Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0177-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0061
Наименование: Създаване на условия за повишаване качеството на живот на децата с увреждания на територията на Община Белово и Община Септември.
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за повишаване качеството на живот на децата с увреждания на територията на Община Белово и Община Септември. Превенция, включваща подкрепа на децата с увреждания и техните семейства и предотвратяване изоставянето им в институции; Социализация и интеграция на децата с увреждания,включваща: предоставяне на комплекс от социални услуги; интеграция в масови училища и интеграция в посока здрави деца – деца с увреждания; Опазване и подобряване здравето на децата с увреждания, включваща лечебна физкултура, рехабилитация и рационално и здравословно хранене; Подкрепа на родителите, включваща преодоляване на изолацията и социално включване;
Дейности: Дейност1 :Информационно-публични кампании Разработване на информационни материали и бюлетини; публични кампании и срещи съвместно с неправителствени организации; целогодишни консултации със специалисти от общинска администрация;
Дейност2 : Подбор на потребителите и изготвяне на оценки на потребностите на желаещите да ползват услугите; Посещения, анкетиране и подбар на децата / или техните семейства/ да ползват услугите;подбор съобразен с критериите за ползване на услугите;изготване на социални оценки; определяне на екип от общинска администрация, който безпристрастно и обстойно да отсее най – рисковите и нуждаещите се деца, без да се взима под внимание техният пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност, вида и степента на уврежданията;оценка на общото и физическото и психично състояние, социалните му интереси, способността му за справяне с ежедневните с ежедневните дейности ; оценка на социалната му активност и интеграция; оценка на условията му за живот ; на всеки нов потребител / след стартирането на проекта / се изготвя оценка, която ще се актуализира на шест месеца;
Дейност 3 :Подбор на персонала за работа с деца с увреждания; Подборът и наемането на персонала се извършва след предварително обявена дата за интерю с екип от общинска администрация, като основните критерии , на които трябва да отговарят са: мотивацията и нагласа за този вид работа инужните квалификация, умения и опит в тази сфера; готовност за ежедневно пътуване до други населени места на община Белово, с цел редоставяне на услугите в дневния център/ пътните разходи се поемат от работодателя, срещу представени разходно – оправдателни документи/;
Дейност 4 :Обучение на персонала за робата с деца с увреждания и работа и консултации със семействата на децата ; Осигуряване на възможности за развитие чрез обучения и обмяна на опит, включващи:обучителни програми на шест месеца; въвеждащо обучение при стартиране на проекта / в рамките на три дни/, включващо: общи познания,основни задължения,специфика на грижите за децата с увреждания ,етични стандарти в работата;съвместна работа с по-опитен и компетентен специалисти; всеки назначен след стартирането на проекта преминава задължително обучение; консултации и подкрепа на родителите и роднините чрез предоставяне на информация и практически семейства;
Дейност 5 :Сключване на договори с потребителите ; трудово – правни с наетия персонал и с екипа за организация и управление; Изясняване на правата и отговорностите на всички страни от договора – децата и неговите близки,доставчик/ръководителя на центъра/,бенефициента;сключване на трудови договори с наетия персонал; с всеки нов потребител в центъра или специалист от персонала / след стартирането на проекта / се сключват договори;
Дейност 6 : Осигуряване на целодневни грижи на децата с увреждания; Предоставяне на комплекс от социални услуги от психолог, логопед, социален работник, специален педагог, възпитатели; комплекс от лечебна физкултура и рехабилитация, предоставяни от рехабилитатор и кинезотерапевт;разкриване на Звено за ранна интервенция с нает консултант; осигуряване на ежедневно хранене; осигуряване на транспорт от и до домовете на децата с увреждания; осигуряване на отопление през зимния сезон; на ел.електричество и вода в центъра; осигуряване на средства за пътни разходи на пътуващия персонал, нает за предоставяне на услугите в центъра ; работно облекло на наетия персонал, консултанти и обучители; осигуряване на инвентар и медицински средства;
Дейност 7 : Ремонт и оборудване на кухненския блок; Оборудване на кухненския блок с електрическа печка,с пекарна и стерелизатор; ремонт на кухнятя : част „ Архитектурно строителни работи” и част „ Електро”;
Дейност 8:Мониторинг и оценяване Посещения веднъж седмично на детския център от екипа по организация и управление;наблюдение редовно работата на наетия персонал ; попълване на формуляри за мониторинг;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 231 491 BGN
Общ бюджет: 129 783 BGN
БФП: 129 783 BGN
Общо изплатени средства: 121 271 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 46 298 BGN
2011 0 BGN
2012 62 527 BGN
2013 12 446 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 271 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 353 BGN
2011 0 BGN
2012 53 148 BGN
2013 10 579 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 945 BGN
2011 0 BGN
2012 9 379 BGN
2013 1 867 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Разкриване на дневен център за деца с увреждания
Индикатор 3 Разкриване на звено за ранна интервенция
Индикатор 4 Брой назначен квалифициран персонал /специалисти/
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата 0177
Индикатор 6 Деца с увреждания
Индикатор 7 Деца с увреждания в звено за ранна интервенция
Индикатор 8 Интегрирани деца в масови училища, следствие на предоставяните социални услуги
Индикатор 9 Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище” 0177


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз