Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0164-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО: предоставяне на качествени социални услуги на територията на община Шабла
Бенефициент: Община Шабла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Шабла
Описание
Описание на проекта: • Дейност 1:Организация и управление на проекта – сформиране на екип, детайлни длъжностни характеристики, план за действие, план за мониторинг и управление на риска, координация и отчетност и пр. – хоризонтална дейност; • Дейност 2: Популяризиране на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” и провеждане на активна кампания сред потенциалните потребители на социалните услуги и кандидатите за работа; • Дейност3: Подбор на потребителите на социални услуги „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”; • Дейност 4: Извършване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на всеки потребител, в съответствие с чл. 40г от ППЗСП; • Дейност 5: Подбор и класиране на кандидатите за социален асистент и/или домашен помощник; • Дейност 6: Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на класиралите се кандидати за социален асистент и/или домашен помощник с цел предоставяне на качествени услуги; • Дейност 7: Сключване на договори с окончателно подбраните социални а
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта – хоризонтална дейност 1.1. Организация на екипа Предвид необходимостта от незабавно стартиране на проекта след подписването на договора, община Шабла вече е определила ключовите експерти, формиращи основния екип по проекта. Ръководителят на проекта ще разработи писмено описание на ролята на всеки член на екипа със срокове, общи графици, правила за отчетност, начини на комуникация, основни и допълнителни задължения, очаквани резултати от работата – със съответни индикатори. Ръководителят на проекта ще изработи и план за редовни срещи на екипа, заедно с привлечените заинтересовани страни, най-малко веднъж месечно. Ще се разработи план за супервизиране дейността на СА и ДП и ще се разпределят ангажиментите на експертите по осъществяването му. Ще се разработи тръжна документация по НВМОП и ще се проведат процедури за избор на доставчици на услугите по информация и публичност и доставка на оборудване. 1.2. Разработване на необходимата документация за предоставянето на социалните услуги, според изискванията на приложимото законодателство и съответните методики 1.3.Отчетност Отчети за вътрешния напредък на проекта ще бъдат изготвяни и представяни на: - Ръководството на общината - най-малко три пъти по време на проекта; - общинската комисия по здравеопазване и социални дейности – най-малко два пъти по време на проекта Отчетите ще се изготвят писмено от ръководителя и счетоводителя на проекта и ще съдържат минимум: описание на извършените дейности, предстоящи дейности, резултати до момента, очаквани резултати, изразходвани средства, проблеми (ако съществуват). Всички други отчети ще се изработват по изискванията и сроковете на ОПРЧР.
Дейност 2. Популяризиране на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” и провеждане на активна кампания сред потенциалните потребители на социалните услуги и кандидатите за работа Дейността ще стартира веднага след подписване на договора. Тя е ключов елемент за успеха на проекта, защото ще насърчи и мотивира участието на целевите групи. Ще се разработят кратки листовки с информация за същността на проекта и обхвата на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”, както и условията за включване на потребителите и изискванията към желаещите да работят като ДП и СА. Листовките ще се разпространяват на всички възможни публични места: общината, кметствата, центъра за социално подпомагане, магазини, читалища и пр. Ще се публикува рекламно каре в общинския вестник Информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на общината Ще се организира информационен ден, който ще стартира с пресконференция за представяне на проекта, а в последствие екипът ще бъде на разположение за индивидуални срещи и консултации с потенциалните участници.
Дейност 3. Подбор на потребителите на социални услуги „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” В рамките на тази дейност ще се направи селекция на кандидатите за потребители на предоставяните в рамките на проекта социални услуги. Съобразно изискванията на приложимите нормативни документи и методики, екипът ще разработи критерии за включване в проекта. Те ще бъдат структурирани по начин, който да гарантира участието на най-нуждаещите се членове на общността. В рамките на една седмица ще се набират заявления на желаещи да ползват услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” или техни законни представители, а при необходимост ще се проведат интервюта. Една от целите на попълване на заявленията ще бъде още на този съвсем начален етап да се идентифицират конкретните потребности на всеки индивид. Във входящ дневник ще бъдат описани всички подадени заявления. Селекцията ще се извърши в максимално кратки срокове, за да стане възможно спазването на изискванията на програмата за продължителност на предоставяне на услугата по проекта.
Дейност 4. Извършване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на всеки потребител, в съответствие с чл. 40г от ППЗСП Тази дейност, освен че е в изпълнение на ППЗСП, е и ключова за успеха на проекта и за гарантирането на качествени социални услуги. Оценката ще бъде възложена на външен експерт с необходимата квалификация и ще се осъществи съвместно с участието на потребителя. Поради това, че услугите ще се предоставят в рамките на проекта – т.е. за определен период от време, оценката ще продължи и след като предоставяне на услугата вече е започнало (вж. Методика за предоставяне на услугата ДП). Оценката на потребностите ще включва ВСИЧКИ задължителни, описани в приложимите методики елементи. Въз основа на тези оценки ще се разпишат и конкретните дейности, които в най-голяма степен да отговарят на индивидуалните потребности на участниците. Предвиждаме оценката да бъде актуализирана поне още веднъж в рамките на проекта.
Дейност 5. Подбор и класиране на кандидатите за социален асистент и/или домашен помощник Екипът на проекта ще разработи молба-заявление, което се подава писмено от желаещите да бъдат назначени като социални асистенти или домашни помощници. Заявлението е и въпросник, който има за цел още на този първи етап да се оцени капацитетът на кандидатите, както и специфичните потребности от обучение. Екипът на проекта разглежда подадените заявления и кандидатите задължително се интервюират, с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор. Ще бъдат подбрани и обучени 35 кандидати, т.е. с 10 повече от тези, които ще предоставят услугите впоследствие. Това ще даде възможност от една страна потребителите да имат по-голяма свобода при избора на индивидуалния ДП или СА, а от друга – гарантиране на услугата, в случаите на отсъствия на титулярите и/или отказ от участие в проекта поради причини, извън контрола на екипа.
Дейност 6: Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на класиралите се на първите 35 места кандидати за социален асистент и/или домашен помощник, с цел придобиване на умения за предоставяне на качествени услуги Дейността е задължителна. Ще бъде организирано четиридневно обучение, което ще включва всички, предвидени в Методиките за СА и ДП задължителни теми. Ще бъдат обхванати и допълнителни теми, според конкретните потребности на участниците в обучението. Обучението ще бъде възложено на двама външни експерти с необходимата квалификация и ще се проведе в административната сграда на община Шабла. На участниците ще бъдат раздадени подходящи материали, които те ще могат да ползват впоследствие при индивидуалните си занимания.
Дейност 7: Окончателен подбор на СА и ДП и сключване на договори с тях След окончателната селекция на СА и ДП, на всеки един от тях ще се връчи длъжностна характеристика, която описва задълженията, отговорностите и подчинеността им и ще се подпишат трудови договори за пълен работен ден. Всеки един СА и ДП ще работи с двама потребители.
Дейност 8: Разработване на индивидуален план- график, както и оценка на риска за всеки потребител на социалните услуги, приложени като анекс към договорите им Индивидуалният план ще бъде изготвен съвместно с всеки потребител и/или негов представител, на база на извършената оценка на индивидуалните потребности и оценката на риска
Дейност 9: Сключване на договори с потребителите на услугите социален асистент и/или домашен помощник Регламентиране на правата и задълженията на потребителите на социалните услуги и сключване на индивидуални договори, с приложимите анекси. Договорите ще бъдат сключени в 7- дневен срок от началото на предоставяне на услугата и ще съдържат задължителните реквизити, регламентирани в съответните методики. Договорите ще бъдат със срок 12 месеца.
Дейност 10: Предоставяне на социалните услуги „социален асистент” и „домашен помощник” Извършване на дейности за обслужване на възрастни болни и самотни хора, както и възрастни хора с физически увреждания. Услугите ще се предоставят почасово за потребителите. СА и ДП ще бъдат на пълен работен ден. Услугите ще се предоставят при зачитане на достойнството и личното пространство на потребителя, при съобразяване с начина му на живот и ще насърчават и подкрепят самостоятелността на потребителя в домашна среда.
Дейност 11: Поддържащо обучение и супервизия на СА и ДП Веднъж месечно член на екипа на проекта ще посещава всеки потребител на социалната услуга за извършване на мониторинг и супервизия работата на СА и ДП. Резултатите от проведените срещи и евентуално предприетите действия, се документират. На база на наблюденията и заключенията на експерта по мониторинг, ще се организира двудневно поддържащо обучение за СА и ДП, изцяло насочено към идентифицираните потребности за повишаване/ придобиване на специфични умения. Обучението ще се осъществи от двама външни експерти.
Дейност 12: Информация и публичност на проекта, според изискванията на комуникационния план на ОПРЧР – хоризонтална дейност Организиране на две пресконференции – при стартиране и при приключване на проекта Отпечатване на постери – 100 бр. Две публикации в местната преса – третия месец и при приключването на проекта Изработване и отпечатване на брошура, представяща резултатите от проекта, включваща интервюта с участниците и със заинтересованите страни, описание на добрите практики и научените уроци – 10 стр. А4, пълноцветна, 200 бр. Разпространение на брошурата до заинтересованите страни, други общини и пр. Финална конференция за обсъждане на резултатите от проекта, с всички участници по проекта, други общини, заинтересованите страни, медии – 100 участници
Дейност 13: Закупуване но оборудване за целите на проекта – преносим компютър и комбинирано устройство – копирна машина/скенер/принтер Закупуването на преносим компютър е наложително, поради необходимостта от обработка на голямо количество документация, съставяна на място при посещенията на потребителите на социалните услуги. Въвеждането на информацията директно при провеждането на интервютата ще улесни и ускори процеса на тяхната обработка, ще спести време и ще гарантира спазването на сроковете. Комбинираното устройство е интегрирана част от компютърната конфигурация и ще се използва от екипа за отпечатване на вътрешни по проекта документи – въпросници, отчети и пр. Техническите средства ще се закупят в рамките на допустимите по правилата на ЕФРР разходи и ще са на стойност по-малка от 5% от стойността на допустимите разходи по правилата на ЕСФ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 520 BGN
Общ бюджет: 131 118 BGN
БФП: 131 118 BGN
Общо изплатени средства: 116 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 904 BGN
2011 22 262 BGN
2012 66 605 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 718 BGN
2011 18 923 BGN
2012 56 614 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 255 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 186 BGN
2011 3 339 BGN
2012 9 991 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 516 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0164-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз