Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0135-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа за човека
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта сред заинтересованите страни на местно ниво. Подбор на крайни бенефициенти – ползватели на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. Договаряне и изготвяне на индивидуални планове за грижа на крайните бенефициенти по проекта. Подбор и договаряне с кандидатите за социален асистент и домашен помощник Обучение и консултации на социалните асистенти и домашните помощници. Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” на лица с увреждания и самотноживеещи хора на територията на Община Пазарджик. Организация и ръководство на проект ”Грижа за човека”. Консултиране на потребителите и тяхните семейства.
Дейности: 1.Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта сред заинтересованите страни на местно ниво. Дейността предвижда разработването и разпространението на два типа информационни материали: - информационна дипляна за набиране на кандидати за социални асистенти – 15 броя и домашни помощници-31 броя с подробно описание на целите на проекта, изискванията и възможностите пред потенциалните кандидати (500 копия, А4 формат, пълноцветен печат). - информационна дипляна, адресирана към крайните бенефициенти, с подробно описание на диапазона от услуги, предоставяни по проекта и процедурата по кандидатстване (500 копия, А4 формат, пълноцветен печат).
2.Дейността предвижда разработването и разпространението на два типа информационни материали: - информационна дипляна за набиране на кандидати за социални асистенти – 15 броя и домашни помощници-31 броя с подробно описание на целите на проекта, из Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциални потребители на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”.Изготвяне на оценка на потребностите от социални услуги на бенефициентите, от експерт от Дирекция „Социално подпомагане” – Пазарджик, по определена Методика.Социалната оценка е неразделна част от процедурата по подбора на потребителите и изготвянето на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги.
3.Договаряне и изготвяне на индивидуални планове за грижа на крайните бенефициентите по проекта. Сформиране на Консултативен екип по проекта, включващ, трима души експерти по социални и здравни дейности. Основните функции на екипа са насочени към консултиране и разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент и консултиране на ползвателите по здравни, социални и психологични проблеми. Определяне на вида услуги, които ще ползва всеки бенефициент. Разработване на индивидуални планове за предоставяне на услуги на бенефициента, с участието на социалния асистент и/или домашния помощник, бенефициента и екипа. Във всеки индивидуален план се съдържа: ясно формулирана цел на предоставяната услуга, видовете дейности, които ще бъдат извършвани в полза на бенефициента. Изготвяне и подписване на договори с крайните бенефициенти, които съдържат: описание на конкретните потребности на потребителя, услугите, които ще бъдат предоставяни в рамките на проекта, тяхното времетраене и честота на предоставяне, размерът на потребителската такса и основанията за нейното определяне и др.).
4.Подбор и договаряне с кандидатите за социален асистент и домашен помощник. Провеждане на процедура за подбор на кандидати за социален асистент и домашен помощник на няколко етапа: а/ подбор по документи: Всеки от кандидатите за социален асистент или домашен помощник подава до организацията – доставчик Заявление за участие в проекта, професионална автобиография, документи за завършено образование. Кандидатът попълва специално разработен за целта въпросник, насочен към определяне мотивацията му за работа и потребностите от обучение и квалификация; б/ интервю с кандидатите: Провежда се от членове на Ръководният и Консултативен екип по проекта. Целта е да се проучат нагласите и очакванията на кандидатите, както и да получат изчерпателна информация за ангажиментите и функциите на социалния асистент/ домашния помощник. Изготвяне и подписване на договори с избраните кандидати за социални асистенти и домашни помощници: Назначените по проекта лица подписват трудов или граждански договор (при пълен или 4 часов работен ден) с организацията – доставчик, в който ясно са разписани задълженията и правата на двете страни и длъжностната характеристика.
5.Обучение и консултации на социални те асистенти и домашните помощници: Въвеждащо обучение 5.1Обучение и консултации на социалните асистенти и домашните помощници: Поддържащо обучение 5.2Обучение и консултации на социалните асистенти и домаш Кандидатът наема лицензирани лектори, които извършват въвеждащо обучение на одобрените лица по проекта, преди да започнат работа в дома на потребителя. Обучението включва следните теми: общи познания за домашните грижи и необходимите умения на социалния асистент; основните му задължения;; специфика на грижите за възрастните хора и лица с увреждания, за терминално болни; методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”и етични стандарти в работата му; работа с потребителите и техните семейства. 5.1 Кандидата организира поддържащото обучение по следните теми: работа със самотни възрастни хора, хора с увреждания. 5.2Консултациите са насочени към социалните асистенти и домашни помощници и се отнасят за : Затруднения в работата с клиенти ; Затруднения в работата с институции ; Необходимост от допълнителни знания и умения за работа с потребителите и тяхните близки.
6.Предоставяне на услугата „социален асистент” и „домашен помощник” на лица с увреждания и самотноживеещи хора на територията на Община Пазарджик. Изготвяне на работни графици за предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”: -социални аситенти-15 бр. /10 на 4 часа и 5 на 8 часа/.Същите предоставят услуги на 20 потребители. -домашни помощници – 31 бр./16 на 4 часа и 15 на 8 часа/.Същите предоставят услуги на 46 потребители. Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услуги: досиета на потребителя,жалби и оплаквания, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на бенефициента, дневници на потребителите и др.Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” по график: всеки бенефициент ползва услугите „социален асистент” и/или „домашен помощник” според предварително договорен график и установени потребности. Преразглеждане и актуализиране на Индивидуалните планове за предоставяне на услуги след четвъртия месец.
7.Организация и ръководство на проект”Грижа за човека”. Консултиране на потребители и тяхните семейства. Ръководния екип организира,ръководи, контролила и отчита изпълнението на проекта. Популяризира проекта сред заинтересованите страни .Извършва подбор и назначава 15 броя социални асистенти, 31 броя домашни помощници, които ще обслужват 66 броя потребители.Организира и контролира предоставянето на социалните услуги в рамките на проекта.Организира обучението на социалните асистенти и домашни помощници.Закупува материалите и косумативите за реализация на проекта.Консултативния екип от трима души посещава всеки месец потрелителите – консултира тях и техните семейства. При необходимост извършва консултации и местния офис.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 464 BGN
Общ бюджет: 155 595 BGN
БФП: 155 595 BGN
Общо изплатени средства: 142 186 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 892 BGN
2011 14 340 BGN
2012 90 954 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 186 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 358 BGN
2011 12 189 BGN
2012 77 311 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 858 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 534 BGN
2011 2 151 BGN
2012 13 643 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 328 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0135-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз