Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0270-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови възможности за социално включване на лица, зависими от грижа в община Девин- услуги „социален асистент” и „домашен помощник”
Бенефициент: Община Девин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: 1.Организация и управление на проекта 2. Информационна кампания 3. Подбор на кандидатите за потребители 4. Подбор на социални асистенти и домашни помощници 5. Обучение 6. Договаряне с потребителите и наемане на социалните асистенти и домашните помощници 7. Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” 8. Разработване и въвеждане на система за вътрешен мониторинг и контрол на качеството на предоставяните услуги 9 Организиране на свободното време
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта а/сформиране на управленски/ административен екип, организация на дейностите, разпределение на ангажиментите - сключване на договори с членовете на екипа, разработване и подписване на длъжностни характеристики, разпределение на конкретните ангажименти, изготвяне на подробни план-графици и др. б/разкриване на офис по проекта: индикативно в административната сграда на общината/или друга подходяща общинска сграда за администриране на проекта и обслужване на целевите групи.
Дейност 2: Информационна кампания 1.Организиране и провеждане на две пресконференции – първата при стартиране на проекта, а втората -заключителна. На първата пресконференция ще бъдат представени целите и дейностите по проекта, предлаганите социални услуги, възможности за включване на крайните бенефициенти, необходимите изисквания към тях и др./1месец/. На заключителната пресконференция ще бъдат представени постигнатите резултати / 12 месец/. 2. Разработване и публикуване на материали в регионалния печат; радио- и ТВ излъчвания по регионалните ел. медии /1, 3, 7, 12 месец/ - 3 публикации в регионалния печат- при стартиране на проекта, след и стартиране на услугата и при приключване на проекта; 2 радиоизлъчвания, 2 ТВ излъчвания по местните ел. медии 3. Разработване, издаване и разпространение на информационни материали: 2.1. Обяви – при стариране на проекта и набиране на документите /1-2 месец/; 2.1. Флаер -за представяне на целите и предвижданите дейности / 1-2 месец/; 2.2. Брошура, адресирана до широк кръг заинтересовани страни, описваща социалните услуги СА и ДП, дейностите, които те включват, възможностите за включване в проекта на бенефициентите, и др /1-2 месец /; 2.3. Дипляна – при приключване на проекта, с информация за постигнатите резултати, обхванатите групи и др. / 11-12месец / Информационните материали ще се разпространяват по време на кампанията, срещите със заинтересованите страни и целевите групи, в местните публични институции, кметствата на населените места и др.; 3. Провеждане на информационни срещи със заинтересованите страни / потенциални бенефициенти, местна общност, местна власт, институции, НПО и др. За разработването на мултимедийни информационни материали и представянето им пред заинтересованите страни, се налага закупуване на преносим компютър. Предвиждат се 10 срещи – 9 в по-големите села на общината и 1 в общинския център. На тях ще бъдат представени проектът, неговите цели, предвидените дейности, услугите „социален асистент„ и „домашен помощник”, очакваните резултати, възможностите за включване на крайните бенефициенти, изискванията към тях и кандидати за наемане на работа , и др. 4 Изработване на информационни табели за популяризация и визуализиране на проекта- постоянни информационни табели от подходящ материал . /1-2 месец/ . 6. Изработване и разпространение на рекламни материали за популяризиране на проекта / 3-5 месец/. Всички материали ще са съобразени с правилата и изискванията за визуализация.
Дейност 3: Подбор на кандидатите за потребители – подаване на документи, индивидуална оценка на потребностите от грижа, оценка на риска, разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите. 1. Подаване на документи от крайните бенефициенти - стандартен пакет, съгласно методиките /заявление, документ за доходите на бенефициента, подкрепяща документация за здравословното състояние и социалния статус на потребителя - 2 месец/; 2. Индивидуална оценка на потребностите от грижа на всички кандидат потребители – експертна оценка на физическия, социален и психически статус на потребителите, условия на живот, навици, интереси и др. Оценката ще се извърши от експертен /консултантски екип. 3. Оценка на риска и разработване на план за неговото управление, разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите на одобрените потребители /42/ . Ще се осъществи от експертен екип. Оценката на риска, планът за неговото управление и индивидуалните планове за предоставяне на услугата се актуализират веднъж на 6 месеца, или по-рано при възникнала необходимост.
Дейност 4: Подбор на социални асистенти и домашни помощници. Провеждане на процедура по подбор: а/ разработване и утвърждаване на процедура по подбор; б/обява, подготовка на стандартен пакет документи, подаване на документи; в/сформиране на комисия, разработване на критерии и оценъчни карти, наемане на консултант/формуляри; г/ първи етап- подбор по документи /проверка за съответствие с изискванията/: заявление за участие в проекта, професионална автобиография, документи за завършено образование, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост; д/ втори етап- интервю с кандидатите: проучване на нагласите и очакванията им, мотивация, очаквания, готовност, комуникативни, креативни и др. способности; е/ класиране и уведомяване на кандидатите
Дейност 5: Обучение на СА и ДП Подготовка и разработване на обучителни програми и материали за СА и ДП, съгласно утвърдените изисквания и методика, осигуряване/наемане на подходящи помещения и материали, наемане на обучители/консултанти и др. ; въвеждащи обучения за СА и ДП - четиридневно /24 часа на група/; провеждане на три еднодневни поддържащи обучения /18 часа на група/, съобразени с нуждите на социалните асистенти и домашните помощници; срещи с управленския екип по проекта и обучителите/консултантите, консултации и оценка на нуждите от допълнително обучение. Резултатите и наблюденията от тези срещи да послужат като основа за изготвяне на програми за поддържащите обучения и супервизията.
Дейност 6: Договаряне с потребителите и наемане на социалните асистенти и домашните помощници 1. Договаряне с потребителите: подписване на договори за ползване на услугата между потребителите и доставчика; издаване на дневници на потребителите; създаване досиета на потребителите. Индивидуалните планове се актуализират на всеки 6 месеца или при настъпила обективна необходимост. 2. Наемане на социалните асистенти и домашните помощници: сключване на трудови/граждански договори; разработване и подписване на длъжностни характеристики и др. необходими; създаване на досиета на персонала; осигуряване на необходимото работно облекло, лични предпазни средства и отличителни знаци; оценка на риска и факторите на работната среда от служба по трудова медицина. За осъществяване на дейността е необходимо следното оборудване: преносим компютър за създаване и поддържане на база с данни/документи.
Дейност 7: Предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник. Предоставяне на услугите „СА” и „ДП” на 42 потребители от населените места на община Девин. Всеки бенефициент ползва услугите „СА” и/или „ДП” според предварително изготвен и договорен с потребителя/негов представител график, и съобразно договора, подписан между потребителите и доставчика
Дейност 8: Разработване и въвеждане на система за вътрешен мониторинг и контрол на качеството на предоставяните услуги Създаване на механизъм за наблюдение и контрол върху работата на СА и ДП, състоянието на потребителите и ежемесечен вътрешен мониторинг /и посещения на потребителите; създаване на Съвет на на потребителите с главна цел контрол върху качеството на предоставяните услуги, организиране и провеждане на работни срещи между екипа на проекта и Съвета; оценка и контрол на качеството на предоставяната услугата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 395 BGN
Общ бюджет: 138 737 BGN
БФП: 138 737 BGN
Общо изплатени средства: 128 977 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 679 BGN
2011 66 968 BGN
2012 31 329 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 977 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 077 BGN
2011 56 923 BGN
2012 26 630 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 630 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 602 BGN
2011 10 045 BGN
2012 4 699 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 347 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0270-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз