Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0116-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0037
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СЕЛО СОКОЛ
Бенефициент: Сдружение "Народно читалище "Освобождение"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: Изграждане на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в село Сокол за предоставяне на комплекс от социални услуги, създаващ условия за тяхното социално включване и интеграция.
Дейности: Дейност 1: Първа работна среща Ще се проведе с участието на общността на хора с увреждания от село Сокол, неправителствени организации, работещи в областта на социалното подпомагане, местни общински и държавни институции - Общинска администрация Главиница, Дирекция Бюро по труда, Дирекция “Социално подпомагане”. Ще бъде изработен оперативен план за действие и актуализиран времеви график на дейностите. Ще се проведе анкетно проучване сред участниците за нуждите, очакванията и потребностите в областта на социалното подпомагане и услуги на територията на общината. Ще бъдат определени отговорници за реализацията на дейностите по проекта. Ще бъде обсъдено предложение за споразумение между представителите на общността и местните администрации за партньорство и сътрудничество. Предвиждаме срещата да се проведе в село Сокол, очакваме да присъстват около 40 души.
Дейност 2: Извършване на процедура за подбор на персонал за Дневен център за възрастни хора с физически увреждания Ще се проведе процедура за избор на персонал за работа в Дневен център за възрастни хора с физически увреждания село Сокол, която включва: обява в местните медии и заявка в Дирекция Бюро по труда Главиница; избор по документи и събеседване с потенциалните кандидати за работа. Ще бъдат подбрани 16 души за следните длъжности – ръководител, домакин, психолог, трима социални работници, трудотерапевт, медицинска сестра, двама санитари – хигиенисти, трима кухненски работници работят рехабилитатор, музикален педагог и лекар, предвиждаме да бъдат на трудов или граждански договор към социалната институция.
Дейност 3: Обучение на подбрания персонал на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания Ще се проведе обучение в рамките на пет дни, по осем часа дневно в село Сокол. Обучението ще се проведе от лицензирана фирма по утвърдената методика от АСП
Дейност 4: Извършване на процедура за избор на изпълнител строителни дейности и доставка на оборудване Ще се проведе тръжна процедура, съгласно ПМС 55. Ще се сформира комисия за избор на изпълнител на строително – монтажните дейности и доставчик /доставчици/ на оборудване със Заповед на Ръководителя на проекта.
Дейност 5: Извършване на ремонтни дейности в сградата, предоставена за безвъзмездно ползване в село Сокол Строителните работи включват вътрешно измазване и боядисване на сградата, поставяне на подова настилка, обособяване на зала за рехабилитация и зала за трудотерапия, трапезария, лекарски кабинет, изграждане на подход за хора с увреждания с подходящи парапети и тактилна настилка към входа на сградата. Ремонтните дейности са показани в приложена количествено – стойностна сметка.
Дейност 6: Оборудване на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания Кандидатът по проекта ще осигури офис обзавеждане, съобразено със стандартите в обзавеждането на помещенията за хората с увреждания - компютърна система, принтер, телефон-факс, маси и столове за хранене, телевизор, аудио система, шкафове, кухненско оборудване. За залата за рехабилитация ще бъдат закупени рехабилитационни уреди по проекта за създаване на условия за прилагане на специализирани индивидуални програми, насочени към активна физическа и умствена дейност на хората с увреждания – велоергометър, магнитен апарат, сензорна пътекаи др. Целта е да се постигне оптимален ефект на достъпност и комфорт при използването им от хора с увреждания.
Дейност 7: Предоставяне на услуги от Дневен център за възрастни хора с физически увреждания В продължение на 10 месеца ще се предоставя комплекс от социални услуги на възрастните хора с физически увреждания, базиран на методологията за работа с хора с физически увреждания в ДЦВХУ, утвърдена от АСП: 1. Социални и психологически консултации, извършващи се ежедневно от екип от 1 психолог и 3-ма социални работници за промяна на нагласите и осъзнаване от хората с увреждания за правото да бъдат информирани – да имат достъп до знания, информация, документация и административна помощ. Извършване на посредническа дейност пред институции за реализиране на социалните права на хората с увреждания. 2. Изготвяне на индивидуален план за работа с всеки възрастен с физическо увреждане на базата на социалната оценка, извършена от Дирекция ”Социлано подпомагане” град Главиница. 3. Предоставяне на административни услуги - помощ при попълване на формуляри, писане и изпращане на писма, жалби и др., набор на текст и текстообработка, принтиране, изпращане и получаване на факс и др. 4. Информационно обслужване – законодателство, информация от и за държавния сектор, областна и общинска администрация, общински и регионални служби, търсене по определени теми от различни области на знанието и др.; социална информация, свързана с проблемите на хората с увреждания, на малцинствените групи, на деца и възрастни в неравностойно положение; правна информация; информация за финансова подкрепа – текущи програми и проекти; възможности за наемане на работа, здравна информация и др. Ще бъде изграден и библиотечен кът с книги. Ще имат компютърна система, на разположение на посетителите на дневния център, осигуряващи достъп до интернет. 5. Трудотерапия – жените ще се занимават с ръкоделия - плетачество, ръчна бродерия и т.н., мъжете ще сглобят от готови дървени елементи пейки и кошчета за отпадъци в прилежащата площ на ДЦВХУ. В залата за трудотерапия и двора на имота ще се отглеждат цветя и декоративни храстовидни видове. 6. Музикална терапия – ще се сформира певческа група, които веднъж в седмицата под ръководството на музикален педагог ще провеждат репетиции, в рамките на два часа. Предвижда се певческата група да участва във фолклорния събор в град Приморско, в рамките на пет дни. Пътуването ще се извърши с нает автобус. 7. Посещения на природни и културни забележителности на територията на областта – ЗМ ”Малък Преславец” Община Главиница, Поддържан резерват „Сребърна” Община Силистра, Турската крепост в град Силистра и др. Ще бъдат организирани 10 посещения в рамките на периода на предоставяне на услугата. 7. Хранене на ползвателите на социалната услуга – ще се осигурява сутрешна закуска, обяд и след обедна закуска за посетителите на Дневния център /пет дни в седмицата /, като храната се приготвя в Дневния център
Дейност 8: Отбелязване 3 декември – Световния ден на хората с увреждания Предвиждаме да бъде организирана изложба в гр. Главиница, свързана с приобщаването на хората с увреждания и полезни практики. Със съдействието на община Главиница, изложбата на изделия израбоени от възрастните хора с увреждания ще бъде показана и в селата Зафирово и Сокол
Дейност 9: Издаване на информационни материали Ще бъде издадена информационна брошура за дейностите по проекта, формат А5, тираж 500 броя, пълноцветна. Ще се изработи информационна метална табела за източниците за финансиране, съобразно изискванията за визуализация на ОПРЧР с размери 1,00/0,60 м. Ще се изработи информационна метална табела, съобразно изискванията на ЗУТ по време на изпълнението на СМР дейността Ще се изработи табела с надпис „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания”, която ще бъде стационарно закрепена над входа на социалното заведение, с размери 0,60/0,40 м. Организиране на пресконференция в началото на проекта за представяне на дейностите и източниците за финансиране. Ще бъдат поканени представители на местни и регионални медии – очакваме да присъстват 25 души. Публикуване на материали в местните и регионални вестници – 6 броя Кръгла маса на тема „Създаване на условия за социално включване на хората с увреждания от Община Главиница” – ще се проведе в село Сокол. Ще бъдат поканени граждански организации и фирми, работещи в областта на социалното подпомагане, представители на местни, регионални и държавни структури на територията на област Силистра.
Дейност 10: Изготвяне на междинни и крайни финансови и текстови отчети по проекта Ежемесечно координатора и счетоводителя на проекта ще изготвят подробни отчети за изпълнението на графика на дейностите и разходваните средства по проекта. Отчетите ще се предоставят на ръководителя на проекта и договарящият орган.
Дейност 11: Втора работна среща между общността, партньорите и местните институции Ще се проведе с участието на общността на хора с увреждания от община Главиница, неправителствени организации, работещи в областта на социалното подпомагане, местни общински и държавни институции - Общинска администрация Главиница, Дирекция “Бюро по труда” и Дирекция “Социално подпомагане” – Главиница. Ще се извърши отчитане на изпълнението на дейностите по проекта; ще се обсъдят възможностите за тяхното продължаване; ше се проведе анкетно проучване сред участниците за отчитане на ефекта от предоставяната на социалната услуга; ще се изготви предложение до Общински съвет Главиница за включване на дейността в бюджет 2012 на Община Главиница като делегирана от държавата дейност. Срещата ще се проведе в рамките на два часа, очаква се да присъстват 50 души.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 229 610 BGN
Общ бюджет: 185 708 BGN
БФП: 185 708 BGN
Общо изплатени средства: 173 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 922 BGN
2011 77 467 BGN
2012 28 542 BGN
2013 21 858 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
173 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 034 BGN
2011 65 847 BGN
2012 24 261 BGN
2013 18 579 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 721 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 888 BGN
2011 11 620 BGN
2012 4 281 BGN
2013 3 279 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 068 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обслужвани лица с увреждания 116
Индикатор 2 Брой лица с увреждания, получили психологическа социална и здравна помощ 116
Индикатор 3 Брой реинтегрирани лица с увреждания 116
Индикатор 4 Брой лица, наети на работа в ДЦВХУ
Индикатор 5 Брой обучени лица за предоставяне на социална услуга за лица с увреждания
Индикатор 6 Общ брой лица с увреждания 116
Индикатор 7 Общ брой лица с увреждания получили психологическа социална и здравна помощ 116
Индикатор 8 Общ брой реинтегрирани лица с увреждания 116
Индикатор 9 Общ брой лица, наети на работа в ДЦВХУ
Индикатор 10 Общ брой обучени лица за предоставяне на социална услуга за лица с увреждания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз