Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0067-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0064
Наименование: Преодоляване на социалното изключване чрез разкриване на Дневен център за пълнолетни лица.
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към преодоляване на социалната изолация чрез предоставяне на комплекс от социални услуги, целящи социалното включване. Разширяване на кръга от възможности за разчупването на изолацията на лицата от целевата група. Предоставяне на качествена грижа и подкрепа за придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите от ежедневието; Създаването на условия за социални контакти и възможности лицата от целевата група да се чувстват неразделна част от обществото; Осигуряване на подкрепа на семействата на лицата от целевата група с цел намаляване на институционализацията;
Дейности: 1. Информация и публичност Съгласно Регламент No. 1828/2006 г. и Комуникационната стратегия и план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с цел осигуряване на широка публичност и популяризиране на дейностите по проекта и финансовата подкрепа от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” непосредствено след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще стартира информационно-разяснителна кампания за информиране на широката общественост за проекта, целите и средствата, с които те ще се постигнат и ролята на ЕС и българската държава. С оглед на по-голямата информираност на обществеността, периодично ще се изготвят прессъобщения, които ще бъдат разпространявани чрез местната преса и радио. Ще бъдат организирани 3 пресконференции отразяващи изпълнението на дейностите по проекта: при стартирането на проекта за популяризацията му сред обществеността; в средата, отчитаща постигнатото до момента; заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта. На пресконференциите ще бъдат поканени около 30 участника - представители на всички медии в региона, ръководители и специалисти от заинтересовани институции и организации, социални работници от града и региона, граждани и др. Ще бъдат раздадени информационни и рекламни материали, като проектните дейности ще бъдат представяни чрез мултимедийни презентации. На интернет страницата на община Разград ще се публикува регулярно информация за изпълнението на проекта, както и презентационните материали от проведените пресконференции. Ще бъдат изготвени и издадени следните печатни рекламно-информационни материали: дипляни – 500 бр., табели за визуализация – 3 бр.; рекламни папки, бележници и химикали – по 100 бр., рекламен транспарант – 1 бр., които ще съдържат информация за ролята на ЕС и българската държава, логото на ЕСФ, и ОП „РЧР”, името на проекта, източникът на финансиране, флагът на ЕС.
2. Текущ ремонт и обзавеждане За ефективно изпълнение на дейностите, които ще предоставя новоразкрития Дневен център за пълнолетни лица, Община Разград ще предостави помещения, които са в имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 149 от 19.01.2007 г. Помещението се намира в Административна сграда построена през 1983 година. Тя се намира в източната част на града, в кв. 42 по действащия план на гр. Разград. Два от етажите 1-ви и 4-ти се ползва от Регионален център по здравеопазване гр. Разград, като вторият етаж към момента е свободен и не се ползва. Тъй като разкриването на нови социални услуги в общността изисква сериозна първоначална инвестиция за създаване на необходимата материална база, с които Община Разград не разполага в настоящото проектно предложение са предвидени дейности за текущ ремонт. В помещенията, които са десет на брой, ще бъде свалена старата мазилка от стените и таваните; ще се направи нова шпаклова и боядисване с латексова боя. Подовата настилка е амортизирана и се нуждае от подмяна. Мокета, линолеума и старите изпочупени плочи ще бъдат заменени с настилка от балатум и теракот. Необходимо е да бъде подменена старата дървена дограма с нова PVC. С цел икономии на ел. енергия трябва де се закупят нови енергоспестяващи осветителни тела и да се подменят контакти и ключове. След освежаването ще се обособят просторни и светли помещения за социални контакти и индивидуални занимания; помещение за хранене с възможност за обособяване на кухненски бокс; медицински кабинет; зала за трудотерапия; зала за арттерапия; зала за почасови консултации със специалисти и кабинети за персонала. За качественото предоставяне на социалните услуги е необходимо да се закупи офис техника и обзавеждане. Ще бъдат закупени две компютърни конфигурации, един принтер и едно многофункционално устройство необходими за събиране и обработка на информация и документация за целевата група. За потребителите на услугите и персонала ще бъдат закупени маси, столове, бюра, секции и мека мебел, необходими за качествено реализиране на проектните дейности.
3. Подбор на целевата група За набирането на кандидат-потребите за услугите ще бъде публикувана обява в местната преса и радио, където ще бъдат оповестени изискуемите документи, които трябва да бъдат подадени. Желаещите и подалите документи за достъп до социалните услуги, които ще се предоставят в Дневният център се предполага, че ще надхвърля параметрите, поради което се налага да се направи подбор измежду кандидат-потребителите. Целта на подбора е да гарантира включването на най-уязвимите лица от целевата група. Ще бъде разработена процедура за подбор, включаща няколко етапа: Извършване на социална оценка; Количествена обработка на информацията, събрана за кандидат-потребителя; Взимане на окончателно решение за включването на кандидат-потребителя На база на подадените от кандидат-потребителя документи, специалистите наети на работа ще посещават нуждаещото се лицe в домовете им и ще извършва социална оценка. На следващия етап на подбора съдържащата се в досието на всеки кандидат-потребител информация ще се преглежда и обработва, за да се извлекат от нея най-важните данни, свързани със специфичните потребности на всеки един от кандидатите. Въз основа на събраните данни ще бъде изготвен списък с кандидат-потребителите, подредени по низходящ ред На база на изготвения списък на кандидат-потребителите ще бъдат определении 30 пълнолетни лица, които ще ползват услугите.
4. Подбор и обучение на персонал За Дейности по функциониране на услугата е необходимо да бъде назначен екип в следния състав: директор; социален работник; психолог; рехабилитатор; трудотерапевт; медицински специалист и технически и обслужващ персонал. Числеността на екипа е съобразена с Методиката за определяне численост на персонала. Подборът на екипа ще бъде осъществен чрез интервю след подаване на документи за квалификация и професионален опит. При необходимост ще бъдат искани и препоръки от предишни работодатели. Ще бъде разработена процедура за подбор на персонал. Необходимо е специалистите, които ще работят с потребителие, да познават добре причините, довели до промените в здравословното им състояние, както и проблемите и рисковите фактори в пряката работа с тях. Също така те трябва да са запознати с правата на пълнолетните лица с увреждания и възможностите им за постигане на равни възможности, независимост и пълна икономическа и социална интеграция. Поради тази причина сформираният екип ще бъде обучен от избрана обучителна организация по следните теми: работа в екип; работа с възрастни хора с физически увреждания; работа с техните семейства и социална среда и др. по разработена от обучителната организация програма. Тъй като за качественото предоставяне на услугите е необходимо на лицата да бъдат представени добри практики, същите съвместно с екипа по проекта ще бъдат командировани до Дневен център, с най-добра практика и натрупан опит.
5. Организация на работата по предоставяне на услугите Предвидените дейности по функциониране на услугата ще се осъществяват в съответствие с Европейската практика, изискванията на Закона за социално подпомагане,Правилника за прилагането му Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му. Изграденият с настоящото проектопредложение Дневен център за пълнолетни лица ще работи в делничните дни от седмицата, с продължителност на работа от 8.00 часа до 16.30 часа. Превоза на бенефициентите ще се извършва на 2-3 курса от наета фирма изпълнител. На ползващите социалната услуга ще се предоставя обяд и допълнително два пъти през деня ободряващи напитки и лека закуска. Обяда ще се приготвя в кухнята на близката специализирана социална институция, като за калкулиране на себестойността на храна ще се подготвя подробно необходимата отчетна документация – калкулационна ведомост и искане. Ще бъдат закупени необходимите лекарства и медицински консумативи за спешния медицински шкаф, като на ползващите социалната услуга ще се представят такива при необходимост. Разходите за електричество, отопление, вода, телефон, СОТ и др. текуща поддръжка са планирани за осигуряване на нормалното функциониране на Центъра. За всички видове разходи ще бъдат изготвяни необходимите отчетни документи. Важно място в организационната работа на центъра заема подготовката на необходимите документи за прием на бенефициентите, предварителна среща с тях и техните семейства за установяване на нагласите и очакванията им; подготовка на необходимата документация: лични досиета на лицата, входящи оценки, индивидуални планове за работа и текущи оценки; обследване на бенефициентите; изготвяне на комплексни индивидуални планове, съобразени с потребностите; разработване на Програма за групова терапия и определяне на групите; създаване на групи за взаимопомощ с помощта и участието на психолога; изготвяне на график за екипни съвещания за обсъждане на индивидуалните планове и текущи оценки; изработване на график за транспортирането и график за лицата посещаващи центъра; подготвяне на Правилник за вътрешния ред и план за дейността на Центъра и Програма за ресоциализация и изготвяне на личната документация на специалистите – дневници и графици за индивидуална работа. Ще бъде изработен и дневен режим, който ще включва: време за транспортиране до и от Центъра; индивидуална работа, групови занимания и занимания по интереси; хранене (лека закуска с плод и сок преди обяд; обяд; следобеден чай със сандвичи и сладки). При планирането на дейността в Центъра заедно с предвижданите услуги ще бъдат застъпени следните направления: - ресоциализация (изработване на специална програма); - работа със семействата; - връзки с обществеността; - квалификация на специалистите (изработване на система от вътрешносеминарни занятия по различни програми); - свободно време отдих и развлечения. Ще бъдат подготвени и договорите, които ще се сключат с потребителите на услугата, в който ще са регламентирани правата и задълженията на двете страни в процеса на предоставяне на социалните услуги. Подписването на договора е заключителният етап от договарянето между доставчика и потребителя относно услугите, които той ще получава и условията на тяхното предоставяне – времетраене, честота на предоставяне, дължима такса, съгласно Тарифата за такси.
6. Предоставяне на услугите Основните дейности ще целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират лицата от целевата група. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите. Двигателната рехабилитация ще бъде съобразена с възрастта и здравословното състояние на всеки от бенефициентите. За извършването и ще бъде назначен специалист рехабилитатор. Той съвместно с лекар – спортна медицина, от консултантския екип нает по проекта ще изработва индивидуалните и групови програми, които ще включват и комплекс ЛФК. За ефикасното провеждане на двигателната рехабилитация ще се ползва оборудваната с необходимите уреди зала за рехабилитация, която се намира непосредствено до помещенията, които ще бъдат използвани за разкриване на Дневния център. Това ще спомогне за подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване. За целите на двигателната рехабилитация ще бъдат използвани и заниманията по занимателна трудотерапия – моделиране с глина и пластилин и др. По този начин ще бъдат обхванати всички форми на движението като лечебен фактор, с цел възстановяване или подобряване на засегнатите функции.Психологическа рехабилитация: Нуждата от психологическа рехабилитация е продиктувана от психологическата травма, причинена от настъпилата социална изолация. Проектът предвижда назначаването на специалист – психолог, които ще разработи и реализира програмите за индивидуална и групова терапия. Предвидено е специалистът да оказва психологична помощ и на семействата на бенефициентите под формата на консултативни срещи и др. За ефикасното провеждане на психологическата рехабилитация ще бъдат закупени методически пособия, специализирана литература и необходимия психологически инструментариум. Провеждане на здравна профилактика и предоставяне на услуги като измерване на кръвно налягане, пулс, тегло: В следствие на снижаване на функциите на организма под влиянието на редица фактори: физични, психични, социални лицата от целевата група са податливи на заболявания. Те не спазват лекарските предписания и това води до допълнително усложняване на заболяванията им и на общото им здраве. С цел да се следят промените в здравословното състояние на бенефициентите ще бъде назначен по настоящия проект медицински специалист и ще бъде оборудван медицински кабинет. За целта е необходимо да бъдат закупени 2 бр. апарати за кръвно налягане и пулс. Консултациите със специалиста и ежедневното му присъствие в Центъра имат допълнителен успокояващ ефект върху бенефициентите. Допълнителни консултации и прегледи ще се осигуряват от лекар – вътрешни болести нает като консултант. Трудотерапия е лечебен метод, при който се прилага двигателна активност под формата на трудова дейност. По проекта към екипа от специалисти ще бъде назначен трудотерапевт. Предвижда се провеждането на занимателна и функционална трудотерапия. При занимателната трудотерапия ще се използват материали и техники на приложните изкуства. Заниманията ще се провеждат индивидуално и групово, ще включват изработването на украшения, картички, мартеници, боядисване, рисуване, моделиране, изработване на пана, мозайки и др. Функционалната трудотерапия ще включва: хигиена (лична и битова), плетиво, изработване на макраме, бродерия, работа с платове и др. За поощряване на общителността и стимулиране на удоволствието от работата ще бъде наблегнато на груповата трудотерапия, но съобразена с индивидуалните възможности и личния избор на бенефициентите, както и с вида на увреждането им. За постигането на лечебни и трудови цели ще бъдат редувани различни видове трудотерапевтични дейности. За стимулиране на активността и желанието за общуване ще се предвидят различни конкурси и изложби с изработените предмети. За ефикасното им провеждане ще бъдат закупени необходимите за различните дейности материали и пособия. Артерапия и развитие на любителско творчество: В тази дейност е залегната музикотерапията, която има терапевтичен ефект. Тя отключва и активира емоционалните процеси, регулира психофизическото напрежение и развива способността за естетическо преживяване и наслада. Предвижда се музикотерапията да бъде пасивна и активна. Предвижда се също организиране на концертно рисуване като бенефициентите сами участват в подбирането на музикални произведения, върху които ще рисуват. Активната музикотерапия може да се прилага индивидуално или групово, като се изпълняват любими песни. Проектът предвижда поощряване и развитие на любителско творчество, като част от арттерапията и като възможност за изява на индивидуални творчески способности. Тази дейност цели предизвикване на положителни емоции и удоволствие от живота, стимулиране на положителна енергия, вяра в собствените сили и лично удовлетворение от постигнатите резултати Предвижда се назначаването на един специалист по организация на свободното време, отдиха, развлеченията и развитие на любителското творчество - арттерапевт. Културотерапията, като част от арттерапията ще включва посещения на градски културни институции и изяви (театри, концерти, изложби и др.), както и подобни изяви организирани от Центъра (изнесени или провеждани на негова територия). Помощ за ползването на административни услуги и консултации по различни въпроси: Необходимо е целевата група да има достъп до всички нива на осигурената от държавата и местната власт подкрепа. За да бъде осигурена независимост на бенефициентите и защитени техните права по проекта ще бъдат наети специалисти (лекари и юрист), които ще консултиран бенефициентите. С цел осигуряване на достъп до различни услуги назначените специалисти ще консултиран бенефициентите по проблеми касаещи техните области. Предвижда се запознаване на бенефициентите с нормативната база, която ги интересува и която ги касае като социална група, с начините за защита на техните интереси, попълването на документи и молби и местата за тяхното подаване при различни случаи и др. По този начин ще бъдат по-добре защитени интересите на бенефициентите, тяхното имущество, здраве и психично състояние. Консултациите с лекарите ще разширят информацията им за здравословно хранене и начин на живот, съобразена с възрастта и възможностите им, ще удовлетвори нуждата им от съвет и подкрепа по проблемите, които ги тревожат и притесняват.
7. Предоставяне на супервизия на персонала Супервизията е инструмент за професионална подкрепа и обучение на работещите в помагащите професии (социални работници, психолози, психотерапевти, дефектолози, медицински лица, др.), основан на споделяне и рефлексия на конкретната професионална дейност и съпътстващите я преживявания. Персоналът има професионални отговорности, изискващи комплексни знания и умения и в същото време, натоварващи ги интелектуално и емоционално. За да бъдат ефективни в работата си с потребители и в работата в екип, те имат потребност от професионална подкрепа, насочена към повишаване на квалификацията им и предотвратяване на професионалното прегаряне. В рамките на супервизията се обменят нови знания за потребностите на потребителите и на самите предоставящи грижи, развиват се умения за превенция на професионалния стрес и се прави анализ на конкретните резултати от работата с потребителите с цел по-добро разбиране на работната ситуация, повишаване на качеството на услугите и учене от опита. От външна фирна на персоналът ще бъде предоставена индивидуална и групова супервизия, от супервизор. Супервизорът ще води представянето на случаите от практиката, ще подпомага формулировката им, както и изследването на поведението и преживяванията на супервизираните в хода на работата им с потребители. Супервизорът ще дава обратна връзка за професионалното развитие на консултираните. При невъзможност да се работи с външен супервизор или по решение на екипа ще се провежда и супервизия между колеги. Индивидуалната супервизия ще се договаря между супервизора и супервизирания. Груповата (екипна) супервизия ще се провежда с цел обсъждане на актуални случаи от практиката на участниците и анализ на екипното взаимодействие. Супервизията между колеги ще се провежда за дискутиране и решаване на ключови професионални теми или проблеми, базиран на метода на интервюиране, без външна подкрепа.
8. Мониторинг и контрол по предоставяне на услугите Дейностите по предоставяните услуги подлежат на мониторинг, проверка и контрол, при спазване на разработена процедура за мониторинг. Поне веднъж месечно ще се провеждат срещи с наетия персонал и потребителите на услугите за мониторинг, за да се провери ефективността и ефикасността от предоставянето на услугите. За установените и констатирани обстоятелства се попълва формуляр за мониторинг и отчет с резултатите от проведения мониторинг. При срещите с потребителите, доставчикът на услугите ще се интересува от удовлетвореността им от услугите, препоръки, както и от евентуални проблеми. При установени нередности доставчикът ще налага санкции, предвидени в Кодекса на труда и българското трудово законодателство.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 591 BGN
Общ бюджет: 138 236 BGN
БФП: 138 236 BGN
Общо изплатени средства: 138 200 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 318 BGN
2011 0 BGN
2012 96 882 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 200 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 120 BGN
2011 0 BGN
2012 82 349 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 470 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 198 BGN
2011 0 BGN
2012 14 532 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 730 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Набрани молби за потребители
Индикатор 2 Набрани заявления за постъпване на работа
Индикатор 3 Материали за публичност и информиране
Индикатор 4 Потребители на услугите
Индикатор 5 Сключени договори
Индикатор 6 Материали за публичност и информиране 067


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз