителите на длъжността “Домашен помощник” 1.Публикуване на съобщения по местните медии за стартирането на проекта и набирането на кандидати за изпълнение на длъжността „Домашен помощник” . 2. Разлепяне на информационни материали на видни места в населените места по кметства за популяризиране на проекта и неговите дейности. 3.Приемане на молба за включването им в проекта на длъжността с прилежащите документи – Свидетелство за съдимост, Карта за предварителен медицински преглед. 4. Провеждане на интервю и подбор на кандидатите, съгласно изготвена методика. 5.На одобрените кандидати се представят потребителите на услугата, на които ще бъде предоставена.
Провеждане обучение на желаещите да работят като домашни помощници.Сключване на трудови договори 1.Сключване на договор с Обучителна организация за провеждане на обучение – Поддържащо за 18 работилите домашни помощници по Проект “Не сте сами” фаза 1 и Встъпващо за 22 новоназначени домашни помощници. 2.Изготвяне и запознаване с Правилник за вътрешният ред. 3.Запознаване с длъжностната характеристика на „Домашен помощник”. 4.Запознаване с дневниците , които ежедневно ще се попълват от „домашния помощник” и ще се подписват от потребителите на услугата. 5. Запознаване със Седмичния график на едно наето лице като домашен помощник с почасов измерител за всеки ползвател на услугата. 6. Сключване на трудови договори с домашните помощници.
Изготвяне на Оценка на потребностите от социални услуги на кандидат-потребителя На основата на извършената оценка на наличното социално-битово състояние на кандидата , извършване на подбор от услуги за удовлетворяване нуждите му.
Сключване на тристранни договори между Ръководителя на проекта, домашен помощник и ползвателя на социалната услуга 1. Изготвяне на тристранен договор, съгласуван и подписан от Ръководителя на проекта, Домашния помощник и Потребителя на услугата.
Предоставяне услугата „Домашен помощник” като набор от дейности в зависимост от оценката на нуждите на съответния потребител Задълженията на „Домашен помощник” ще бъдат насочени към организиране и обслужване на бита и хигиената на потребителите и да получат грижи в домашна среда. Специфичните потребности на потребителите налагат предоставянето на гъвкави и надеждни услуги, съответстващи на индивидуалните им потребности. Услугите ще се извършват по предварително изготвен график и домашния помощник ще записва в дневника почасово всяка извършена услуга. Набора от предоставяните услуги ще включва: 1.Текущо почистване - подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; 2. Поддържане на лична хигиена - помощ при ежедневния тоалет, при къпане, сресване, др.; 3. Помощ при хранене - закупуване на хранителни продукти, приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; 4. Битови услуги – закупуване на хигиенни материали, осигуряване на отоплителни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента, цепене на дърва, палене на печка през зимния сезон и др. 5. Услугите се предоставят след сключване на двустранен договор между домашния помощник и потребителя,на основа на създаден Индивидуален план за предоставяне на социалната услуга за всеки един потребител. 6.Всеки домашен помощник извършва дейностите по проекта при спазване и в съответствие клаузите на Закона за защита на личните данни.
Популяризиране и визуализация.Осигуряване на публичност, чрез дейности за визуализация на проекта за по-голяма прозрачност сред обществеността, медиите и участниците в него. 1.Печатни информационни брошури разпространявани на форуми и срещи, организирани екипа на проекта. 2.Публикувана информация за проекта на уеб-сайта проекта. 3.Периодично публикувана информация в местните медии. 4.Организиране на информационни дни и пресконференции за популяризиране на проекта и резултатите от него.
Проверка и контрол на дейностите и напредъка на проекта. Управление, мониторинг, отчитане и одит на проекта. 1.Изграждане на надеждна система за оперативен мониторинг, позволяваща на екипа на проекта да следи изпълнението на дейностите според времевия график, целите, задачите и финансовия план. 2. Проверка в дневниците ежедневното описване на дейностите заложени в Индивидуалния план на всеки потребител на услугата, удостоверяващ достоверността на написаното със свой личен подпис или чрез подпис на упълномощено от него лице. 3.Регулярни проверки на място в дома на ползвателите от членовете на екипа. 4.Екипа на проекта ще извършва проверки на място, ще приема препоръки за проблеми и нарушения по телефон и други средства на комуникация, ще приема жалби от потребителите и други, при необходимост. 5.Изготвяне на отчети за изпълнението на проекта; 6.Работни срещи на екипа по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 088 BGN
Общ бюджет: 191 625 BGN
БФП: 191 625 BGN
Общо изплатени средства: 175 778 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 610 BGN
2011 63 519 BGN
2012 72 648 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 778 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 669 BGN
2011 53 992 BGN
2012 61 751 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 411 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 942 BGN
2011 9 528 BGN
2012 10 897 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 367 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 2 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз