Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот за самотните възрастни хора в община Кула
Бенефициент: Община Кула
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Кула
Описание
Описание на проекта: Създаване и работа на Съвет за сътрудничество към проекта; Разработване на административно-документална система; Разработване на печатни материали; Информиране и набиране на потенциални потребители; Оценка на потребностите и подбор на потребители; Набиране на домашни помощници; Обучение на ДП; Договаряне и планиране на социалната услуга; Предоставяне на услугата от ДП; Супервизия на ДП; Мониторинг на услугата; Оценка на резултатите от проекта; Популяризиране на проекта.
Дейности: Създаване и работа на Съвет за сътрудничество към проекта Ефективността на проектните дейности зависи в голяма степен от консолидирането на местните ресурси и експертен капацитет. Ето защо ще създадем обществен орган към проекта, който освен партньорите, ще участват представители на селските кметства, на организации на пенсионерите, на хората с увреждания, на медиите и други обществени фактори. Този колективен орган ще направи решенията по-прозрачни и демократични, ще гарантира по-висока степен на обективност и защита на интересите на потребителите, ще следи за съблюдаването на хоризонталните принципи, ще проследява и подпомага изпълнението на проекта. Освен това по този начин ще се развиват местни ресурси, което ще гарантира устойчивост на дейността в бъдеще. Планираме съвета да заседава редовно 4 пъти за времето на проекта, както и извънредно при необходимост. Заседанията ще се протоколират.
Разработване на административно-документална система Създаване на специфични за проекта правила, процедури за достъп до услуги, за жалби и др. под., както и на различни писмени форми – за достъп (стандартен договор, индивидуални планове за услуги, работни планове и пр.), за мониторинг и отчетност (отчети на ДП, отчет на мониторинга). Тези документи ще бъдат разработени на база Методиката за предоставяне на услугата Домашен помощник, хоризонталните принципи и изискванията на Програмата. Те ще отразяват спецификата на работата с конкретната целева група. Документи ще бъдат достъпни в офиса на проекта и на сайта на ДЕГФ за ползване от страна на потребители и ДП. Тази дейност ще се реализира с консултантска помощ, като част от документите ще бъдат публикувани в Дневника на домашния помощник (виж по-долу).
Разработване на печатни материали Дейността се налага поради факта, че социалната услуга е непозната за мнозинството потенциални потребители и домашни помощници, към които проектът е ориентиран. Поради ограничения достъп до информационни източници в селските райони, планираме това да стане чрез плакат (даващ обща представа, с телефони за контакт) и по-подробна брошура, която да обясни същността на услугата – правата и задълженията на двете страни, процедурите за достъп, за жалби и т.н. Освен това ще бъде разработен и отпечатан специален Дневник на Домашния помощник, който ще съдържа основните му задължения, важни документи свързани с работа, както и отчетна част в табличен вид, която ще се попълва ежедневно в хода на доставката.
Информиране и набиране на потенциални потребители Информирането ще се осъществи чрез информационна кампания, включваща: среща с кметовете на конкретните населени места; съобщения в местни медии, разпространение на плакати и брошури, ползване на посредници – организации на хора с увреждания, на пенсионерите, общински служители. Потенциалните клиенти ще подадат лично или чрез техните законни представители заявления в Община Кула в стандартизирана форма, чрез които ще заявят желание за достъп и ще декларират обстоятелства и факти, които ги причисляват към целевата група на проекта.
Оценка на потребностите и подбор на потребители Оценяването на потребността от услуги за всеки потенциален потребител, отговарящ на изискванията на програмата ще се извърши от специалисти, осигурени от ДЕГФ (социални работници и/или психолози). За целта той ще бъде посетен и анкетиран, при което ще се проверят декларираните обстоятелства и ще се оценят потребностите, за чието задоволяване приоритетно лицето се нуждае от грижи. Списъкът на конкретните потребители ще бъде одобрен от Съвета за сътрудничество, като основен критерий за подбор ще бъде степента на риск от попадане в институция. Това се налага също и за да се постигне по-добра защита на потребителите, за превенция на дискриминация и за обективност. След изтичане на 6 месеца, оценката на потребностите ще бъде актуализирана. Поради факта, че експертите ще пътуват от областния град, проектът ще поеме командировъчните разходи (вкл. горивото за лични автомобили).
Набиране на домашни помощници Подборът на ДП ще се извърши след оценка на нуждите от грижи. Селекцията на ДП трябва да постигне пълно покритие и високо качество на предоставените от тях услуги. Процедурата ще включва: публикуване на обява в местните медии, в ДБТ; приемане на документи; конкурс (по документи и събеседване) и сключване на договор с избраните кандидати. В обявите кандидатите ще бъдат насочвани за повече информация към кметските управи по места, където ще бъдат достъпни описанието на проекта/услугите и длъжностните характеристики. Разпространяваните брошури също ще помогнат в тази посока. Предимство ще е подходяща квалификация и опит. При равни други условия ще се търси баланс по полов признак, като работодателят ще декларира в обявите, че няма да дискриминира кандидатите по етнически произход, вероизповедание и пр. Поради депопулацията в някои селища е вероятно назначаването на пенсионери на ½ щат.
Обучение на ДП Дейността е необходима, защото е малко вероятно наетите ДП да имат нужната квалификация и опит в работата с конкретните целеви групи. Освен това те трябва да бъдат обучени в безопасност на труда на терен и други специфики, които зависят от конкретната работна задача. Обучението ще бъде поверено на външна обучителна организация с опит, която ще разработи неговата програма на база Методиката за предоставяне на услугата Социален асистент и спецификата на проекта. Обучението ще се проведе в рамките на три дни (по 6 часа на ден) и ще предхожда постъпването на работа (обучаемите няма да получават възнаграждение). Преминаването на обучението ще тества мотивацията за работа, защото опитът показва, че някои СА/ДП отпадат на този етап поради различни очаквания към естеството на работата, и ще бъде условие за сключване на договора с кандидата. Предвиждаме също така и две еднодневни (по 6 часа) поддържащи обучения в хода на предоставяне на услугата, базирани на конкретни казуси от практиката и проблеми, идентифицирани от самите ДП и/или в резултат от мониторинг. Участието в обучението ще бъде сертифицирано от обучителната организация.
Договаряне и планиране на социалните услуги Договарянето на услугата с потребителите ще стане на база писмен договор. Договорът ще е стандартизиран, но ще отразява конкретно наборът от услуги, времето и редът на получаването им и др. В него ще бъдат ясно описани задълженията на двете страни, ще бъде договорена и дължимата такса съобразно времето на предоставяне на услуги и декларираните доходи на потребителя. Договорът ще послужи за разработване на Индивидуален план за грижи, който ще отрази идентифицираните специфични потребности, договорените услуги, честотата на предоставянето им, името на ДП, специфичните обстоятелства и факти (вкл. оценка на риска). Планът се изготвя съвместно с потребителя/неговия законен представител, подписва се от двете страни и е неразделна част от договора с него. Валидността му е 6 месеца, след което се актуализира при нужда. При необходимост актуализацията може да се извърши и по-рано. Този начин на договаряне и планиране е обоснован от необходимостта за постигане на една управляема и отговаряща на нуждите на потребителя услуга, в която интересът му е максимално защитен.
Предоставяне на услугите от ДП Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на ДП в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата на всеки ДП, изготвени на база на Индивидуалните планове за грижи на потребителите. Те ще съдържат описание на конкретните услуги, честотата на предоставянето им, работното време и т.н. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. Домашните помощници ще се отчитат ежемесечно със специален Дневник на ДП, описващ предоставените услуги на всеки потребител и подписан от него (или от законния представител). Дневникът ще дава и възможност потребителят да оцени качеството на услугата, което ще обективизира отчета и ще мотивира подобряване на качеството.
Супервизия на ДП Дейността включва индивидуална и групова супервизия на ДП във връзка с различни социални случаи. Общо за времето на проекта супервизията се калкулира на 10 дни. Планираме тя да става в общинския център най-малко два пъти месечно (по 4 часа) в хода на услугата, за което ще бъде осигурен квалифициран психолог от гр.Видин. Проектът ще поеме неговите командировъчни разходи.
Мониторинг на предоставянето на услугата Част от системата за осигуряване на качествена услуга е мониторирането на доставката. То ще се осъществява от координатора на проекта и ще бъде едно от неговите основни задължения, като за участие ще бъдат канени също представители на партньора и на Съвета за сътрудничество. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечният отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки ДП ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. Резултатите от мониторинга ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и поддържащо обучение на ДП. Те ще се използват и при цялостната оценка на наетите лица (годишната атестация). Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при извънредна необходимост (напр. по сигнал).
Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на ДП (годишно атестиране). Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, месечните отчети и анкетиране на потребителите за всеки един ДП; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта. На база на атестацията, която ще бъде направена по критерии, приети от Съвета за сътрудничество, доставчикът ще изготви писмени препоръки на ДП, показали добри резултати. По този начин ще се увеличи шансът им да бъдат наети в бъдеще.
Популяризиране на проекта Популяризирането на проекта ще включи следните дейности:  Разпространение на плакат и дипляна за проекта;  Презентиране на проекта и неговите резултати на web-сайта на ДЕГФ, включително на техническия доклад за изпълнението;  Поставяне на информационни табели в Община Кула, кметствата и офиса на ДЕГФ за популяризиране на приноса на Европейския съюз и Република България и др. Екипът на проекта ще положи усилия и за привличане на медийно внимание към дейността и нейните резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 689 BGN
Общ бюджет: 186 799 BGN
БФП: 186 799 BGN
Общо изплатени средства: 170 469 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 938 BGN
2011 59 144 BGN
2012 72 387 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
170 469 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 097 BGN
2011 50 273 BGN
2012 61 529 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 899 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 841 BGN
2011 8 872 BGN
2012 10 858 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 570 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз