Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0247-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0075
Наименование: Дневен център за стари хора в гр. Смядово”
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: Преодоляване на социалната изолация на възрастни самотни хора, чрез изграждане на комплекс от социални услуги свързани с извършване на рехабилитация, социално – правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми на потребителите;Изграждане на подкрепяща социална мрежа и групи от доброволци, в помощ на специалистите, работещи с целевата група. Създаване на подкрепяща социална мрежа, чрез включване в реализацията на проекта на асоциираните партньори.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. Водещата организация и партньорите ще формират екип, който ще бъде отговорен за управлението и реализацията на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими следните позиции в Екипа за управление на проекта: Ръководител на проекта – Ръководи, Участва в планирането и контролира изпълнението на всички дейности по проекта. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта и участва в отчитането на всички извършени разходи. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, осъществява текущия мониторинг на дейностите, подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности, подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта.
Дейност 2: Организиране на система за контрол върху изпълнението на дейностите След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта; - определяне на допустимо отклонение /толеранс/ от „стандартите”, което не би довело до нужда от промяна; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно сравняване на постигнатите резултати с определените „стандарти”; - определяне на инструменти за коригиране на работата Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите.
Дейност 3: Популяризиране на дейностите по проекта Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – постери, дипляни, малки рекламни табели, поставени на централно място.
Дейност 4: Представяне на проекта пред местната общност и медии Провеждане на Пресконференция за обявяване началото на проекта и Заключителна пресконференция за обявяване на резултатите от проекта с участието на екипа за управление на проекта, бенефициенти на услугата, представители на медиите. Чрез предварително изготвени презентации, на гостите ще бъдат разяснени дейностите на проекта, по които ще се работи, целите и задачите, както и постигнатите резултати, след реализацията на проекта. За всички присъстващи ще бъде организиран кетъринг.
Дейност 5: Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата. По предварително подготвен подробен списък от социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” ще се посетят бенефициентите и ще направят индивидуална оценка за нуждите на всеки от тях със съдействието на представители на партньорите по проекта.
Дейност 6: Ремонт на помещенията и доставка на оборудване Изпълнителите ще бъдат избрани съгласно ЗОП и НВМОП. Те ще изпълнят ремонтните работи на помещенията и доставката на поръчаното оборудване на Дневния център. Помещенията, определени за функционирането на Дневния Център са: зала за общи срещи, дискусии и дейности по организиране на свободното време и столова. Основните дейности по ремонта ще са ремонта на покрив, изкърпване на стени и тавани, направа на тавани от ГК, шпакловка и боядисване с латексна боя. В сградата са ситуиране две дневни с капацитет съответно 30 и 20 човека. Със собствени средства община Смядово ремонтира през 2009 г. дневната с капацитет 20 човека. За правилното изпълнение на дейностите е необходимо закупуване на 1 компютърна конфигурация за водене на индивидуалните планове за работа на представителите на целевата група, апарат за измерване на кръвно налягане, апарат за измерване на измерване на кръвна захар, един музикален плеър за музикотерапия.
Дейност 7: Подбор на персонала, необходим за предоставянето на услугата Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” и екипът на проекта и представители на партньорските организации ще се подберат безработни лица, с които ще проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея. Ще се проведат срещи с клубовете на пенсионерите за включване в проекта на по-млади мотивирани да работят пенсионери.
Дейност 8: Обучение на наетия персонал Предвижда се провеждането на 3-дневно обучение във Варна. Съдържанието на обучението ще следва съвместното идентифициране на потребности и нужди от целевата група, изработване на общи дейности и планове за социалното им включване, обогатяване с техники за активно слушане, техники за асертивно поведение и елементи от съвместно планиране. По време на обучението ще отделим и специално внимание за запознаване на екипа със специфичните потребности на възрастните хора, промените в здравословното им състояние, рисковите фактори, свързани с тях, процеса на остаряване, специфичната им роля в обществото, както и правните възможности за гарантиране на правата им.
Дейност 9: Разработване на програми за работа с целевата група и провеждане на 12 /2 х6/ консултации, във връзка с прилагането им. Разработване на индивидуални планове на потребителите. След подбора на потребителите ще се изработят две програми – програма за образование и обучение на потребителите и рехабилитационна, възстановителна и терапевтична програма, съобразена със спецификата на целевата група. Програмите ще бъдат изготвени от външни експерти с доказан опит. След приемането на възрастните хора в Дневния център за всеки един от тях ще се изготви индивидуален план за работа. Планът ще се базира на направената оценка на потребностите на лицето и мотивирано предложение за предоставяне на социална услуга от социалния работник и психолога. В плана ще са отразени специфичните индивидуални потребности и очаквани трудности в работата. С плана ще се формират и основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията на хората.
Дейност 10: Хранене За всички 50 потребители на Дневния център ще се предоставя обяд, който ще включва в себе си пред ястие и основно ястие. Ястието ще бъде съобразено със заболяванията и хранителния режим на потребителите. Храната ще се приготвя от избран доставчик, притежаващ всички необходими разрешителни за тази си дейност. Храната се доставя всеки работен ден до Дневния център в периода 12.00-13.00 часа.
Дейност 11: Социално консултиране Всички дейности, включени в социалното консултиране на крайните бенефициенти на проекта ще се осъществяват от социален работник и юрист. Те ще включват: -Изработване на пакет документи за получаване на социална оценка от БЧК, други организации и държавни институции. - Помощ при изработване на пакет документи за участие в целева помощ за енергийно подпомагане за отоплителния сезон от Агенцията за социално подпомагане. - Помощ при изработване на пакет документи за получаване на помощни средства от Агенцията за социално подпомагане.
Дейност 12: Медицински грижи Съобразно специфичните особености и характеристики на целевата група на проекта ще се предоставят следните медицински услуги: - Проследяване и отчитане на физиологичните показатели: Ежедневно измерване на кръвно налягане и пулс; Измерване на температурата при необходимост; Измерване на кръвна захар - Консултации с психолог, за превенция на психичното здраве на потребителите. - Контролиране на приема на медикаменти - ежедневно проследяване за навременното и редовно приемане на лекарствените средства, предписани от личния лекар - Придружаване до ДКЦ и лаборатории – по предписание на личния лекар. При промени в здравословното състояние и невъзможност на възрастния човек да направи консултация с личния лекар ще предприемем неговото придружаване с медицинската сестра. - Поддържане в Дневния център на аптечка с медикаменти за спешна медицинска помощ. Ще се организират три специализирани медицински прегледи за остеопороза, преглед при очен специалист и преглед при кардиолог.
Дейност 13: Рехабилитационни дейности Провеждане на лечебна гимнастика за потребителите с двигателни и хронични увреждания, съобразно изработените им лични планове и под контрола на рехабилитатора; Поддържане на двигателни умения, чрез комплект от разнообразни двигателни упражнения; Закаляване на организма, посредством разнообразни закалителни процедури; Дейностите ще се провеждат в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Смядово, където по проект към СИФ, община Смядово успя напълно да оборудва зала за рехабилитационни дейности. На разположение на лицата ще бъдат 6 уреда, които ще спомогнат за подобряване на тонуса и физическото им здраве.
Дейност 14: Културно-творческа дейност По време на проекта ще използваме двете направления на музикотерапията – пасивна и активна. Чрез пасивната музикотерапия лицето или групата ще възприемат музикални изпълнения или ще са в процес на успокояване и релаксация чрез слушане. В активната музикотерапия потребителите ще създадат група за народни песни и танци, състояща се от 20 човека. Групата ще има за цел да издирва и пресъздава местни обичаи, да изпълнява специфични за района песни и танци. На участниците в групата ще се изработят местни носии. Предвижда се участие на групата в националния събор за народно творчество в гр. Копривчица, който ще се проведе през 2010 година. Музикотерапията и в двете си форми ще се провежда два пъти седмично.
Дейност 15: Организиране на екскурзии Възрастните хора рядко напускат населеното място, в което живеят и предпочитанията им за провеждане на мероприятия извън града съвместяват съчетаването на допир до природата и културно-историческа забележителност. Затова в проекта планираме да проведем 2 екскурзии до места, които отговарят на предпочитанията на целевата група. Логистиката на всяка от екскурзиите ще включва: Определяне на дата и програма за провеждането; Организиране на пътуването – транспорт, храна, персонал /командироване/; Провеждане на мероприятието; Последваща дискуския за проведената екскурзия и оценка. За провеждането на екскурзиите ще бъде наета лицензирана в областта на туризма фирма.
Дейност 16: „Среща на поколенията” Все повече възрастни хора проявяват интерес към компютрите, с които могат да общуват с децата и внуците си в чужбина или да се забавляват в свободното време. На потребителите ще бъдат организиране курсове по компютърна грамотност, с главна насоченост към интернет. Възрастните хора ще бъдат насочвани към информация, предоставена от НОИ в услуга на пенсионерите, ще бъдат обучавани как да търсят информация за закони и наредби, свързани с получаването на пенсия и социално подпомагане за възрастните хора и други сайтове с полезна информация в интернет. За пълноценното провеждане на курсовете, община Смядово ще предостави за нуждите на проекта 3 компютърни конфигурации и 2 мултифункционални устройства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 067 BGN
Общ бюджет: 118 118 BGN
БФП: 118 118 BGN
Общо изплатени средства: 118 107 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 813 BGN
2011 0 BGN
2012 93 294 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 107 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 091 BGN
2011 0 BGN
2012 79 299 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 391 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 722 BGN
2011 0 BGN
2012 13 994 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 716 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 1.Брой сключени договори с преките потребители на услугите
Индикатор 3 2. Брой сключени договори с лица наети по проекта за изпълнение на дейностите /трудови и граждански/
Индикатор 4 3. Брой лица с увреждания, ползващи услугите
Индикатор 5 4. Брой разработени индивидуални планове за потребителите.
Индикатор 6 5. Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугите - брой проведени часове за обучение на одобрените социални асистенти.
Индикатор 7 6. Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугите по проекта - брой участници в информационните кампании.
Индикатор 8 1. Брой обслужвани лица
Индикатор 9 2. Брой потребители на услугите, отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта.
Индикатор 10 3. Брой лица, сключили договор за изпълнение на услугите отпаднали по време на изпълнение на проекта.
Индикатор 11 4. Брой работни места за извършване на услугите
Индикатор 12 5. Брой лица с увреждания, ползващи услугите, отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта.
Индикатор 13 7. Брой лица, потребители на услугите, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция.
Индикатор 14 8. Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугите
Индикатор 15 10. Брой лица, желаещи да ползват услугите на дневния център и след приключване на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз