Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0157-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0058
Наименование: „Имам дом” - Център за настаняване от семеен тип за деца в гр.Монтана
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Създаване и развие на ЦНСТ за деца на възраст от 3 до 7 години в гр.Монтана - нова форма на комплексни услуги за децата от ДМСГД, като се гарантира тяхното пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и равен шанс за социално включване.Работа в посока на евентуално реинтегриране на част от децата от ЦНСТ в биологично, приемно, на осиновители семейства, като същевременно им се осигурява индивидуализирана подкрепяща грижа в среда близка до семейната. Изграден екип от квалифициран, професионално ангажиран и компетентен персонал в ЦНСТ, в съответствие с реализирането на нов индивидуално ориентиран подход към нуждите на децата и повишаване качеството на грижа за тях и създаване на добра практика.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление и администриране на Проекта. 1.Формиране на екипа за организация и управление 1.1. Осигуряване на общинско офис-помещение за работа на Екипа за управление на проекта, като община Монтана ще отдели стая в общинската сгада. 1.2Провеждане на работна среща в рамките на 4 дни за формиране на Екипа за управление на проекта: ръководител, счетоводител, координатор за определяне задълженията на екипа и диференциране на отговорностите на партниращите организации, необходимо за доброто управление. На заседанията се разработват и приемат: - “Правилник за работа на Проекта”, в който се определят вътрешните правила на работа и задължения на екипа; - детайлен План за изпълнение и отчет на всяка задача; 2.Администриране на Проекта. Ръководителят на екипа ще организира ежемесечни работни срещи на екипа по проекта, като ще бъдат поканени ключови фигури от ДЦСГД, Монтана за обсъждане на действията и отговорностите при изпълнение на Проекта, за определяне на задълженията на всеки от екипа за организиране и реализиране на съответната дейност, заложена в проекта, която е планирано да се осъществи през съответния месец, както и за обсъждане на текущи проблеми по реализацията на проекта. За всяка работна среща на екипа ще се съставя протокол. Екипа ще извършва вътрешен мониторинг на проекта. Ще контролира на място предоставянето на социални услуги и ще следи за качеството им. Ще се изготви вътрешна Система за мониторинг,контрол, оценка и отчет на изпълнението на Проекта.Ще осъществява подготовката информационните дейности, подбор на специалистите на ЦНСТ, на техническите и финансови документи за отчитане на дейността и др.
Дейност 2: Изготвяне и прилагане на Комуникационен план за осигуряване на информиране и публичност на Проекта. За информиране и публичност на Проекта се предвижда изготвяне и прилагане на Комуникационен план за действие в три направления: 2.1.При стартиране дейността на Проекта е необходима да се информира обществеността за възможностите и ролята на ЕСФ и ОПРЧР при реализацията на дейности.  провеждане на встъпителна информационна среща - ще бъдат поканени всички заинтересовани организации, институции и лица за участие и медии;  медийна кампания - публикация във вестници на областно ниво ; радиопредавания в в подходящи рубрики; 1 телевизионно участия в подходящи рубрики ;  създаване и поддръжка на интернет страница за Проекта на сайта на община Монтана и публикуване на подходяща информация.  изработване и разпространение на рекламни материали - дипляна / 300 бр./ и листовка тип флаер / 300 бр./ с отразени условия и дейности по предоставяне на услугите, плакати / 30 бр./. 2.2.При стартиране дейността на ЦНСТ-популяризиране дейността на Проекта и ролята на ЕСФ и ОПРЧР за реализацията му.  официално откриване на ЦНСТ „Имам дом”  2 информационни табла за входа на офиса на Проекта, и на ЦНСТ, отбелязващи наименованието на проекта, източника на финансиране – ЕСФ и че се изпълнява по ОПРЧР.  Транспарант с наименованието на проекта, източника на финансиране и от кого се изпълнява  публикация във вестници  2 радиопредавания ;  1 телевизионно участие в подходящи рубрики ;  периодично разпространение на останалите рекламни материали - брошури, листовки, плакати и на интернет страницата. 2.3. Приключване на Проекта, като се отчитат резултатите, промоцират се създадените материали, добрата практика, устойчивост.  организиране на Пресконференция за отчитане на резултатите от изпълнението на проекта и Среща с децата в ЦНСТ. Ще бъдат поканени всички заинтересовани страни,ще се промоцират добрата практика създадени материали,устойчивостта на услугата и постигнато При визуалната идентификация се прилагат правилата, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. Посочва се съфинансирането от ЕСФ чрез ОП „РЧР”.
Дейност 3: Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение целите на Проекта. 3.1.Подбор на експерт - консултанти за разработване на необходимата документация за предоставянето на услугата ЦНСТ – Екипът за управление ще извърши подбор по изработени критерии на 2-ма консултанти, доказани професионалисти, компетентни да разработят цялата документация, необходима за разкриване и предоставяне на услугата ЦНСТ за деца от 3 до 7 години. 3.2.Разработване на следната документация от 2-ма експерт - консултанти: 1.„Методика за предоставяне на комплекса от услуги в ЦНСТ за деца от 3 до 7 години” 2. «Програма за развитие на социалните умения на децата» 3. „Критерии за подбор на потребителите на услугата и на персонала на ЦНСТ” 4. „Правилник за вътрешния ред на ЦНСТ” 5.„Правила и процедури за осигуряване на сигурна и безопасна среда за децата» 6.„Писмени правила за съхранение, предаване и споделяне на информация”7.„Процедура за жалби и сигнали”. 8.Процедура по прием в ЦНСТ. 9.Длъжностни характеристики на персонала на ЦНСТ. 10.„План и програма за обучение и развитие на персонала”11.Формуляри за отразяване на индивидуалната работа с детето- потребител на услугата и др.
Дейност 4: Ремонтни дейности, оборудване, обзавеждане и доставка на необходимите материали за предоставяне на услугата ЦНСТ 4.1. Текущ ремонт на ЦНСТ - ще се разположи в подходяща, обзаведена и оборудвана сграда , в центъра на гр. Монтана,на лесно достъпно място, има развити транспортни връзки и са осигурени здравни, образователни, социални и други услуги в общността, в съответствие със стандартите и критериите за местоположение и материална база по чл.40е от ППЗСП и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. 4.1.1. Провеждане на процедура по ЗОП /НВМОП / за избор на изпълнител – осъществява се с помоща на експерт по тръжни процедури и строителство 4.1.2. Извършване на текущия ремонт на помещенията на ЦНСТ Касае са за едноетажна масивна сграда със сутерен – къща, общинска собственост. На първият етаж къщата има три самостоятелни стаи, които са подходящи за спални, голям коридор, тип светъл вестибюл, с излаз към тераса, който ще изпълнява функциите на обща всекидневна. В сутерена също има три стаи с коридор и баня с тоалетни, където ще се обособят трапезария с кухненски бокс, служебен офис, перално и сервизно помещение.Сградата няма друга възможност за отопление, освен с електрически уреди – подходящи стенни радиатори. Ремонтните дейности са описани в количествено-стойностна сметка и са съобразени с Наредба № 6 от 26.11.2003 год. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. 4.2.Обзавеждане,оборудване и доставка на материали на ЦНСТ 4.2.1.Провеждане на тръжни процедури за закупуване на обзавеждане и оборудване и материали по НВМОП с помоща на експерта по тръжни процедури.. 4.2.2. Обзавеждането и оборудването на ЦНСТ е съобразено с предоставяните социални услуги,предназначението на предвидените помещения и броя на потребителите. Всички мебели, обзавеждане и оборудване трябва да са съобразени с възрастта на децата от 3 до 7 години, дасъздават домашен уют и среда близка до семейната:  3 спални помещения за по 3 деца: във всяка стая ще има – 3 легла с матраци,гардероб с три отделни крила, бюро със стол , ъглово диванче с ниска правоъгълна масичка място за игачки, подходящи осветителни тела, килим, пердета, шалтета, възглавници, комплекти спално бельо с олекотени завивки, одеала, халати за баня, тоалетни кърпи, домашни чехли и за баня, комплекти тоалетни принадлежности; лични вещи - индивидуални комплекти дрехи, обувки, чорапи,бельо и др. подходящи за сезоните; огледало, интериорни елементи. Леглата ще бъдат осигурени от община Монтана – шест дървени и три пружинни, за които ще бъдат закупени матраци и дюшеци със средства от проекта.  дневното помещение - ъглов диван, две малки холни маси; маса за занимания, столчета, шкаф с рафтове, компютърна конфигурация, подходяща маса, офис стол, телевизор, покривки, шкаф за аудио-визуална техника; аудио техника, фотоапарат,черна дъска, табло за бележки, завеси, щори, килим, подходящо осветление, цветя, играчки, пъзели, занимателни игри,книги,списания за деца,материали за моделиране, рисуване, изработване на различни предмети, тетрадки,моливи,химикали и др.  трапезарията и кухненски бокс-маса за хранене, столове, комплекти покривки, пердета., оборудван кухненски бокс, кухненска посуда и прибори за хранене,препарати за миене на съдове и др. по опис  офис-стая за персонала,психолога, логопеда и срещи на децата с родителите - бюра, компютърна конфигурация, офис стола, секционен шкаф, обособен кът за психологични сесии и срещите с родителите – малък диван, маса, столове, интериорна украса; килим, цветя, лекарства от първа необходимост и при заболяване на децата и др.  мокро и складово помещение - оборудвано с подходящи за целите:перална машина,дъска за гладене, ютия,прахосмукачка, кофи, перилни и миещи препарати и др. по опис  санитарни помещения с баня за децата  санитарно помещение за персонала, оборудвани по БДС  дворно пространство – оборудвано с детски, градински съоръжения, пясъчник, подходящи, достъпни и безопасни за деца. Изграден е „зелен” кът за отдих.  материали за обученията на персонала - по опис.
Дейност 5: Набиране, подбор и обучение на персонала на ЦНСТ. 5.1.Набиране, подбор, назначаване на персонала на ЦНСТ. Съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01/280 от 24.03.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, но и предвид възрастта на децата и необходимост от 24 часова грижа, ЦНСТ ще работи с обща численост на персонала 12:  Ръководител – 1 на пълен работен ден, отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в Центъра. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти. Поддържа и съхранява документацията на центъра и личните досиета на децата и официално го представлява.  Детегледачи/възпитатели – 3 , осигуряват денонощна 24 часова грижа, като работят на смени. Основните им функции са свързани с ежедневните грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ. Добре е да са с педагогическо образование и/или социални дейности – работа с деца.Всеки от тях може да получи допълнителни специфични функции според образованието и опита си.  Социален работник – 1 на пълен работен ден, оказва подкрепа и грижа на децата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с отдел ”Закрила на детето” и Съвета по осиновяване, местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки.  Психолог – 0, 5 работен ден - ще осъществява психологическа подкрепа и консултиране на децата за създаване на умения за общуване и самоконтрол и за развиване на адекватни жизнени и социални умения.  Медицинска сестра - 1 на пълен работен ден – на смени  Хигиенист – 1 на пълен работен ден – на смени Екип от специалисти ( логопед,рехабилитатор, терапевти - арттерапевт, музикотерапевт, игро и приказотерапевт, куклотерапевт), които работят почасово в съответствие с индивидуалните планове за социални услуги на всяко едно дете. 5.1.1.Чрез обяви в БТ и в един регионален вестник в офиса на проекта постъпват молби за назначаване на работа, придружени с професионално СV, мотивационно писмо и копие от диплом за завършено образование. 5.1.2. Екипът за управление на проекта провеждат интервю с кандидатите и правят подбор на персонала съгласно изготвените „Критерии за подбор на потребителите на услугата и на персонала на ЦНСТ”/дейност 3/ Комисията взима своите решения за одобрените кандидати като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. 5.1.3. С одобрените кандидати се сключват трудови договори. При започване на работа в ЦНСТ всеки служител трябва да има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Тези важни условия и изисквания са детайлно описани в длъжностна характеристика, която всеки служител получава при сключване на трудов договор. 5.2.Обучения,консултации, супервзция на персонала на ЦНСТ. Ще се проведат на модулен принцип по изготвен „План и програма за обучение и развитие на персонала”/ дейност 3 / в подходящо помещение под наем. 5.2.1.Основно обучение.Одобреният персонал на ЦНСТ ще се обучават в специализиран курс за предоставяне на услугата „Център за настанявaне от семеен тип”, реинтеграция, социална рехабилитация, индивидуална работа по случай в рамките на Модул 1: 12 дни , в която задължително се включва усвояването на различни терапевтични техники – игротерапия, приказотерапия, куклотерапия, музикотерапия и др. Водещо в обучителната програма са усвояването на методи и техники за индивидуална работа по случай. Модул 2: управленски умения и администриране,изграждане на екип и работа в екип, разрешаване на конфликти, преодоляване на стрес и управление на стрес и др., в рамките на 5 дни. Обучението ще се проведе от двама обучители по Модул 1 и един обучител по Модул 2, подбани с помоща на партньорската организация ДМСГД Монтана. 5.2.2.Поддържащи обучения. Персоналът ще премине 3 поддържащи обучения по 2 дни, които се провеждат от експерт – консултант, избран с помоща на парньора. Обучението е с практическа насоченост и се провежда след индивидуална и групова супервизия, последвани от анализ на резултати, допуснати слабости и необходими корекции. 5.2.3. Консултиране на персонала - Извършва се от експерт - консултант избран от Екипа за управление, чрез подбор на база изготвени критерии. Започва от втория месец от стартиране на услугата и се провежда 1 път месечно в рамките на 2 дни.Консултациите са групови и индивидуални, като акцентът се поставя върху методологията на работа След всяка консултация се изготвя отчет. 5.2.4. Супервизия на персонала – извършва се от експерт – консултант избран от Екипа за управление, чрез подбор на база изготвени критерии. Започва през третия месец от стартиране на проекта.Супервизията е групова. Предвидени са 3 супервизии.
Дейност 6:Подбор и подготовка на децата – потребители на услугите. 6.1.Подбор на децата-потребители на услугата ЦНСТ – подборът на децата живеещи в ДМСГД, гр. Монтана ще се осъществят според „Критерии за подбор на потребителите на услугата и на персонала на ЦНСТ” и ППЗЗД, като партньорът ДМСГД, гр. Монтана ще участва активна в цялостната дейност по подбор, подготовка и адаптирането на децата в Цетъра. На децата навършили 3 години ще се изготви мултидисциплинарна оценка, направена от екип от специалисти от институцията, ОЗД – Д”СП”Монтана и определени ключови служители от ЦНСТ.Децата, за които е преценено, че могат да ползват услугата ЦНСТ, директорът на Д”СП” по предложение на водещия социален работник от ОЗД издава заповед за ползване на социална услуга ЦНСТ, придружено от социален доклад и план за действие по реда на ППЗЗД. Социалните услуги в ЦНСТ ще се предоставят съгласно изготвени индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга. Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва от мултидицсиплинарния екип. Планът се разработва въз основа на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на детето и доклад – предложение и/или оценка на потребностите на детето и Плана за действие на ОЗД и се съгласува с отдела. Планът се актуализира най-малко веднъж на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите на детето – и по-често. В плана се посочва и ментора на детето от екипа на ЦНСТ. 6.2.Подготовка на децата за преминаване към услугата ЦНСТ Подготовката на децата за преместване от ДМСГД в ЦНСТ и вземане на решение с участие на персонала на ДМСГД - това е важно звено в комплекса от дейности по извеждане на децата от специализираната институция. Присъствието на родител (където е преценено, че е възможна реинтеграция ), доверено лице за детето или близък от ДМСГД, както и ментора от персонала на центъра, е част от по-нататъшната комплексна работа с детето. Психологът на ЦНСТ, в 3 индивидуални сесии изготвя психо-емоционален профил на детето. Преди настаняването в центъра детето общува минимум една седмица с екипа на центъра – заедно и поотделно, не повече от 2 часа на ден – само или в група с другите деца, които ще бъдат обитатели на Центъра за настаняване от семеен тип.. Така екипът и децата взаимно се наблюдават, опознават един друг. Преживяното и наблюденията се обсъжда на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки; набелязват се нови стъпки в общуването.
Дейност 7: Разкриване и предоставяне на комплекс от услуги в „Център за настаняване от семеен тип” – гр. Монтана. 7.1.Разкриване на услугата ЦНСТ, гр.Монтана Разкриването на социалната услуга ще се извършва със заповед на Доставчика на услугата/бенефициента – община Монтана, който съгласно сключения договор е отговорен да разкрие социалната услуга във връзка с реализирането по Проекта, а не като държавно делегирана дейност. На основание чл. 36 б от ППЗСП, в едномесечен срок от датата на откриване на социалните услуги, които не са делегирани от държавата дейности, Доставчикът е длъжен писмено да уведоми АСП за вида и капацитета на услугите. Едновременно с това е необходимо Доставчикът да изпълни разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от ППЗЗД, като предостави на дирекция "СП" писмена информация, съгласно чл. 40в от ППЗСП. 7.2. Предоставяне на комплекс от услуги в „Център за настаняване от семеен тип” – гр. Монтана ще се предоставя в съответствие с ППЗЗД, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и разработената по Проекта „Методика за предоставяне на комплекса от услуги в ЦНСТ за деца от 3 до 7 години”, която ще отразява разработването на нови подходи, свързани със спецификата на грижа за деца на възраст от 3 до 7 години - инстуционализирани от своета раждане, в следните направления:  Услуги, свързани със задоволяване ежедневните потребности и постоянна грижа: На децата ще бъде осигурена постоянна 24 часова грижа и подкрепа.Всяко дете ще има лично пространство в спалните помещения, всяко от които ще се ползват от три деца, като при настаняване на децата ще се съблюдават техния пол и възраст. За всяко от децата ще се осигури легло и шкаф, в който да пазят дрехите, личните си вещи и принадлежности за собствена употреба. На децата ще им бъде осигурена необходимата по количество и качество храна, съобразена с техните потребности и утвърдените стандарти за детско хранене. Обстановката в трапезарията ще е съобразена с броя, възрастта и конкретните потребности на децата. В ЦНСТ ще се доставя топла храна, чрез кетърнг, приготвена при съблюдаване на санитарно-хигиенните изисквания и утвърдените стандарти за детско хранене. Пренасянето на храната ще се извършва в специални термофорни съдове, а децата ще я консумират в трапезарията на Центъра. Ще бъде осигурена подходяща температура на въздуха в помещенията на ЦНСТ. Сградата се отоплява със стенни ел. радиатори. Ще бъдат осигурени условия, удобства и необходими материали за поддържане на хигиената на децата и Центъра.  Услуги, свързани със задоволяване здравните потребности на децата:На персонала ще бъдат възложени задължения и отговорности за запазване здравето на всяко дете, което включва: - осигуряване на личен лекар; водене на детето при лекар и стоматолог, когато е необходимо; водене на детето на всички необходими профилактични прегледи и имунизации; осигуряване на прием на лекарства, в съответствие с предписанието на лекар; осигуряване на диета, лична хигиена, спортуване и др. в ежедневните грижи за детето. На разположение ще има рехабилитатор отговорен за грижата за физическото развитие на децата, изготвянето на подходящи рехабилитационни програми при необходимост и тяхното провеждане. На децата със специфични здравословни проблеми ще бъде осигурена допълнителна специализирана помощ от външни специалисти като логопед, специален педагог и др.  Психологическа подкрепа: Психологическа подкрепа и консултиране. Мотивиране на детето за участие в групови и индивидуални формати на работа със специалист. Психологическа подкрепа на детето при подготовката му за реинтеграция в биологичното семейство или при осиновяване. Ще се прилага психо-социална подкрепа за преодоляване на кризата в развитието на децата. Професионална педагогическа и психологическа подкрепа за създаване на умения за общуване и самоконтрол. Развиване на адекватни жизнени и социални умения.  Обучителни дейности: ЦНСТ ще записва когато е подходящо децата в полу/целодневна детска градина/предучилищна възраст и съдейства за включване на децата в допълнителни занимания, организирани в детската градина, като преди това ги подготвя. ЦНСТ осигурява необходимите материали, помагала и пособия, свързани с посещението на детето в детска градина.Децата се подготвят, чрез участието им в самостоятелни или масови обучителни игри и занимания, организирани в Центъра, в които се включват специалисти: арттерапевт, музикотерапевт, игро и приказотерапевт; куклотерапевт, специален педагог. На децата ще бъде осигурен достъп за ползване на информация от различни подходящи източници.  Социална интеграция: Ще се осъществява по разработена от експерт-консултантите/дейност 3/ “Програма за развитие на социални умения “, която включва: - умения за всекидневен живот „Аз и моето ежедневие” (хранене, хигиена на тялото и личното пространство, грижа за облеклото, грижа за здравето, управление на парите); - умения за живот в семейство „Аз и моето семейство” (семейни роли и взаимоотношения; жената и мъжът като съпрузи и като родители; децата като част от семейните системи; близки и роднини); - умения за живот в общност „Аз и моите приятели” (взаимоотношения с кръга на приятели и връстници); умения за социален живот - посещения на кино, театър, сладкарница,пицария ,културни и спортни мероприятия) Ще се празнуват рождени и именни дни, културни и религиозни празници, като участват в подготовката. Ще се организират екскурзии за посещение на зоопарк, куклен театър, детски комплекс и др. в страната и почивки според сезона.Децата ще се насърчават да участват в подходящи за тях свободни занимания в общността за преодоляване на социалната изолация.  Работа с родители и семейства: Оказване на специална подкрепа на детето при подготовката му за бъдещата реинтеграция в биологичното/приемно семейство или за осиновяване Добре е децата да познават родителите си, семейната си история и принадлежност, имат възможност да изграждат емоционална връзка с родители, близки и роднини, както и да развиват привързаност към приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето в съответствие с Плана за действие и Плана за грижи. Предвижда се да се осъществяват срещи с близките на децата, както в ЦНСТ, така и при родителите, придружавани от социалния работник.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 597 BGN
Общ бюджет: 156 996 BGN
БФП: 156 996 BGN
Общо изплатени средства: 155 660 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 119 BGN
2011 34 778 BGN
2012 81 763 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 660 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 252 BGN
2011 29 561 BGN
2012 69 498 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 868 BGN
2011 5 217 BGN
2012 12 264 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 349 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 2.Брой деца включени в програми за социални, здравни и образователни услуги
Индикатор 3 3.Брой проведени обучения на персонала в ЦНСТ
Индикатор 4 4.Брой проведени информационни кампании за повишаване на обществената информираност за възможностите на социалната услуга ЦНСТ и ролята на ЕСФ
Индикатор 5 Брой деца, ползващи социална услуга от резидентен тип в общността ЦНСТ
Индикатор 6 Брой деца от специализирана институция реинтегрирани в общността / в ЦНСТ/, като от тях се реинтегрират в семейна среда
Индикатор 7 Брой лица от персонала на ЦНСТ преминал през обучения за повишаване на професионалните умения
Индикатор 8 Брой участници в информационните кампании.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз