Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0056-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достойни старини за достойни хора-2
Бенефициент: Клуб на Нестопанските организации
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: 1. Предоставяне на информация за услугите, които ще се предоставят по проекта; 2. Дейности по организацията и управлението на услугите /Правилник, документация, супервизия. 3. Набиране на кандидати за потребители на услугите „СА” и „ДП” и на лица, които да предоставят услугите; 4. Извършване на оценка на потребностите на кандидат потребителите; 5. Избор на потребители и сключване на договори за предоставяне на услуга; 6. Избор на СА и ДП и въвеждащо обучение на наетите лица; 7. Изработване на индивидуални планове и оценка на риска; 8. Предоставяне на услугата СА 9. Предоставяне на услугата ДП 10. Надграждащо обучение на СА и ДП; 11. Провеждане на заключителна тематична среща /дискусия/
Дейности: Предоставяне на информация за услугите, които ще се предоставят по проекта Още при стартирането на проекта ще организираме пресконференция с медиите от Търговище, на която ще бъдат представени подробно целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. Ще изработим 1000 броя листовки, които ще съдържат информация за предоставяните услуги, правата и задълженията на социалния асистент и домашния помощник; на потребителя, както и условията и начините, по които ще бъде предоставяна услугата. Ще изработим и разпространим 50 броя цветни плакати, които да привличат вниманието и да дават най обща информация за целта на проекта. Ще публикуваме подробна информация за проекта в три от местните медии. Ще проведем срещи с граждани в пенсионерските клуба в града, с представители на читалищата и кметствата от малките населени места; в офиса на Клуба ежедневно ще предоставяме информация както на потенциалните потребители, така и на желаещите да работят като СА и ДП. На Интернет сайта на Клуба ежеседмично ще публикуваме актуална информация за текущите дейности и за хода на проекта, както и в сайта на Община Търговище и други подходящи сайтове;
Организация и управление на проекта и социалните услугите Дейността ще реализираме през целия период на проекта. Ще направим ясно и подробно разпределение на отговорностите на всеки от членовете на екипа – както на административния, така и на експертния състав. За извършване на дейности по наблюдение и мониторинг на проекта, за подкрепа на екипа, СА и ДП предвиждаме да привлечем в експертния екип специалист по супервизия, който да работи по три дни месечно. Неговата задача ще бъде и осигуряване на професионална подкрепа на екипа на проекта и упражняване на контрол върху цялостната организация на дейностите по проекта. Ежемесечно ще провеждаме работни срещи на разширения екип на проекта, и отделно с ДП и СА. За срещите ще се изработват протоколи, а за участие ще се канят представител на партниращата организация и на други заинтересовани страни.
Набиране на кандидати за потребители на услугите „СА” и „ДП” и на лица, които да предоставят услугите Ще стартираме дейността в началото на първия месец. Желаещите да ползват услугите ще попълват стандартни заявления и декларации за доход. Всички постъпили заявления ще бъдат вписвани във входящ регистър. При подаване на тези документи кандидатите или техните близки ще бъдат запознавани с правата и отговорностите им, ако бъдат включени в проекта, вкл. и за приблизителната сума на таксата, която ще заплащат. На базата на досегашния ни опит предвиждаме приемането на заявления за ползване на услугите да продължи и след изтичане на първоначално обявения краен срок. Това ще даде възможност на хора, които по една или друга причина не са успели да кандидатстват в началото, да го направят в следващите месеци. На кандидати за работа като СА и ДП подробно ще бъде разяснена възможността за почасово предоставяне на услугата от лица, които работят, от пенсионери, ученици и други подходящи хора. Ежедневно в офиса на проекта ще бъде предоставяна информация на граждани, които се интересуват от възможноста за работа. Всички желаещи ще бъдат запознавани с договора, който трябва да сключат и с Методиката.
Извършване оценка на потребностите на кандидат потребителите Консултанта социален работник ще изработи индивидуалните оценки на потребностите на всеки кандидат. Това ще стане чрез посещение и лична среща-разговор с всеки един потребител и при възможност – с негови близки или съседи. В оценката ще бъдат включени показателите, които най пълно отразяват здравословното състояние на лицето, социалния му живот, битовите условия, при които живее. Резултатите от оценките ще бъдат вписвани в таблица по низходящ ред, на базата на която в следващия етап ще се извърши окончателния избор на потребителите.
Избор на потребители и сключване на договори за предоставяне на услуга За избор на лицата, които ще бъдат включени в проекта като преки потребители на услугите ще назначим Комисия. На първото си заседание тя ще приеме КРИТЕРИИТЕ за избор, които ще се изработят на базата на описаните в проекта нужди и потребности на целевата ни група. Окончателния избор ще бъде направен на второ заседание на комисията, като основен критерий при избора ще бъде установената в оценката потребност и взетото окончателно съгласие от съответния потребител. Ще подготвим предварително тристранните договори за предоставяне на услугата, с които ще бъдат запознавани и лицата, които ще поканим да ги подпишат. Договорите ще включват цялата информация, изисквана по Методиката за предоставяне на услугата. Подписването на договорите ще извършим най късно до 7 дни след стартиране на услугата.
Избор на СА и ДП и въвеждащо обучение на наетите лица Освен чрез проведената кампания за популяризиране на проекта, ще осъществим контакт и с Дирекция Бюро по труда Търговище, които ще ангажираме да предоставят информацията на подходящи лица. Ще публикуваме обяви в местен вестник, местна кабелна телевизия и по Ново радио Търговище. Подробно ще бъдат разяснявани условията за работа и критериите за подбор. Ежедневно в офиса на проекта ще бъде предоставяна информация на граждани, които се интересуват от тази възможност. Всички желаещи ще бъдат запознавани със същноста на робата. При окончателния избор ще се изисква наетите да представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Назначените лица ще подписват договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда; декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията; ще се запознават с длъжностна си характеристика. С предимство ще бъдат наемани лица, които са работили като СА или ДП по предишни проекти на нашата или на други организации по фаза 1 и фаза 2, или към Социален патронаж. С избраните за работа лица, както и с други от кандидатите, които са изразили желание, ще проведем четиридневно въвеждащо обучение. Като обучители ще бъдат привлечени експерти и специалисти в областта на социалните услуги. Темите ще бъдат съобразени с т. 4.8 от Методиката за предоставяне на услугата Социален асистент, а за домашните помощници темите ще бъдат определени от съответния обучител. В края на обучението ще проведем тест за оценка на придобитите знания, и при регистриране на пропуски, ще проведем допълнителни занятия.
Изработване на индивидуални планове, оценка на риска и индивидуален график за всеки потребител Индивидуалните планове с оценката на риска ще се изработят от двамата консултанти по проекта. Те ще се изработят както на базата на оценките на потребностите, така и на проведените допълнителни индивидуални разговори с всеки един потребител. Индивидуални планове ще бъдат направени през първия и седмия месец от стартирането на услугите. При констатирана необходимост в резултат на промяна в статуса на някои от потребителите, индивидуалните планове ще бъдат актуализирани, а на ново включените потребители също ще бъдат изработвани такива. Изработването на индивидуалните графици за всеки един потребител и всяко от лицата, наети като СА и ДП ще стане с тяхното пряко участие. Ще се стремим към максимално удовлетворяване на желанията на потребителите в кои часове и дни имат нужда от услугата. Ще търсим оптимален вариант за приближаване интересите и на двете страни, особено по отношение региона, в който живеят с цел по бързото придвижване до работните места.
Предоставяне на услугата Социален асистент Предоставянето на услугата ще започне в началото на третия месец и ще се предоставя в продължение на 12 месеца. Тази услуга ще ползват минимум 30 души, а ако част от потребителите получават подкрепа по малко от 4 часа, общия брой на включените потребители ще се увеличи. В хода проекта, при възникване на непредвидени ситуации или при отказ на ползвателя ще допълваме бройката с нови потребители или ще увеличаваме броя на часовете за обслужване на тези, които ползват по малко от допустимите 4 часа. За осигуряване на възможно най високо качество на услугата ще поддържаме постоянна обратна връзка с потребителите и техните близки. Експертите и екипа ще правят минимум по 1 посещение за проверка на място за всеки потребител.
Предоставяне на услугата Домашен Помощник Услугата ще стартира в началото на третия месец и ще се предоставя до края на проекта – общо 12 месеца. От тази услуга ще се възползват минимум 30 лица от целевата група, като увеличаването на този брой ще зависи от броя на часовете, в които ще се предоставя на всеки един потребител. Като ползватели на тази услуга ще бъдат включени тези от потребителите, които са в по тежко здравословно състояние и лица с увреждания. За осигуряване и поддържане на възможно най високо качество на услугата ще поддържаме постоянна обратна връзка с потребителите и техните близки. Експертите и екипа ще правят минимум по 1 посещение за проверка на място за всеки потребител.
Надграждащо обучение на СА и ДП Обучението ще се реализира в началото на деветия месец от стартиране на проекта и ще бъде в рамките на 2 дни. Това ще бъдат почивни дни, за да не се нарушава графика на предоставяните услуги. В това обучение ще ползваме повече интерактивни методи /ролеви игри, работа в малки групи, работа по казуси и др./, с цел активното участие на самите обучаеми. Чрез предварителни разговори и в резултат на преките наблюдения на екипа ще се ориентираме към теми и въпроси, които са най актуални и важни за подобряване на работата. Конкретните теми ще бъдат изведени на базата на анализ, направен от консултантите по проекта.
Провеждане на заключителна тематична среща /дискусия/ Тематичната среща ще проведем в последния месец от проекта. За участие в нея ще бъдат поканени всички заинтересовани страни, вкл. и представители на целевата група и преките потребители, както и други НПО и медии. На срещата ще бъдат представени количествените и качествени резултати, постигнати по проекта, ще се даде възможност на потребителите да споделят своето мнение и оценка за ползвата по проекта услуга, ще се постави за обсъждане въпроса за устойчивостта на дейностите и възможностите за разширяване на социалните услуги в общността в контекста на съвместните партньорски усилия на държавната, местната власт, НПО и бизнеса. Ще бъде представен опита на други доставчици на социални услуги от страната, както и Европейския опит в грижите за възрастните хора.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 203 BGN
Общ бюджет: 176 166 BGN
БФП: 176 166 BGN
Общо изплатени средства: 162 766 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 441 BGN
2011 102 282 BGN
2012 25 044 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 766 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 125 BGN
2011 86 939 BGN
2012 21 287 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 316 BGN
2011 15 342 BGN
2012 3 757 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 415 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз