Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0220-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0047
Наименование: „ Помощ за децата в риск и техните семейства да се справят с насилието , агресията и болката”
Бенефициент: Фондация"Асоциация Анимус"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на качествени и достъпни психо-социални услуги да деца в риск и техните семейства, развиване и предоставяне на успешни практики за работа с деца с поведенчески проблеми, деструктивно и делинквентно поведение и осигуряване на комплексен подход за работа с широк кръг случаи на насилие над деца.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност ще бъде сформиран екип на проекта. В него ще бъдат включени два подекипа – екип за организация и управление и екип за изпълнение на преките дейности. Ще бъде създадена организация на работа и разпределение на задълженията, които да гарантират доброто управление. Ще бъдат определени регулярни екипни сбирки и механизъм за комуникация в екипа.
2. Техническо обновяване на офиса за управление на проекта Ще бъдат закупени две компютърни конфигурации, които да бъдат използвани от екипа на проекта за осъществяване на дейностите по проекта. Те ще обслужват както управлението на проекта, така и за водене на документация за консултативната и психотерапевтична работа.
3. Освежаващ ремонт на помещенията за осъществяване на дейностите по проекта Сградата на Центъра за възстановяне, консултиране и психотерапия на Фондация „Асоциация Анимус” е в експлоатация след основен ремонт от април 2006 г. Средно годишно организацията работа директно с над 800 клиенти, които посещават Центъра на място. Потокът от клиенти, както и срещите с партньорски организации и институции са довели до амортизиране на стените и подовите настилки. Те се нуждаят от освежаване – циклене и боядисване. Това би довело до хигиенизиране и по-добри хигиенно битови условия за работа с хора.
4.Наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението на проекта За да може да бъде оценен ефектът от проекта и за целите на вътрешния мониторинг и оценка се предвижда събиране на обратна връзка на няколко нива. От целевите групи, от заинтересованите страни и от самия екип на проекта. За това ще бъдат разработени разнообразни форми за обратна връзка, които ще бъдат попълвани и събирани от четвъртия месец на проекта. Те ще бъдат анализирани и обобщавани на всеки три месеца, след което ще се дават препоръки за управление на проекта. В предпоследният месец от проекта ще бъде проведен вътрешен семинар за оценка на изпълнението на проекта. В него ще участват представители на двата екипа по проекта и ще се проведе в рамките на 20 часа.
5.1 Програма за подкрепа на деца с поведенчески проблеми в предучилищна възраст Предвижда се консултативна и психосоциална помощ за деца със сериозни поведенчески проблеми в тази възраст – хиперактивност, агресия, тревожности и проблеми с раздялата. Работата ще се осъществява в мултидисциплинарни екипи с ОЗД и персонала на образователни и социални институции. В рамките на проекта се предвижда един консултант.
5.2 Програма за подкрепа на деца с поведенчески проблеми в начална училищна възраст Тази дейност е насочена към деца от 6 до 12 години. Предвидена е психо-социална помощ за справяне с трудностите за адаптация в училище и за преодоляване на сериозни поведенчески проблеми като бягство от училище, обучителни затруднения, хиперактивност, агресия. Работата ще се осъществява в мултидисциплинарни екипи с ОЗД и персонала на образователни и социални институции. В рамките на проекта се предвижда един консултант.
5.3 Програма за подкрепа на юноши и девойки с поведенчески проблеми Тази програма е насочена към юношите/девойките, които изпитват сериозни затруднения в кризата от порастването и често пъти неспособността им да се справят с противоречивите преживявания и промени се изразява в проблемно поведение. В част от случаите това води до тежки девиантни прояви и рискове от институционализация. Дейността съчетава психологично консултиране и активна социална работа.. Тя се осъществява в мултидисциплинарни екипи с ОЗД, КБППМН и сектор „Детска престъпност” на МВР. В проекта е предвиден един консултант за работа по тази дейност.
5.5 Програма за подкрепа на родители на юноши/девойки с поведенчески проблеми Родителите на децата с проблемно поведение изпитват огромни затруднение в разбирането на случващото се и в овладяване на собствените емоции. Често пъти те са толкова отчаяни, че са склонни да стигнат и до крайни решения. В този смисъл активната психологическа помощ за родителите и от ключово значение за повишаване на капацитета им да преодолеят собствените си емоционални проблеми и да подкрепят детето да се промени.Консултациите са и за родителите на девиантните деца, с които вече работи ОЗД, ДПС или МКБППМН. Осъществява се от един консултант, които работи в мултидисциплинарен екип.
5.4 Програма за подкрепа на родители на деца с поведенчески проблеми до 12 години Тази дейност е насочена към родителите, които търсят помощ за преодоляване на поведенчески проблеми на децата в предучилищна и начална училищна възраст. Обикновено родителите трудно разбират ситуациите и се чувстват объркани и безпомощни. Разбирането и промяната на тяхното поведение спрямо детето често пъти е определящо за преодоляване на затруднението. Към това е насочена тази дейност. Предвидено е да се осъществява от един консултант по проекта.
5.6 Програма за обучение и консултиране на кандидат-осиновители/ осиновители и приемни родители Консултирането на кандидат осиновители и осиновителите има за цел да ги подготви за посрещането на децата от институциите. То съчетава два важни компонента – работата с личните преживявания на кандидат-осиновителите и обучения в родителски умения. Консултациите дават възможност за фокусирано консултиране и в периода на след осиновително наблюдение, като подпомагат осиновителите в отглеждането на детето. Приемните родители ще могат да бъдат консултирани по време на процеса на оценка от ОЗД и по време на обучението. Основната психологическата помощ е насочена основно към затрудненията след като вече децата са в семейството и цели справяне с възникналите затруднения. Програмата е широко достъпна и за потенциални приемни родители, които все още не са се обърнали към ОЗД и не са взели решение.
6.1 Програма за подкрепа на деца, свидетели и жертви на насилие и на техните немалтретиращи родители Тази дейност е насочена към деца, които имат травматичен опит от домашно насилие, сексуално насилие, училищен тормоз или системна емоционална злоупотреба. Животът в насилие препятства тежко детското развитие и оставя травматични последици, които могат да бъдат преодолени само със ситемна работа. Такъв тип психо-социална интервенция се предвижда в тази дейност. В тази дейност се предвижда и активна психо-социална работа с родителите, които трябва да подкрепят децата си и да им помогнат да излязат от травматичната ситуация и да преодолеят последствията й. Дейността се осъществява от двама консултанти.
6.2 Програма за превенция на Синдром на родителско отчуждение Тази дейност е насочена към тежките ситуации на родителски конфликти, които въвличат децата и ги правят обект на жестока емоционална злоупотреба, която води до сериозни поведенчески проблеми и противообществени прояви. Синдромът на родителско отчуждение е сложен психо-социален феномен и въвлича множество институции. Дейността за преодоляването му включва активна социална работа с всички институции ангажирани във всеки отделен случаи, организационни интервенции и психологична работа с детето и всеки от родителите по отделно, както и медиация. Предвидени са двама консултанти за тази дейност.
6.3 Семейно консултиране Тази дейност е насочена към семейството или обгрижващата среда на детето. Тя има за цел да подпомогне семейната система за преодоляване на затруднения от различен социален характер или сериозни житейски кризи (загуба, смърт, болест) и да може адекватно да покрива нуждите на детето. Дейността предполага психологична помощ за родители оценени с нисък капацитет да посрещат нуждите на детето или със сериозни проблеми, като злоупотреба с алкохол или хронични заболявания. Подходът е системен и се работи в мултидисциплинарен екип.Предвидени са двама консултанти за дейността.
6.4 Юридическа помощ за клиентите на програмите Значителен брой от случаите на деца имат нужда от юридическа помощ и консултация, особено при липсата на юристи във всеки Отдел”Закрила на детето”. Ползването и позоваването на Закона за закрила на детето и на Закона за защита от домашно насилие, както и от останалите нормативни актове често пъти е от решаващо значение за съдбата на детето. За това се налага начине и компетентен юрист, да подпомага работа на описаните по-горе програми.
6.5 Работни срещи 6.5.1 с ДАЗД, АСП, РДСП, С ДП и РИО МОН 6.5.2 с ОЗД, педаг.съветниците и ДПС по район Предвиждат се две работни срещи с експерти от Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социална подпомагане, Регионална дирекция социално подпомагане София град, представител на сектор „Детска престъпност” на МВР и с представител на Регионалния инспекторат по образованието – София град. На тях ще бъдат обсъдени процедурите за мултидисциплинарна работа и насочванията към услугите, включени в проекта. Планирани са в началото и в края на проекта. Предвиждат се три работни срещи с представители на 9-те Отдела „Закрила на детето” в София град и с представители на локалните РПУ – сектор „Детска престъпност” и педагогически съветници от съответните райони.По време на тези срещи се се обсъдят процедурите на взаимодействие, текущи общи случаи и начини за насочване на клиенти. Дейността ще се осъществява от координатора на проекта и от координаторите на програми.
6.6 Супервизия на психосоциалната работа Във връзка принципите на добра практика в областта на психичното здраве и в съответствие с Наредбата за критериите и стандарти за социални услуги за деца консултантите, които работят по описаните по горе програми получават ежеседмична супервизия. Супервизията ще се осъществява от пет външни за екипа на ФАА специалисти, които ще бъдат предварително подбрани и одобрени от Директора на ЦОП. Супервизията се фокусира върху следните цели: Изграждане и поддържане на стандартите и качеството на социалните услуги за деца; Подкрепа на професионалното развитие и обучение на консултантите;Емоционална подкрепа и превенция на професионалното изгаряне
7. Огласяване на проекта и дейностите, които осъществява 7.1 Провеждане на две пресконференции 7.2 Издаване на информационна дипляна Във връзка с необходимостта за добро информиране и огласяване на проекта според насоките за осъществяване на мерки за информиране и публичност на бенефициентите на Оперативната программа «Развитие на човешките ресурси» 2007 – 2013 г, екипът на проекта предвижда два типа дейности. Ще бъдат проведении две пресконференции едната в началото на проекта, а другата в края. На първата ще бъде представен проекта и предвидените дейности, а на втората, ще бъдат представени резултатите от проекта. На пресконференциите ще бъдат поканени представители на партниращите институциите. Ще бъде издадена дипляна, която представя проекта и дейностите в него
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 445 BGN
Общ бюджет: 180 121 BGN
БФП: 180 121 BGN
Общо изплатени средства: 180 092 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 089 BGN
2011 71 049 BGN
2012 72 955 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 092 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 676 BGN
2011 60 391 BGN
2012 62 012 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 079 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 413 BGN
2011 10 657 BGN
2012 10 943 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Брой проведени консултации за деца с поведенчески проблеми
Индикатор 2 2. Брой проведени консултации на родители на деца с поведенчески проблеми
Индикатор 3 3. Брой проведени консултации за деца свидетели и жертви на насилие
Индикатор 4 4. Брой проведени мултидисциплинарни срещи по случай
Индикатор 5 5. Брой проведени работни срещи по проекта
Индикатор 6 1.Дял на децата с поведенчески проблеми от общия брой клиенти на ЦОП
Индикатор 7 2. Дял на родителите на деца с поведенчески проблеми от клиенти на ЦОП
Индикатор 8 3. Дял на децата жертви на насилие/свидетели от общия брой клиенти на ЦОП
Индикатор 9 4.Дял на родителите на деца пострадали от насилие от клиенти на ЦОП
Индикатор 10 5. Дял на клиентите по проекта спрямо всички клиенти на ФАА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз