Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0115-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0036
Наименование: Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10 години
Бенефициент: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на качество на живот и повишаване благосъстоянието на децата в риск, настанени в специализираната институция ДДЛРГ с.Малък Преславец, като им се осигурява жизнена среда за пълноценно израстване и развитие и социално включване в естествената им среда.
Дейности: 1. Управление на проекта Дейностите по управление на проекта включват: Организиране на офиса на проекта; Разпределяне на задълженията и отговорностите в екипа; Разработване на система за вътрешен мониторинг върху напредъка на проекта; Изготвяне на междинни отчети и финален отчет. Планираните дейности по управление на проекта са необходими с оглед постигането на заложените цели при спазване на правилата и разпоредбите за управление на проекти, финансирани от по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
2.Текущ ремонт на помещенията, предназначена за изграждане на Центъра за настаняване от семеен тип и доставка на необходимите материали. ремонт / уплътняване и прогонка / на дървена дограма; кърпеж по мазилки; боядисване на стени с латекс; облицовка на стени /кърпежи/ с фаянсови плочи; монтаж на умивалници и смесителни батерии; смяна на входна врата с алуминиева; блажно боядисване по дървена дограма; др. строително монтажни работи.
3. Доставка на оборудване и обзавеждане за 2 апартамента в определената сграда Анализ на нужното оборудване Консултация със специалисти по обдавеждане и обзавеждане на апартамени. Изработване на количествено-стойностна сметка за необходимото обзавеждане. Доставка и обзавеждане Обзавеждането вкл. -Спални-.; секционен шкаф с бюро-3бр.; двукрилни гардероби-3бр.; -Дневна- секционен шкаф-1бр.; мека мебел-1бр.; малка маса-1бр.; -Кухня-кухненско оборудване-шкафове; маси за хранене-2бр; столове-15бр.; хладилник-1бр.; микровълнова печка-1бр.; парти-грил-1бр; -Склад-рафтове -Стая за срещи с родители-мека мебел-1бр.; маса-1бр.; столове-4бр.; -Санитарен възел- бойлер-2 бр. -Офис за екипа-.; столове-4бр; канапе-1бр. Шкаф за документи-1бр.; маса-1бр.
4.Изграждане капацитета на персонала на ЦНСТ за предоставяне на нови социални услуги и осигуряване високо качество на грижата за децата (подбор, мотивация и обучение, консултиране, супервизия). 4.1. Необходимо е да изгради екип за предоставянето на социална услуга в ЦНСТ, съобразена с Методиката за определяне числеността на персонала, изд. от АСП 4.2. Разработване организационната структура, длъжностни характеристики на персонала, специфичната служебна документация, нужна за функционирането на Центъра. 4.3. Разработване на концепция, обучение, консултиране, супервизия
5.Осигуряване на кампании за информиране на обществеността – изготвяне на информационни материали и други средства за популяризиране на социалнатите услуги, предоставяни в ЦНДСТ. 1. Разработване, хостинг и актуализация на интернет страница на ЦНСТ. Разработването, поддръжката и актуализирането на страницата ще бъде възложено на изпълнител. Страницата ще съдържа информация, свързана с интересни и важни моменти от живота на децата. На страницата ще бъде помествана информация за всички етапи от протичането на проекта. 2- 5 публикации в местни вестници и медии. 3- Разпространени 300 информационни брошури за услугите, предоставяни от ЦНСТ
6. Актуална социална оценка(оценка на случая) на децата, настанени в ДДЛРГ. Извеждане от институцията - пренасочване към ЦНСТ- Прием на деца в ЦНСТ. 6.1. Съвместно с ОЗД-гр. Тутракан да се актуализират и преразгледат Плановете за действие и да се конкретизират децата, които ще бъдат изведени от институцията -ОЗД-гр.Тутракан ще насочи детето към ЦНСТ, когато o Детето е на възраст от 3-до 10год. o Планът за действие на детето предвижда отглеждане извън биологичното семейство и няма възможност да бъде настанено при близки и роднини или в приемно семейство; o Детето или неговите родители са от населено място, принадлежащо към областта, където е разкрита услугата, или от друго населено място, което се намира в непосредствена близост до ЦНСТ (ако това е в интерес на детето); Настаняването е съобразено с желанието на детето; o В случаите, когато детето има брат или сестра, които са останали без родителска грижа, трябва да се направи възможно да бъдат събрани като се вземат предвид възрастта и обстоятелствата и спецификата на съответния случай. 6.2.Планираща среща за настаняване на детето в ЦНСТ -В срещата участват водещият случая социален работник от ОЗД, ръководителят на ЦНСТ, родителите или настойниците на детето и лицата, които се грижат за детето, както и детето в зависимост от възрастта и нивото му на развитие 6.3. След извършена оценка на случая, директорът на Д”СП” по предложение на водещия социален работник от ОЗД издава направление/заповед за ползване на социална услуга ЦНСТ, придружено от социален доклад и план за действие. 6.4. Подготовка на децата за настаняване в новата обстановка, в ЦНСТ.
7.Предоставяне на комплекс от социални услуги за деца от 3 до 10г. в ЦНСТ 7.1. Развитие на случая -Вход към услугата -Работа по случай - Договор за ползване на социалната услуга -Изготвяне на оценка на случая -Изготвяне на индивидуален план за услугата -Същинска работа –през целия престой . Реализиране на индивидуалния план. Индивидуална и групова работа с настанените деца. -Документация -Изход от услугата-проследяване на случая с цел избягване на рецидиви 7.2. Осигуряване на основни жизнени потребности- храна, облекло, самостоятелно легло, предоставяне на лично пространство в стаята, място за съхраняване на личните вещи, ползване на общи помещения и на място за игра 7.3. Грижи за здравето- достъп на децата до специализирани здравни услуги – необходими медицински прегледи, изследвания за установяване на здравния статус, имунизации, диспансеризации и хоспитализации при необходимост, получаване на медицинско лечение, грижи и рехабилитация 7.4.Психологична подкрепа-съдействие за осигуряването на психологична подкрепа, консултиране и психотерапия, съобразно потребностите на всяко дете. 7.5. Образование-достъп до подходящо заведение за предучилищно възпитание и образование и подкрепа в образователния процес 7.6. Жизнени умения за самостоятелен и независим живот -Участие на децата според тяхната възраст във всички дейности, естествена част на семейния бит - Индивидуална работа с всяко дете – наличие на личен наставник/ментор/, привилегирована връзка на близост и доверие, на приемане и не-осъждане, специализирана подкрепа за справяне с последиците от промените в житейската история, съхраняване историята на живота на детето - Подкрепа в изграждането на активни контакти и трайни взаимоотношения с други значими деца и възрастни 7.7.Отдих и свободно време-подкрепа и насърчаване децата да участват в подходящи за тях дейности през свободното време и да развиват своите умения и таланти. 7.8. Работа с родители и семейства -Оказване на съдействие на детето за поддържане на връзки с рожденното или разширеното семейство тогава, когато това е в негов интерес или при възможност за приемна грижа или осиновяване 7.9. Работа с общността, други инсттиуции и организации. -Активна подкрепа и сътрудничество с ОЗД и с партньорски организации – доставчици на социални услуги, при възможност за реинтеграция на настанените деца в биологичното семейство, за осиновяване или настаняване в приемно семейство. Описаните дейности по предоставяне на услугата са по модела за социална работа във договорения период. Договорения подход разглежда тези дейности като взаимна работа между семейства с проблеми и решаването им съвместно с обучения екип.
8. Функциониране на ЦНСТ. Създаване на мултиинституционална мрежа за работа с клиенти и подобряване качеството на живот на настанените деца. Деинституционализиране на детето и намаляване времето на отделянето му от семейството.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 824 BGN
Общ бюджет: 144 320 BGN
БФП: 144 320 BGN
Общо изплатени средства: 141 402 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 965 BGN
2011 29 933 BGN
2012 75 504 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 402 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 570 BGN
2011 25 443 BGN
2012 64 178 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 192 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 395 BGN
2011 4 490 BGN
2012 11 326 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 210 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени обучения на персонала
Индикатор 2 Брой изготвени оценки на потребностите
Индикатор 3 Брой сключени договори за ползване на социална услуга
Индикатор 4 Брой реализирана работа по случай
Индикатор 5 Брой актуализации на интернет сайт
Индикатор 6 Брой предоставени алтернативни социални услуги за деца в риск
Индикатор 7 Брой обучени хора от персонала
Индикатор 8 Брой деца включени в ЦНСТ
Индикатор 9 Брой потребители на социалната услуга
Индикатор 10 Брой деца реинтегрирани
Индикатор 11 Брой пощения в интернет сайт
Индикатор 12 Брой деца, получили социалната услуга ЦНСТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз