Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0044-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент”
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: 1.Информационно – публични кампании; 2.Изготвяне на оценки на потребностите на желаещите да ползват услугите; 3.Изработване на индивидуални планове и графици; 4.Подбор на потребители; 5.Подбор на социални асистенти; 6.Обучение на социални асистенти; 7.Сключване на тристранни договори с потребителите и трудово – правни със социалните асистенти; 8.Мониторинг и оценяване;
Дейности: Информационно-публични кампании Разработване на информационни материали и бюлетини; публични кампании и срещи съвместно с неправителствени организации; целогодишни консултации със специалисти от общинска администрация;
Изготвяне на оценки на потребностите на желаещите да ползват услугите; Оценка на общото и физическото състояние, социалните му интереси, способността му за справяне с ежедневните с ежедневните дейности ; оценка на социалната му активност и интеграция; оценка на условията му за живот ; на всеки нов потребител / след стартирането на проекта / се изготвя оценка, която ще се актуализира на шест месеца;
Изработване на индивидуален план и графици; Проучване и анкетиране на личните потребностите, вида и степента на увреждания,личните предпочитания на всеки желаещ да ползва услугата; на всеки нов потребител / след стартирането на проекта / се изготвя нов график;
Подбор на потребителите; Посещения, анкетиране и подбар на желаещите / или техните семейства/ да ползват услугите;подбор съобразен с критериите за ползване на услугите;изготване на социални оценки; определяне на екип от общинска администрация, който безпристрастно и обстойно да отсее най – рисковите и нуждаещите се потребители, без да се взима под внимание техният пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност, вида и степента на уврежданията;
Подбор на социалните асистенти; Подборът и наемането на персонала се извършва след предварително обявена дата за интерю с екип от общинска администрация, като основните критерии , на които трябва да отговарят са: мотивацията и нагласа за този вид работа инужните умения и опит в тази сфера; готовност за ежедневно пътуване до други населени места на община Белово, с цел обслужване на потребители / пътните разходи се поемат от работодателя, срещу представени разходно – оправдателни документи/;
Обучение на социални асистенти ; Осигуряване на възможности за развитие чрез обучения и обмяна на опит, включващи:обучителни програми на шест месеца; въвеждащо обучение на новопостъпили лица/ минимум три дни/, включващо: общи познания,основни задължения,специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания и децата с увреждания ,етични стандарти в работата;съвместна работа с по-опитен и компетентен социален асистент или домашен помощник; всеки назначен след стартирането на проекта преминава задължително обучение;
Сключване на тристранни договори с потребителите и трудово – правни със социалните асистенти ; Изясняване на правата и отговорностите на всички страни от договора – потребителя, неговите близки,доставчик/домашния помощник/,бенефициента;сключване на трудови договори с домашните помощници; с всеки нов потребител или социален асистент / след стартирането на проекта / се сключват договори – тристранни и трудово - правни ;
Мониторинг и оценяване Посещения веднъж месечно на място част от потребителите за да се мониторира предоставянета на услугите; наблюдение редовно работата на социалните асистенти ;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Медицински център Белово-ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 395 BGN
Общ бюджет: 130 019 BGN
БФП: 130 019 BGN
Общо изплатени средства: 120 933 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 079 BGN
2011 50 050 BGN
2012 43 805 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 933 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 017 BGN
2011 42 542 BGN
2012 37 234 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 062 BGN
2011 7 507 BGN
2012 6 571 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 140 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище” BG051PO001-5.2.07-0044-C0001
Индикатор 6 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз