Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0197-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0045
Наименование: „Център за настаняване от семеен тип – За по-щастливо детство”
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Намаляване броя на деца в специализираната институция – Дом за деца «Милосърдие»-гр.Лом и реформиране на социалното заведение, чрез предоставяне на нов тип алтернативни услуги в общността чрез извеждане на 10 деца на възраст от 3 до 7 години в подобрени условия близки до домашна среда и подобряване качеството на грижа за деца, настанени в институция и насърчаване на социалното им включване.
Дейности: І.1. Медийна презентация на старта на проекта. Работна среща на екипа. Презентацията ще се организира от екипа на проекта и ще се проведе в Заседателната зала на Община Лом в присъствието на Кмета на общината, Председателя на общинския съвет, членове на обществения съвет по социални дейности, ръководители на социални институции и учреждения, местни медии.
І.2. Провеждане на процедури за избор на:  изпълнител – СМР;  доставчици – оборудване и обзавеждане;  екип за работа в центъра; Тръжните процедури ще се проведат съгласно ЗОП или НВМОП, в зависимост от вида и обема на поръчката, след съгласуване на тръжните задания за всяка процедура. Ще бъде сформирана комисия от специалисти от общинска администрация и членовете на екипа, която да разгледа и оцени постъпилите предложения. Подбора на специалисти за Център «По-щастливо детство», с оглед на спецификата при взаимодействие с деца, ще се проведе след обявен конкурс, сформирана комисия за подбор и избор.
І.3. Ремонт на общинска сграда за създаване на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск. Оборудване и обзавеждане. СМР ще се извършат в съответствие с изискванията на Възложителя.Предоставянето на социалната услуга за целевата група, Център за настаняване от семеен тип, ще се извършва в сграда, собственост на Община Лом. Сградата е разположена на главна улична артерия, което предполага бърз и лесен достъп до здравни, общински и държавни учреждения. Сградата е проектирана и построена през 1981г., на два етажа със застроена площ 1000м2, конструкция – пакето повдигащи плочи. Частта, която ще се ползва за нуждите на настоящия проект обхваща обособена част от първи етаж с площ 295м2, където в едно крило са ситуирани три спални помещения със санитарен възел и мокро помещение и второ обособено крило съставено от занималня, санитарен възел с мокро помещение, входно помещение с кът за гардероби, стая за персонала и кухненско помещение.Ремонта на описаните по-горе помещения предвижда освежаване и подмяна /частично/ на настилки и облицовки. Отделните помещения ще бъдат оборудвани съобразно с предназначението им.
І.4. Изнесено въвеждащо обучение на назначения персонал по проекта, предоставящ социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип”. Супервизия. Изнесеното въвеждащо обучение ще се извърши в рамките на 5 работни дни от външен експерт, в което ще бъдат включени 9 лица – технически персонал в град Вършец. Обучението ще се проведе по предварителна програма на следните теми: „Правата на децата и антидискриминационна практика”, „Теория на привързаността и последици от липсата на привързаност”, „Справяне с поведението”, „Общуване с деца”, ”Значението на играта и дейностите с децата” и „Ефективна работа в екип”.Супервизията на персонала ще се извършва индивидуално на 9 лица от персонала, всеки месец за два дни в рамките на 60 минути /на човек/ от външен експерт
І.5. Откриване на Център за настаняване от семеен тип “По-щастливо детство”- град Лом. Коктейл-парти. След приключване на ремонтните дейности, оборудването и обзавеждането на сградата, децата от Дом “Милосърдие” ще бъдат настанени в Център “По-щастливо детство” и запознати с новите условия на живот, дейностите на проекта и екипите за управление и изпълнение на социалните, медицински и образователни услуги. В официалната част по откриването на обекта ще бъдат поканени представители на местната власт, доставчици на социални услуги, учреждения и организации, деца от ДД “Милосърдие”, учители и възпитатели.
ІІ. А-1 Изготвяне на индивидуални планове за грижи. Социални оценки. Преди постъпването на децата в Центъра следва да се направи обстойно проучване на техните досиета и индивидуалните планове за грижа, по които са работили специалистите от ДД ”Милосърдие” до момента на тяхното извеждане. Необходимо е познаването на методите за работа с конкретните бенефициенти: общуване, проблеми, резултати, напредък, оценки и други, за да изработят адекватни планове за грижа и досиета.
ІІ.А-2. Предоставяне на храна за 12 месеца на децата в Центъра За децата, със средства по проекта ще бъде осигурено ежедневно хранене. Менюто ще бъде съобразено с препоръчителния здравен режим на хранене и ще включва: закуска, обяд, след обедна закуска и вечеря. Съвместното хранене ще формира дневен режим, навици и желание за общуване, сближаване и споделяне. Освен организираното хранене в Центъра по повод празнуване на рождени и именни дни, национални и християнски празници и др. могат да се организират тържества, като в приготвянето на празничната трапеза вземат участие самите бенефициенти, използвайки оборудваният за целта кухненски блок.
ІІ.А-3. Обучения за придобиване на практически умения. Обичта към децата се изразява в грижите за тях, в разговорите, в доверието, в начина, по който ги учим да посрещат трудностите на ежедневнието и ги подготвим да се справят с тях – знаещи и самоуверени. В съвременния свят на отчуждение, съвместните мероприятия предлагат разнообразни форми на общуване, интеграция и духовно развитие. Взаимоотношенията в група осигуряват социална подкрепа. Участниците започват да чувстват близка привързаност един към друг, загриженост, доверие и склонност към съпреживяване. Обучение "Арт-терапия" – в обучението ще бъдат обхванати 10 деца от 3 до 7 годишна възраст и ще се осъществява веднъж седмично по два учебни часа. Арт терапията е използване на художествени средства за себеизразяване и себеосъзнаване в присъствие на обучен специалист. Обучението ще се проведе по предварително подготвена програма. Целта на обучението е да насочи детето към положителна промяна в личностен план чрез изкуство – рисуване, декориране, моделиране, апликиране и др.. В тази група с децата ще се работи върху: подобряване на концентрацията на децата u укрепване на фината моторика, подобряване уменията на общуване чрез изкуството, релаксиране, развиване на въображението и на умения за групова работа; Обучение „ Спорт и здраве” – в обучението ще бъдат обхванати 10 деца от 3 до 7 годишна възраст и ще се осъществява веднъж седмично по два учебни часа. Обучението ще се проведе по предварително подготвена програма от обучен специалист.Целта на обучението е да развие двигателните умения у децата за хармонично развитие, да подобри и поддържа здравословното им състояние и физическата работоспособност, да приучи децата на физическа култура. Обучение „Етнография” – в обучение ще бъдат обхванати 10 деца от 3 до 7 годишна възраст и ще се осъществява веднъж седмично по два учебни часа.Обучението ще се проведе по предварително подготвена програма от обучен специалист.Целта на обучението е да развие творческите умения у децата и да разгърне потенциала им за личностна изява.
ІІ.Б-1 Организиране на групови мероприятия с развлекателна, опознавателна и образователна насоченост 1. Организиране на игри по интереси ( игри с конструктори, с детски пъзели, с кубчета, с детски колички и кукли, с топки, с колела, с въженца за скачане и др.). 2. Организирани посещения на културни мероприятия /театрални детски постановки, цирк и др.); 3. Организиране на групови развлекателни мероприятия, чрез 2 екскурзии по направление:  еднодневна екскурзия: Лом–София–Лом с посещение на зоологическата градина и «Макдоналдс»;  еднодневна екскурзия: Лом–София–Лом с посещение на атракцион «Патиланци» и 3D- кино; 4.Организиране на почивки през пролетен и летен сезон по направление: - десетдневна почивка на с.Шипково, общ. Троян; - десетдневна почивка на вакационно селище «Св.Св.Константин и Елена»-град Варна;
ІІІ.1. Визуализация и популяризиране на проекта Като бенефициент на финансова помощ от ЕСФ Община Лом е задължена, на база на договора, който подписва, да извърши последователни действия, с които да популяризира донора. Общият и задължителен елемент, който символизира помощта на ЕС е логото. Ще бъдат използвани всички възможни инструменти за комуникация – местни и регионални печатни издания и телевизии, които дават възможност да се популяризира подкрепата на ЕСФ.
ІV.1. Документиране на проекта. Финансова отчетност. Одит. Управлението, оценката и финансовата отчетност на проекта ще преминат при спазени процедури за прозрачност и гласност, ясно разписани критерий и съобразени срокове за изпълнение. Избегнат конфликт на интереси.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 226 236 BGN
Общ бюджет: 165 760 BGN
БФП: 165 760 BGN
Общо изплатени средства: 170 826 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 247 BGN
2011 41 116 BGN
2012 84 462 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
170 826 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 460 BGN
2011 34 949 BGN
2012 71 793 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 202 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 787 BGN
2011 6 167 BGN
2012 12 669 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 624 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 5 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 6 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз