Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0255-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0076
Наименование: Защитено жилище за хора с психични разтройства в община Струмяни
Бенефициент: Община Струмяни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Струмяни
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за социално включване на минимум 10 жени с тежки психични разстройства в община Струмяни Повишаване на чувствителността на общността в община Струмяни към проблемите на хората с тежки психични разстройства Създаване на устойчива политическа рамка за планиране и управление на социални услуги на територията на община Струмяни.
Дейности: Дейност 1.Управление на проекта През първия месец ще бъде организирано административното звено за управление на проекта, което ще функционира в рамките на община Струмяни. Основните му функции ще бъдат: цялостна координация, администрация и управление на проекта, както и осъществяване на връзки между партньорите и услугите ангажирани с изпълнение на дейностите. Ще бъде нает административният персонал по проекта, който включва: координатор, ръководител, счетоводител и технически сътрудник на проекта. В самото начало на проекта ще бъде сформирана координационна група, включваща представители на партньорските организации по проекта, която ще има за задача да разработи и стартира всички процедури по възлагане на обществени поръчки за ремонта, обзавеждането и бъдещото функциониране на сградата съгласно разпоредбите на приложимото законодателство; да обяви и проведе процедури по възлагане, да изработи длъжностни характеристики и подбере персонал за работа в защитеното жилище (ЗЖ). Координационната група ще има задачата регулярно да получава актуална информация за процеса на изпълнение на дейностите на проекта и да търси релевантни решения при възникнали трудности или проблеми.
Дейност 2. Обзавеждане и оборудване С решение на Общински Съвет Струмяни от 26 януари 2008 година общината предостави сграда двуетажна сграда със застроена площ от 112,30 кв.м находяща се в застроителния полигон на с. Раздол за разкриване на защитено жилище. Към момента община Струмяни с финансовата подкрепа на Фондация „Промоция” е инвестирала в ремонта на сградата, която е адаптирана за нуждите на ЗЖ. Обекта на настоящата дейност е да се закупи необходимото оборудване и обзавеждане за привеждане на сградата в условия на функциониране според предназначение си, съгласно Наредба 2/02.08.94 за проектиране на заведения за социални грижи. Процесът за избор на подизпълнители ще стартира в началото на проекта ще е управляван от административното звено на проекта. В допълнение ще бъде закупен и необходимият за функционирането на услугата инвентар.
Дейност 3. Подбор и наемане на персонал за новата структура - Защитено жилище (ЗЖ) Процедура по наемане на персонала ще стартира от месец 1 на проекта и ще продължи до месец 2. За да се гарантира прозрачност и прецизност при подбора на персонала за новите служби ще бъде създадена Комисия за подбор на персонала от 4 члена. Комисията ще изработи критерии за подбор на необходимите професионалисти, ще създаде методика за подбора и ще публикува обява за свободните позиции в местните медии. Персоналът ще бъде назначен след провеждане на конкурс. За функционирането на новите служби ще бъдат наети 6 души, като бройката е базирана на методиката за определяне на числеността на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността. Персоналът ще бъде назначен от община Струмяни като доставчик на услугата.
Дейност 4. Обучение на персонала Въвеждащо 4.1 Обучение по психо-социална рехабилитация (ПСР) Обучението по ПСР е предназначено както за професионалистите, работещи в ЗЖ, така и за персонала на ДВПР в Раздол. Една от целите на обучението ще бъде да изгради умения за работа в мултидисциплинарен екип, да подкрепи персонала в ДВПР Раздол с необходимите знания за оценка и подготовка за извеждане на част от домуващите. Програмата на обучението включва 11 модула с продължителност 10 обучителни часа всеки. Обучението ще се проведе от екип от двама професионалисти от ГИП-София. Обучението ще стартира заедно с наемането на персонала и ще продължи 1 месец. Семинарите ще се провеждат в гр. Струмяни, като за целта ще бъде осигурен транспорт за персонала. 4.2 Посещения на други служби за обмяна на опит Посещенията за обмяна на опит представляват възможност за разпространение на добри практики и учене от опита на колеги. Предвидени са двудневни работни посещения за 6 специалисти, наети да работят ЗЖ и 5 специалисти от ДВПУ Раздол в други подобни структури в страната (Благоевград, София, Ст. Загора, Търговище, Русе). 4.3 Създаване на протоколи на работа на програми от грижи Изработването на протоколи за работа на отделните програми цели създаването на вътрешни процедури и стандарти за функционирането на отделната програма от грижи и нейното взаимодействие с други програми и служби. Те включват детайлно описание на целевата група на всяка от програмите; процедури по насочване и прием на клиенти; алгоритъм на работа на програмата; критерии за вход и изход от програмата; критерии за ефективност на програмата; механизъм за оценка качеството на предлаганите услуги; специални изисквания към професионалистите, работещи в програмата и др. Принципът за включване на пациенти ще бъде залегнал в протоколите на програми чрез създаване на пациентски съвети към всяка от службите. Програмите ще бъдат създавани от експерти от ГИП-София, съвместно с новонаетия персонал и ръководството на проекта и ще стартира през м. 3 до месец 4 от проекта. Поддържащо 4.4 Еднодневни тематични семинари ще бъдат организирано за екипа веднъж месечно в рамките на проекта, като за целта ще бъдат набелязвани различни теми, които ще допълнят знанията и уменията на наетите специалисти по темите от въвеждащото обучение и ще бъдат съобразени с изведени от практиката потребности и представяне на алтернативни решения. Обученията ще стартират през месец 4 и ще приключат в края на проекта. В рамките напроекта ще бъдат проведени 11 обучения. 4.5 Организационна супервизия на мениджмънта на новата услуга Организационната супервизия представлява подкрепа на екипа на службата в сферата на мениджмънта и развитието на човешките ресурси и подобряване ефективността при вземане на управленски решения. Предвижда се управленския състав на проекта да преминава групова организационна супервизия веднъж месечно през всеки месец от проекта след назначаване на персонала при външен за проекта супервизор. Организационното супервизия ще бъде предназначена и за мениджмънта на ДВПР в с.Раздол. 4.6 Клинична супервизия Клиничната супервизия цели да гарантира качеството на услугите, да намали несигурността и тревожността на професионалистите, работещи директно с уязвими групи и служи като метод за превенция на синдрома на прегаряне. За всеки специалист, работещ директно с клиенти ще бъде осигурена една клинична индивидуална супервизия на месец (общо 4 дни всеки месец), започвайки от началото на функционирането на службите на проекта – месец 6 и ще продължи до края на проекта.
Дейност 5. Подбор и настаняване на потребители Потребителите ще бъдат предимно жени от ДВПР в с. Раздол. Подборът на кандидатите за ЗЖ, включително оценка на запазените социални умения и на готовността им за извеждане, ще започне през месец 3. • оценка на потребители за извеждане Оценката ще бъде правена от мултидисципленарен екип, включващ специалист от ЗЖ, соц. работник от Д „СП”, лекуващ психиатър, представител на институцията и др. С всеки потребител ще бъдат направени минимум 3 срещи по оценка с оглед получаване на максимално адекватна информация за неговият психично-здравен статус, както и за степента на съхранени социални умения. Процесът на оецнка и подбор ще се извърши през м. 3 от проекта • подготовка за извеждане процесът на подготовка ще включва работа с потенциалните клиенти на ЗЖ на територията на институцията, като целта е групата определена за извеждане да се запознае с новите правила и условия на живот. Ще бъдат организирани специални програми, където подбраните потребители ще могат заедно да извършват различни ежедневни дейности. Част от подготовката ще включва посещения в защитеното жилище, еднодневен престой, избор на спални помещения от самите потребители и съдействие при индивидуализиране на стаите. • настаняване Потребителите ще бъдат окончателно настанени в ЗЖ в началото на месец 4 от проекта, като в началото ще бъдат под по-интензивно наблюдение от страна на персонала. • Текуща оценка на случаите. Наблюдаване на случаите с оглед актуализиране на индивидуалните планове от грижи. В случай, че някой от клиентите не успее да се адаптира в новата среда, ще бъдат предприети мерки в посока връщане обратно в институцията и извеждане на друг потребител.
Дейност 6 .Предоставяне на социалната услуга До края на проекта 10 човека с тежка психична болест ще живеят в защитеното жилище, като в съответствие с предписанията на АСП, екип от шест психично-здравни професионалисти ще работи на смени. Основните програми, които ще се развиват са: • Програма „Терапевтично общество”. Живота в защитеното жилище следва основни правила: клиентите носят отговорност за собственото си лечение и рехабилитация; управлението е демократично; клиентите могат да си помагат взаимно, и т.н. • Програма „Обучение в базисни дейности на ежедневието”. Базисните дейности (като къпане, подходящо обличане, хранене, хигиена и грижи за себе си, безопасно сексуално поведение и т.н.) са необходими за завръщането към живот в общността. • Програма „Програма за подкрепена социализация”. Дистанцираните, социално изолирани и/или уплашени да напуснат защитеното жилище индивиди получават подкрепа, за да вземат участие в социални дейности или общуват с хора извън екипа и живущите в жилището. • Програма „Ден на отворените врати”. Съседите и съкварталци (ученици и учители от близките училища, продавачи от близките магазини, живущи в района и т.н.) са поканени да дойдат и да се запознаят с клиентите на защитеното жилище. • Програма „Трудотерапия и подкрепена заетост” подпомага криентите да придобият трудови умения и да се реализират на пазара на труда . • Работа със семейство и близки за създаване на устойчива връзка и подкрепа
Дейност 7. Информираност и публичност Стигматизацията до голяма степен е свързана с липсата на информация и разбиране на естеството на психичните разстройства. Интервенции в посока информиране на всички заинтересовани групи за естеството на болестта и проблемите, които потребителите срещат биха сравнително подпомогнали процеса на намаляване на стигмата. В този смисъл проекта предвижда редица действия в тази посока. 8.1 Изработване на брошури и информационна табела Брошурите ще разглеждат психично-здравни проблеми, преживявани от младежи и възрастни, ще предлагат съвети и информация къде и как да се потърси професионална помощ. В допълнение ще бъде изработена брошура, представяща проекта и новосъздадената услуга. Две, всяка с тираж 800 копия ще бъдат публикувани и разпространени. Издаването и разпространението на брошурите е предвидено за месеци 4, 6, 8, 10, 12 8.2. Провеждане на публични лекции и семинари Организирането на семинари сред ученици и широката общественост на теми от психично-здравната област цели повишаване обществената чувствителност към проблемите на хората с психична болест и намаляване на стигмата и дискриминацията. Предвидени са провеждане на 10 еднодневни семинара, предназначени за ученици и за широката общественост, които да започнат от месец 4 на проекта. Семинарите ще се провеждат в учулищата, пенсионерските клубове и читалищата на територията на общината. За лектори ще бъдат канени различни специалисти в областта. Всеки семинар ще е предназначен за около 40 човека. 8.3 Обучение за работодатели Ще бъде проведено 1 двудневен обучителен семинар за 10 работодатели/служители в бюра по труда в Срумяни. Очаква се обучаемите да добият представа за психичната болест и последиците от нея, да променят своите нагласи към хората, страдащи от психично-здравни проблеми, както и да добият представа за възможностите за тяхната трудова реализация. Семинарът ще се проведат през месец 9. 8.4 Публични форуми Два публични форума ще бъдат организирани в рамките на проекта – в началото с цел обявяване стартирането и целите му и в края с цел оповестяване на резултатите. Форумите ще бъдат организирани в с. Струмяни, като ще бъдат поканени мин. 100 представители на заинтересовани страни. Ще бъдат организирани и пресконференции по време на двата форума.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 037 BGN
Общ бюджет: 152 562 BGN
БФП: 152 562 BGN
Общо изплатени средства: 150 889 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 807 BGN
2011 63 826 BGN
2012 52 256 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 889 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 586 BGN
2011 54 252 BGN
2012 44 417 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 256 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 221 BGN
2011 9 574 BGN
2012 7 838 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 633 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучителни модули по ПСР
Индикатор 2 Брой супервизии 0255
Индикатор 3 Брой нает персонал 0255
Индикатор 4 Разпространени информационни материали
Индикатор 5 Публикации в медии
Индикатор 6 Брой срещи на експерти
Индикатор 7 Жени интегрирани в общността
Индикатор 8 Наети на работа 0255
Индикатор 9 Устойчив персонал
Индикатор 10 Посещения на сайта
Индикатор 11 Достигнати потребители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз