Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0086-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0065
Наименование: Център за приемна грижа и осиновяване
Бенефициент: Фондация "За Нашите Деца"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Преодоляване на социалното изключване на деца и ускоряване на процеса на деинституционализация и реформа на ДМСГД «Св.София» чрез изграждане на Център за приемна грижа и осиновяване
Дейности: 1.А. 1. Работа на Група за управление на проекта /ГУП/ Групата за управление на проекта (ГУП) ще бъде сформирана от Ръководителя на проекта, който ще я председателства. В ГУП се включват: Ръководителя, Координатора по проекта и директора на ДМСГД, представители на системата за закрила на детето, представители на алтернативни семейства, представител на Столична община, който проследява работата на проекта и информира общинската администрация за постиженията. В рамките на първото заседание на ГУП ще бъде обсъдена ролята на ДМСГД в процеса на реформа и подмяна на институционалната грижа със семейни настанявания. За успеха на дейностите, които са заложени в проекта е важно да има обединени усилия и координиране на действията на системата за закрила и доставчика на услуги, както и местната власт така, че да се постигнат желаните резултати в процеса на деинституционализация на ниво дете – община – държава.
2.А.2. Сформиране на екипа на Центъра за приемна грижа и осиновяване. Екипът на Центъра ще включва експерти на фондацията по приемна грижа и осиновяване, супервайзори на фондацията, новонает екип за работа по услугите в Центъра. Експертите по приемна грижа и осиновяване от Фондация “За Нашите Деца” ще се включат в стратегическото и оперативно управление на проекта. Традиционно фондацията ползва супервизия от фамилни терапевти, които ще се включат в проекта като супервайзори, а това е важно за качествената работа по „тежки” случаи и управление на кризи в социалната работа с деца в риск. Екипът на Центъра, който ще бъде подбран за директна работа по услугите, ще се състои от 3 социални работника, 1 психолог, 1 фамилен консултант, възпитатели за лагер. За тяхното набиране ще има подбор на два етапа. Първият етап на подбора на екипа е за набиране на социалните работници, психолога и фамилния консултант. Подборът ще бъде по методология на Фондация “За Нашите Деца”, която гарантира подбор на качествени професионалисти, изграждане и развитие на здрав екип за предоставяне на социални услуги към деца и семейства. Подборът се извършва от Комисия, което гарантира прозрачност и висок професионализъм. Вторият етап на подбора е за възпитатели, които ще придружават децата на лагера, като форма на заместваща грижа. Без наличието на качествен, професионален и много добре подготвен екип, е невъзможно да се осъществява успешна социална работа. Предприемането на тази дейност е изключително важна за успеха на проекта и е в основата на пряката подкрепа към децата и техните семейства.
3.А.3. Обучение на екипа на Центъра за приемна грижа и осиновяване Обучението на екипа по проекта е въвеждащо и поддържащо. Обученията са модулни, интерактивни. На обученията на екипа ще бъдат канени и представители на ДМСГД и системата на ОЗД. Обученията ще се провеждат от експертите на Фондация “За Нашите Деца” и супервайзорите. Практиката на организацията в развиването на тези услуги от 1999 г. показва, че качеството на обучението и знанията, както и методиката на работа, които предаваме на нашия новоназначен персонал, е гарант за предоставянето на качествени услуги. Натрупаният опит на организацията и наблюдението върху инициативи на други НПО по приемна грижа и осиновяване доказват негативните ефекти от некачественото обучение, което често се извършва повърхностно. Предприемането на тази дейност ще предотврати това. В рамките на обученията, екипът ще изработи обучителни материали, предназначени за работа по услугите. Ще се изработи обучителна книжка, свързани със следене на развитието на детето преди и след настаняване в алтернативни семейства. Практиката ни, както и контактите с приемните родители и осиновители показва, че липсата на писмена литература, която е практико-ориентирана, често затруднява приемните родители и осиновители, и децата при тях, в нелеката им задача. Убедени сме, че издаването на такава литература ще бъде ползотворно както за целевите групи по проекта, така и за всички бъдещи приемни родители и осиновители в страната и за другите доставчици на тези услуги и общини. Освен издаването на подобна литература ще се апробира и иновативната практика приемни родители обучават социални работници.
4.А.4. Супервизия на екипа на Центъра за приемна грижа и осиновяване На екипа на Центъра ще бъде предоставяна супервизия за работа със семействата и настанените/осиновените деца. Ще бъдат организирани два вида супервизия – индивидуална и екипна по случаи. Съвместно със съответното ОЗД ще бъдат организирани обсъждания на случаи, което обикновено има функции на регулиране на отношенията между доставчиците и ОЗД, и е ефективна форма на междуведомствена супервизия. Предприемането на тази дейност е изключително важно. Често поради липса на подкрепа на участниците в предоставянето на услуги в общността се получава липса на ефективност от социалната работа с детето в риск и семейството. С предприемането на тази дейност ние ще предотвратим подобни рискове. Външната супервизия снема напрежението и несигурността при социални работници и професионалисти, които работят с тежки случаи и деца и хора в критично положение. Предоставянето на супервизия е важен стандарт при предоставянето на качествени социални услуги в организацията и поради това е заложена настоящата дейност.
5.Б. 1. Идентифициране на децата от дома, подходящи за приемни настанявания Настанените в ДМСГД деца имат оценки от настанителния орган – ОЗД. Тези оценки са свързани с риска за детето. За да бъдат настанени в семейства, децата се нуждаят от допълнително идинтифициране на нуждите в развитието им и извеждане на необходимия профил семейство, което е необходимо за детето. За да се извърши тази оценка и идинтифициране на децата за приемна грижа, ще бъде сформиран екип от представители на Центъра, ОЗД и ДМСГД. Оценката ще се извърши по методика, апробирана от фондацията в дома в Могилино, както и консултирана в доставчици на приемна грижа в Европейския съюз, подменили домовете с приемни настанявания. Оценката на всяко дете подлежи на актуализация. Основен гарант за успешните семейни настанявания – приемни и осиновителни, е доброто познаване на развитието, нуждите и поведението на детето. Институционалната грижа в ДМСГД не позволява индивидуален подход, поради което децата имат твърде сходен профил в наличната им документация. Тяхното настаняване в семейства, преди да има детайлна оценка и идинтифициране на нуждите им ще затрудни обгрижването в семейство, дори може да доведе до провал на настанвянате, което вече се наблюдава в страната и няма да даде възможност да се проследявава обективно напредъка на детето в семейна среда, което е целта на деинституционализацията.
6.Б.2. Популяризиране на историите на децата, настанени в дома с цел намиране на семейства за настаняване След идентифициране на нуждите в развитието на децата, екипът на Центъра ще изработи план за включването на детето в кампанията за подбор на семейства. Проектът ще се фокусира върху два начините за това: • изписване на историята на детето като се подменят личните данни с цел защита на детето. Личната история се популяризира в кампанията /Г.2/, като се използва за популяризиране на това кои са децата, които се нуждаят от приемни семейства. • за децата се организират събития – празници, куклен театър, на които се канят подходящи семейства. Целта на срещите е да се напасват деца и вече одобрени приемни семейства. През последното десетилетие са проведени редица кампании за набиране на приемни родители в страната, но нито една не е насочена към конкретни деца, за които се търсят настанявания. В настоящият проект ние искаме да развием схема за приемна грижа конкретно за децата в ДМСГД «Св.София» . Този иновативен начин на търсене на родители за конкертни деца отдавна се прилага успешно в страни с дългогодишни традиции в приемната грижа. Ние смятаме, че това е най-подходящия начин за развитие на схема за семейни настанявания за децата от дома, вместо да продължат престоя си в него.
7.Б.3. Напасване и настаняване на деца в подходящи семейства Децата, които са определени за приемна грижа ще преминат през период на напасване, преди да бъдат настанени в подходящи за тях приемни семейства. Ролята на Центъра в този процес е подкрепа на семействата и идентифициране на необходимата информация за ежедневието на детето и неговите емоционални потребности, които имат ключово значение за подготовката на семейството преди настаняването. В процеса участват освен представителите на Центъра, съответното ОЗД и персонала на дома. Подготовката на приемно семейство да приеме дете е от ключово значение за успеха на настаняването. Дори привидно дребни неща от ежедневието като особености при храненето на детето, неговия сън и навици за ходене до тоалетната, могат да се окажат голям проблем след настаняването, ако семейството не е подготвено за индивидуалните особености на детето. Още повече, че децата от дома не са подготвени за семеен живот в които има различни правила, организация на отношенията, пространствата, личните вещи и интимните отношения. Точно тази празнота в готовността на детето и семейството да живеят заедно ще бъде обект на прецизна подготовка от страна на екипа по проекта.
8.В. 1. Развитие на услуги за приемна грижа В рамките на проекта в Центъра ще бъдат развити услуги, свързани с приемната грижа. Услугите ще са насочени както към популяризиране на приемната грижа сред граждани, към кандидати за приемни родители и към вече одобрени приемни семейства с/без настанени деца. Ще се развие широк набор от информационно-консултатски услуги и информационни срещи, обучение за кандидати и утвърдени семейства, семейно консултиране, оценяване на семейства, подготовка на документи и представяне на Комисия, групи за покрепа на кандидати и утвърдени приемни семейства, супервизия на настанявания на деца в приемни семейства. Това ще позволи в Центъра да се създаде общност от приемни семейства, които взаимно се подкрепят в развитието на приемната грижа, като ползват всички ресурси на Центъра и екипа му, както и споделят опита помежду си. В рамките на Центъра ще се организира и 24-часова телефонна консултантска линия за приемни и осиновителни семейства. Услугите по приемна грижа в момента са разпределени, но накъсани между различни субекти – ОЗД и доставчик на услуги. Това често води до объркване у приемните семейства, а понякота и отказва кандидатие да продължат с процеса. Чрез развитие на услугите на едно място ще бъде дадена възможност на приемните семейства да се идентифицират с една общност, където получават развитие, подкрепа и възможност да се срещат с други приемни семейства, както и с кандидати за такива, да участват в тяхното обучение и подкрепа.
9.В.2. Развитие на услуги за подкрепа на осиновяването В Центъра ще се развият и услуги, насочени към процеса на осиновяване. Те ще се предоставят към кандидат-осиновители, осиновители и осиновени деца. Услугите ще са организирани като индивидуално и семейно консултиране, директна работа с деца, обучение на кандидати за осиновители, участие в групи за подкрепа. Осиновителният процес в България се нуждае от сериозна подкрепа, насочена най-вече към предварителните знания и нагласи на кандидатите и подкрепа на осиновителите в ключови моменти след осиновяването. За съжаление, подобни услуги в България почти липсват, поради което процесите на «разсиновяване» са често срещани, включително и през последните години, въпреки изградената вече система на закрила на детето. Точно тези нужди ще посрещне тази група услуги на Центъра.
10.В.3. Заместваща грижа за приемни деца В рамките на проекта ще бъде организиран 10 дневен лагер за приемни деца от цялата страна. Това ще бъде заместваща грижа за приемното семейство, за да могат те да си починат от настаняването. В рамките на лагера на децата ще им се предостави възможност за отдих, културни развлечения, образователни дейности. Техни придружители ще бъдат социални работници и възпитатели от екипа на Центъра. Засега в страната не е организирана заместваща грижа за приемните деца, което не дава възможност на семействата да си почиват. През миналата година по проект, финансиран от програма ФАР, предоставихме за първи път подобна заместваща грижа за 30 деца. Тя бе посрещаната с голямо одобрение и от отделите за закрила на детето в страната и от приемните родители. Към настоящия момент имаме заявка за участие от приемни деца от цялата страна. С реализирането на подобна инициатива, чрез проекта ще работим за поемане финансирането й от държавата в бъдеще с цел устойчивост.
11.Г. 1. Популяризиране на услугите на Центъра по приемна грижа и осиновяване За да се популяризира Центърът ще бъдат изпълнени следните поддейности: 1. Изработване на комуникационен план с послания към отделните целеви групи. Планът включва и оперативна част с дейностите, свързани с публичността, които са разграфени по месеци. 2. Изработка на презентационни материали за популяризиране на работата на екипа: брошура с услугите на Центъра, уеб-сайт на Центъра, информационна табела за Центъра и електронен бюлетин на Центъра. Прилагането на настоящата дейност е важно за успеха на проекта. Единствено когато семействата познават организацията и услугите, които тя предлага, те могат да се обърнат за подкрепа. Същото е валидно и за Отделите за закрила на детето. При добро популяризиране ще се получи положителния очакван ефект при децата в риск, а именно настаняването им при подкрепени и добре подготвени приемни семейства или осиновители.
14.Г.3. Провеждане на Национална годишна среща по приемна грижа Предложената национална среща ще бъде поредна за страната и ще се организира съвместно с новосформираната Национална асоциация за приемна грижа. В рамките на три дни 150 участници, сред които приемни семейства, настанени в приемни семейства деца, доставчици на услуги, социални работници и професионалисти, ще обменят опит в приемната грижа. В рамките на тази среща ще бъдат обсъдени тенденциите, трудностите и добрите практики в приемната грижа. На участниците ще бъдат предоставени обучения и рефлектиращи сесии, организирани в пленарни сесии и уъркшопове. Като водещи на сесии ще участват и приемни родители, което повишава тяхната мотивираност за координация със соицалните служби и услуги. На срещата ще бъдат поканени и участници от Международната организация по приемна грижа. Обмяната на опит, получаването на увереността, че „ние не сме сами”, и превръщането на участниците в срещата в една неформална мрежа от родители, е важен фактор за устойчивостта от работата по проекта. Тази среща ще даде възможност на приемните семейства и социалните работници да мислят в една посока – правата и нуждите на настанените деца, отколкото да се фокусират върху собствените си семейства или служби. Само така ще може да се дава верния тон на приемната грижа, без тя да «залита» в чисто административни или чисто неформални отношения между децата и семействата.
13.Г.2. Публична кампания за набиране на приемни родители По тази дейност ще бъде създадена връзка между представителите на различните сектори – медии, общество, за популяризирането на приемната грижа като алтернатива на живота в социални домове и добър изход за децата в риск от изоставяне. По тази дейност ще бъде избран изпълнител – рекламна агенция, която да разработи посланието на кампанията, както и артефактите, които ще я съпътстват – видео клипове, аудио клипове и публикации. Освен това ще бъде създаден и ПР план, в който ще са планирани различни публични събития, така че от една страна да се постига публичност, а от друга – да се налага визията на приемната грижа у нас. Чрез избор на медийна агенция клиповете, аудиоматериала и печатната визия, ще бъдат разпространени до повечето големи медии в страната. По кампанията ще бъде създаден видеоклип, аудиоклип, печатна визия и банери за уебстраници. Много важно е да разполагаме с широк набор от одобрени и подготвени приемни семейства, а това се случва единствено, ако има активна кампания с добра публичност. От резултата на тази дейност пряко зависи успеха на проекта. Колкото повече семейства имаме, толкова по-рано ще можем да помогнем на децата да не бъдат настанявани в социални домове.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 221 741 BGN
Общ бюджет: 55 641 BGN
БФП: 55 641 BGN
Общо изплатени средства: 97 962 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 348 BGN
2011 99 427 BGN
2012 - 45 813 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 962 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 696 BGN
2011 84 513 BGN
2012 - 38 941 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 268 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 652 BGN
2011 14 914 BGN
2012 - 6 872 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 694 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Редовни заседания на Групата за управление на проекта
Индикатор 3 Сформиран екип на Центъра за приемна грижа и осиновяване
Индикатор 4 Обучен екип на Центъра
Индикатор 5 Развиван екип на Центъра
Индикатор 6 Популяризирани услуги за Центъра
Индикатор 7 Проведена кампания за популяризиране на приемната грижа и набиране на приемни семейства
Индикатор 8 Обслужени клиенти в Центъра за приемна грижа и осиновяване
Индикатор 9 Идентифицирани деца за настаняване в приемни семейства
Индикатор 10 Популяризирани историите на децата за приемни настанявания
Индикатор 11 Настанени деца от дома в приемни семейства
Индикатор 12 Кандидат приемни и приемни семейства ползващи услуги
Индикатор 13 Кандидат осиновителни семейства, осиновители и осиновени деца ползват услуги
Индикатор 14 Заместваща грижа за приемни деца
Индикатор 15 Проведена Национална годишна среща по приемна грижа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз