Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0130-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0055
Наименование: Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип”
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подпомагане процеса на деинституционализация и реинтеграция на деца лишени от родителски грижи в Община Бургас. Разширяване обхвата и многообразието на социалните услуги в общността, предоставяни на територията на Община Бургас чрез разкриване на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип”. Създаване на условия и местен механизъм за деинституционализация и ефективна ресоциализация на деца и младежи от ДДЛРГ «Ал. Г. Коджакафалията» - гр. Бургас. Утвърждаване на комплексен подход за работа с деца лишени от родителски грижи насочен към подобряване качеството им на живот, предоставяне на ефективна подкрепа и защита и преодоляване на социалното изключване.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейността включва подготвителната работа на екипа по проекта и дейности по организация и управление, включващи: 1. Сключване на договори и разпределение на задачите между екипа на проекта. 2. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта с цел установяване на регулярна комуникация и навременно разрешаване на възникнали проблеми. 3. Разработване и приемане на система за вътрешен мониторинг, контрол и отчитане на проекта; 4. Система за архивиране и съхраняване на документацията по проекта.
Дейност 2. Ремонтни дейности в помещението, определено за Център за настаняване от семеен тип. Дейността включва 3 основни етапа: 1. Подготовка на тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за строителство 2. Провеждане на обществена поръчка по реда на НВМОП за избор на фирма за изпълнение на ремонтните дейности. Сключване на договор с избраната фирма. 3. Изпълнение на ремонтните дейности, целящи подобряване на условията и адаптиране на помещението, определено за изграждане на център за настаняване от семеен тип. Планираните ремонтните дейности включват – демонтаж на старата дограма, доставка и монтаж на PVC прозорци-стъклопакет, подмяна на входната врата, подмяна на вътрешни интериорни врати, включително и на сервизните помещения, изкърпване и подмаване около вратите и прозорците – външно и вътрешно.
Дейност 3. Оборудване на Център за настаняване от семеен тип Дейността ще бъде изпълнена на три етапа и включва следните под-дейности: 1. Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на оборудването. 2. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудването по реда на НВМОП. Сключване на договор с избрания изпълнител. 3. Доставка на оборудването, включващо – доставка на, компютърна техника, битово оборудване, мебели,
Дейност 4. Наемане и обучение на персонал за обслужване на Центъра. Дейността обхваща следните под-дейности: 1.Подбор на персонала. Наемането на персонала ще бъде реализирано съобразно изискванията за подбор на квалифицирани и мотивирани кадри, при спазване принципите за недискриминация. За целта ще бъде обявен и проведен конкурс за подбор на персонала. За нормалното протичане и ръководство на дейността на Център за настаняване от семеен тип ще бъдат наети 6 човека: 1 управител, 2 социални работника, 1 психолог, 1 педагог, 1 асистент. 2. Обучение на наетия персонал. С цел осигуряване на необходимата квалификация и придобиване на умения за работа с децата в Център от семеен тип в рамките на проекта ще бъде организирано въвеждащо и продължаващо обучение за персонала на центъра. Обучението ще бъде извършено на два етап. На първия етап ще се организира и проведе двудневно въвеждащо обучение с цел запознаване с функциите и методите на работа на Центъра за настаняване от семеен тип, основни умения и техники за работа с деца, изведени от институции и настанени в център от семеен тип. Обучението ще бъда за 13 човека – екипа, отговорен за изпълнението на проекта, персонала на Центъра и външните експерти, ангажирани да подпомагат деинстуционализирането на децата. Вторият етап на обучението ще бъде под формата на т.нар. „продължаващо обучение”, провеждани като консултации, които ще бъдат еднодневни и ще се провеждат веднъж на два месеца. Целта на консултации е да се дискутира върху възникнали проблеми и трудности в процеса на функциониране на центъра и усвояване на допълнителни умения за справяне с децата.
Дейност 5. Подбор и подготовка на децата от Дом за деца лишени от родителска грижа „Ал. Коджакафалията” за настаняване в Центъра за настаняване от семеен тип Дейността обхваща следните под-дейности: 1. Подбор на деца, които ще бъдат изведени от социалната институции. Подборът ще бъде извършен с помощта на експерти от Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, психолог, специален работник и социален педагог и служители на институцията. При подбора ще се използват критерии, базирани на личните планове, оценка на индивидуалните потребности и нужди на децата, настанени в институцията. 2. Групова и индивидуална работа с децата. С цел психологическа и психо-социална подготовка и предварително запознаване с новия начин на живот в семейна среда ще бъде проведена групова и индивидуална работа с децата и представители на тяхното семейно обкръжение от специалисти в продължение на 3 месеца. 3. Подготовка и издаване на наръчник за деца и младежи в риск „Живот извън институцията” – Наръчникът ще бъде подготвен от екипът експерти, ангажирани с предоставянето на социалната услуга в Центъра и ще включва практически съвети за справяне с житейски ситуации и умения за самостоятелен живот.
Дейност 6. Разработване на правила и процедури за вътрешен ред Персоналът ще разработи вътрешна документация, съобразно действащата нормативна уредба, които са необходими за функционирането и дейността на Центъра за настаняване от семеен тип:: - Правилник за вътрешен ред; - Правилник за дейността; - Правила и критерии по Наредбата за социални услуги за деца; - Присъствени и отчетни форми; - Форми за индивидуални планове и оценка на потребностите на ползвателите на социалната услуга и др.
Дейност 7. Функциониране на Център за настаняване от семеен тип Дейността включва изпълнение на следните под-дейности: 1. Функциониране на центъра. Предоставянето на социалната услуга в Центъра за настаняване от семеен тип ще бъде предоставена в продължение от 8 месеца. Дейността на Центъра за настаняване от семеен тип ще стартира в средата на проекта, като предоставянето на услугата ще бъде извършвано при нормативната уредба за предоставяне на услугата, разработената вътрешна документация, при постоянно повишаване и развиване на капацитета на персонала и зачитане на интересите и потенциала на децата. Основните акценти в работата ще бъдат поставени на: • Индивидуално развитие – съобразно индивидуалния потенциал на всяко дете. Ще се стимулира социалната активност, насърчаване на общуването и развитие на умения за това. • Обучителни дейности – тук се включват дейности по поддържане и развитие на уменията за четене, писане, смятане, ежедневна подготовка за училище. Децата от центъра ще имат възможност да участват в обучения за изграждане на умения за лична хигиена, превенция на рисковото поведение, управление и разрешаване на конфликти. При осъществяването на дейностите по обучение ще бъде извършвани от младежи-доброволци - членове на неправителствени организации, работещи в социалната сфера. • Организиране на екскурзия с опознавателна цел за децата и младежите от Центъра за настаняване от семеен тип – Бургас – Варна – Бургас. • Трудотерапия – разнообразни дейности, свързани с развитие на самостоятелност, знания и умения за ориентиране в околната среда, развитие на битови, трудови навици в областта готварство, цветарство, шев. • Арттерапия – тази дейност ще търси да стимулира развитието на всяко едно от децата на Центъра, чрез реализирането на техния творчески потенциал. В рамките на проекта ще бъде организирана изложба, на която представителите на целевата група ще демонстрират своите умения и ще представят своите творби. Постигнатите резултати от предоставянето на социалната услуга ще бъдат популяризирани чрез подготовката и разпространението на промоционален клип „Живот в близка до семейната среда”.
Дейност 8. Информация и публичност Дейността обхваща изпълнение на мерките за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския Социален Фонд. Дейностите по информация и публичност включват следните под-дейности: 1. Организиране на две пресконференции по повод стартирането и финализирането на проекта с поне 20 участника в тях. За участие в пресконференцията ще бъдат поканени представители на местната власт, медии, заинтересовани институции - местни структури на АСП, НПО и други доставчици на услуги, както и други действащи лица на место ниво. 2. Периодични публикации в местните и регионални медии, включително и публикуване на обява за подбор на персонал по проекта. 3.Отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне на целите на проекта – 250 броя. 3. Отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне услугите на центъра – 250 броя, която ще представя услугите предлагани в центъра. 4. Подготовка и отпечатване на плакати на проекта – 100 броя. 5. Изработване на обозначителна табела на Центъра – 1 брой. 6. Отпечатване на стикери за маркиране на оборудването, закупено със средства на програмата – 300 броя. 7. Публикуване на информация за проекта и центъра на интернет страницата на Общината – www.burgas.bg. 8. Организиране на публично събитие по повод откриването на центъра.
Дейност 9. Мониторинг и отчетност по проекта Текущият мониторинг и отчетност на проекта са ангажимент на екипа за управление на проекта и на Обществения съвет за социално подпомагане Дейността включва: 1. Периодично събиране на информация за степента на постигане на заложените индикатори и цели; 2. Разработване и разпространение на форми за обратна връзка сред децата и младежите – бенефициенти на Центъра за настаняване от семеен тип; 3. Провеждане на работни срещи между екипа по проекта и Обществения съвет за социално подпомагане с цел осъществяване на вътрешен мониторинг, консултации и обратна връзка за удовлетвореността на целевите групи от постигнатите ефекти; Подготовка на междинни и финален отчети по проекта, съобразно изискванията на Управляващия орган.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 543 BGN
Общ бюджет: 146 237 BGN
БФП: 146 237 BGN
Общо изплатени средства: 146 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 509 BGN
2011 0 BGN
2012 103 693 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 132 BGN
2011 0 BGN
2012 88 139 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 376 BGN
2011 0 BGN
2012 15 554 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 930 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 4 Брой адаптирани помещения за целите на предоставяната услуга в общността
Индикатор 5 Брой административен и експертен персонал квалифициран за предоставяне и управление на услугата в общността Център за настаняване от семеен тип


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз