Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0213-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0063
Наименование: Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Брацигово
Описание
Описание на проекта: Създаване и развитие на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово като подходяща форма за социално включване чрез активното участие на възрастни хора с увреждания. Дневният център е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и потребностите от организация на свободното време и личните контакти.
Дейности: 1. Управление на проекта След подписване на Договора, през първия месец от осъществяването на проекта се сформира проектният екип, състоящ се от Ръководител проект, Координатор, Счетоводител, Експерт мониторинг. На първата среща Ръководителят на проекта ще предложи за приемане работен план и график за срещите на екипа. Срещите ще се провеждат най-малко веднъж в месеца, с продължителност най-малко 2 часа. Цялата отговорност за резултатите от проекта, съответствието им с проектното предложение, техническата документация, спазването на правилата и сключения договор между кандидата и Управляващия орган ще се поеме от ръководителя на проекта, който ще бъде назначен на трудов договор, подписан с Кандидата. По същия начин ще се оформят правата и задълженията на счетоводителя и координатора. Дейност 1 ще се изпълнява през първите 3 месеца от проекта в оборудвано офис помещение в Младежкия дом, а след ремонта, предвиден по проекта - в административния офис на Дневен център за възрастни с увреждания, намиращ се в сградата на Поликлиниката Брацигово, и включва: - Планиране и координиране на оперативните дейности; - Оперативно ръководство съобразно приетия детайлизиран план-график; - Контрол и мониторинг за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели; - Проектно счетоводство; - Текущо, междинно и окончателно техническо и финансово отчитане (съобразно изискуемите форми и документи приложени към настоящата схема и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ)
2. Информационна кампания и осигуряване на публичност На базата на договор с подизпълнители според разпоредбите на НВМОП ще се разработи интернет страница на Дневния център, на която ще бъде публикувана актуална информация за реализирането на проекта, снимков материал от провежданите мероприятия, полезна информация за членовете на целевата група. Страницата ще се поддържа по време на целия проект, както и след приключване на финансирането. При стартирането на проекта ще бъде разработено лого и слоган на Дневния център. Ще се отпечатат рекламно-информационни дипляни, които ще бъдат 3 вида – информационни при началото на проекта, такива, които представят междинните резултати и рекламни – при приключването на проекта; рекламни материали – текстилни чанти, фланелки и шапки с логото на Дневния център, блокноти, химикалки. Ще бъдат изработени и информационни табели. Ще се публикуват обяви и материали в местния и регионалния печат, и съобщения в местния радиовъзел, с които текущо ще се информира местното население и всички заинтересовани страни за напредъка на проекта. Екипът по управление на проекта, съвместно с партньора - ГС „Авангард” ще посетят лично всеки един от потенциалните потребители, които ще бъдат информирани за предлаганата социална услуга. В разпространението на рекламните материали ще се включат членовете на целевата група по време на различните мероприятия, както и младежи от „Младежки парламент”, Брацигово, и деца от ДОВДЛРГ. Разпространяването на информация за проекта и популяризирането му ще става и чрез провеждането на 2 конференции (в началото и в края на проекта с по 50 участници всяка) и Кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни, при участието на певческите групи в няколко фестивала в страната – в Пазарджик, Пловдив, Копривщица и Рожен и в празниците на града; при срещите с представители на местната власт и при ежедневните контакти на посетителите на Центъра и екипа на проекта;
3. Текущ ремонт и оборудване на помещенията на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово За нуждите на проекта и за изпълнение на дейностите, свързани с целевите групи, ще се използват следните помещения: ляво крило на втория етаж на Поликлиниката на град Брацигово - шест стаи с обща квадратура 105 кв. м. Коридорът е 73,2 кв.м. и в него ще се пригоди трапезария за хранене на потребителите. Съществуващото предверие (10 кв.м) ще се обособи като гардеробна. Има санитарен възел с площ 10 кв.м. Стаите ще бъдат използвани както следва: Обща дневна стая - 22,6 кв. м.; Административен офис на Центъра - 14,2 кв.м; Кабинет на консултантите и експертите – 14,8 кв.м; 3 Стаи за занимания на групите по интереси (трудотерапия и музикална терапия) – по 16 кв.м всяка; Стая за санитаря - 6 кв.мм Кухненска стая – 10 кв.м. Крилото разполага с голям асансьор и осигурява достъп и на инвалидни колички. До кухненската стая има действащ товарен асансьор, с който да се доставя храната на потребителите на услугата. Ще се извършат следните ремонтни дейности, свързани с текущ ремонт: изстъргване на стара подкожушена боя, шпакловане на стени и тавани, двукратно боядисване с латекс по стени и тавани, направа на цокъл от минерална мазилка, изстъргване и двукратно боядисване с блажна боя на врати и прозорци, поставяне на окачен таван тип «Армстронг», направа на ВиК инсталация, доставка и монтаж на бойлер, осветителни тела, фаянсови плочки, теракот, тоалетни мивки, клекала, смесителни батерии и тоалетни казанчета, подмяна на балатум. Ремонтните дейности ще се реализират от подизпълнител според разпоредбите на НВМОП. За предоставянето на предвидените социални услуги за помещенията ще бъде доставено следното оборудване: 1 телефон/факс/копир; телевизор и 2 климатика, 1 електрически бойлер 150 л. Кухненското помещение ще бъде оборудвано с необходимите съдове и прибори за предоставянето на храна на потребителите. Оборудването на дневната стая и стаите за трудотерапия ще бъде предоставено безвъзмездно от Кандидата Община Брацигово. За здравната профилактика ще бъдат доставени апарати за измерване на кръвно налягане.
4. Дейности, свързани с предоставяне на социалната услуга 4.1. Подбор на потребители на услугата След популяризиране на проекта сред местната общност, в определен срок, кандидатите за потребители подават заявление за ползване на услугата и приложени документи. Социален работник извършва оценка на потребностите от социални услуги въз основа на подаденото заявление, приложените документи и по методика, разработена за целите на проекта. Оценката на потребностите от социални услуги включва кратка история на лицето и описание на: общото физическо и психическо състояние на лицето, образователно ниво/степен, способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи, социална активност и интереси, взаимоотношения със семейството, други социални контакти, битови условия на живот, изисквания за медикаментозно лечение и диети, други потребности свъзани със специфични състояния, безопасност и рискове. Резултатите от оценката се отразяват в доклад-предложение за подходящите социални услуги. На основание изготвена процедура за класиране на кандидат - потребителите, оценката на потребностите и приложени документи, назначена комисия извършва подбор и класиране на потребителите. Изготвя се списък на преките бенефициенти от 30 човека и резервен такъв от 10 потребители. С преките потребители на услугата се сключва договор. 4.2. Обучение на персонала в Дневния център Обучението ще се проведе от специализирана организация чрез сключване на договор по разпоредбите на НВМОП. Обучението е в рамките на 80 уч.ч за придобиване на базисни и специфични знания и умения, за изпълнение на професионални отговорности за работа с уязвими групи. 4.3. Изготвяне на индивидуални и групови планове за работа с потребителите на услугата Индивидуалният план за работа се изготвя от екип (психолог и консултант медико-социални проблеми) след предварително обсъждане и след дискусия с лицето, за което се съставя. Индивидуалният план е адаптиран за всеки потребител и осъществяването му изисква съобразяване с личните нужди на възрастния човек с увреждане, неговия личен ритъм и възможности; Индивидуалният план се вписва в общия план на групата. В началото на предоставянето на услугата (ІV-ти месец) екипът от психолог и консултант ще проведат разговори с всеки един от потребителите на Дневния център и ще бъдат изготвени индивидуални планове за работа. Въз основа на тях ще се изготви и групов план за работа. Изпълнението на индивидуалния план се оценява от работния екип на всеки 6 месеца и при необходимост се актуализира; за целта в през Х месец от проекта ще бъде направена актуализация на индивидуалните планове на посетителите на Дневния център. 4.4. Рехабилитационни дейности Рехабилитацията се осъществява се от интердисциплинарен екипи и включва: възстановяване или подобряване на засегнатите двигателни и др. функции; говорна и зрителна терапия за възстановяване или подобряване на засегнатите функции; подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване; развиване и подобряване на фината моторика; трениране на загубените или увредените физически, психически и когнитивни функции, като дава възможност за постигане на максимална степен на самостоятелност и независимост; Част от рехабилитационните дейности ще се извършват в залата за фитнес в Младежкия дом Брацигово под ръководството на рехабилитатор. Рехабилитационните дейности ще се провеждат от ІV до ХІV месец на проекта. 4.5. Организиране на занимания по интереси Заниманията по интереси са част от т.нар. трудотерапия, която е насочена към изграждане на умения за преодоляване на трудности от ежедневието, като се използват максимално наличните възможности с акцент върху социалното възстановяване. Заниманията ще се провеждат през целия период на предоставяне на услугата – 11 месеца от ІV до ХІV месец на проекта. В рамките на проекта се предвижда създаване на няколко групи по интереси: Плетиво и бродерия – плетене на зимни шалове, терлици, шушони, покривки на една кука за кръгла маса, покривки за нощни шкафчета, памучни килими от изрезки. Продуктите ще бъдат реализирани на празниците на града и на две специално организирани изложби-базар, като приходите от продажбите ще бъдат използвани за дейностите в Дневния център. В тази група ще се изработват и мартеници. Дърворезба Дърворезбата е част от т.нар. занимателна трудотерапия - общуване чрез изкуство или хоби. Чрез използване на различни дейности от приложно-художествен характер – моделиране, бродерия и други, се стимулира нервно-психичния тонус, да се създадат приятни емоции, да се отвлече вниманието на лицето от болестните усещания и размисли, да се запълни смислено времето. В тази група ще се изработват дребни предмети и пластики за декорация и за използване в бита. Певческа група за автентични фолклорни и стари градски песни (10 жени и 5 мъже) ще вземе участие както в празниците на града, така и във фестивали на художествената самодейност – гр. Пазарджик (фестивал на художествената самодейност на хората с увреждания), гр. Пловдив (Фестивал „Нежни чувства”), гр. Копривщица (Фестивал за стара градска песен) и на Рожен (фолклорен фестивал). За групата по шах и табла ще бъдат организирани 3 турнира с награден фонд от приходите от продажбите на продукцията на другите групи по интереси. Заниманията на певческата група и на групата по шах и табла са част от занимателната трудотерапия. 4.6. Обучение в начална компютърна грамотност на 30 представители на целевата група В съвременния свят социалните контакти и общуването е немислимо без използването на компютър и Интернет. По обясними причини възрастните хора с увреждания срещат големи затруднения при използването им. Обучението ще се провежда в компютърната зала на Младежкия дом три пъти седмично по 3 уч.ч на групи от 10 човека през VІ и VІІ месец от проекта. Програмата е съобразена с особеностите и възможностите на обучаваните и включва придобиване на елементарни умения за работа с текстови програми и ползване на интернет. 4.7. Организиране на еднодневни екскурзии до други населени места и исторически забележителности, посещения на театрални постановки, организиране на мероприятия за социални контакти Един от проблемите на възрастните хора и особено на хората с увреждания е трудното придвижване и финансовите ограничения за посещения на изложби, театри и други културни събития. В рамките на проекта се предвижда организирането на 5 еднодневни екскурзии с автобус и екскурзовод до Панагюрище, Асеновград и Бачковски манастир и Банско. Предвидени са и 6 посещения на театрални постановки в гр. Пазарджик и 4 – в гр. Пловдив. Ще се организира празнуване на рождени и именни дни, традиционни и християнски празници. 4.8. Провеждане на семинари по актуални проблеми, организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми, консултации и подпомагане на извършването на административни услуги Предвижда се провеждането на ежемесечни семинари (11) по актуални проблеми и индивидуални и групови консултации по медико-социални проблеми. Ежеседмично консултант по административни и социални услуги ще посещава Дневния център за оказване на помощ и консултации за членовете на клубовете.
5. Провеждане на Кръгла маса „Общински структури за социална работа. Мениджмънт на социалната работа в общински структури Предвижда се организиране и провеждане на еднодневна Кръгла маса с участието на представители на общински структури за социална работа от областта и страната, работодатели, доставчици на социални услуги, представители на АСП.
6. Mониторинг и вътрешен контрол върху изпълнението на проекта; обратна връзка с преките потребители. Тази дейност е вътрешна управленска дейност, която дава възможност да се сравнява напредъкът на проекта с планираните резултати, да се идентифицират проблемите и решенията им. При мониторинга ще се използват формални и неформални методи за отчет. Основният фокус при реализация на мониторинга ще е върху ресурсите, дейностите и резултатите от проекта. Провежда се на всеки три месеца и завършва с доклад, изготвен от Експерта по мониторинг. При необходимост, ръководителят на проекта предприема превантивни и коригиращи действия. В рамките на тази дейност ще бъде проведено и анкетно проучване за степента на удовлетвореност на преките потребители от предоставяните социални услуги, като резултатите от това допитване ще бъдат обработени и ще бъде изготвен окончателен доклад за оценка на въздействието на проекта върху преките бенефициенти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 218 808 BGN
Общ бюджет: 117 867 BGN
БФП: 117 867 BGN
Общо изплатени средства: 142 376 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 760 BGN
2011 102 111 BGN
2012 - 3 495 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 376 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 196 BGN
2011 86 795 BGN
2012 - 2 971 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 564 BGN
2011 15 317 BGN
2012 - 524 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 356 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 4 Проведени информационни кампании за предоставяните социални услуги
Индикатор 5 Брой обучени лица за предоставяне на социална услуга в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз