Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0187-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0068
Наименование: „Иновативни форми на социални услуги за интеграция и реинтеграция на младежи и лица от уязвими социални групи – психологическо подпомагане и електронно включване”
Бенефициент: Сдружение "Социални инициативи за личностна алтернатива" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Сформиране на мобилна група от специалисти в областта на психологическото подпомагане и подкрепа за осъществяване на дейностите по доставка на иновативната форма на социални услуги изграждане и въвеждане в експлоатация на електронна интернет платформа за електронно включване с цел интеграция и реинтеграция на лица в неравностойно социално положение посредством психологическо подпомагане;
Дейности: Дейност 1: Разпределение на задачите в екипа, организация и управление на проекта. Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите между членовете на екипа по проекта, включващ 5 специалисти: ръководител на проекта, координатор, счетоводител, специалист „връзки с обществеността” и технически сътрудник. Успешната реализация на проекта налага проектът да разполага с мотивиран и квалифициран екип от експерти, с регламентирани задължения и отговорности, които да работят в тясно сътрудничество помежду си и с целевата група. На първата работна среща ще се: o Изяснят принципите за ефективна работа в екип; o Изготви индивидуален и подробен месечен план-график за реализация на дейностите по проекта, съответните задачи и отговорностите на членовете на екипа.
Дейност 2:Провеждане на тръжни процедури и избор на подизпълнители на дейности по проекта. Настоящата дейност е в унисон с изискванията произтичащи от ПМС 55 на МС. Ще бъдат изготвени критерии за допустимост, изисквания и условия към кандидатите, времева рамка за изпълнение на съответните проектни дейности съобразно насоките за кандидатстване, условията на договора с финансиращия орган, ПМС №55/12.03.2007. Изготвените покани за участие по предвидените процедури ще бъдат публикувани в пресата, съобразно сроковете и изискванията, регламентирани в нормативните актове. Въз основа на проведените процедури ще бъдат избрани фирми изпълнители на предвидените дейности по проекта, които съответстват на провеждането на тръжни процедури съобразно ПМС 55 на МС в съответствие с разработените регламенти и законови изисквания. o Организиране и провеждане на процедура за избор на фирма за провеждане на медийна кампания; o Организиране и провеждане на процедура за избор на фирма за изработване на интерактивна платформа за електронно включване /изработване на функциониращ интернет портал/; o Избор на външни специалисти за изпълнение на дейностите по проекта свързани с предоставянето на иновативна форма на социална услуга /електронно включване за градовете Хасково, Плевен, Ст. Загора и Велико Търново/ и планираните тренинги с представители на лица от целевата група в гр. Велико Търново. o Сформирана тръжна комисия; o Изготвени критерии и условия към кандидатите; o Изработени правила за избор на подизпълнители за предвидените проекти дейности; o Изготвяне на проекто договори за подизпълнители; o Изготвени 2 броя пакета тръжни документи; o Изготвени и публикувани покани към потенциални кандидати; o Проведени 2 тръжни процедури за избор на изпълнители; o Сформирана експертна мобилна група от четирима специалисти в областта на психологическото подпомагане и един специалист „социални дейности”.
Дейност 3: Подготовка за провеждане на медийна кампания и изработване на интерактивния интернет портал за електронно включване. При изпълнението на дейността ще бъде включено изработване на концепция за съдържанието на всички информационни материали, които да следват единна логическа и художествена линия. Ще бъде извършен процеса по дизайн, предпечатна подготовка и изработване на брошурите и плакатите. Ще се извърши изработване на трите телевизионни клипа – изготвяне на сценарий, график за заснемане, продукция и постпродукция. Ще бъде изработен радио клип. Всички дейности ще бъдат насочени към популяризиране на проекта сред широката общественост и конкретни бенефициенти. В рамките на настоящата дейност ще бъде изработен и въведен в експлоатация интернет портал за електронно включване, който по своята същност ще представлява иновативна форма на социална услуга. Интернет платформата ще бъде интерактивна, като достъп до нея ще имат всички нуждаещи се. Платформата ще бъде използвана за предоставяне на консултации онлайн на представителите на целевата група и по своята същност ще представлява иновативна форма и нов вид социална услуга за психологическо подпомагани и развитие на личностни умения за самостоятелен живот. Полезното в случая е, че участниците могат да потърсят психологична и терапевтична помощ в удобно за тях време и в домашни условия. . Могат да запазят анонимността си и да споделят важни за тях проблеми и търсят правилните решения, насочвани от компетентни специалисти. Това ще помогне да се преодолеят и притесненията на хората от търсенето на такава помощ, тъй като в България все още не е общоприета практика лесно да се насочват към психологично консултиране и психотерапия. Предвид съществуващите стереотипи, че на психолог ходят хора, които имат психически проблеми. Все още не се прави разлика между психолог, психотерапевт и психиатър, особено в по-малките градове. Услугата ще се предоставя безплатно и в този смисъл, от нея могат да се възползват и хора, нямащи финансови възможности, но имащи нужда от психологическа помощ. Освен практическото приложение на интерактивната интернет платформа, в нея ще се съдържа секция с информация за процеса на деинституционализация на институциите в България, информация за видовете социални услуги в общността и различните иновативни форми, информация за отговорните служби и институции, добрите практики, законовата рамка, информация за процеса и основните стъпки, необходими за успешното намиране на работа, нов дом и създаване на обкръжаваща среда, която да мотивира за пълноценна и активна интеграция в обществото. Страницата ще бъде широко популяризирана в медийното пространство чрез рекламните клипове, брошурите и плакатите.
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучение на специалисти /психолози/ за работа с интерактивната платформа за електронно включване. Обучените ще бъде проведено в град Велико Търново от компанията изработила интернет платформата. Обучението ще се проведе в рамките на един месец, разделено на четири модула по два дни. След преминаване през настоящото обучение, специалистите по проекта ще придобият умения за работа, администриране и управление на продукта и приложенията му. За техническото обезпечаване на екипа от психолози се планира закупуването на четири преносими компютъра, които да бъдат използвани при реализиране на консултациите онлайн. След края на проекта, закупените компютри ще останат в актива на водещата организация.
Дейност 5: Информиране и публичност - провеждане на медийна кампания. В рамките на настоящата дейност ще бъде проведена пресконференция в град Велико Търново, на която ще се представи проекта, целите, дейностите и участниците в него. В същото време, изработените телевизионни клипове и радио клип ще бъдат разпространени в четирите града и излъчени в регионалните телевизии и радио мрежи. Клиповете ще се излъчват в продължение на един месец по изготвен медиен план. На територията на четирите общини ще бъдат разпространени и изработените плакати и брошури. Те ще бъдат предоставяни на институции, общински и областни администрации, неправителствени организации и структури на гражданското общество. Като част от информационната кампания и дейности по популяризиране на проекта ще бъда организирани и проведени четири информационни семинара в градовете обхват по проекта. На семинарите ще се покани целева аудитория включваща лица в неравностойно социално положение – младежи от специализирани институции, хора с увреждания, самотни родители, жени пострадали от насили, представители на малцинствени групи. Като част от целевата аудитория ще бъдат поканени и служители на общинската администрация, персонал на специализирани институции, представители на неправителствени организации. Посредством проведените семинари, проектът и дейностите ще достигнат до широк кръг потенциални ползватели на иновативната форма за електронно включване.
Дейност 6: Провеждане на индивидуални и групови консултации с представители на целевите групи. Обобщено, описанието и обосновката на дейността, както и ползите от нея са: o Използването на интернет като основен комуникативен канал в последните години прави услугата удобна и достъпна; o Достъпност до тази услуга на широк кръг от хора – младежи без родители, майки на деца с увреждания и други хора в неравностойно положение; o Преодоляване на личните съпротиви при търсене на психологична помощ; o Удобство при ползване на услугата от хора с физически проблеми (инвалиди) и хора с невротични проблеми като фобии, панически атаки и т.н. o Консултации по актуални проблеми; o Излагането на проблема писмено води до по-доброто му обмисляне и формулиране и дава необходимото време на бенефициента да го направи, без да е притиснат от времето; o Създаване на блог, където могат да се включат хора със сходни проблеми и създаване на условия за споделяне и съпричастност; o Връзка към други сайтове, които могат да са полезни; o Анонимност и конфиденциалност на онлайн консултирането е гарантирана. Интерактивното онлайн консултиране ще помогне да се консултират индивидуално бенефициентите и да получат професионално помощ от експертите психолози. Това ще популяризира ползването на психологична помощ сред обществото и то по един лесен и достъпен начин, без да се налага да преодоляват комуникативните си задръжки при общуването „лице в лице”. Предвид динамичното ежедневие и честото изменение на местоположението могат да получат помощ от всеки компютър в удобно за тях време. Онлайн консултациите ще се провеждат в рамките на осем месеца. Всеки един от специалистите от мобилната група ще провежда своите сесии в рамките на 12 часа седмично или 48 часа месечно. Цели на онлайн консултиране и подпомагане: o Утвърждаване на онлайн консултирането като лесно достъпен метод за психологическо подпомагане; o Даване на възможност за достъп до психологични консултации на хора със затруднения да се придвижват по органични или психологични причини. o Даване на възможност за достъп до психологични консултации на хора, които имат затруднения с контакта „Лице в лице”, или по някакви причини се възпират да потърсят открито помощ (притеснение да посетят определена за това институция); o Подпомагане на посочените групи бенефициенти, при решаване на проблеми и затруднения от психологично естество; o Разширяване на информираността на бенефициентите чрез връзки с други сайтове, където биха могли да прочетат повече по определен проблем; o Подпомагане чрез възможността да споделят проблемите си в блог и да обменят опит и с други хора с подобна проблематика. В рамките на настоящата дейност ще бъде организиран и проведен групово динамичен тренинг с представители на целевата група от град Велико Търново. Тренингът ще включва индивидуални и групови консултации на група от пет лица с основна насоченост – Социална адаптация, овладяване на нови психологически нагласи и ориентация, подготовка за личностното и професионално реализиране. Конкретната цел на тренинга ще бъде: o Създаване на възможност за осъзнаване на съществуващите предразсъдъци по отношение на собствената личност; o Развитие на умения за справяне и усвояване на нови поведенчески модели; o Създаване на предпоставки за повече активност при себеосъществяването; o Осъзнаване на личната отговорност в планирането на професионалния избор; o Изграждане на умения за самостоятелно търсене на работа.
Дейност 7: Мониторинг и оценка Екипът по проекта ще разработи подробен план график на дейностите по проекта с конкретни срокове и отговорности на партньорите. Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг, включваща протоколи от срещите на екипа по проекта, технически и финансови отчети по изпълнение на дейностите. Основната цел на систематичния мониторинг е да се постигне максимално съответствие на провежданите дейности със заложените цели и да се осигури прозрачност на осъществяваните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 382 BGN
Общ бюджет: 80 923 BGN
БФП: 80 923 BGN
Общо изплатени средства: 77 409 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 276 BGN
2011 13 003 BGN
2012 37 129 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 409 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 185 BGN
2011 11 053 BGN
2012 31 559 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 797 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 091 BGN
2011 1 951 BGN
2012 5 569 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 611 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 4 Доставка на социална услуга за електронно включване.
Индикатор 5 Проведен групово динамичен тренинг с представители на целевата група в гр. Велико Търново.
Индикатор 6 Проведен специализирано обучение за придобиване на умения за работа и администриране на интернет платформа за електронно включване за четиримата психолози ангажирани с предоставяне на социалната услуга.
Индикатор 7 Проведени информационни семинара пред потенциални бенефициенти, представящи иновативната форма на социална услуга.
Индикатор 8 Общини обхванати по проекта.
Индикатор 9 Брой лица общо ползватели на иновативната социална услуга.
Индикатор 10 Брой проведени пресконференции 0187
Индикатор 11 Брой изработени излъчени тв. клипове.
Индикатор 12 Брой разпространени плакати.
Индикатор 13 Брой изработени и излъчени радио клипове.
Индикатор 14 Брой изработени и разпространени брошури.
Индикатор 15 Брой проведени конференции.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз