Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0148-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Добри дни за уязвимите групи хора от село Манастирище „
Бенефициент: Читалище "Светлина"-1928
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Хайредин
Описание
Описание на проекта: Създаване на екип за управление на проекта. Оборудване на помещение предназначено за офис Провеждане на информационна кампания. Подбор на лица - домашни помощници и провеждане на обучение Подбор на потребителите на социалните услуги по проекта . Изготвяне на индивидуални оценки на потребностите. Предоставяне на услугата „Домашен помощник” . Сключване на договори между доставчика на услугата и потребителя. Осъществяване на текущ контрол на предоставяните услуги Отчет на проекта Организиране и провеждане на конференция за старт на дейностите по проекта и конференция за популяризиране на постигнатите резултатите по проекта
Дейности: Дейност 1 Създаване на екип за управление на проекта С цел административно управление на проекта ще бъде сформиран екип, състоящ се от Ръководител проект , Координатор Счетоводител, които ще отговарят за постигане целите на проекта, за документалното му оформяне, изготвянето на междинни и окончателни технически и финансови отчети и др. Ще бъде актуализиран плана за действие и ще бъдат разпределени задълженията, като за целта ще бъдат изготвени длъжностни характеристики.Ще се оборудва помещението предназначено за офис на проекта.
Дейност 2 Провеждане на информационна кампания. За информиране на обществеността за съществуването на проекта, неговите дейности и цели ще бъде организирана информационна кампания, състояща се в:  Изготвяне и отпечатване 500 бр. дипляни, съдържащи информация за услугите, които ще бъдат предлагани от домашните помощници по проекта,  150 бр. плакати за визуализация на проекта поставени в кметствата и в общината ,в офиса на проекта и на др. обществени места  Издаване на 5 публикации в местната преса – в началото на проекта, за предоставяне на обща информация за същността на проекта и предлаганите услуги и в края на проекта – за информиране на обществеността за постигнатите резултати.Една публикация за набиране на лица желаещи да ползват услугите по проекта и лица желаещи да я предоставят. И две публикации – 5месец и 9 месец –за популяризиране на услугата и постигнатите до момента резултати.  3 бр.табели за визуализация на проекта поставени в офиса на проекта, кметството Манастирище и входа на община Хайредин. На информационните материали ще бъде посочен източника на финансиране – ЕСФ.
Дейност 3 Подбор на лица - домашни помощници и провеждане на обучение Подборът на лицата ще бъде организиран по начин, осигуряващ равнопоставеност и свободен достъп за участие. Подбор на домашни помощници: Събиране заявленията за кандидатстване от желаещи да работят като социални асистенти/домашни помощници, предварителна оценка по документи и последващо провеждане на интервю с кандидатите с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. В процеса на тези интервюта ще бъдат детайлно изяснени опита и мотивацията на кандидатите. Подборът и наемането им ще бъде извършено съгласно българското законодателство, и спазвайки принципите за равнопоставеност и антидискриминация. След приключване на конкурса, избраните лица ще преминат 3 дневно въвеждащо обучение, съобразно установените нужди За домашните помощници участници в обучението ще се подготвят учебни пакети включващи-папка, тефтер, химикалка и допълнително необходимата информация съгласно българското законодателство свързано със социалните услуги През четвъртият месец от предоставянето на услугата ще се проведе надграждащо двудневно /2/ обучение на домашните помощници. Обученията ще допринесат за повишаване уменията на домашните помощници и за повишаване качеството на предлаганите услуги.
Дейност 4 . Подбор на потребителите на социалните услуги по проекта . Изготвяне на индивидуални оценки на потребностите. Подборът на потребителите ще бъде извършен от екипа по проекта и социален консултант – външен експерт на база на подадените заявки. Социалният консултант ще изготви оценка на потребностите на всички потребители на услугата – физическо състояние, способност за справяне с ежедневни дейности, социална активност и др. На базата на тази оценка ще бъдат разписани конкретни дейности, които да съответстват на индивидуалните потребности на конкретния потребител. Плановете ще бъдат дискутирани със съответните потребители и при необходимост ще бъдат коригирани. Също така, на базата на предоставена от Д”Социално подпомагане „ гр. Козлодуй информация, ще бъде изготвена справка за доходите на потребителите на услугите и ще бъдат определени размерът на потребителската такса и начина за нейното заплащане.
Дейност 5. Предоставяне на услугата „Домашен помощник” . Сключване на договори между доставчика на услугата и потребителя. Предоставянето на услугите в общността осигурява на потребителите подкрепа в домашна среда, което е важно за психическото им състояние. По този начин се подхожда индивидуално към потребностите на потребителите и се подобрява качеството им на живот. За да бъдат гарантирани правата, задълженията и отговорностите на потребителя и доставчика на услугата, то те трябва да бъдат юридически регламентирани, поради което в 7-дневен срок след началото на предоставяне на услугите ще бъде сключен договор. Той ще дефинира техните права и задължения, видовете дейности, които ще бъдат извършвани, сроковете за извършването им и др. Всеки отделен потребител ще бъде обслужван ежедневно в рамките на 4 часа. Работещите на пълен работен ден ще обслужват по 2 лица дневно. Услугата ще бъде предоставяна спазвайки принципите на: - зачитане на личното достойнство и пространство на потребителя - спазване поверителност на личните и информация, С цел водене на отчетност и получаване на обратна връзка от страна на ползвателя, домашния помощник и социалният асистент ще води дневник за своите посещения, в който ще описва ежедневните дейности, които е извършил, както и времето, в които ги е извършил. Дневникът ще се подписва от домашния помощник и потребителя, което ще удостоверява достоверността на посочената информация.
Дейност 6 Осъществяване на текущ контрол на предоставяните услуги С цел осъществяване на текущ контрол, Екипа на проекта ще извършва проверки на място, в рамките на които ще се отчита мнението на потребителя по отношение на предоставяната услуга и ще бъде извършвана проверка на водения от домашния помощник дневник по отношение на пълнота и съответствие със заложените в индивидуалния план на потребителя дейности. За целта ще се използва специално разработен формуляр който ще бъде попълван по време на срещата и ще бъде използван като основа за разрешаването на конкретен проблем, възникнал по време на предоставянето на услугата.
Дейност 7. Сключване на договор със социален консултант. Социалният консултант е нужен за да извърши първоначалната оценка на потребностите на потребителите и ще продължи да работи за подкрепа и консултации, а дейностите ще се извършват съвместно с домашните помощници и самите ползватели ,а не само за тях.Тези дейности ще осигурят възможност на самотно живеещите възрастни хора и лица с увреждания да живеят достойно и сигурно получавайки необходимата обществена подкрепа .Социалният консултант ще бъде назначен на граждански договор, като ще работи 4 дни в месеца или 1 пъти в седмицата по 6 часа.
Дейност 8 Отчет на проекта Изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети
Дейност 9 Организиране и провеждане на конференция за старт на дейностите по проекта и конференция за популяризиране на постигнатите резултатите по проекта На форумите ще бъдат поканени да присъстват медии, институциите, имащи отношение към проекта и много граждани от всички населени места в община Хайредин. На конференцията за старт на дейностите ще бъдат представени дейностите залегнали в проекта, целевите групи и поставените индикатори за изпълнение. На втората конференция ще се представят постигнатите резултатите от проекта и ще бъде отчетена цялостната дейност. Провеждането на форумите е необходима дейност, за да се даде обществена значимост на изпълняваните по проекта дейности и се подчертае приноса на ЕСФ и Националното финансиране за осигуряването на независим и достоен живот за целевите групи, с което се намалява риска от институционален тип грижи. На вторият форум ще бъдат обсъдени нови и надграждащи форми за социални услуги и тяхната устойчивост. За участниците в конференциите ще бъдат изготвени - прессъобщение за медиите и информационна листовка.
Партньори
Партньори:
Сдружение с нестопанска цел Нов път
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 745 BGN
Общ бюджет: 137 710 BGN
БФП: 137 710 BGN
Общо изплатени средства: 126 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 549 BGN
2011 34 441 BGN
2012 63 053 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 267 BGN
2011 29 275 BGN
2012 53 595 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 136 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 282 BGN
2011 5 166 BGN
2012 9 458 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 906 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 2 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0148-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз