Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0172-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0066
Наименование: Създаване и функциониране на услуга „Дневен център за пълнолетни лица”
Бенефициент: Сдружение "Център за социални и здравни грижи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Да повиши качеството на живот и възможностите за социално включване на стари хора в пенсионна възраст чрез създаване и развитие на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица” в град Велико Търново
Дейности: Дейност 1. Организиране и управление на проекта. Оценка на резултатите от проекта Екип от 3 души ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите за реализиране на проекта. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи – всеки месец. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията. 1.6. Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности.
Дейност 2 Популяризиране на проекта Популяризиране на проекта в общността. Организиране на начална и заключителна пресконференция. Отпечатване на цветни брошури - 100 броя. Изработване на информационна табела за «Дневен център» Изработване на филм за проекта. Информация в сайта на Сдружението и Община Велико Търново.
Дейност 3. Преустройство на съществуваща общинска сграда за нуждите на услуга „Дневен център Ремонтните дейности имат за цел обновяване, освежаване и постигане на енергийна ефективност и включват: подготовка за ремонтни дейности, демонтаж на стара дограма, монтаж на нова, изкърпване, ремонт на тоалетни, оборудване на ново ел. табло, оформяне на навес пред главния вход, закупуване и монтаж на климатици – 2 броя. Обособяване на офис за екипа на „Дневен център”. За извършването на ремонти дейности е изготвена КСС.
Дейност 4. Доставка на оборудване и обзавеждане за изпълнение на предвидените дейности за услуга „Дневен център”. Дейността включва: Провеждане на процедура по избор на доставчик на оборудване и обзавеждане, закупуване на оборудване и обзавеждане (1 бр. компютърна конфигурация, комбиниран принтер, скенер, копир – 1 брой, 1 бр. компютърно бюро, 2 работни стола, 5 бр. стелажи – дървени, декоративни, които ще служат и за обособяване на кътове, микровълнова фурна, кафе машина, хладилник, 1 бр. Телевизор-32” 1 бр, аудио система – 1 бр., закачалки, посуда и прибори, покривки за маси, кошове за отпадъци, фотоапарат, кушетка за медицинска рехабилитация, 2 бр. апарат за измерване на кръвно налягане, сушилня за съдове, хавлиени кърпи – 30 бр., 2 броя ъглови дивани, велоергометър, въженца – 2 бр., гирички 1 кг. и 2 кг. – 2 комплекта, топки за упражнения – 2 бр., постелки за упражнения от лек – 3 бр. Монтиране и подреждане на обзавеждането.
Дейност 5. Подбор на персонал Изготвяне на система за подбор и оценка на персонала - от огромно значение за създаването на благоприятен климат в дневния център е подбора на персонал, с оглед постигане целите на социалната услуга и гарантиране качеството на предоставяне на услугата за потребителите. Необходим екип: социален работник – 1 брой, психолог – 1 брой, рехабилитатор – ½ брой, трудотерапевт – 2 броя, медицински специалист – един брой, хигиенист – един брой. Член на екипа ще бъде управител на „Дневен център”.
Дейност 6. Обучение и развитие на професионалния капацитет на персонала на „Дневен център” Важно условие за предоставяне на качествени социални услуги и спазване на стандартите и критериите за обслужващ персонал е наличието на добре обучен и мотивиран за извършване на социална работа персонал. Дейността предвижда провеждане на въвеждащо обучение, тренинг и консултиране от експерт за изграждане на екип от професионалисти. Изработване на програма за обучение и тренинг.
Дейност 7. Управление на услуга „Дневен център” Дейността съдържа: 6.1. Административно-техническо управление на услугата е свързано с водене на задължителна документация, свързана с пряката организация на работния процес, а именно: Правилник за вътрешния ред, договор за предоставяне на социалната услуга, регистър на потребителите, правилник за вътрешния трудов ред, социални оценки на потребностите и индивидуални планове на потребителите на услугата, журнал за похвали и оплаквания, дневник за оценка на риска. 6.2. Планиране на дейностите и услугите в дневния център - планирането на дейностите е свързано с активното участие на потребителите при провеждане на дневни срещи за планиране. Тези срещи се ръководят от управителя на „Дневен център” или специалист социални дейности и имат за цел изготвяне на дневен план на дейностите, личното участие на всеки потребител и разпределение на задачите. Друга форма за планиране са седмичните срещи с потребителите за оценка на дейностите, срещнати трудности и предизвикателства. 6.3. Изработване на условия и ред за ползване на социалната услуга, като включват: изисквания към целевата група, необходими документи, социална оценка, график за посещения. 6.4. Работа в мрежа с организации и взаимодействие с институции.
Дейност 8. Управление на услуга „Дневен център” – специфични дейности. Дейността съдържа: 8.1. Структуриране на групи за посещения – броят им се определя с оглед на големина на пространството, специфични потребности, дейности за участие, отдалеченост на мястото, в което живеят. 8.2. Специфика при изготвяне на социална оценка – изготвя се от мултидисциплинарния екип и съдържа: кратка история на лицето, базови умения за самообслужване, социално поведение, психомоторно развитие, емоционално развитие, образователно развитие, настоящо здравословно състояние. 8.3. Изготвяне на индивидуален план (ИП). Съдържание на ИП: данни за потребителя, данни за личен лекар и друг медицински специалист, ежедневни потребности, здравни потребности, образователни потребности, рехабилитационни потребности, потребности от свободно време, потребности от контакти с близки и приятели. ИП е адаптиран за всяко лице. 8.4. Организация на видовете дейности: обучителни дейности за потребители (психомоторни занятия, музикални занятия, рисуване и приложни дейности, „дърво, пространство, зеленина”). Терапевтични дейности – провеждане на различни видове трудотерапия. Рехабилитация – медицинска и социална рехабилитация. 8.5. Предоставяне на храна.
Партньори
Партньори:
Община Велико Търново
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 520 BGN
Общ бюджет: 104 631 BGN
БФП: 104 631 BGN
Общо изплатени средства: 104 310 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 704 BGN
2011 21 483 BGN
2012 61 124 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 310 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 448 BGN
2011 18 260 BGN
2012 51 955 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 664 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 256 BGN
2011 3 222 BGN
2012 9 169 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 647 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугата 0172
Индикатор 5 Брой сключени договори с потребители на услугата
Индикатор 6 Брой обслужвани потребители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз