Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0120-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0078
Наименование: Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 г. и семейства в Община Свищов
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Да съдейства за укрепване на системата за повишаване благосъстоянието на децата и деинституционализация на деца посредством предоставяне на услуги в общността. 1) Да се създадат възможности за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на деца и семейства в община Свищов чрез създаване и развитие на Център за обществена подкрепа (ЦОП). 2) Да се осъществи необходима и подходяща закрила на 50 деца и семейства в риск чрез устойчиво предоставяне на комплексни услуги и обучение на специалисти, работещи с деца.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта • Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; • Провеждане на работна среща в община Свищов за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка за извършване на СМР в обект „Център за обществена подкрепа” Строително-монтажните работи, съгласно ЗУТ, се извършват по предварително изготвен работен проект. В този смисъл, дейността се осъществява в рамките на зададени технически параметри. Освен това, изпълнителят на СМР се избира след провеждане на тръжна процедура по ЗОП. За осъществяването й ще се подготви пакет документи и ще се информира обществеността, за да се гарантира публичност на процедурата и прозрачност на действията по подбора.
Дейност 3: Провеждане на тръжна процедура за избор на фирма-изпълнител на СМР Процедурата е дейност, произтичаща от регламента на законовите изисквания за задължителните условия и ред, при които се извършва подбор, на принципа на конкурентноспособността, и се определя като изпълнител на СМР фирмата, оферирала най-изгодните икономически параметри
Дейност 4: СМР на сградата, предназначена за изграждане на ЦОП • Ремонт на помещенията, предоставени за ЦОП. Извършване на необходимите ремонтни дейности, свързани с преграждане на помещения, смяна на дограма, санитарни помещения и други. За изпълнението на заложените дейности ще се използва предоставеното крило от общинска сграда. При влизането от общия коридор ще се обособи вътрешен коридор с вход за два кабинета – за работа на директора и за работа на екипа на ЦОП. От същият коридор ще е осигурен и входа за санитарните помещения и залата за групова работа. Ремонтните дейности превдиждат от общата стая да бъдат отделени и обособени два кабинета за индивидуална работа с деца. Помещенията ще се отопляват с климатична система и стенна вентилаторна печка. • Двата офис кабинети ще бъдат обзаведени с бюра, стенна етажерка за пригледност и практично обработване и съхранение на документацията. В кабинета на екипа ще има компютърна конфигурация. С оглед удобството и спецификата на работа за кабинета на директора ще ползва мобилен компютър. • Двата кабинета за индивидуална работа с деца ще бъдат обзаведени с диван и малка масичка за създаване на предразполагаща атмосфера и комфорт. • Стаята за групова работа ще бъде обзаведена с овална маса и столове, стенни и настолни етажерки за разполагане на материалите за работа с децата. • Телефона ще бъде поставен на достъпно място във вътрешния коридор. До него ще поставени информационните материали – брошури, дипляни. Тук ще е поставена стенна закачална и столове за посетители. • Доставка и монтаж на оборудване за ЦОП. Доставка и монтаж на необходимото оборудване на помещенията, с цел оптимално функциониране на ЦОП. Осигуряването на подходящо оборудване на помещенията на Центъра за обществена подкрепа ще се извърши чрез покупка и доставка на предвидените в остойностената спецификация на дълготрайните материални и нематериални активи: 1 голяма овална маса, 2 броя бюра, 10 потребителски стола, 2 стенни открити етажерки, 2 открити рафта, 1 компютърна конфигурация, 1 климатични системи и 1 вентилаторна печка.
Дейност 5: Пускане на обект „Център за обществена подкрепа” в редовна експлоатация. След приключване на ремонтните дейности, оборудването и обзавеждането на сградата, се сформира Комисия за приемане на обекта, в съответствие с разрешителните режими за експлоатация. Това е задължителна процедура, която включва изготвянето на необходимата документация, съгласно действащите нормативни изисквания, вкл. сертифициране на сградата за енергийна ефективност. Ще се изработи и постави табела на ЦОП.
Дейност 6: Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни материали и публикации в медиите • Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани • Връзка с медиите - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта; • Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. • Издадени 250 дипляни и 250 брошури за проекта. Те ще достигнат до хората от общността със съдействието на местната администрация от общинския център и кметствата.
Дейност 8: Укрепване и развитие капацитета на ЦОП в община Свищов • Развитие и укрепване на организационната структура, вътрешните функционални връзки; взаимоотношенията с местните власти, правораздавателните и правоохранителни органи, неправителствени организации и общности; • Развитие и приложение на ефективни механизми за срочно и качествено изпълнение на работата и обслужването на клиентите (система за управление на качеството); • Подобряване на съществуващата схема за информационните и документо-потоци; • Изработване на график за дейностите в ЦОП; • Изграждане на ефективна партньорска мрежа. • Участие в редовните работни срещи;
Дейност 9: Обучение и развитие на персонала В процеса за обучение и развитие на персонала участват Директорът на ЦОП в консултации с представители от общината (Директор на Дирекция „Социални дейности,” "), както и с Управленския екип на проекта. В обучението ще бъдат обхванати общо 20 души, в това число: 6 човека от персонала на ЦОП, 2-ма представители от местни НПО, 9 представители на други социални и образователни институции на територията на общината. Ще се проведат 6 двудневни обучения в рамките на 3 месеца. Планът за обучение и развитие на персонала следва следните стъпки: • Анализ на нуждите от обучение – този процес цели да разгледа задълбочено нуждите от обучение на екипите на база на провеждане и събиране на допълнителна информация и обратна връзка, чрез разработване на въпросници и анкети; • Разработване на план за обучение – осъществява се на база събраната информация от анализа на нуждите от обучение; • Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение; • Анализ на резултатите от обучението – предвижда се събиране, обработване и анализ на информацията от процеса на проведеното обучение, както и обратната връзка от участниците; • Разработване на стратегия за развитие на персонала – цели да представи методологичните насоки за управление на процеса за обучение и развитие на персонала в дългосрочен план. Обученията на екипите ще се фокусира върху следните тематични области: • Законодателна рамка • Управление на екипи; • Работа в мрежа; • Работа в мултидисциплинарен екип; Специализираното обучение ще бъде насочено към повишаване на компетентностите на работещите в следните области: • Обучение за изготвяне на индивидуални социални оценки; • Изготвяне на индивидуални планове за работа и планове за услуги; • Работа с родители; • Мобилна работа; • Взаимодействие с други институции и планиране на междуекипна работа; • Специфики при работа с деца в риск
Дейност 10: Организиране на посещение в Комплекса за социални услуги - София В посещението ще участват 12 човека – 4 специалисти от екипа на ЦОП, и, 6 специалисти от екипа на Дневен Център за деца с увреждания в гр. Свищов и 1 представител на местната власт. Посещението ще бъде двудневно.
Дейност 11: Предоставяне на услуги в ЦОП Реинтеграция и работа с деца от специализираниинституции за деца • обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция - подкрепа при напускане на институциите, поради навършване на възраст; работа с децата, които се подготвят за напускане на институциите, за тяхната подготовка за самостоятелен живот и социална интеграция – обучение в различни умения, включване в образователни и професионални курсове; • деинституционализация и реинтеграция - социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители - дете; подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията. • Подготовка, организиране и провеждане на ресурсна подкрепа на деца със специфични образователни потребности; индивидуални почасови занимания; включванев клубни и в групови дейности с други деца с личен придружител-социален работник; консултиране на родителите, насочване, посредничесто и осигуряване на медицински и лечебни средства при необходимост. • Подобрени възможности за реинтеграция на деца в семейна среда чрез - социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда; - работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките „родители-дете”; - подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след връщане в семейната среда Приемна грижа и осиновяване • обучение и подкрепа на приемни родители по одобрена от МТСП програма за обучение на кандидат приемни семейства; настаняване на деца в приемна грижа, напасване, наблюдение и подкрепа след настаняване на дете; • Информационни кампании за набиране на приемни семейства. • провеждане на проучване за причините, поради които услугата не се развива общината и провеждане на информационни кампании, съобразени с резултатите от проучването; • информационни кампании за социалната важност, критериите и възможностите на приемната грижа за деца • настаняване на деца за приемна грижа, напасване, наблюдение и подкрепа на настанените деца и техните приемни родители • обучение на кандидат-осиновители, напасване, наблюдение и подкрепа в следосиновителния период. • обучение и подкрепа на кандидат-осиновители по одобрена от МТСП програма • напасване, наблюдение и подкрепа в следосиновителния период на осиновените деца и техните осиновители. Превенция на отклоняващото се поведение • превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение - консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и семействата им; извънкласни занимания и дейности – ще се организират в зависимост от техните интереси; • образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им; • консултиране и подкрепа за деца, с отклоняващо се поведение и семействата им. • извънкласни занимания и дейности с деца с отклоняващо се поведение -спортни мероприятия, клубове по интереси • провеждане на образователни програми за опасностите и последиците от трафик на хора, сексуална експлоатация, насилие, пренебрегване/ неглижиране и др. • отворен достъп за сигнали, въпроси, консултации, подкрепа и насочване към съответни компетентни органи и специалисти при необходимост Превенция на отпадане от училище • превенция на отпадането от училище - изграждане на мрежа за работа с педагогически съветници; организирането на занимални за застрашени от отпадане ученици; организиране на различни превантивни обучителни и занимателни дейности и ангажиране на учителите с тяхното изпълнение • Подготовка, организиране и провеждане на ресурсна подкрепа на деца със специфични образователни потребности; индивидуални почасови занимания; включване в клубни и в групови дейности с други деца с личен придружител-социален работник; консултиране на родителите, насочване, посредничесто и осигуряване на медицински и лечебни средства при необходимост • деинституционализация и реинтеграция - социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители - дете; подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията. • социална работа на терен като се ползва опита натрупан от ЕКИП при осъществяване на проект „Пилотиране на система за наблюдение на детския труд”; • изграждане на мрежа за работа с педагогическите съветници в училищата; организиране на занимални за учениците; обучения за учители; организиране на различни събития за учениците с развлекателна, занимателна и обучителна цел; ангажиране на учители и родители в превантивни дейности; • отворен достъп за сигнали, въпроси, консултации, подкрепа и насочване към съответни компетентни органи и специалисти при необходимост • индивидуална работа с детето; • съдействие за получаване на образование; професионална ориентиране и подготовка - насочване към различни професионални курсове; развиване на творческите способности на децата; информиране на децата за техните права и застъпничество; • социална работа със семейството; възстановяване на контактите със семейството или насочване към социалните услуги на ОЗД; Превенция на насилието • Социално-правни беседи, срещи и консултации с родители, семейства и родственици на деца – потенциални/предполагаеми обекти на малтретиране и неглижиране • Социална, психотерапевтична и педагогическа работа с деца-потенциални/предполагаеми обекти на насилие и неглижиране • Отворен достъп за сигнали, въпроси, консултации, подкрепа и насочване към съответни компетентни органи и специалисти при необходимост • Информационни кампании; • Повишена гражданска отговорност за превенция на насилието чрез подготовка, организиране и провеждане на беседи и срещи с представители на заинтересованите страни, местни общности, правителствени и неправителствени организации • Подготовка, постигане и изпълнение на договорености за ефективни взаимодействия с местните правозащитни и правораздавателни органи, ОЗД и представители на общностите за превенция и решаване на ситуации, застрашаващи психичното и физическо здраве и социализацията на децата. • Работа с деца с увреждания, при които е прекратена предоставянето на услугата „Дневен център за деца с увреждания”. Това са децата с увреждания от община Свищов, които са прекратили ползването на услугата Дневен център за деца с увреждания, поради постигнат резултат, както и деца с увреждания, които не желаят да ползват услугата ДЦДУ, поради възможността им да се самообслужват. Децата и техните родители се нуждаят от консултиране и подкрепа за изграждане на увереност и пълноценната им интеграция в обществата.
Дейност 12: Консултиране и супервизия на персонала на екипа на проекта и екипа на ЦОП. Консултирането и супервизията са предназначени за екипа на ЦОП. Супервизията ще стартира веднага след назначаването на екипа и ще има за За Консултирането ще се предоставя преди старта на услугата за ръководния екип на Проекта. Целта му ще бъде организационно укрепване, развиване на управленски и административни умения, умения за планиране, отчитане и управление на социални услуги в общността. Организационното консултиране ще се извърши от 04 до 06 месец включително по 4 дни месечно. Супервизиите са предназначени за екипа на ЦОП. Ще стартират веднага след назначаването му и ще имат за цел да подкрепят практическото прилагане на новите знания и умения на работещите. Освен към директната работа с клиенти и управление на случай, супервизията ще подкрепят специалистите при организационното изграждане и стабилизиране на новите услуги. Ще се провежда в индивидуален и групов формат от 7-ти до 14-ти месец, по 4 дни всеки месец. След всяка супервизия съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет, като в него прави анализ, както на положителните резултати в работата на персонала, така и очертава проблемите, които са идентифицирани, и задачите на следващата супервизия. Екипът на ЦОП ще получава текуща супервизия и консултиране от експерти на Фондация ЕКИП.
Дейност 13: Официално откриване на ЦОП Центърът за обществена подкрепа ще бъда официално открит на нарочно събитие, на което ще бъдат поканени представители на МТСП, начело с министъра, АСП, ДАЗД, областна администрация – Свищов, медии, представители на гражданското общество и обществеността в града и общината. Официалното откриване ще се популяризира чрез разпространение на брошури и дипляни, публикации в местната преса, както и чрез услугите, предоставяни в ЦОП
Дейност 14: Изготвяне на ръководство „Социална работа с деца и семейства и предоставяне на услуги в общността” • Изготвяне на ръководството от експерт на Фондация ЕКИП с участието на представители на екипа на ЦОП и местни власти. • Редакция, дизайн и печат на ръководството • Разпространение
Дейност 15: Заключителна конференция • Изготвяне на списък с участници в т.ч. представители на местни власти, институции, заинтересовани страни, целева група. • Изпращане на поканите • Провеждане на еднодневна конференция с 20 участника - представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионалните общности и заинтересовани лица за представяне резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 620 BGN
Общ бюджет: 145 516 BGN
БФП: 145 516 BGN
Общо изплатени средства: 144 957 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 124 BGN
2011 53 342 BGN
2012 60 491 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 957 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 455 BGN
2011 45 340 BGN
2012 51 418 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 213 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 669 BGN
2011 8 001 BGN
2012 9 074 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 744 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Модернизиране на сградния фонд и функционално обзавеждане
Индикатор 2 Брой сключени договори с одобрени кандидати за работа в ЦОП
Индикатор 3 Брой Направления/Заповеди на ДСП/ОЗД за ползване на услугите в ЦОП
Индикатор 4 Брой насочени потребители от МКБППМН
Индикатор 5 Брой изготвени индивидуални оценки.
Индикатор 6 Брой изготвени Планове за грижи
Индикатор 7 Брой разработени документи и процедури в ЦОП
Индикатор 8 Брой специализирани обучения.
Индикатор 9 Брой супервизии и консултации.
Индикатор 10 Брой информационни материали за провеждане на кампании
Индикатор 11 Брой конференции 120
Индикатор 12 Брой публикации в местната преса
Индикатор 13 Брой разработено ръководство „Социална работа с деца и семейства и предоставяне на услуги в общността”
Индикатор 14 Брой Заключителен доклад
Индикатор 15 Брой процедури за модернизиране и оборудване.
Индикатор 16 Брой наети лица в екипа на ЦОП
Индикатор 17 Брой деца потребители на услуги в ЦОП
Индикатор 18 Брой деца потребители на услуги в ЦОП ІІ
Индикатор 19 Брой деца от Община Свищов, на които са изготвени индивидуални оценки.
Индикатор 20 Брой деца, на които са изготвени индивидуални Планове за грижи
Индикатор 21 Брой на процедурите, регламенти ращи вътрешния трудов ред и качеството на услугите
Индикатор 22 Брой лица завършили успешно обучителните модули
Индикатор 23 Брой лица с повишен професионален капацитет
Индикатор 24 Брой информационни кампании за популяризиране на услугата “ЦНСТ” и „ЦОП”
Индикатор 25 Брой на участници в конференциите
Индикатор 26 Брой публикации 120
Индикатор 27 Брой издадени екземпляри
Индикатор 28 Брой успешно реализиран проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз