Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0083-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0052
Наименование: ШАНС ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В МАЛКАТА ОБЩИНА – дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция”
Бенефициент: Община Суворово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Суворово
Описание
Описание на проекта: Преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на хората с увреждания, чрез осигуряване на социални и здравни услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания на територията на Община Суворово.
Дейности: Дейност 1 - Изграждане на управленска и организационна структура на проекта 1. Със стартиране на проекта се сключват договори с Екипа за управление на проекта, определят се задълженията на всяка позиция, подписват се декларации за съгласие. - Сформиране на Координационен съвет по проекта, включващ: Ръководител на проекта, Координатор на проекта, Представители на партниращата организация и асоциирани партньори. Задачи на Координационния съвет: Организира и мониторира работата на екипа по проекта; Провежда информационно-консултативни срещи на тримесечие, където се запознава с развитието на проекта; Провежда проблемно-ориентирани срещи във връзка с неочаквани проблеми по изпълнението на проекта; Изработва програма за управление проекта; Предоставя специфични методологични съвети за изпълнение на задачите по проекта; Координира партньорството по проекта
Дейност 2 - Сформиране и обучение на управленски и експертен екип на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания 1. Ще бъде сформиран експертен екип необходим за успешното управление и функциониране на центъра; Подборът ще бъде осъществен без налагане на ограничение по отношение на пол, етническа принадлежност, социално положение. 2. Координаторът на проекта изработва Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на ЦСРИ и длъжностните характеристики на персонала в центъра. 3. Подбор и назначаване на персонал за ЦСРИ. Екипът по проекта ще изработи механизъм за подбор на специалисти за работа в Центъра, съдържащ: формиране на комисия по избора; критерии за избор на всяка длъжност; етапи на подбора; методология на оценяване. Основни принципи, на които е базирано оценяването – обективност и прозрачност. Избора на персонала се базира на: квалификация, предшестващ опит, качества за работа в екип, препоръки, лична мотивация. Всеки специалист изработва индивидуален работен план. Работните планове определят целите и изискванията, които трябва да изпълнят за определения период на предоставяне на услугата. Индивидуалните работни планове отчитат основния предмет на дейност, преките задължения, управлението на ресурсите, желаните резултати, реализирането на концепциите, свързани с характеристиката на длъжността. Индивидуалните работни планове могат да бъдат актуализирани, при промени в обстоятелствата или програмите (при промяна на потребителите, или промяна на назначенията от медицинския специалист). Обучение на екипа: • Въвеждащо 3 дневно обучение в ЦСРИ гр. Варна; • Две поддържащи обучения – запознаване с добри практики в ЦСРИ за хора със зрителни увреждания гр. Варна и ЦСРИ гр. Силистра за хора с физически увреждания – обмяна на опит. В това обучение ще се включат и потребители на услугите. • Обучение на роднините на потребителите – 30 човека. • Обучение на обучители за водене на независим живот и медицинска рехабилитация - двуседмично обучение на 4 лица възложено на изпълнител.
Дейност 3 - Процедури по вторично възлагане на дейности свързани с ремонт, доставка на оборудване, доставка на стоки и услуги Дейност 3 включва следните компоненти: 1. Изпълнение на ремонтни дейности свързани с адаптиране на сградата за хора с увреждане – изграждане на подход за инвалидни колички. 2. Изграждане на климатична отоплителна инсталация на помещенията в ЦСРИ. 3. Избор и сключване на договори с фирма доставчик на оборудване за ЦСРИ, консумативи и материали. 4. Избор и възлагане на поръчка за извършване на рекламни дейности по проекта - информационни материали на хартиен носител, информационна табела, информационно табло и др. 5. Избор и сключване на договор със специализирана фирма за транспортна услуга. Ще бъдат избрани по (НВМОП) най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в предложените оферти и документации
Дейност 4 - Информационна кампания по проекта Ще бъде разработен “План за информиране и публичност” в съответствие с правилата на Европейския Съюз за комуникация и визуализация. Предназначен за информиране на обществото за целите на проекта и резултатите от неговото реализиране и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Дейността включва: Информационни брошури за презентация на проекта и условията за ползване на услугите. Връзка с медиите - две публикации в регионален печат, рекламна табела, информационно табло в ЦСРИ, откриване с освещаване на центъра, заключителна конференция - презентация на проекта с концерт – изяви на потребителите и местни групи за фолклор. Информационни срещи по населени места в Община Суворово. Анкетно проучване (входяща и заключителна анкета) сред целевата група и потребителите на услугата.
Дейност 5 - Изработване на критерии за подбор и осъществяване на процедура за набиране на бенефициенти Процедура за кандидатстване на потребители, която включва: лица с увреждане насочени от Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Вълчи дол, отдел „Социална закрила” - гр. Суворово. Лица с увреждане желаещи да ползват услугите на ЦСРИ. Координационният съвет по проекта разработва Методика за подбор на потребители, която е съобразена с изискванията на Методика за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни” Желаещите да получават услуга подават следните документи: Молба от лицето до директора на „Дирекция социално подпомагане” гр. Вълчи дол или до Кмета на Община Суворово, като представител на кандидатстващата организация, документ за самоличност, копие от личен амбулаторен картон, епикризи или медицинско свидетелство от личен лекар, копие от решение на ЛКК,ТЕЛК, социална оценка по чл.12 от ЗИХУ (ако има такава). Изготвя се социална оценка, от специализирания екип на база подадените документи и експертното мнение на социалните работници от Дирекция „Социално подпомагане”. След извършване на социалната оценка, изборът на бенефициенти се одобрява на съвместна среща на Координационния съвет по проекта и експерти от екипа, които са взели участие при изготвяне на оценките. Всеки избран потребител се регистрира във входящ регистър, след което се сключва договор за доставка на услуга. Всички кандидати, на които е отказан достъп до услугата се уведомяват с писма, в които са посочени причините за отказа, базирани на предварително обявените правила за избор на потребители.
Дейност 6 - Подобряване на инфраструктурата с цел улесняване на достъпа на хората с увреждания и обзавеждане на ЦСРИ ЦСРИ ще бъде разположен в масивна едноетажна сграда, намираща се в двора на Домашен социален патронаж с приложено дворно место от 2000 кв. м. Дейността ще се развива в три помещения с обща площ от 120 кв.м. и самостоятелен санитарен възел. Основен ремонт на сградата е завършен месец октомври 2009 г. Строително монтажните дейности обхващат: изграждане на достъпна архитектурна среда с рампа за инвалидни колички, съгласно „Наредба №6/26.11.2003 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии” - със средства на кандидатстващата организация. Необходимите СМР, които ще бъдат извършени по настоящото проектопредложение, са описани в Количествено-стойностна сметка Приложение Б4. Те включват осигуряване на отопление на помещенията: климатична система за двете зали и офиса. Оборудване на ЦСРИ: - Оборудване на зала за социални контакти и обучения по различни програми: ъглов диван 1 бр., малка масичка с четири табуретки, маси -5 бр., столове - 25 бр., библиотека – 1 бр., телевизор - 1бр., бюро – 1 бр. със стол – 1 бр., мебелите се осигуряват от кандидата и партньора, придобити по преминали проекти. В залата ще има компютър (осигурен от кандидата с Интернет и безплатен софтуерен продукт за хора със зрителни затруднения) - Оборудване на зала за медицинска рехабилитация: медицинска кушетка – 1 бр. и параван - със средства на кандидатстващата организация. Уреди за раздвижване – бягаща пътека, комбиниран уред и крос тренажор със средства от финансиращата организация; - офис – бюро - 2бр., работен стол -2 бр., компютърно оборудване – компютър с принтер, библиотечен шкаф – 1 бр. принос на кандидата; Изброените дейности ще завършват с подписване на приемо-предавателни протоколи между изпълнителите и кандидата и партньора.
Дейност 7 - Предоставяне на социални услуги в общността за хората с увреждания - ЦСРИ Дейността обхваща: 1.Мениджмънт на дейностите в ЦСРИ - Изработване на Наръчник за мониторинг на качеството на извършваните дейности и програми в ЦСРИ. - Изработване на програми за видовете социални услуги предоставяни в центъра. - Изготвяне на индивидуални планове за работа с всеки потребител, реализиране и мониторинг. Наръчника за мониторинг на качеството на извършваните дейности и програми в ЦСРИ обхваща, условията и правилата за изпълнение на проекта и изискванията на Финансиращата организация, съобразен е с Методиката за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността - „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни”. В месечен „План за мониторинг” с активното съдействие на партньора ще се извършват периодични оценки от екипа на степента на изпълнение на дейностите съобразно графика, като при евентуални несъответствия ще се назначават коригиращи действия и ще се следи за резултата от тях. 2. Стартиране на дейността в ЦСРИ "Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Функции на Центъра за социална рехабилитация и интеграция: Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори; Предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата; Създава оптимални условия за корекционно–компенсаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите; Оказва подкрепа на лицата и техните семейства. Задачи на Центъра за социална рехабилитация и интеграция: Центърът за социална рехабилитация и интеграция решава следните задачи: Оценка на нуждите на лицето, което ползва социалните услуги; Изготвяне на програма за социално включване; Запознаване с конкретните нужди на лицето, според сферите на функциониране; Планиране на интервенции, според установените проблеми; Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост от наличните ресурси; Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специализираните интервенции, които ще извършват. При постъпване на лицето в ЦСРИ, се оформя лично досие, като се спазва конфиденциалността на информацията. За всяко лице се извършва наблюдение, обследване и диагностика. Екипът попълва входяща оценка, разработва индивидуален план, според възрастта, степента и спецификата на дефицита, характера и темперамента. Дейности в центъра за социална рехабилитация и интеграция. Социална работа: Основната цел на работата с потребителите е да подготвя оставането на хората в общността. Социална интеграция: Организиране и стартиране на дейностите по социалната интеграция, може да се постигне чрез привличане на хората с увреждане към активно участие в различни видове дейности, преминали през всички етапи на двете допустими фази - функционална и занимателна. Потребителите на социалната услуга се организират в групи, броят на потребителите в групите се определя с оглед на – възрастта и специфичните потребности, дейностите, в които участват хората, съобразено с пространството, което се използва. Работа с роднини: Обучение на роднините на потребителите. Запознаване на роднините с индивидуалните програми на техните близки. Запознаване на роднините с текущите оценки на лицето, ползващо услугите на ЦСРИ и нанесените корекции в индивидуалната му програма. Организиране на срещи с роднини на ползвателите за обсъждане на актуални проблеми в ЦСРИ. Сформиране на група за взаимопомощ на роднините на ползвателите. Изработване на статут на групата и планиране на дейността й. Провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИ в дните определени за тази цел. Провеждане на правни, социални, медицински и други консултации по заявка на роднините. Обучение на роднините по програмата за домашни упражнения с участието на специалисти от ЦСРИ. Връзки с обществеността: Подготвяне на материали, популяризиращи дейността на центъра в средствата за информация, съвместно с представители на медиите. Запознаване на обществеността с проблемите на хората със специфични нужди и техните семейства. Провеждане на работни срещи и дискусии. Обучение на доброволци и изготвяне на график по програма за включването им в изявите на центъра. Осъществяване на контакти с други центрове. Изработване на поздравителни картички, сувенири, цветя от произведените в центъра и други за дарителите на ЦСРИ. Свободно време, отдих и развлечение: Отбелязване на национални и религиозни празници. Честване на рождени дни и именни дни. Излети сред природата. Посещения на културни мероприятия: кино, музеи, изложби и други. Организиране на пикници и екскурзии; В социално интеграционна дейност ще се включат потребители и за краткосрочни услуги. Рехабилитационна дейност: Рехабилитацията се назначава от лекар, в зависимост от вида увреждания и заболяване на потребителите. В малката община проблемите на хората с увреждания са вследствие от различни заболявания, от което се поражда необходимостта в ЦСРИ да се работи индивидуално или на малки групи от 2 - 3 човека със сходни увреждания. Само при ежедневен контрол и назначения от лекар, ще се получат добри лечебно-профилактични резултати. Осигурява се лечение на усложненията с ежедневна профилактика, организирана, насочена и контролирана от лекар терапевт. Това не може да получи нито един пациент, от своя личен лекар или наблюдаващ специалист. - Двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите; тестване на възможностите за самообслужване; двигателни умения и масаж; пасивно раздвижване и активни упражнения; упражнения с и на уреди. Двигателната рехабилитация се води от рехабилитатор. - Медицинска рехабилитация: лечебен, възстановителен и релаксиращ масаж. Консултации с различни специалисти, рехабилитация на диабета и други хронични заболявания. Работи се по индивидуални социални програми с оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице. Обучителна дейност: Обучение за водене на независим живот: ориентиране и мобилност, всекидневни умения, работа с домакински уреди, готварство, пазаруване, пътуване и други полезни умения за независим живот. Обучение за ползване на персонален компютър: обработка на текст, Интернет, говорещи програми за слепи, програми за комуникация и др. Терапевтична дейност: Организиране на трудотерапия. Развитие на умения и сръчности, изработване на картички, сувенири, произведения от естествени материали, етнографски изделия, кукли, бродерия, ръчно плетиво и други, цветарство, работа с дърво и глина и други дейности. Организиране на изложби в читалищата и туристическите обекти в общината. В изпълнението на дейността се спазва принципа на Равенство между половете и превенция срещу дискриминация – премахва се дискриминацията на хората с увреждания в малките общини. Услугите се предоставят на всички желаещи без значение на пол и етническа пренадлежност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 354 BGN
Общ бюджет: 103 628 BGN
БФП: 94 217 BGN
Общо изплатени средства: 93 751 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 671 BGN
2011 19 158 BGN
2012 54 922 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 751 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 720 BGN
2011 16 284 BGN
2012 46 684 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 688 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 951 BGN
2011 2 874 BGN
2012 8 238 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 063 BGN
Финансиране от бенефициента 9 787 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени договори с преките потребители на услугата ЦСРИ 083
Индикатор 2 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата. - брой проведени часове за обучение
Индикатор 3 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата ЦСРИ брой участници в информационните кампании.
Индикатор 4 Брой обслужвани лица – потребители на услугата ЦСРИ 083
Индикатор 5 Брой лица, желаещи да ползват услугата ЦСРИ и след приключване на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз